-->

niedziela, 23 lipca 2017

Skaleniec / Skaliniec

Wikipedia:
Skaleniec (do 1996 r. Skaliniec)– wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Osjaków. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 60

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 275, 293, 301 i 3091 U. P. C. wzywa Józefę i Piotra małż. Złobińskich, ostatnio zamieszkałych we wsi Dębina, gm. Radoszewice, pow. Wieluńskiego, obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, aby w terminie 4-miesięcznym, od daty niniejszego obwieszczenia, stawili się w tymże sądzie okręgowym w Kaliszu (ul. Józefiny 11), wydział cywilny, w sprawie Nr. II. C. 217/23, z powództwa Stanisława i Stanisławy małż. Majchrzak, zamieszkałych we wsi Dębina, gm. Radoszewice, przeciwko Antoniemu Majchrzakowi, Walentemu Majchrzakowi, Franciszkowi Majchrzakowi i wzywanym, oraz aby złożyli wymagane przez art. 309 U. P. C. oświadczenie pod skutkami w art. 31, 718 i 722 tejże usta­wy przewidzianemi.
Powództwo wnoszą Stanisław i Stanisława małż. Majchrzak z żąda­niem:
1) aby władzą przewodniczącego wydziału cywilnego nasze po­wództwo jako oparte na dowodach i prawie, było zabezpieczone sposo­bem hipotecznym w księdze hipotecznej Towarzystwa „Skaleniec", gm. Radoszewice, wniesieniem odpowiedniego zastrzeżenia zabraniającego od­sprzedaży działek ziemi pod Nr. Nr. 21 i 22 na rzecz obcych nabywców i zabezpieczenie to na mocy decyzji i tytułu, bezpośrednio, bez naszego udziału, wnieść do księgi hipotecznej na skutek rozporządzenia samego sądu okręgowego;
2) zbadanie wskazanych wyżej świadków na przedstawione okolicz­ności powierzyć wieluńskiemu sądowi pokoju,
3) umowę przyrzeczenia sprzedaży zawartą w d. 31 stycznia 1910 r. przyznać za podchodzącą pod znaczenie ustawy z d. 26 września 1922 r. i na zasadzie tej ustawy, nabyte od Antoniego Majchrzaka i zmarłej jego żony Jadwigi Majchrzak dwie działki ziemi, pochodzące z grupy Towarzy­stwa „Skaleniec", gm. Radoszewice, zapisane pod ogólnym Nr. 14, a po­dług późniejszego podziału pod Nr. Nr. 21 i 22, przestrzeni 20 mórg przy­znać na własność powodów Stanisława i Stanisławy małż. Majchrzak i na nich przenieść prawo własności do powyższej nieruchomości administra­cyjnym i hipotecznym porządkiem.
Jednocześnie na rzecz pozwanych przyznać za niedopłacone i pozo­stałe 100 rb., 216 mk., jak również określić opłaty stęmplowe — i
4) przysądzić od pozwanych na naszą rzecz koszta sądowe i za prowadzenie sprawy.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
4. Dębina, obejmującą: wieś Dębinę, wieś Skaleniec.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 81

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Antonim i Jadwidze małż. Majsiakach, vel Majchrzakach, właścicielach 10 dz. 600 sąż. z maj. Skaleniec, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 kwietnia 1935 roku.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swo­je prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza