-->

niedziela, 9 lipca 2017

Polesie

Polesie nazwa folwarku w gminie Błaszki, obecnie część wsi.

1965 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 56

Komornik przy Sądzie okręgowym w Kaliszu, Andrzej Kuliński, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Grodzkiej 11, na zasadzie art. 1143, 1146, 1147, 1149 i 1570 U. P. C. — obwieszcza, że w sądzie okręgowym w Kaliszu w d. 17 października 1923 r., o godz. 10 rano, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji, w drodze działów, majątku ziemskiego „Polesie", wydzielonego z majątku Lasy Gruszczyckie, położonego w gm. Gruszczyce, pow. Sieradzkiego, obejmującego przestrzeni 272 morgi 190 pręt. po wyrąbanym lesie, bez zabudowań, należącego do Rudolfa-Marcina Paciorkowskiego, Stefanji-Emilji Stojowskiej, Anny-Joanny Paciorkowskiej, Wacława-Feliksa Paciorkowskiego, Felicji Paciorkowskiej, Witolda- Marcelego Paciorkowskiego i Tadeusza Stojowskiego w równych częściach podług opisu dokonanego w d. 14 marca 1923 r. przez komornika Grzesika.
Wymieniony majątek ziemski posiada księgę hipoteczną, przechowywaną
w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, długami nie obciążony, obciążony ograniczeniami szczegółowo wyłuszczonemi w Dziale III pod Nr. Nr. 1 i 8 wyk. hip., który to wpis obciąża również majątek "Lasy Gruszczyckie".
Licytacja rozpocznie się od sumy — 30.000.000 mk., przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć vadium w sumie 3.000.000 mk., które nie utrzymującemu się przy przetargu będą zwrócone.
Akta, odnoszące się do sprzedaży mogą być przejrzane w sądzie okręgowym w Kaliszu, wydział cywilny, a w dniu licytacji u komornika, prowadzącego sprzedaż.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
9. Niedoń, obejmującą: osadę Adamczyki, folwark Hecwoda, wieś Dworek, kolonję Emiljanów, lasy gruszczyckie, wieś Niedoń, przysiółek Nowoleśna, osadę Pogoń-Młyn, folwark Polesie, wieś Wiercin.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza