-->

wtorek, 11 lipca 2017

Kaźmierzec / Kazimierzec

Kaźmierzec, obecnie część wsi w gminie Sieradz.

1965 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Feliksie Kowalczyku, właścicielu osady młyn. w maj. Podłężyce, 2 działak gruntu, przestrzeni 9 mórg 210 pręt. z maj. Kazimierzec A i 3 działek gruntu, przestrzeni 18 mórg z maj. Kazimierzec, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kanc. wydziału hipot. w Kaliszu na d. 18 lipca 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 53

Wydział hipoteczny, II sekcja, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
13) Jakóbie Oporze, właścicielu działki Nr. 14, obszaru 3 dzies. 180 sążni z pod Nr. 14, działu II wykazu hipotecznego osady Kazimierzec, powiatu sieradzkiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 stycznia 1932 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Męka dzieli się na gromady:
10. Stawiszcze, obejmującą: folwark Filipiny, folwark Helenów, kolonję Kazimierzec, kolonję Stawiszcze, folwark Stawiszcze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza