-->

środa, 17 czerwca 2015

Tobołki

Tobołki, pustkowie w okolicy wsi Wola Tłomakowa, należące do parafii Chlewo, nie odnalezione na mapach, leżące prawdopodobnie w gminie Goszczanów.

Dziennik Powszechny 1834 nr 112

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Wiadomo czyni, iż w moc Art. 87 Prawa Seymowego o Towarzystwie Kredytowem, tudzież stosownie do instrukcyi z dnia 14 Marca 1826 r. § 110 i następnych, z powodu zaległosci raty Czerw. i grud. 1833 r. przez publiczną licytacyą więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od 24 Czerwca 1834, do dnia i miesiąca tegoż r. 1837, w Biurze Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego, w mieyscu zwykłych iey posiedzeń, odbywać się maiącą, dobra ziemskie niżey wyrażone:
a. Gruszczyce z przyległościami Cienia mała i Niedoń, w Powiecie Sieradzkim, Parafii Gruszczyce położone.
b. Wola Tłomakowa z Dezertą Tobołki, w Powiecie Kaliskim, Parafii Chlewo położone w dniu 27 Maia r. b. o godzinie 10 zrana i 3 z południa.
(...)wypuszczone zostaną pod następuiącemi glównemi warunkami:
1. Każdy maiący chęć licytowania, obowiązanv będzie złożyć vadium ad a, złp. 1260 ad b,złp.750 (...), które po dopełnieniu wszystkich warunków dzierzawy, utrzymującemu się przy licytacyi wydanem będzie.
2. Utrzymuiący się przy dzierzawie, obowiązany iest natychmiast, a naydaley w dniach trzech, wnieść do Kassy Dyrekcyi Szczegółowey całkowitą zaległość Towarzystwa, wraz z karami i kosztami w srebrnej monecie, co do dóbr ad a, złp. 1,232 gr. 23, ad b, złp. 725 gr. 4, (…) wynoszącą, a to pod rygorem nieoddania dóbr w possessyą i bezzwłocznego nowego wydzierzawienia na koszt i risico niedotrzymuiącego.
3. Dzierzawca przyimuie na siebie obowiązek zaspokojenia wszelkich ciężarów wieczystych do gruntu przywiązanych, Art. 41 i 44 Prawa Seymowego z roku 1818 wyszczególnionych, z samego prawa przywiley maiących, tudzież wszelkich opłat i składek przy licytacyi numerycznie wykazać się maiących.
4. Daley przyimuie obowiązek dalszego regularnego przez czas dzierzawy wnoszenia rat Towarzystwa, od dnia 1 do 12 Czerwca i dnia 1 do 12 Grudnia każdego roku, poczynając od 1 Czerwca 1834 r. w sposób, iż przeciąg trzechletniey dzierzawy sześć takowych rat opłaci, płacąc na każdą ratę co do dóbr ad a, zł. 1,187 gr. 9; ad b, złp. 687 gr. 5 (…).
5. Zrzecze się wszelkich pretensyi z dzierzawy, za iakie bądź nakłady zwyczayne, lub nadzwyczayne, przewidziane, lub nieprzewidziane wypadki.
6. Odda dobra po ukończeniu dzierzawy w takim stanie, w iakim ie odbierze.
7. Poddaie się exekucyi administracyiney we wszystkiem, co się dotycze dzierzawy, i wyłącznie ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa.
8. Złoży sposobem kaucyi na ubezpieczenie całości dóbr i dopełnienie wszelkich warunków, co do każdych dóbr summę półroczney cenie dzierzawney wyrównywaiącą w listach Zastawnych. O dalszych zaś warunkach interessenci każdego czasu w Biurze Dyrekcyi Szczegółowey poinformować się mogą. Wzywa przeto Dyrekcya Szczegółowa chęć dzierzawienia maiących na powyzsze termina. Kalisz dnia 18 Kwietnia 1834 roku. Zastępca Prezesa, Jezierski. Pisarz Dyrekcyi, Chrystowski. N. D. 791

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 133

(N. D. 3651) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Rozalii Cywińskiej, panny doletniej z własnych funduszów się utrzymującej, w mieście Warcie zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego, Patrona w Kaliszu obecnie mającej, od której tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Woła Tłomakowa popiera, w poszukiwaniu summy rs. 1050 z procentem, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego na gruncie tychże dóbr w dniu 12 (24) Stycznia 1859 r. sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
Dobra ziemskie Woła Tłomakowa
składające się z wsi zarobnej Wola Tłomakowa, i folwarku tegoż nazwiska, oraz pustkowia Białacz i nomenklatur zdezerta i Tobołki, z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia, w Powiecie i Okręgu Kaliskim Gubernii Warszawskiej należące, do Parafii Chlewo, stanowiące jednę gminę pod nazwiskiem Wola Tłomakowa, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 35 mórg 6 czyli dziesiatyn 328 miary Rossyjskiej, grunta których należą do II III i IV klassy.
Dobra te dziedziczne są Stanisława Żychlińskiego, z własnych funduszów się utrzymującego, w Woli Tłomakowej mieszkającego, na którego tytuł własności hypotecznie uregulowany, a zostają w dzierżawnem posiadaniu Eleonory Żychlińskiej żony właściciela, której dzierżawa kończy się d. 12 (24) Czerwca 1861 r.
W dobrach tych jest włościan komorników 6, robiących pańszczyznę tygodniowo ręczno po dni trzy, a w czasie żniwa tłuki dni 4, oraz komornica jedna robiąca tygodniowo ręcznie dni 4. Czynszownik Jan Wenclaw młynarz płaci czynszu rocznie rs. 15, i miele 60 wierteli żyta bezpłatnie, oraz Jan Kniehalski płaci rocznie czynszu rs. 6.
Dalsze obowiązki włościan, załogi, daniny, czynsze i opis zabudowań Dworskich, podatki, granice i inne szczegóły w dobrach tych znajdujące się, w akcie są szczegółowo opisane.
Akt zającia wręczony został Józefowi Rezler Wójtowi gminy Woli Tłomakowej, w dniu 5 (17) Lutego 1859 r. Józefowi Jezierskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Kaliskiego i Stanisławowi Żychlińskiemu ustanowionemu dozorcy w dniu 7 (19) Lutego tegoż r., następnie do księgi wieczystej dóbr Woli Tłomakowej w Kancellaryi Ziemiańskiej dnia 15 (27) Maja tegoż roku wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 22 Maja (3 Czerwca) r. b. wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń.
Warunki licytacyi, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Patrona Franciszka Modrzejewskiego przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych, na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 7 (19) Lipca r. b. o godzinie 10-ej z rana nastąpi.
Kalisz d. 23 Maja (3 Czerwca) 1859 r.
Assesor Kollegialny, J. Migórski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza