-->

środa, 17 czerwca 2015

Prebenda/ Skaplerz

Prebenda czyli Skaplerz, jurydyka podominikańska w Ekonomii Męka, nie odnaleziona na mapach, leżąca na obszarze obecnego miasta Sieradza.


Prebenda, ok. 1800 r. 


Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.


Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1827 nr 591

Nro 84719/18538 — WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA EKONOMICZNA.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Stosownie do Odezw Kommissyów Woiewództw: Podlaskiego, Sandomierskiego, Kaliskiego, Płockiego i Augustowskiego, poleca Wóytom, Burmistrzom i Prezydentom Miast Woiewództwa tuteyszego, ażeby zwykłym sposobem naysciśleysze dopełnili w swych Gminach śledztwo maiątku i pobytu osób poniżéy zamieszczonych, o skutku którego, Kommissarzy Obwodowych uwiadomić należy, a ci naydaléy w dniach 30. rapporta Kommissyi Woiewódzkiéy złożyć są obowiązani pod karą Administracyiną.
Działo się w Warszawie dnia 3. Maia 1827 roku.
Za Radcę Stanu, Prezesa
Referendarz Stanu, Kommis: Wdzki: KOŻUCHOWSKI Filipecki Sekr: Jener:
Wykaz Osób których śledztwo funduszów i Majątku ma bydź dopełnione.
B, z Woiewództwa Kaliskiego.

11. Mikołay Moraczewski, Dzierżawca folwarku Po-Dominikańskiego w Sieradzu.  

Dziennik Powszechny 1834 nr 102

LICYTACYE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE.
Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż stosownie do rozporządzenia Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu z dnia 11 Stycznia r. b. Nro 98170/27107 zasadzaiącego się na Postanowieniu Rady Administracyiney Królestwa z daty 15/27 Grudnia r. z. Nro 27,857, oraz z mocy upoważnienia teyże Kommissyi Rządowey daty 17 Marca b. r. Nro 99412/27469 wydzierzawiać będzie drogą publiczney licytacyi grunta orne, łąki i pastwiska, po zniesionych na rozprzestrzenienie miasta Sieradza folwarkach Góry poświętney, iurydyki podominikańskiey, Prebendy czyli Skaplerz, oraz wsiach Góry poświetney i iurydyki podominikańskiey, w Ekonomii Męka. przy rządzie pozostaie, a wynoszące ogółem powierzchniey rozległości nowopolskiey miary morgów 365, kwad. pręt. 133, na lat dwanaście po sobie idących, to iest: pro 1834/1846 pod następuiącemi głównieyszemi warunkami:  
1. Licytacya ta odbywać się będzie w dniu 28 Kwietnia r. b. na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey z południa od godziny czwartey.
2. Dotychczasowa z powyższych realności pro l828/34 dzierzawa, po odtrąceniu wszelkich ciężarów gruntowych, oraz 5 procent od kapitału na zakupienie inwentarzy wyłożyć się mianego, i kosztów gospodarczych, wartość potrąconego na gospodarstwo ziarna przewyższaiących, wynosiła summę złp. 1.550 gr. 1 Od którey, dla uniknienia wszelkich z przyszłym dzierzawcą obrachunków, potrącaiąc ieszcze 5 procent na nieprzewidziane przypadki i straty wynoszący złp. 77—15 Przeto licytacya powyższa od pozostaiącey summy złp. 1,472 gr. 16 rozpoczętą będzie.
3. Każdy chęć licytowania maiący, bez względu czy iest dotychczasowym dzierzawcą dóbr rządowych, wypłatnym i zamożnym, lub nowym pretendentem, obowiązany iest przed przystąpieniem do licytacyi złożyć vadium w gotowych pieniądzach, albo w Listach Zastawnych, podług kursu z dnia, w którym ie składa, wyrównywaiące 1/4 części powyższey summy; utrzymuiący się przy licytacyi, zaraz po iey ukończeniu vadium dokompletować winien do wysokości czwartey części summy wylicytowaney, odstępuiący zaś od licytacyi, vadium natychmiast odbierze.
4. Nowy pretendent, prócz powyższego obowiązku, powinien usprawiedliwić się świadectwem Kommissarza Obwodu tego, w którym zamieszkuie, obeymuiącem niewątpliwą wiadomość, że posiada odpowiedni maiątek, w gotowiźnie zaraz do zarządzenia wolny, iako też i inwentarz żywy, że ma znaiomość gospodarstwa rolnego, i nakoniec, że nie graniczy maiątkiem własnym z powyższemi realnościami. O bliższych warunkach kontraktowych, pod iakiemi wydzierzawienie to do skutku przywiedzionem zostanie, pretendenci w Biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. w Kaliszu dnia 6 Kwietnia 1834 roku. Prezes, Szmidecki. N. D, 20,491. Sekretarz Jlny, Przedpełski.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 20

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Sieradzu obwie­szcza, że na dzień 13 czerwca 1938 roku, wyznaczony został termin pier­wiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) ogrodu powierzchni 1812 m kw i gruntu ornego powierzchni 7111 m kw, położonych w mieście Sieradzu, w miejscowości „Prebenda", oznaczonych, dawniej nr 47/132, a obecnie nr 29 policyjnym, wykaza­nych na planie mierniczego Henniga z dn. 15 października 1936 r. pod punktami 1 i 4, należących do Wojciecha - Wacława i Marii, małż. Pa­welec;

Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji. 17/38.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza