-->

poniedziałek, 9 września 2013

Las Ruszkowski

Las Ruszkowski, osada w gminie Brzeźnio. Nie odnaleziona na mapach.

_________________________________________________________________________________

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 22


Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Kaliszu obwieszcza że po śmierci niżej wymienionych osób otwarte zostały postępowania spadkowe:
2) Ludwika Żarneckiego, właściciela 11 mórg 225 prętów, zapisanych pod lit. 6 działu II wykazu hipot. majątku Las-Ruszkowski, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 20 stycznia 1919 r. w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 92

Postępowania spadkowe.
Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
14) Mikołaju Grochulskim, współwłaścic. osady Las Ruszkowski Nr. 9, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 7 czerwca 1923 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 80

Notarjusz Wojciech Cybulski, mający swoją kancelarję w gmachu sądu okręgowego w Kaliszu, obwieszcza, iż toczy się postępowanie spad­kowe po zmarłym Władysławie Świtała, współwłaśc. połowy działu gruntu, powierzchni 15 mórg 200 pręt. (Dział II, str. 404, T. III) z maj. Las Ruszkowski, pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 10 kwietnia 1924 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarji pomienionego notarjusza w Kaliszu pod skutkami prekluzji.


Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 54

Komornik przy kaliskim sądzie okręgowym, Roman Grzesik, zam. w Sie­radzu przy ul. Wartskiej 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C., podaje do publicznej wiadomości, że w d. 9 października 1925 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju I okr. w Sieradzu rozpocznie się sprzedaż z publicznej licytacji osady, położonej w kol. Stefanów - Ruszkowski pod nazwą „Las Ruszkowski", gm. Barczew, oznaczonej Nr 55, działu III wyk. hip., przestrzeni 7 morg. 250 pręt., w tej liczbie około 100 pręt. łąki należącej do Bronisławy Bartnickiej z I-go małż. Świtała i spadkobierców zmarłego Władysława Świtały—Antoniego i Franciszki małż. Świtała.
Na powyższej osadzie znajdują się zabudowania: a) dom mieszkalny, drewniany, o dwóch izbach komorze, z gankiem pod słomą w lichym stanie; b) stodoła drewniana, w reglówkę, obita deskami z której 1/4 część ściany, od strony południowo-zachodniej ze słomy—pokryta słomą; c) połowa obory z gliny od strony północnej z przybudowaną szopą, pod słomą, druga po­łowa od strony południowej, należy do Antoniego Świtały; d) kloaki drew­niane. Oprócz powyższych zabudowań na osadzie znajdują się: część płotu sztachetowego, 28 krzaków orzechów laskowych, 205 sztuk młodych drzew owocowych, 70 sztuk młodych świerków, 68 sztuk młodych olszyn, 40 mło­dych sadzonek akacji, dąb, 8 brzezin i 2 kasztany i zasiewy.
Osada powyższa ma urządzoną księgę hipoteczną przy kaliskim sądzie okręgowym, pod nazwą „majątek ziemski Las Ruszkowski" odnośnie lit. a. działu II, Nr 55 działu III i Nr 25 działu IV w 520|232 częściach należy do Bro­nisławy Bartnickiej a w 312/832 częściach do Antoniego i Franciszki małż. Świtała jako nabywców praw sukcesorów po zmarłym Władysławie Świtała; obciążona alimentami na rzecz Franciszka i Zofji małż. Świtała szczegółowo wymienionemi w akcie notarjusza Tymienieckiego w Sieradzu z d. 29 stycz­nia 1921 r., Nr 114, jak również obciążona długiem w sumie 20 tysięcy ma­rek na rzecz Antoniego i Franciszki małż. Świtała, zapisanym pod Nr I działu III wykazu hipotecznego i jako niepodzielna wyznacza się na sprzedaż na pokrycie należności Antoniego i Franciszki małż. Świtała w sumie 1081 zł. 85 gr. od Bronisławy Bartnickiej, z mocy tytułu wykonawczego sądu pokoju II okr. w Sieradzu z d. 15 grudnia 1924 r., za Nr 99/24 r.
Licytacja rozpocznie się od sumy 2000 zł. Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji obowiązane są złożyć 10% kaucji od sumy szacunkowej czyli 200 zł., zaś osoba utrzymująca się przy kupnie obowiązana złożyć przed upływem siedmiu dni opłaty aljenacyjne, a reszta szacunku przed upływem 14 dni.

Papiery i dokumenty tyczące się powyższej osady są do przejrzenia dla osób interesowanych w kancelarji komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 94

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Tomaszu i Józefie małż. Kuligowskich, wierzyc. sumy 2.500 mk., zabezp. na maj. Las Ruszkowski, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 7 czerwca 1926 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 78

Licytacje.
Komornik przy kaliskim sądzie okręgowym, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu, przy ul. Wartskiej 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że w dn. 2 grudnia 1926 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju 1 okr. w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady rolnej, należącej do Bronisława Kuli­kowskiego, położonej we wsi Las Ruszkowski, gm. Barczew, star. sieradz­kim, zapis. w dziale II na stronicy 10-ej, tomu 2-go księgi hip. majątku ziemskiego „Las Ruszkowski", przestrzeni 7 mórg 250 pręt. ziemi, w tej liczbie około 100 pręt. łąki.
Na osadzie tej znajdują się następujące zabudowania: a) dom drew­niany o jednej izbie i sieni z szopą, pokryty słomą, w stanie lichym, b) obora z gliny, pokryta słomą, w stanie lichym, c) stodoła drewniana w regle, obita deskami w 1/4 części, a w 3/4 bez obicia, z przystawioną wozownią, pokryta słomą, w stanie lichym. Oprócz tego na osadzie znajdują się 200 szt. drzew owocowych i 42 sztuki dzikich.
Wymieniona osada położona jest w 2-ch działkach, ma urządzoną księ­gę hipoteczną przy sądzie okręgowym w Kaliszu, pochodzi z majątku ziem­skiego „Las Ruszkowski", obciążona długiem w sumie 2.750 mk. i dożywo­ciem na rzecz Katarzyny Kuligowskiej, na połowie osady, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Franciszki Marcin­kowskiej w sumie 702 zł. 23 gr., z mocy tytułu wykonawczego sądu okrę­gowego w Kaliszu, z dn. 26 lutego 1926 r. za Nr. C. I. 418/25.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 2.400 zł.
Osoby, zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% vadium od sumy szacunkowej, czyli 240 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem 7 dni opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem 14 dni.
Warunki licytacji, oraz dokumenty, odnoszące się do powyższej sprze­daży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju 1 okr. w Sieradzu.  

 Ziemia Sieradzka 1926 wrzesień

Obwieszczenie.
Komornik przy Kaliskim Sądzie Okręgowym — Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ul. Wartskiej po Nr 5 na zasadzie art. 1141—1148-1149— i 1570 U. P. C. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 1926 r. o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Pokoju I okr. w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady rolnej należącej do Bronisława Kuligowskiego, położonej we wsi Las Ruszkowski gm. Barczew, star. Sieradzkim, zapisanej w dziale II na stronicy 10-tej tomu 2-go księgi hipotecznej majątku ziemskiego "Las Ruszkowski", przestrzenią 7 mórg 250 prętów ziemi, w tej liczbie około 100 prętów łąki. Na osadzie tej znajdują się następujące zabudowania: a) dom drewniany o jednej izbie i sieni z szopą pokryty słomą — w stanie lichym, b) obora z gliny pokryta słomą w stanie lichym, c) stodoła drewniana w regle, obita deskami w jednej czwartej części a w 5/4 bez obicia z przystawioną wozownią. pokryta słomą w stanie lichym. Oprócz tego na osadzie znajduje się 200 szt. drzew owocowych i 42 sztuki dzikich. Wymieniona osada położona jest w 2-ch działkach, ma urządzoną księgę hipoteczną przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, pochodzi z majątku ziemskiego "Las Ruszkowski" obciążona długiem w sumie 2750 marek i dożywociem na rzecz Katarzyny Kuligowskiej, na połowie osady, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Franciszki Marcinkowskiej w sumie 702 zł. 23 gr. z mocy tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 26 lutego 1926 r. za N. C. I. 418/25. Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 2400 zł. Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% wadjum od sumy szacunkowej czyli 240 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztą zaś szacunku przed upływem dni 14. Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji Komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju 1 okr. w Sieradzu. Komornik Sądowy Grzesik


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 13

Komornik przy kaliskim sądzie okręgowym, Roman Grzesik, zam. w Sieradzu, przy ul. Wartckiej 5, na zasadzie art. 1141—1148, 1149 i 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że w dn. 12 kwietnia 1927 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju I okr. w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady rolnej, należącej do Bronisława Kuligowskiego w 13/84, Marcina Kuligowskiego w 13/84, Heleny Kuligowskiej w 13/84, Zofji Kuligowskiej w 13/84, Władysławy Kuligowskiej w 13/84, Piotra Kuligowskiego w 13/84 i Ignacego Kuligowskiego w 6/84 częściach, położonej we wsi Las Ruszkowski, gm. Barczew, star. sieradzkim, zapis. w Dziale II na stron. 10-tej, tomu 2-go księgi hipotecznej majątku ziemskiego „Las Ruszkowski", przestrzeni 7 mórg 250 pręt. ziemi, w tej liczbie około 100 pręt. łąki. Z wymienionej przestrzeni ziemi, jedna morga pozostaje w posiadaniu Apolonji Żurawskiej, jako dożywotniczki.
Na osadzie tej znajdują się następujące zabudowania: a) dom drew­niany o jednej izbie i sieni z szopą, pokryty słomą, w stanie lichym, b) obo­ra z gliny, pokryta słomą, w stanie lichym, c) stodoła drewniana w regle, obita deskami w 1/4 części, a w 3/4 bez obicia, z przystawioną wozownią, pokryta słomą, w stanie lichym. Oprócz tego na osadzie znajduje się 200 szt. drzew owocowych i 42 dzikich.
Wymieniona osada położona jest w 2-ch działkach, ma urządzoną księgę hipoteczną przy sądzie okręgowym w Kaliszu, pochodzi z majątku ziemskiego „Las Ruszkowski", obciążona długiem w sumie 2.750 mk. i dożywociem na rzecz Katarzyny Kuligowskiej na 1/8 części, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Franciszki Mar­cinkowskiej w sumie 702 zł. 23 gr., z mocy tytułu wykonawczego sądu okręgowego w Kaliszu z dn. 26 lutego 1926 r., Nr. I. C. 418/25.
licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 2.000 zł.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% vadium od sumy szacunkowej czyli 200 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14.

Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprze­daży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju I okr. w Sieradzu.

 Ziemia Sieradzka 1927 luty

Obwieszczenie.
Komornik przy Kaliskim Sądzie Okręgowym Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ulicy Wartckiej po Nr. 5, na zasadzie art. 1141—1148-1149— i 1570 U. P. C. podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w dniu 12-go kwietnia 1927 r. o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Pokoju I okr. w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady rolnej należącej do Bronisława Kuligowskiego w 13/84, Marcina Kuligowskiego 13/84, Heleny Kuligowskiej w 13/84, Zofji Kuligowskiej w 13/84, Władysławy Kuligowskiej w 13/84, Piotra Kuligowskiego w 13/84 i Ign. Kuligowskiego w 6/84 częściach, położonej we wsi Las Ruszkowski gm. Barczew, star. Sieradzkim, zapisanej w dziale II na stronicy 10 tomu 2 księgi hipotecznej majątku ziemskiego "Las Ruszkowski", przestrzenią 7 mórg 250 prętów ziemi, w tej liczbie około 100 prętów łąki. Z wymienionej przestrzeni ziemi, jedna morga pozostaje w posiadaniu Apolonji Żurawskiej jako dożywotniczki. Na osadzie tej znajdują się następujące zabudowania: a) dom drewniany o jednej izbie i sieni z szopą pokryty słomą — w stanie lichym, b) obora z gliny pokryta słomą, w stanie lichym, c) stodoła drewniana w regle, obita deskami w 1/4 części a w 3/4 bez obicia, z przystawioną wozownią, pokryta słomą, w stanie lichym. Oprócz tego na osadzie znajduje się 200 szt. drzew owocowych i 42 dzikich. Wymieniona osada położona jest w 2-ch działkach, ma urządzoną księgę hipoteczną przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, pochodzi z majątku ziemskiego "Las Ruszkowski" obciążona długiem w sumie 2750 marek i dożywociem na rzecz Katarzyny Kuligowskiej, na jednej ósmej części, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Franciszki Marcinkowskiej w sumie 702 zł. 23 gr., z mocy tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 26 lutego 1926 r. za N. I. C. 418/25. Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 2000 zł. Osoby zamierzające wziąść udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% wadjum od sumy szacunkowej czyli 200 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, zaś resztą szacunku przed upływem dni 14. Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji Komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju 1 okr. w Sieradzu. Komornik Sądowy Grzesik 


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 18

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Marjannie Lewandowskiej, współwłaścicielce 13/14 części działki Nr. 2. obszaru 7 morg. 250 prętów z majątku Las Ruszkowski, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 1 września 1930 r., w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw. pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 48

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
5) Wawrzyńcu i Jadwidze małż. Małolepszych, właścicielach działu gruntu o pow. 7 morg. 250 pręt., czyli 4 ha 3856 mtr. kw. ze skła­du maj. „Las Ruszkowski", pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 23 grudnia 1931 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
11. Stefanów - Ruszkowski, obejmującą: osadę Las-Ruszkowski 2, osadę Las-Ruszkowski Nr. 3, osadę Las-Ruszkowski Nr. 4, osadę Las-Ruszkowski Nr. 5, osadę Marcinówka, osadę Ruszków Nr. 2, osadę Ruszków Nr. 3, kolonję Stefanów-Ruszkowski.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza