-->

środa, 4 września 2013

Grabina

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Grabina, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Zadzim, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 176, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Grabina,  kol., pow. sieradzki, gm. i par. Zadzim, o 26 w. od Sieradza, ma 551 m. rozl., 289 mk. Szkółka początkowa liczy 70 uczniów. Wydmy piaszczyste m. 40. R. 1827 było 176 mk., 18 dm.

Spis 1925:
Grabina, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Zadzim. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 64, kol. 18. Ludność ogółem: wś 427, kol. 119. Mężczyzn wś 200, kol. 61, kobiet wś 227, kol. 58. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 427, kol. 119. Podało narodowość: polską wś 427, kol. 119.

Wikipedia:
Grabina-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Dawniej jedna z największych pod względem ludności wsi gminy Zadzim dziś wieś jest wyludniona, miejscowa szkoła jest od kilku lat zamknięta a sporą część wsi stanowią działki letników.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 243

(N. D. 4952) Sąd Pokoju Оkręgu Szadkowskiego.
Z powodu żądanej nowéj Regulacyi hypoteki domu z zabudowaniami oraz ćwierci włóki gruntu pod N. 7 w kolonii Stara Grabina Gminie Ralewice Ogu Szadkowskim położonego, a do własności Walentego Adamskiego należącego, uwiadamia interessentów, iż takowe nastąpi w Sądzie tutejszym w d. 23 Stycznia (4Lutego) 1854 r.
Wzywa ich przeto aby do takowej osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego, zgłosili się, żądania i wnioski do protokółu regalacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowadniające, zaopatrzyli się.
Ostrzega ich że niegłaszający się w terminie powyższym podpadną skutkom prekluzyi, w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z r. 1818 przepisanej.
Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołanej w terminie do regulacyi nie stawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interessentów, na karę od rub. sreb, 1 kop. 50 do rubli srebrem 7 kopiejek 50 skazanym zostanie, i podług art. 150 tegoż prawa utraca wszelkie dobrodziejstwa prawne, względem swych wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyi jaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie nastąpi d. 28 Stycznia (9 Lutego) 1854 r. na posiedzeniu publicznem Sądu tutejszego i od tegoż dnia czas do odwołania się od niej upływać zacznie.
Interessenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszenia, obecni być winni.
Szadek d. 9 (21) Października 1853 r.
za Podsędka Radca Honorowy, Sadowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 36

(N. D. 786) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 Kodexu Postępowania Sądowego wiadomo czyni, iż na żądanie Adolfa Heliodora-Edwarda 3ch imion Jabłkowskiego, dawniej dzierżawcy dóbr Ralewic, a teraz z własnych funduszów się utrzymującego, w mieście Zgierzu Ogu Zgierskim zamieszkałego, zamieszkanie zaś prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającego, od którego tenże Patron Modrzejewski, w miejsce ustanowionego Jana Prawdzic Gowarzewskiego stawa i subhastacyą dóbr Ralewic popiera, w poszukiwaniu summy rsr. 9000 z procentem, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Trybunału, na gruncie tychże dóbr w d. 9 (21) Marca 1859 r. rozpoczętym, a w d. 14 (26) Marca t. r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
Dobra Ziemskie Ralewice,
składające, się z poprzednich ich części lit. A B, z folwarku i wsi zarobnej Ralewice, z pustkowa Zielona Wygoda, z folwarku Rozaliów, z koloniów Skęczno, Stara Grabina i Nowa Grabina zwanych, w Ogu Szadkowskim w Pcie Sieradzkim Gub Warszawskiej położone, należące do parafii Zadzimia, a składające gminę Ralewice, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym włók nowopolskich 87 mórg 25 pręt. kwad. 42, a na miarę rossyjską dziesiatyn 1320 których grunta należą do klassy II. III. i IV.
Dobra te dziedziczne są Teodora-Emanuela 2ch imion Jabłkowskiego w wsi Ralewicach mieszkającego, a kontrakt dzierżawny w d. 8 (20) Czerwca 1858 r. przed Rejentem Szczawińskim za cenę roczną po rs. 2550, zawarty jest na lat 10, uważając od d. 12 (24) Czerwca 1858 r. na imię Adolfa-Heliodora-Edwarda 3ch imion Jabłkowskiego.
W dobrach tych jest gospodarzy 8, robiących po dni 4 tygodniowo, a w czasie żniw po dni 5, pełnią stróżą i są obowiązani po jednej sztuce przędzy uprząść i 18 łokci płótna zrobić. Komorników 7, robiących ręczno tygodniowo po dniu 1, a w czasie żniw po dni 2, pełnią stróżą i obowiązani chodzić w podróże. Komornica jedna. Czynszownicy są: Teofil Wodziński, Wojciech Justyński, Katarzyna Jezierska, Kasper Pijanowski, Andrzej Milewski, Jan Woźniak, Kacper Klimczak, Stanisław Olejniczak, Antoni Plewiński, Antoni Janicki, Wawrzyniec Zmudziński, Kazimierz Leśniak, Andrzej Brzozowski; Jan Lisowski, Józef Janicki, Wojciech Borzęcki, Paweł Tomaszewski, Antoni Sobolewski, Mateusz Plewiński, Bogumił Marciniak, Stanisław Olejniczak, Wawrzyniec Jezierski, Roch Kozubski, Stanisław Trzaskalski, Walenty Adamski, Franciszka Chrebelska, Franciszek Popławski, Juljan Dobrowolski, Wojciech Lewandowskj, Józef Plewiński, Józef Kozubski, Anto Grzeliński, Paweł Karasiak, Bartłomiej Adamczyk, Felicyan Kiedrzyński, Jakób Urbański, Paweł Walczak. Józef Brzozowski, Kazimierz Nowak, Andrzej Presler, Jan Piasecki, Franciszek Lewandowski, Paweł Tomaszewski, Jan Kowalski, Józef Kawiecki, Kacper Woźniak, Paweł Klimczak, Wojciech Olejniczak.
Dalsze obowiązki włościan, załogi, daniny i opis zabudowań dworskich, granice i inne szczegóły w dobrach tych znajdująca się, w akcie zajęcia szczegółowo są opisane.
Akt zajęcia wręczony został Hipolitowi Szymańskiemu Wójtowi gminy Ralewice i Teodorowi Jabłkowskiemu właścicielowi d. 26 Marca (7 Kwietnia) 1859 r., Janowi Witwickiemu zastępcy Pisarza Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego d. 27 Marca (8 Kwietnia) t. r. następnie do księgi wieczystej dóbr Ralewice w Kancellaryi Ziemiańskiej d. 12 (24) Stycznia 1860 r., a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 22 Stycznia (3 Lutego) t. r. wpisany i zaregestrowany został..
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Iej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń.
Warunki licytacyi, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży dóbr tych, na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 8 (20) Marca r. b. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 25 Stycznia (6 Lutego) 1860 r.

Assesor Kollegialny, Józef Migórski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.          
22. Ralewice, składające się z folwarku i wsi Ralewice, z pustkowia Zielona Wygoda, z folwarku Rozaliów, z kolonii Skęczno, Stara Grabina i Nowa Grabina, wraz i wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 193 kop. 18, vadium do licytacji rs. 825, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4931, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Emiljanem Ordon.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 43

(N. D. 5148) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z pobytu sukcessorów niegdy Balbiny z Niedzwiedzkich lo ślubu Przepałkowskiej 2o Kizińskiej, wierzycielki sumy w Dziale 4 pod Nr. 9 na rzecz tejże na dobrach Ralewicach zahypotekowanej, a mianowicie: a) Józefa, b) Aleksandra, c) Antoniny zamężnej Grzegorzewskiej, d) Zuzanny wdowy Börner, rodzeństwa Przepałkowskiej. 2. Kamilii-Marjanny z Jabłkowskich Teodora Komornickiego żony wierzycielki sumy w Dziale IV pod Nr. 13 na dobrach Ralewicach zahypotekowanej. Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca {10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Ralewice składające się z folwarku i wsi Ralewice z pustkowia zielona Wygoda, z folwarku Rozaliów z Kolonii Skęczno, stara Grabina, i nowa Grabina, wraz z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 193 kop. 18, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 2 (14) Sierpnia 1861 roku Nr. 11756 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 26 Maja (7 Czerwca) 1862 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Emilianem Ordonem Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 825, w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4931. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej. Ostrzeżenie. W razie nie dojścia do skutku po wyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku Odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz d. 19 (31) Października 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5659) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1865 r.
4. Ralewice, składające się z wsi i folwarku Ralewice, z pustkowia Zielona Wygoda z folwarku Rozaljów, kolonjów Skęczno, Stara Grabina i Nowa Grabina, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 206 kop. 71, vadjum do licytacji rs. 810, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4931, przed Rejentem Kanc. Ziem. Edwardem Milewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 24 Paźdz. (5 Listop.) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 173

(N. D. 4729) Pisarz Trybunału Cywilnego 1-ej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
W myśl art. 682 kodeksu postępowania sądowego wiadomo czyni, iż na żądanie Krossy z Pregerów Dreher, po Gierszonie Dreher pozostałej wdowy, właścicieli nieruchomości w mieście Kaliszu zamieszkałej, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całej subhastacji u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego urzędującego w Kaliszu obrane mającej, który zarazem sprzedażą dyryguje w poszukiwaniu sumy rs. 1,800 z procentem 5 % od dnia 12 Września 1860 roku i rs. 900 z takimże procentem od dnia 11 Września 1863 r., lub o tyle mniej o ileby wypłatę czyto na ogólną sumę rs. 2,700, czy też a conto należnych procentów kwitami usprawiedliwioną została oraz kosztów, protokułem Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Kaliszu Marcelego Filipowskiego w dniu 1 (13) i 2 (14) Czerwca 1866 roku zajęte zostały na przymusowe w drodze sądowej wywłaszczenie
Dobra ziemskie Ralewice
składające się z dwóch części lit. A i B z folwarku i wsi zarobnej Ralewice, z pustkowia Zielona wygoda z folwarku Rozaljów, z kolonji Skęczno; z kolonji Stara Grabina, z kolonji Nowa Grabina zwanych, z przyległościami i przynależytościami położone w Okręgu Szadkowskim Gubernji Warszawskiej gminie Zadzin, prawem własności do Teodora Jabłkowskiego dłużnika, tamże zamieszkałego należące pozostają w posiadaniu tegoż, graniczą na wschód słońca z wsią Rzeczycą, na południe z wsią Rozdziałami, na zachód z Rozdziałami i Rudnikami, na północ z dobrami Zadzinem, odległe od miast najbliższych jako to: od miasta okręgowego Szadku 1 i pół mili, od miasta powiatowego Sieradza mil trzy, od miasta Poddębic mil dwie, licząc milę po siedm wiorst polskich.
Włościanie zajmujący około włók 36 mórg 14 prętów 8, na skutek Ukazu Najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku zostali uwłaszczeni i od płacenia czynszu, robocizny i wszelkich danin są wolni.
Budynki dworskie wsi Ralewice są: dwór i oficyna murowane z cegły palonej, kloaki z desek, chlewy, stajnie i szopa pod jednym dachem, owczarnia murowana, studnia balami cembrowana z żurawiem i wiadrem, stodoła o dwóch klepiskach, stodoła druga o dwóch klepiskach i spichrz murowane, stajnie i wozownie pod jednym dachem, dom murowany wolarnia, gorzelnia, browar, młyn wodny z pomieszkaniem w którym mieszka młynarz Konstanty Fontner płaci rocznie rs. 52 kop. 50 i jest obowiązany mleć dworowi bezpłatnie kuźnia z pomieszkaniem, w której mieszka kowal Sylwester Adamski, dom gościniec, w którym szynkuje Kluszczyński szynkarz za wynagrodzeniem 21 procent i płaci rs. 50 rocznie posiada gruntu 9 mórg, ogród i pomieszkanie cegielnia, piec do palenia cegły, szopa do suszenia, szopa druga, stodoła, dom.
Budynki folwarku Rozaljów są: chałupa w której mieszka propinator, borowy i pastucha studnia cembrowana, młyn wodny, w którym mieszka młynarz Racięcki płaci czynszu rocznie rs. 30, stodoła o jednem klepisku, stodoła o dwóch klepiskach, owczarnia, gościniec w którym szynkuje Miterski, płaci rocznie rs. 19 za wynagrodzeniem 21 procent, chlewy, obory, stodoła o jednem klepisku.
Budynki dworskie na kolonji Nowej Grabinie: gościniec wraz ze stajnią i wjazdem pod jednym dachem, w którym szynkuje karczmarz Urbański za wynagrodzeniem 21 procent, płaci rocznie rs. 55, przystawna do tegoż stodoła, studnia drzewem cembrowana.
W ogrodach owocowych dworskich jest drzew różnego gatunku sztuk 120.
Ogólna rozległość dóbr Ralewic wynosi około włók 87 mórg 25 prętów 42, z czego odchodzi na grunta włościańskie włók 36 mórg 14 prętów 8, zatem grunta dworskie mają rozległości włók 51 mórg 9 prętów 94.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr, z wykazem wysiewów i inwentarzy, opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych, obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia tych dóbr który dnia 3 (15) Czerwca 1866 r. doręczony został przez woźnego Trybunału tutejszego Bogumiła Heniga Wójtowi gminy Zadzin Ignacemu Niedzwiedzkiemu do rąk własnych i Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego do rąk Jana Ługowskiego Podpisasarza.
Wpisanie protokułu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło dnia 11 (23) Czerwca r. b. a do księgi zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału dnia 25 Czerwca (7 Lipca) t. r.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych nastąpi dnia 11 (23) Sierpnia 1866 roku o godzinie 10 z rana w zwykłem miejscu posiedzeń Trybunału Kaliskiego.
Kalisz d. 27 Czerwca (9 Lipca) 1866 r.
Asesor Kolegjalny J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
17. Ralewice z części A. B. w jednę całość złączonych składających się, tudzież z folwarku i wsi Ralewice, z pustkowia Zielona Wygoda, z folwarku Rozaliów, z kolonii Skęczno, Stara i Nowa Grabina, z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w O-gu Szadkokowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rsr. 295 kop. 38 1/2, że przedaż odbędzie się przed Rejentem Łopuskim dnia 13 (25) Maja 1867 r., że vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 1200, że licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 4931 kop. 25, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Józefa Aleksandra dwóch imion Jabłkowskiego, tudzież SS rów niegdy Adolfa Heliodora Edwarda trzech imion Jabłkowskiego, niemniej dla niewiadomych z pobytu SS-rów niegdy Balbiny z Niedzwieckich, pierwszego ślubu Przepałkowskiej, powtórnego Kizińskiej to jest: Józefa, Antoniny zamężnej Grzegorzewskiej i Zuzanny wdowy Börner rodzeństwa Przepałkowskich, wreszcie dla niewiadomych z pobytu Kamilli, Marjanny z Jabłkowskich Teodora Komornickiego żony, z powodu praw i wierzytelności na rzecz wyżej wymienionych osób na dobrach tych zabezpieczonych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Kaliszanin 1872 nr 84

Józef Jankowski, nauczyciel szkoły elementarnej we wsi Grabinie, pow. Sieradzkim, naznaczony nauczycielem do wsi Glinno, w tymże powiecie;(...)


Kaliszanin 1872 nr 91

b) W Dyrekcji Naukowej: mianowani nauczycielami elementarnemi po złożeniu egzaminu, uczniowie z ukończonych szkół powiatowych w Wieluniu: (...) b. uczeń 4-ej klassy gimnazjum w Petrokowie Franciszek Szokalski, mianowany nauczycielem w kolonji Grabinie, pow. Sie­radzkim;(...) 
(D. G. K.)

Kaliszanin 1874 nr 19

Wypadki nadzwyczajne w gubernji w styczniu r. b.— (...) Wypadki nagłej śmierci.—W dniu 14 stycz­nia, w kolonji Grabina, powiecie Sieradzkim, włościanin Szymon Adamiak, wywożąc drzewo z la­su, przygnieciony przewracającym się wozem, na miejscu życie zakończył; (...).

Gazeta Kaliska 1899 nr. 7


W kolonji Grabina pow. sieradzkiego zgorzał ze śladami podpalenia dom drewniany włościanina Antoniego Rogozińskiego, ubezpieczony na 350 rb.,— straty zaś wynoszą 2,400 rb.

Gazeta Kaliska 1902 nr. 213

Dnia 6 lipca we wsi Grabina, pow. Sieradzkiego, powiesił się w stodole mieszkaniec gminy Niewiesz w pow. Turkowskim, 66-letni Wojciech Walisiak.


Zorza 1913 nr 1

Listy czytelników.
Z Zadzimia.
Praca ogólna w Zadzimiu rozwija się pomyślnie. Jest tu kółko rolnicze, dosyć liczne, bo składające się przeszło ze stu członków. Członkowie chętnie uczęszczają na zebrania miesięczne, na których mówi się o uprawie roli, o hodowli, o nawozach sztucznych, o oświacie rolniczej. Oprócz tego na kółku omawiane bywają różne projekty, jak: założenia mleczarni spółkowej, kasy pożyczkowo oszczędnościowej, zakładania szkół i ochron.
Na czele kółka rolniczego stoi właściciel Zadzimia, pan Jarociński, który gorliwie oddaje się pracy społecznej, jest inicyatorem wielu instytucyi. W tej pożytecznej pracy pomaga mu członek kółka, pan Błaszczyk, rolnik wzorowy w Zadzimiu.
W parafii naszej jest dotąd tylko jedna szkoła — w Grabinie. Druga w Zadzimiu jest już zatwierdzona, na wiosnę zacznie się budowa gmachu szkolnego, jest też w parafii jedna ochrona w Zalesiu, kosztem dziedziczki, pani Czarnowskiej, utrzymywana, do niej uczęszcza około 30 dzieci i pod kierownictwem ochroniarki uczy się dziatwa wielu pożytecznych rzeczy.
Za staraniem pani Jarocińskiej, zakłada się ochrona w Zadzimiu.
W jednym więc roku, i w jednej wsi, powstają dwa ogniska oświaty: szkoła dla starszych dzieci i chrona dla młodszych dzieci.
Omawiane projekty na kółku rolniczem, zdaje się, że prędko w czyn wprowadzone zostaną. W krótkim czasie powstanie mleczarnia spółkowa i kasa pożyczkowo-oszczędnościowa. Jest też nadzieja, że i kobiety nasze w kółko „Ziemianek” zorganizowane będą, a młodzież męska i żeńska-w kółka śpiewacze. Walczymy tu z pijaństwem i ciemnotą i, choć mamy wielkie trudności, ufamy, że zwyciężymy. Tutejsza straż ogniowa z panem Jarocińskim, jako prezesem, i panem Kiepurskim, jako naczelnikiem, ze swego zadania zawsze wywiązywać się będzie znakomicie.
Słowem, praca zbiorowa w Zadzimiu rozwija się i obfite owoce wydaje.
W październiku tego roku bardzo pożyteczną pogadankę miał na kółku rolniczem, znany nam wszystkim ze swej działalności społecznej, ksiądz Wacław Bliziński, proboszcz z sławnego Liskowa. Jego słowa wszystkich zachęciły bardzo do oświaty zarówno ogólnej, jak i zawodoworolniczej, 
do pracy wytrwałej dla dobra ogółu. Obyśmy wszyscy szli śladem dzielnego Liskowa!
Ks. Marcin Zawadzki.
 
 

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 22

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy i uzupełnienia pod NrNr:
2478 „Marjanna Kozubska", masarnia, sprzedaż piwa i handel artykułami spożywczemi we wsi Grabina, gm. Zadzim, pow. Sieradzkiego, właśc. Marjanna Kozubska w Grabinie.Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 38a


Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


d. 11 lutego 1927 r.
7698. „Antoni Kostecki" — sklep kolonjalno - spożywczy ze sprze­dażą wyrobów mięsnych we wsi Grabina, gm. Zadzim, pow. sieradzkie­go. Istnieje od 1914 r. Właścc. Antoni Kostecki, zam. we wsi Grabina.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 2

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia
21. 11. 1927 r. L. BP. 2350-2 wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1679 Tow. Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabinie, gm. Zadzim, pow. Sieradz.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 14

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO.
L. p.
14. 5. 1928 L. B. P. 3213 Kółko Rolnicze w Grabinie, gm. Zadzim, pow. Sieradzki.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:W dniu 31 grudnia 1927 r.
8839. „Ignacja Kozubska" — sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą mięsa i wyrobów mięsnych we wsi Grabina, gm. Zadzim, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1924 r. Właśc. Ignacja Kozubska, zam. we wsi Grabina.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a

Dnia 13 września 1928 r.
9443. „Józef Bednarek", sklep kolonjalno-spożywczy ze sprzedażą mięsa, wyrobów mięsnych i wyrobów tytoniowych we wsi Grabina, gm. Zadzim, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1924 roku. Właśc. Józef Bednarek, zam. tamże.

Echo Sieradzkie 1932 12 kwiecień

Z WARTY.
NAPAD BANDYCKI.
Posterunek P. P. w Warcie zaalarmowany został wiadomością o bandyckim napadzie, dokonanym w nocy na szosie między Wartą a Sieradzem, na jadącego wozem, Sasa Feliksa i jego służącego, mieszkańca wsi Grabina gm. Zadzim.
W pewnej chwili jadący zauważyli na szosie pieszego podróżnego. Nieznajomy prosił Sasa, by zabrał go do Warty, wieśniak zgodził się bez wahania na propozycje nieznajomego. W odległości kilku kilometrów od Warty nieznajomy siedząc w tyle wozu, wydobył z zanadrza nóż, którym zadał Sasowi 5 głębokich pchnięć, poczem zrabował mu portfel z 37 zł. i zbiegł.
Rannego Sasa opatrzył lekarz. Policja wszczęta poszukiwania zatrzymując 22 osobników, podejrzanych o napad. Sas i służący rozpoznali wśród zatrzymanych Stanisława Czarneckiego, mieszkańca miasta Warty po mowie i ubraniu jako sprawcę napadu. Czarnecki jednak nie przyznał się do winy. Wobec niedostatecznych dowodów sąd zwolnił go, pozostawiając jednak pod dozorem policji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
3. Grabina, obejmującą wieś Grabina.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 6 luty

ZADZIM BUDZI SIĘ
Uważając łamy prasy lokalnej za ....nik* życia organizacyjnego, pragnąłbym z czytelnikami "Echa" podzielić się spostrzeżeniami, jakie nasuwają się przy obserwacji działalności społecznej na terenie gminy Zadzim, a szczególnie w samej "stolicy", jak to sami obywatele Zadzimia, siedzibę swą dumnie nazywają.
Przejeżdżając przez gminę Zadzim zauważa się przedewszystkiem dość dużą ilość dróg bitych, tak powiatowych jak również i gminnych, które łącza Zadzim prawie we wszystkich kierunkach z ważniejszemi arterjami komunikacyjnymi. Samorząd gminy Zadzim był jednym z pierwszych, o ile się nie mylę, w naszem powiecie, który zagadnienie dróg, będących bardzo ważnym czynnikiem w rozwoju każdej okolicy, na naczelnem miejscu swych poczynań postawił. Owocem tego jest około 7 klm. dróg gminnych bitych, które w dalszym ciągu przy pomocy Sejmiku powiatowego są ulepszane, niezależnie od programowej budowy prawidłowych żwirówek.
Dalej uderza gromadne poczynanie w kierunku budowy domów gromadzkich mimo dość trudnych warunków na wsi. Dom taki pobudowany został staraniem Straży w Ralewicach. Buduje się dom gromadzki w Borkach, na co również samorząd gminny przeznaczył w budżecie roku 1934/35 1000 złotych. Nie dalej jak kilka dni temu Straż w Grabinie zawiesiła „wieniec" na swej nowo- wzniesionej remizie. Narazie jest tylko szkielet lecz inicjatorzy nie wątpią, że wykończenie tak rozpoczętej budowli, nastąpi jeszcze w roku bieżącym.
Wytwarza się w ten sposób dość miłe współzawodnictwo pomiędzy gromadami i organizacjami. Szermierka nie na słowa, lecz na wyniki pracy.
Domy gromadzkie tak są przeważnie projektowane, by służyły jednocześnie dla potrzeb szkoły. Jest tam zwykle sala teatralna, będąca jednocześnie remizą, świetlica i kilka sal szkolnych. Gwarantuje to rozwój miejscowej szkoły i przynosi gromadzie lub organizacji dochód, obracany w dalszym ciągu na powiększenie majątku i urządzeń danej organizacji.
Na terenie gminy Zadzim istnieje 7 Straży Pożarnych, posiadających już swoje remizy, za wyjątkiem samego Zadzimia, 3 Oddziały Związku Strzeleckiego zwłasnemi świetlicami. Koło Rezerwistów i Komitet LOPP.
Sama zaś „stolica" od dłuższego czasu miała „pecha". Straż Pożarna która przedewszystkiem powinna przodować w pracy społecznej, zupełnie zdezorganizowana, od dwóch lat nie przejawiała żadnej działalności tracąc powoli jakiekolwiek, choćby najmniejsze wzięcie. Wydaje się to nieprawdopodobne ale jednak tak było. Składało się na to wiele przyczyn a szczególnie zupełnie zła gospodarka majątkiem Straży. Po spaleniu się Zadzimia w roku 1929, kiedy to i remiza straży spłonęła. Straż otrzymała z górą 2000 zł. odszkodowania. Pieniądze te zostały rozpożyczone bez czyjejkolwiek wiedzy, w dodatku ludziom nie gwarantującym należytej spłaty. Dochód z wszelkich imprez, które początkowo dość pokaźne sumy dawały nie był należycie księgowany
i wogóle nie było najmniejszej kontroli. Natomiast tabor straż zmieniając przygodne schroniska, niszczył się. Były kilkakrotne usiłowania pobudowania remizy strażackiej, jednak spowodu niemożności wycofania zamrożonych pieniędzy, usiłowań tych nie zrealizowano.
Stanem takim zainteresował się w końcu Okręgowy Związek Straży, to też Straż została w drugiej połowie r. ub. zreorganizowana. Powołano nowe władze Straży, które inicjatywę wszelkiej pracy zbiorowej na terenie Zadzimia wzięły w swoje ręce.
Zadzim od tego czasu... budzi się.
Wszystkie czynniki obywatelskie ostatnio przedtem pokłócone ze sobą i podzielone na „stany", zespalają się. Zaczyna się konkretna praca. Z inicjatywy Straży, której prezesem obecnym jest kierownik szkoły p. Zientera i naczelnikiem sekretarz gminy p. Tokarek, powstał Komitet Budowy Domu Gromadzkiego z remizą Straży. Zdążono już zjednać sobie wszystkich do współpracy. Gromada Zadzim z najbliższą okolicą przeznaczyła na ten cel posiadany materiał, który został od dłuższego czasu nagromadzony z przeznaczeniem na szkołę. Straż przelała posiadany kapitał, Dozór Szkolny posiadany plac, Spółka Łowiecka czynsz dzierżawny, współwłaściciele domu szkolnego również czynsz szkolny, Zarząd Kasy Pożyczkow— Oszczędnościowej 25 proc. zysku Kasy za rok 1933 i w końcu kilka osób zaofiarowało po 1000 cegły. Wogóle obserwuje się jaknajlepsze chęci wszystkich mieszkańców. Trzeba je tylko należycie nastawić i od słów przejść do rzetelnej pracy. Już z wiosną r. b. ma się rozpocząć budowę, do czego Komitet robi wszelkie przygotowania. Prezydjum Komitetu w osobach Ks. proboszcza A. Niteckiego i członków Fr. Zientery, T. Tokarka i J. Gardzielika krząta się jak widać, żywo, to też może tym razem nie będą to tylko słowa.
Zapał do pracy udzielił się nawet najbliższej okolicy Zadzimia, to też już kilka sąsiednich wsi z gminy Wierzchy czyni starania o przydzielenie ich do gminy Zadzim.
Dalej Zarząd Straży zainicjował kursy wieczorne, by młodzież mogła godziwie i z pożytkiem wieczory spędzać. Kierownictwo objął p. Zientera. Pozatem zaproszono do wykładów p. Dr. Matkowskiego, miejscowe nauczycielstwo i sekretarza gminy. Kursy wzbudziły zainteresowanie, to też zgórą 50 słuchaczy pilnie na nie uczęszcza ku swojemu pożytkowi i zadowoleniu inicjatorów.
Z organizacyj młodzieżowych żadna dotychczas nie osiągnęła tu trwałego rozwoju. Istniało Koło „Wici" potem S. M. P. następnie Związek Strzelecki w końcu znów „Wici". Wspólnie sobie przeszkadzano, a że młodzieży jest tu niewiele, zatem żadna z tych organizacyj nie mogła w takich warunkach pracować. To też z całem uznaniem należy podkreślić inicjatywę Straży, by wszystką młodzież skupić na kursach wieczornych i uczyć życia zbiorowego oraz wychowywać na karnych i świadomych obywateli.
Pięknie się zaczyna. Oby to tylko nie był słomiany ogień. Niechże wreszcie "stolica" zasłuży sobie to mino wśród mieszkańców gminy.
Dodać należy, iż z inicjatywy miejscowego społeczeństwa odbyła się w dniu 3 lutego r. b. Wielka Zabawa, z której dochód przeznaczony został na sieroty po poległych policjantach.
Tak Zadzim wreszcie budzi się.
Obserwator.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 27 marzec

SPRAWOZDANIE.
Instruktora Zarządu Powiatowego straży Pożarnych na pow. sieradzki.
Praca zamierzona w ub. roku, a poparta przez Walne Zgromadzenie poza przeprowadzeniem Zjazdów Manewrowych i urządzeniem 2 kursów w rejonach wykonana została w całości. Zjazdy Manewrowe i kursy wspomniane projektowane były w okresie wiosennym r. b.
Jak w ubiegłym roku tak i w roku sprawozdawczym w poczynaniach naszej pracy mieliśmy poparcie ze strony poszczególnych Zarządów i Naczelników Straży.
W okresie sprawozdawczym od 29 maja po dzień dzisiejszy stan Straży na terenie powiatu przedstawia się następująco:
Funkcje N-ków pełnią nast. druhowie:
1) K. Pruski. Sieradz. 2) A. Kuske, Zd. Wola. 3) M. Kaszyński, Warta. 4) R. Cielecki, Szadek. 5) M. Saganowski, Złoczew. 7) J. Grabałowski, Zadzim; 7) E. Nierychlewski, Gruszczyce. 8) W. Jedyński, Wierzchy. 9) E. Kluba, Wróblew. 10) J. Golas, Klonowa 11) P. Fabjańczyk, Brąszewice. 12) St. Sikorski, Brzeźno. 13) Fr. Górski, Burzenin. 14) St. Zach, Barczew. i 15-ty rejon do czasu reorganizacji rejonów pozostaje nie obsadzony.
Ogólna wartość majątku ruch. i nieruchomości Straży na terenie powiatu wynosi około 1 miljona zł. w-g. obliczenia i oszacowania przez Zarządy Straży, zaś wyekwipowanie, uzbrojenie, zaopatrzenie w przęt oraz stan liczebny przedstawia się następująco:
Członków czynnych w strażach — 2682, członków popierających — 1.166, straży wiejskich w powiecie 97, straży małomiasteczkowych 4, straży miejskich 2, drużyn żeńskich samarytańskich poż. 27, oddziałów PW. 6, drużyn O.P. Gaz. 9, świetlic 14, bibliotek 7, kół teatralnych 27, orkiestr 13, chórów 4, remiz drewnianych 45, remiz murowanych 29, remiz betonowych 11, szop na narzędzia 7, wspinalni 3, syren ręcznych 11, dzwonów 84, wyszkolonych naczelników rejonu 8, wyszkolonych naczelników straży 70, wyszkolonych podoficerów straży 99, wyszkolonych poinstruktorów 79, mundurów zwykłych 1.918, mundurów bojowych 863, hełmów 1264, pasów bojowych 371, toporów 649, drabin mechanicznych kon. 1, drabin francuskich 3, drabin drążkowych 11, drabin Szczerbowskiego 50, drabin przystawnych 72, drabin hakowych 26, beczkowozów 126, wozów pogotowia 74, masek gazowych 48, przyrządów ratunkowych 2, sikawek ręcznych 125, sikawek motorowych 5, węży tłocznych 4,664m, apteczek 15, noszy 3, samochodów pożarniczych 4, samochodów osobowych 2, bekadeł alarmowych i trąbek 111.
W roku 1933-34 otrzymały zasiłki z PZUW. następujące Straże w naturze bądź też w gotówce.
Brzeźno 8 mtr. węża sawnego, Bartochów 300 zł. zasiłku na beczkowóz. Leliwa 15 mtr. węża tłocznego 1 parę łączników i drabinę Szczerbowskiego. Chajew 15 mtr. węża tłocznego, 1 parę łączników. Żelisław drabinę Szczerbowskiego. Lipicze beczkowóz 2 kołowy żelazny i 15 mtr. węża. Stanisławów 15 mtr. węża tłocznego. Owieczki 50 zł. na wóz pod sikawkę. Sadokrzyce 30 mtr. węża tłocznego. Tubądzin 30 mtr. węża tłocznego. Klonowa 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Prusinowice sikawkę przenośna (930 zł.) zapł. 200. Czartorja 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kliczków -Mały 2 pary łączników "Polonja". Krokocice 300 zł. na kupno 4 koł. beczkowozu. Starce 15 mtr. węża tłocznego i 4 sawnego. Burzenin 300 zł. zasiłku na 4 koł. beczkowóz. Dąbrowa - Wielka 15 mtr. węża tłocznego. Strzałki 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. węża sawnego. Niemojew 930 zł. na sikawkę przenośną. Korczew 15 mtr. węża tłocznego. Zd.- Wola syrena elektryczna, 150 mtr. węża tłocznego i 10 par łączników. Rossoszyca 30 mtr. węża tłocznego. Grabina 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Drużbin "Tyfon" syrenę pneumatyczną. Oraczew 15 mtr węża tłocznego. Kuźnica — Błońska 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. sawnego. Godynice 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Rzechta 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wośniki 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wągłczew 6 toporów, 6 pochew i 6 pasów bobowych. Charłupia — Mała 100 zł. na beczkowóz. Polków 930 zł. na sikawkę przenośną. Kłocko 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kościerzyna 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Piaski 30 mtr. węża tłocznego. Wypada mi zaznaczyć, iż przy wydatnem poparciu p. Inspektora PZUW. J Gaweckiego wyekwipowanie Straży w sprzęt posuwa się szybko naprzód.
Z powyżej podanego zestawienia sami zorjentujemy się, iż pomoc PZUW. z każdym rokiem wzrasta.
Pożarów masowych w okresie sprawozdawczym było 1, pojedynczych 91 razem 92. Straty poniesione przez PZUW. za pożar masowy w Prażmowie wynoszą 34.149 zł. Straty pojedyczych wynoszą 106.873. Razem odszkodowania wynoszą 141022 zł.
Jeżeli porównamy statystykę pożarów z lat ubiegłych, to stwierdzić należy, że palność w naszym powiece procentowo się zmniejszyła.
Pomimo przedsięwziętych pewnych poczynań przez odnośne organa w kierunku zapobiegania pożarom, Straże Pożarne również w tym kierunku muszą przedsięwziąć akcję propagandową i nieustawać w dalszej pracy.
Stosownie do wydania nowego regulaminu wyszkoleniowego przez Władze centralne, wydaliśmy okólnik polecający wszystkim Naczelnikom Straży przeprowadzenie wyszkolenia w zakresie I stopnia, niezależnie od tego na przeprowadzanych odprawach oficerskich w rejonach szczegółowo sprawy te były omawiane przezemnie. Pomimo posiadanej przez Naczelników Straży w tym kierunku wiedzy i mimo nakazu Związku Okręg. jak zdołałem stwierdzić prac tych za wyjątkiem kilku Straży nie prowadzi się. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wspominanego wyszkolenia Zarząd Powiatowy opracuje plan wyszkolenia i lekcje, które prześle do poszczególnych Straży i dopinguje specjalnie wykonania tego zlecenia.
Straże, które przeprowadzą przeszkolenie do jesieni złożą o tem zameldowanie do Zarządu Powiatowego celem przeprowadzenia egzaminów i na dania tymże odnośnych zaświadczeń i odznak.
Przeszkolenia Straży odbywały się w Strażach w czasie lustracji, inspekcji lub też specjalnie. Przeszkoleń takich przeprowadziłem 24 i 40 ćwiczeń przygotowawczych druż. do zawodów Wojewódzkich.
W dniach 17 i 18 czerwca ub. roku odbyły się eliminacyjne zawody o mistrzostwo województwa łódzkiego w poszczególnych grupach Straży, połączone ze Zjazdem Straży całego województwa. W Zjeździe tym z naszego powiatu wzięło udział 89 Straży w ogólnej liczbie 876 czł. Najliczniej z rejonów miejskich reprezentowany był rejon sieradzki. Z rejonów wiejskich reprezentowany był najliczniej rejon Brzeźno.
Specjalnie podkreślić mi wypada że wszystkie te 89 Straży zasługują na uznanie za zrozumienie i wysiłek pracy naszej organizacji.
W Zjeździe tym nie wzięło udziału 14 Straży, wykaz których posiadamy. W zawodach zaś o mistrzostwo województwa wzięły udział następujące Straże: w II grupie straży miejskich — Sieradz Straż., w IV grupie straży wiejskich — Straż Smardzew.
Mistrzostwo Województwa w grupie Straży miejskich zdobyła Straż Sieradzka tym samem zajmując I miejsce na zawodach jeżeli chodzi o Straż Smardzewską, to dzięki podenerwowaniu się całej drużyny co oczywiście wpłynąć musiało na złe wykonanie ćwiczeń szkolnych Straż Smardzewska zajęła IV miejsce w IV grupie.
Niezależnie od tego w konkurencji ćwiczebnej stanęły z naszego powiatu 4 drużyny żeńskie samarytańskie, a więc Szadek, Wojków, Ralewice i Męka.
Drużyny nasze wzbudziły zachwyt wszystkich widzów. Kolejność miejsc przyznanych przez sąd konkursowy jest następująca: 1 miejsce drużyna żeńska — Szadek, 2 miejsce drużyna żeńska — Wojków, 3 miejsce drużyna żeńska — Ralewice, 4 miejsce drużyna żeńska — Męka.
Pozostałe kilka miejsc zajęły drużyny żeńskie z innych powiatów.
W czasie dokonywania inspekcji przy każdorazowej bytności w Strażach udzielałem Zarządom oraz Naczelnikom Straży wskazówek i porad fachowych. Inspekcji takich przeprowadziłem w Zarządach 23 i w Oddziałach 45.
Alarmów przeprowadzono 63 i w 63 wypadkach stwierdzono gotowość alarmową. Ogólnie biorąc, Straże wykazały wysoką sprawność alarmową. Szybkość wyjazdowa wahała się od 4 do 8 minut.
Prace biurową prowadzę sam i w okresie sprawozdawczym zostało załatwione 465 różnych spraw i wydano kilka okólników.
W zestawieniu liczbowem praca moja przedstawia się następująco: Lustracyj podst. Zarządów przeprowadzono 23, Lustracyj podst. Oddz. przeprowadzono 45, Inspekcyj Zarządów przeprowadzono 17, Inspekcyj Drużyn przeprowadzono 39, Przeszkoleń ćwiczeń szkol. przeprowadzono 74. Przeszkoleń praktycznych przeprowadzono 10. Alarmów przeprowadzono 63. Udział. w posiedz. Zarządów 14. Udział w Walnych Zgromadz. 10 Wstępnych egz. w druż. żeńskich 3. Przeszkoleń Straży Kolej. 7. Odpraw ofic. w rejonach 13. Udział w odprawach instr. 3 Zamierzenia na przyszłość.
Zarząd Powiatowy przewiduje delegowanie 4-ch delegatów na Radę Okręgu.
Zarząd Powiatowy przewiduje zwołanie Rady Powiatowej w I-ym i II-im półroczu.
Lustracyj straży przeprowadzi się 40, Inspekcyj straży przeprowadzi się 40, kontroli polustracyjnych 40, kurs I-go stopnia Dh. N-ków. 1, egzaminów kwalifikacyjnych żeńskich drużyn przeprowadzi Zarząd 4 egzaminów w zakresie I-go stopnia 20, odpraw oficerskich w rejonach przeprowadzi 14, od praw N-ków rejonowych przeprowadzi 1, odpraw K-tek drużyn żeńskich przeprowadzi 3, ćwiczeń kontrolnych w rejonach przeprowadzi 3, dokonanie nowych wyborów na N-ków rejonowych przeprowadzi się 15. Reorganizacja tych Zarządów Straży, które opieszale bądź też wcale nie wykonywują przyjętych na siebie obowiązków.
Instruktor Powiatowy:

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 18 maj

MŁODOCIANI PRZESTĘPCY.
Stanisław Klimczak, 16 lat, ze wsi Grabiny gminy Zadzim i Stanisław Bakalarczyk 16 lat, z tejże wsi, za kradzież młodych brzóz z lasu wobec dotychczasowej ich niekaralności i młodocianego wieku otrzymali naganę sądową.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 17

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek posta­nowienia Sądu z dnia 28 stycznia 1939 r., zosta­ło wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłe­go Antoniego Bakalarczyka, syna Józefa i Ur­szuli z Polków, urodzonego dnia 11 marca 1883 roku w kol. Drużbińskiej, powiatu sieradzkiego.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejsze­go, zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym ra­zie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Antoniego Bakalarczyka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sądu Okrę­gowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmienia, że Antoni Bakalarczyk był sta­łym mieszkańcem wsi Grabina, gm. Zadzim, po­wiat Sieradz. Co. 20/39.


Dziennik Łódzki 1970 nr 221

Kronika, wypadków
W Grabinie, pow. Poddębice wskutek zaprószenia ognia spaliły się dwie obory i dwa domy. Straty sięgają około 80 tys. zł. Poszkodowane są dwie właścicielki.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza