-->

czwartek, 13 czerwca 2013

Strugi Pątnowskie

Strugi Pątnowskie stanowią część wsi Pątnów w gminie Pątnów.

Strugi Pątnowskie 1935 r.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Kamionka dzieli się na gromady:
10. Pątnów, obejmującą: wieś Pątnów, parcele Pątnów, folw. Pątnów, Stacja kol., Strugi-Pątnowskie, folw. Pątnówek.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 38a

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A, wciągnięte zostały następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 10 lutego 1933 roku.
13068. „Antoni Sandak", sklep spożywczy we wsi Pątnów-Strugi, gminy Kamionka, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1932 roku. Wła­ściciel Antoni Sandak, zamieszkały we wsi Pątnów-Strugi.

Echo Sieradzkie 1933 18 styczeń

Kradzieże węgla nie ustają.
Niejednokrotnie już donosiliśmy o masowych kradzieżach węgla z wagonów pociągów towarowych. Kradzieże mimo wysokich kar i b. ostrych zarządzeń — nie ustają, a przeciwnie z chwilą nastania ostrzejszych mrozów wzmogły się — narażając dyr. P. K. P., na znaczne straty — gdyż na każdym niemal wagonie pociągu towarowego przebywającego drogę z kopalni do miejsca przeznaczenia brak jest po kilka, a nawet kilkanaście tonn węgla, różnice którego Dyrekcja zmuszona jest dopłacać dostawcy.
tych dniach przytrzymani zostali dwaj zawodowi złodzieje węglowi — bracia Józef i Antoni Caban zam. we wsi Strugi gm. Kamionka, którym odebrano 800 kg. węgla pochodzącego z kradzieży kolejowych. Kradziony węgiel sprzedawali oni Raduckiemu Janowi i Kupcowi Michałowi z Toporowa, gm. Mierzyce, których również pociągnięto do odpowiedzialności sądowej za paserstwo.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza