-->

czwartek, 13 czerwca 2013

Jarząb

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jarząb, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Wierzchlas, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 11, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Jarząb, obecnie część wsi Kochlew w gminie Wierzchlas.

Jarząb 1935 r.

1992 r.


Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 3

OBWIESZCZENIE.
Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż Papiernia Jarząb zwana in territorio maiętności Krzeczowa leżąca, do Gminy wsi Krzeczowa Powiatu Obwodu Wieluńskiego Wdztwa Kaliskiego należąca, z gruntami, rolami 3. i 4. Klassy, łąkami zarosłemi, ługami, zabudowaniami, wodami, drogami i nieużytkami w ogóle około 165. Mor­gów i 139 p.  miary Reinlandzkiey wynoszącemi — tak iak takową ś. p. Bogu­mił Klingenberg od W. Józefa Psarskiego dziedzica dóbr ziemskich Krzeczów, podług kontraktu Urzędowego kupna i sprzedaży w dniu 18. Stycznia 1820 roku zawartego okupił, używał i używać był mocen aktem tradycyi nieruchomości przez Leona Nowierskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego, w dniu 27. Maia roku 1826 na gruncie tey Papierni spisanym, zaięta. Akt ten w Biórze Pisarza Hypotecznego Powiatu Wieluńskiego w dniu 9. Czerwca roku 1826, a w księdze zaregestrowań Kancellaryi Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego w dniu 16. Czerwca r. 1826 podany i zaregestrowany. Papiernia dziedziczna sukcessorów ś. p. Bogumił Klingenberg, iako to doletnich: 1) Gustawa
Klingenberg dzierżawcy Papierni Jarząb, tamże interritorio wsi Krzeczowa Powiatu będącey — 2) Maryanny z Klingenbergów Jana Kurzawy młynarza żony, na folwarku Miedno do wsi Ożegowa Powiatu Radomskiego należącym — 3) Karoliny z Klingenbergów Jana Kani młynarza żony, w wsi Ożegowie Powiatu Radomskiego — 4) Nieletnich Józefa, Alberta Klingenbergów przy Katarzynie z Moszyńskich Klingenbergowey wdowie, matce i opiekonce w wsi Krzeczowie Po­wiatu Wieluńskiego, mieszkaiących na rzecz staroz. Lewka Gruuis i Judy Mojżesza Tobiasza z własnych funduszów się utrzymuiących, w mieście Działoszynie Powiatu Wieluńskiego mieszkaiących, zaięta, za których początkowo Erazm Suchorski, a po iego śmierci Jan Miczke Patron przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego w Kaliszu mieszkaiący, stawa.
Papiernia ta iest dosyć w dobrym stanie, ma wszelkie porządki do robienia papieru, potrzebne budynki, przy tey iest młynik do melenia mąki, różne domowe sprzęty, oraz meble pokoiowe, iak to wszystko w zaięciu wyspecyfikowano. Gatunek kupna Jarząb Papierni iest pomieszany, bo iest cząstka dóbr ziemskich prawem własności okupiona, z którey iednak czynsz dworowi co rocznie się opłaca, iako też przy sprzedaży w obce ręce bierze Dominium Laudemium dziesiąty grosz, Dzierżawcami tey Papierni Maciey Królikowski i Gustaw Klingenberg poddzierżawili tako­wą Józefowi Lewickiemu — ogólną Administracyą prowadzi tenże Józef Lewicki. Kto się chce o wszystkich szczegółach tey Papierni gruntowniey obiaśnić, może w Kancellaryi Trybunału i u Patrona popieraiącego zaięcie przeyrzeć, a kto chce Papiernią widzieć, może się udać na grunt.
Zaięcie powyżey z daty wymienione w iedney kopii Józefowi Psarskiemu Woytowi gminy Krzeczowa, w dniu 27. Maia 1826, w drugiey kopii Janowi Salikiewiczowi Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wieluńskiego, w dnia 29. Maia r. 1826, doręczone zostało. Papiernia ta sprzedana będzie w Ps. Trybunale Cywil­nym Pszey Instancyi Wdztwa Kaliskiego w Kaliszu, w Pałacu Sądowym swe sessye odbywaiącym na audyencyi publiczney.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży w dniu 3., drugie dnia 17., a trzecie dnia 31. Sierpnia roku 1826. nastąpiło, gdzie wyrabiaiący przedaż podali za te nieruchomości Summę Dziesięć tysięcy złotych polskich — poczem został termin do temczasowego przysądzenia na dzień 13. Października roku 1826 godzinę 10. z rana oznaczony, w którym Papiernia wspomniona Patronowi popieraiącemu przedaż Erazmowi Suchorskiemu za summę Dziesięć tysięcy złotych polskich temczasowie przysądzoną została, i termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 30. Listopada 1826. roku godzinę 10. z rana był oznaczony — w tym iednak dla brakuiącey taxy ostatecznie przedaną nie była, i oszacowanie oney nakazanem zostało; po zatwierdzeniu taxy oznaczony został Wyrokiem z dnia 7. Stycznia r. b. termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 20. Lutego r. b. o godzinę 10. z rana.
w Kaliszu dnia 7. Stycznia 1828. roku.
Piątkiewicz.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 230

Sąd Pokoju Powiatu Wieluńskiego.
Z powodu żądanej nowej regulacyi hypoteki następnych nieruchomości.
7. Papierni i młyna z gruntami Jarząb zwanych, w territorium dominii Krzeczew sytuowanych, do Karola Mosińskiego, w łasności należących, wszystkich nieruchomości w powiecie Wieluńskim.
Zawiadamia interesentów, że takowa nastąpi w Sądzie tutejszym (…) i co do 7 w d. 10 (22) grudnia1838 r. Wzywa ich przeto aby do takowej osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swoje i wnioski do protokółu regulacyi podali i w dokumenta prawa ich udowadniające zaopatrzyli się. Ostrzega oraz interesentów, że niezgłaszający się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z r. 1818 przepisanej. Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołanej w terminie do regulacyi niestawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interesentów na karę 10 do 50 złp. skazanymi zostaną, i podług art. 150 tegoż prawa, utracą wszelkie dobrodziejstwa prawne względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi jakie w skutku aktu regulacyi wydanemi będąt, co do każdej nieruchomości w terminie do pierwiastkowej regulacyi powyżej oznaczonym, na posiedzeniu publicznem Sądu tutejszego nastąpi, i od tego dnia czas do odwołania się od niej upływać zacznie.
Interesenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszeniu jej obecnymi być powinni.
Wieluń dnia 3 (15) września 1838 r.
Bonin-Sławianowski Podsę.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 16

(N. D. 336) Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego. Wydział Hypoteczny.
Z powodu śmierci właścicieli nieruchomości:
4. Maryanny Mosińskiej wierzycielki summy rs. 750 lokowanej w dziale IV. pod N. 1 na nieruchomości młyna i papierni Jarząb w gminie Krzeczow, położonych, otworzyły się spadki, do uregulowania których wyznacza się termin na dzień 2 (14) Lipca r. b. godzinę 10 z rana w Kancellaryi podpisanego w którym interessenci pod prekluzyą zgłosić się obowiązani.
Wieluń d. 30 Grud. (11 Stycz.) 1855j6 r.
Radca Honorowy, Nalepa.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 6

Wydział Skarbowy, Sekcya Dóbr i Lasów Rząd.
RZĄD GUBERNIALNY KALISKI.
4634/2485. W wykonaniu Reskrypta Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z daty 28 Grudnia (9 Stycznia) 1838/9 Nro. 1762 podaie do powszechney wiado­mości iż na czasowe oddnia 1 Lipca r. b. wydzierżawienie dóbr na rzecz Skarbu Królestwa skonfiskowanych odbywać się będzie w terminie dnia 23Lutego (7 Mar­ ca r. b.publiczna licytacya w Biórze Rządu Gubernialnego w Kaliszu na Sali zwykłych posiedzeń od godziny pierwszey z południa od Summy za Praetium fisci poniżey wyszczególnionych a mianowicie:
1. Na lat sześc pro 1839/45. Dobra Krzeczow w Obwodzie Wieluńskim poło­żone w 1/4 części skonfiskowane do których należą:
a) Wsie: Krzeczow, Kochlow i Mokre,
b) Czynsze w gotowiznie Złtp. 4,019 gr. 8 wynoszące łącząc w to i z Młyna wodnego kanon.
c) Mostowe i obroczne w Krzeczowie.
d) 30 dymów wieyskich w naiem puszczonych.
e) Folwarki: Krzeczow, Kochlów i Broników.
f) Propinacya czyli wyszynk Piwa i Wódki w całych dobrach a mianowicie w karczmach wsiach Krzeczowie, Kochlowie, Mokrem i na Pustkowiu Jarząb.
g) Rybołustwo wrzecze Warcie w całym territorium dóbr tudzież.
h) Małe Polowanie na gruntach w całych dobrach.
Licytacya rozpoczynać się będzie od Summy Złt. 9595. 17 rocznie za Praetium ustonowioney po potrąceniu niż podatków i ciężarów gruntowych oraz procentów 5/100 na utrzymanie budowli folwarcznych, tyleż na losowe wypadki 4/100 na utrzynanie Woyta Gminy 2/100 na utrzymanie Mostów, Baryer, Dróg, Grobel, i t. d. (...).
A. Każdy maiący chęć licytowania obowiązany przed przystąpieniem do Licytacyi złożyć Vadium wyruwnywaiące iedney czwartey części Summy za Praetium do Licytacyi podaney, utrzymuiący się zaś przy Licytacyi zaraz po iey ukończeniu Vadium to skompletować winien do wysokości 1/4 części summy zalicytowaney.
B. Każdy pretendent do dzierżawienia powyższych dóbr zgłaszaiący się winien złożyć dowód kwalifkacyiny Postanowieniem Księcia Namiestnika Królewskiego z daty 24 Stycznia 1818 r. przepisany.
O innych zaś warunkach Kontraktowych w Biórze Sekcyi dóbr w Rządzie Gubernialnym w godzinach służbowych wiadomość mieć można.
Kalisz dnia 12/24 Stycznia 1839 r.
p. o. Gubernatora Cywilnego

NIENIEWSKI. Sekr. Jlny Przedpełski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 260

(N. D. 5553) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7, Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą, sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 25 Maja (6 Czerwca) 1865 r.  
18. Krzeczów, Chochlów części A i B., i Mokre do których należy folwark Broników osada Jarząb z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wieluńskim położone; raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 420 kop. 48, vadjum do licytacji rs. 1485, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8665, przed Rejentom Kanc. Ziem. Stanisławem Rościszewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 19 (31) Paździer. 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 69

N. D. 2260. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art 682 K. P. S. wiadomo czyni że na żądanie Władysława Kokelego, właściciela dóbr Zaborów i Zaborowek, w tychże dobrach Powiecie Grójeckim Gubernji Warszawskiej zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tej subhasty w m. gubernjalnem Kaliszu u Hipolita Grodzieckiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Kaliskim obrane mającego od którego tenże Patron stawa i subhastę niżej wymienionych dóbr prowadzi; z mocy aktów urzędowych daty,10 (22) Maja 1867, 21 Marca (2 Kwietnia) 1869 i wykazu hypotecznego dóbr Krzeczowa, po doręczeniu w dniu 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r. z tytułami egzekucyjnemi nakazu subhastacyjnego protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym Kaliskim Romualda Pinowskiego w dniach 17 (29), 18 (30) Listopada 1869 i 12 (24) Lutego 1870 r. sporządzonym w poszukiwaniu i na satysfakcję sumy rsr. 23,658 kop. 87 z procentem z większej sumy rsr. 25,321 kop. 29 pochodzącej, rzeczonemu Władysławowi Kokelemu od Moritza Abrahama Rosen, właściciela dóbr Krzeczowa z przyległościami w m. Wrocławiu państwie Pruskim mieszkającego, a zamieszkanie prawne w tym interesie w m. gubernjalnem Kaliszu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona obrane mającego należnej; zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego sądowego wywłaszczenia:
DOBRA ZIEMSKIE
Krzeczów, Chochlów część A. B. i Mokre zwane, składające się z wsi i folwarku Krzeczów, folwarku Broników, wsi Chochlów A. B. wsi Mokre, pustkowia Suwlasze*, osady młynarskiej i papierni w Krzeczowie, osady młynarskiej i papierni Kochlów zwanej, w wsi Chochlowie; osady młynarskiej i papierni Jarząb, przyległych lasów, wraz z wszelkiemi budynkami dworskiemi, gruntami, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, czynszami, inwentarzami z wszelkiemi użytkami i służącemi prawami bez żadnego wyłączenia.  
Dobra te położone są w gminie i parafii Mierzyce, Powiecie Wieluńskim, Gubernji Kaliskiej w jurisdykcji Sądu Pokoju w Wieluniu, a Trybunału Cywilnego w Kaliszu. Odległe od miast najbliższych; m. powiatowego Wielunia mil 2, m. Działoszyna wiorst 12, Praszki mil 3, Wieruszowa mil 5, m. powiatowego Częstochowy mil 7, Sieradza mil 6 1/2, Nowo Radomska mil 7 i m. gubernjalnego Kalisza mil 12. Graniczą na wschód słońca z majętnością Działoszyn, na południe z dobrami Mierzyce, na zachód z dobrami Kraszkowice i na północ z dobrami Radoszewice i Drobnice, miedzami i kopcami. Mają jedną księgę wieczystą w Trybunale Kaliskim, osady młynarskie i papiernie wyżej wspomnione mają oddzielne hypoteki okręgowe w Sądzie Wieluńskim jako należące do wieczysto czynszowej własności różnych osób.
Na folwarku Krzeczów jest dwór masiv murowany, ogród, gorzelnia z kompletnym aparatem pistorjusza, karczma i liczne zabudowania gospodarcze dworskie, w karczmie szynkuje Józef Parczyński za opłatą dworowi po rsr. 67 kop. 50 rocznie. W domu Nr 14 mieszka Hersz Lipszytz dzierżawca dochodu mostowego.
Na folwarku Bronikowie jest dwór, ogród i zabudowania gospodarcze dworskie, gdzie mieszka owcarz i karbowy.
W Chochlowie pół czworaka Nr. 3 należy do dworu, gdzie szynkuje trunki dworskie Kacper Prukacz z dodatkiem 2 1/2 morgi gruntu za co płaci rs. 30 rocznie.
W wsi Mokre w karczmie szynkuje trunki Leopold Nawrocki za rs. 30 i z 4 mórg gruntu płaci rs. 6. Młyn wodny, papiernię i folusz w Krzeczowie z gruntem i łąkami mórg 66 pręt 54 posiadają prawem wieczysto czynszowej własności Karol Mosiński, Antoni Węcławski, Karolina Głąb, płacą czynszu rocznie dworowi rs. 195 i melą zboże. Młyn wodny papiernię Kochlów wraz z gruntem i łąkami m. 33 pr. 68, posiadają takimże prawem Leopoldyna i Marjanna Wagenbichler płacą czynszu rocznie po rs. 225 młyn wodny i papiernię Jarząb z gruntem i łąkami m. 165 pr. 139, posiadają prawem jak wyżej Józef i Konstancja z Żureckich małż. Żureccy, płacą czynszu dworowi rocznie rs. 150. Z przestrzeni tego młyna Jarząb, 1 morga gruntu na której stoi budynek dworski wolne używanie źródła i branie gliny do tego budynku należą do dworu.
W wsi Chochlowie Marjanna z Kwisów Kompus posiada prawem własności mórg 40 pr.194,. To jest pola z łąką m. 19 pr. 7, a lasu mórg 21 pr. 187 miary nowopolskiej.
Grunta na uwłaszczenie włościan przeszłe w hypotece odkreślone, a służebności jakie tymże włościanom nadane zostały, są objawione w dziale III wykazu hypotecznego tych dóbr.
Rozległość dworska zajętych dóbr, uważając przybliżonym sposobem w ogóle wynosi około włók 80 mórg 25 m. n. p, a mianowicie obejmują przestrzeni.
a) Folwark Krzeczów: gruntu ornego mórg 331, ogrodów m. 3, pod zabudowaniami i podwórzem m. 4, łąk m. 45, pastwiska m. 150, gruntu karczmarskiego m. 3, kowalskiego m.4.
b) Folwark Broników: gruntu ornego m. 162 pr. 150, ogrodu m. 1, pod zabudowaniami i podwórzem m. 2. łąk m. 20, pastiwska m. 15, gruntu karczmarskiego w Chochlowie m. 4 1/2, gruntu karczmarskiego w wsi Mokre m. około 4.
c) Lasu w całych tych dobrach Krzeczów jest około mórg 1089 zarośli czyli zagajników po wyciętym lesie około m. 500 i nieużytków około m. 87.
Inwentarz na gruncie tych dóbr znajdujący się i zajęty: koni 12, krów 30, stadnik 1, wołów 12, aparat gorzelniany 1, sieczkarnia 1, młynek do zboża i młocarnia 1, wozów 4, pługów 10, radeł 10, bron 16, skrzyń do kartofli 3.
Przez całe te dobra przechodzi rzeka Warta z koryta której płyną strugi.
Właścicielem zajętych dóbr Krzeczów z przyległościami z wykazu hypotecznego jawnym jest Moritz Abracham Rosen wywłaszczony dłużnik, a zarządzał takowemi Józef Glikrejch. Zostają one w posiadaniu tegoż właściciela Rosena. Dozór powierzono dawniej Józefowi Glikrejch, a potem samemu wywłaszczonemu Rosenowi.
Szczegółowy opis dóbr zajętych mieści się w protokóle zajęcia wyżej z daty wywołanym, który razem ze zbiorem objaśnień i warunkami sprzedaży jest do przejrzenia w biurze Pisarza Trybunału i u Patrona sprzedaż prowadzącego.
Protokół zajęcia doręczono w kopiach w d. 27 Lutego (11 Marca) 1871 r. Wójtowi gminy Mierzyce Franciszkowi Jabłońskiemu i Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Waleremu Kossowskiemu. Następnie wniesiono takowy do księgi wieczystej dóbr Krzeczowa dnia 11 (23) Marca 1871 r. a w d. 16 (28) t. m i r. w Kancelarji Trybunału zaregestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków takowej nastąpi na tejże audjencji w d. 12 (24) Marca 1871 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 17 (29) Marca 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*Smolarze

Dziennik Warszawski 1873 nr 236

N. D. 6752. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Protokół zajęcia doręczono w kopjach d. 29 Grudnia (10 Stycznia) 1871f2 roku Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Waleremu Kossowskiemu i Wójtowi gminy Mierzyce Franciszkowi Jabłońskiemu na ręce Sołtysa Tomasza Maryniaka. Następnie wniesiono takowy do księgi wieczystej dóbr Krzeczowa dnia 10 (22) Lutego 1872 r., a w d. 23 Lutego (6 Marca) t. r. w kancellarji Trybunału zaregestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków takowej nastąpi na tejże audjencji w dniu 11 (23) Kwietnia 1872 roku o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 24 Lutego (7 Marca) 1872 r.
Assesor Kollegjalny J. Migórski.
Warunki sprzedaży w dniach 11(23) Kwietnia, 25 Kwietnia 7 ( Maja) 9 (21) Maja 1872 r. na audjencji Trybunału ogłoszono.
W dniu 15 (27) Czerwca 1872 roku po oddaleniu sporów o niemożność subhasty wnoszonych, Trybunał dobra** powyższe przygotowawczo przysądził Patronowi Hipolitowi Grodzieckiemu za sumę rs. 25,000.
Następnie po załatwieniu przez akt urzędowy przed Rejentem Paszkowskim w Kaliszu d. 18 (30) Listopada 1872 r. sporządzony sporów o taksę wyrokami Trybunału z d. 11* (23) Lipca, Sądu Apelacyjnego z d. 10(22) Sierpnia i 14 (26) Września, Rządzącego Senatu d. 12 (24) Października 1872 roku nakazanej, i upłaceniu przez Rosena kwoty rs. 7550, w poszukiwaniu reszty wierzytelności rs. 16108 kp. 87, Trybunał wyrokiem a d. 24* Października (5 Listopada) 1873 roku oznaczył termin do odbycia stanowczego przsądzenia powyższy dóbr Krzeczowa na d. 4 (16) Grudnia 1873 r. godzinę 10 z rana.
W terminie tym licytacja ma się rozpocząć od sumy rs. 25,000, a w braku licytantów od sumy rs. 13,333* kop. 34.
Kalisz d. 25 Paźdz. (6 Listop.) 1873 r.
Pisarz Trybunału, Skoczyński.

*nieczytelne

**dotyczy wsi  Smolarze, Mokre, Broników, Krzeczów, Kochlew, Jarząb


Echo Sieradzkie 1933 8 czerwiec

TRUP TOPIELCA.
We wsi Jarząb gm. Mierzyce wpobliżu Krzeczowa znalezione zostały w rzece Warcie zwłoki topielca mężczyzny lat 30—40.
Trup — którego woda wyrzuciła na wierzch był w stanie rozkładu.
Nazwisko topielca na razie nie jest wiadome bo nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów

W sprawie tej policja wszczęła dochodzenie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Mierzyce dzieli się na gromady:

8. Kochlew, obejmując: os. młyn. Jarząb, wieś Kochlew, os. młyn. Kochlew.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1935 nr 25

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIAT. WIELUŃSKIEGO
z dnia 26 września 1935 r. Nr. RR. IV. 1/44/41
o wdrożeniu postępowania scaleniowego w osadzie młynarskiej Młyn Wodny Jarząb.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia z dn. 27 października 1933 r. (Dz.U.R.P. Nr. 85, poz. 635) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 1935 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Wieluńskiego z dnia 28 lutego 1935 roku, dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach osady młynarskiej Młyn Wodny Jarząb, położonej w gminie Mierzyce, powiecie wieluńskim.
Za Starostę Powiatowego
(—) Mgr. R. Bojarski

p. o. Komisarz Ziemski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 9

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO WIELUŃSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 1937 r. Nr. RR. IV-3/37
o zamknięciu postępowania scaleniowego osady młynarskiej Młyn wodny Jarząb.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopada 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Wieluńskiego z dnia 13 października 1936 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia osady młynarskiej Młyn wodny Jarząb, gminy Mierzyce, powiatu wieluńskiego.
W związku z powyższym ogłasza się o zamknięciu postępowania scaleniowego na wymienionym wyżej obszarze.
Za Starostę Powiatowego:
(—) Mgr Bojarski Roman

Komisarz Ziemski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza