-->

środa, 26 czerwca 2013

Lorek

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Lorek, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzeznio, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 9, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Lorek al. Gozdeckie, dwór, pow. sieradzki, gm. i par. Brzeźnio; odl. 11 w. od Sieradza, ma 3 dm., 36 mk.

Lorek, obecnie część wsi Pustelnik w gminie Brzeźnio.

1839 r.

1992 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1813

Folwark Lorek.

Dom folwarczny nowy z drzewa rzniętego podmurowany. Dach pod szkudłami. Komin murowany. Ma sien, izbę i komorę. W izbie okien dwa piec i kominek z cegły, posowe z tarcic i na komorze. W komorze sklepik murowany z drzwiami na zawiasach. Wszystkich drzwi w tym domu czworo na zawiasach.— Studnia ocembrowana z słupem kosiorem i korytem.— Stodoła nowa z drzewa rzniętego w słupy stawiana. Dach słomiany. Ma iedno klepisko, dwa samsieki, wrota na wylot z kunami żelaznemi u góry, wrzecądzami, szkoblami kłotkami i kluczami.
Obora nowa z drzewa częscią kostkowego częscią rzniętego starego i nowego w słupy postawiona. Ma dach słomiany z dymnikiem wrot dwoie na wylot i drzwi iedne na pałągach.— Chałupka dla pastuchy stara z drzewa kostkowego, dach z dranic. Komin z gliny. Ma sionkę i izbę w izbie okno iedno piec i kominek z gliny.— Stodoła z drzewa kostkowego stara, o iednym samsieku i iednym klepisku maiąca dach słomiany wrota na biegunach z wrzecądzem i szkoblem. Dziedziniec ogrodzony żerdziami, z wrotkami.—

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
17. Pustelnik, obejmującą: osadę Pustelnik, osadę Lorek, osadę Podlorcze, kolonję Pustelnik, osadę Świerczyna.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza