-->

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Chrusty

Czajkowski 1783-84 r.
Smaszkow z karczmą Chraty, parafia błaszki, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Bogusławski.

Chrusty, osada w gminie Błaszki. Obecnie nie występuje na mapach.

Chrusty (Kar. Chrózty)

 Chrusty 1929 r. 

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 46

Pisarz Trybunału Cywilnego Iey Jnstancyi Gubernji Kaliskiej.
Podaie do wiadomości iż Dobra Ziemskie Jadamki składaiące się z folwarku i wsi Zarobnej Jadamki, Gościńca Chrosty czyli Felin niemniej z dwóch części wsi Kostrzewic Poroszczyzna i Skąpszczyzna zwanych z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim Obwo­ dzie i Gubernii Kaliskiej, Gminie Jadamki położone, Malwiny z Rokos­sowskich Józefa Busse zwłasnych funduszów utrzymuiącego się Małżonki w wsi Kaspralach w Wielkiem Księstwie Poznańskim wraz z swym Mę­żem mieszkaiącej, zaś zamieszkanie prawne w wsi Słomkowie Powiecie Brzeskim Gubernii Mazowieckiej obrane maiących dziedziczne, Aktem zaięcia przez Józefa Medyńskiego Komornika przy Sądzie Pokoju Powiatu Wartskiego na gruncie tychże Dóbr pod dniem 14/26 Października 1839 roku zdziałanym na rzecz Antoniny z Migdalskich, Franciszka Wiśniew­skiego Burmistrza Miasta Pabianic małżonki w asystencyi i za upoważnieniem tegoż Męża swego czyniącej, w Mieście Pabianicach Powiecie Szad­kowskim Gubernii Kaliskiej wraz z swym Mężem mieszkaiącej, zamieszkanie zaś prawne do tego interesu u Pawła Walentowicza Patrona Try­ bunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego obrane maiącej, za którą ten­ że Patron stawa i Subhastacyą popiera na sprzedarz publiczną wdrodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 6119 złp. z pro­centem zaięte zostały, zajmuiące w sobie rozległości uważaiąc sposobem przybliżonym w szczególności.
A. Wieś Jadamki.
1. w Placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi z pod­ wórzami ogrodami około morgów 9 pk. 150.
2. w Gróntach ornych klassy I. i II. około morgów 270.
3. w Łąkach około morgów 15.
4.w Sadzawkach około pk. 150
5.w Drogach rowach i miedzach około morgów 12.
6. Pastwisko wspólne z Dobrami Maciszewicę około morgów 120.
7. Plac pod zabudowaniami karczmy Felin z
ogródkiem i małą łączką około mórg. 150.
B. Grunta dwóch części Kosrzewic Poroszczyzna i Skąpszczyzna zwanych składaiące się z 12 Działków w territorium wsi Kostrzewic leżące pomiędzy grontami Kostrzewic i Smaszkowa położone, klassy I i II wynoszące około mórg. 30.
Razem mórg. 457 pk. 150.
Czyli około 15 włok 7 morg i 150 pk. miary Nowopolskiej.
Włościan Pańszczyznę robiących iest komorników 10 którzy robią pańszczyzny po dni 3 na tydzień za co bierą ze dworu Kopczyznę.
Dobra te zostaią wsześcioletniej dzierżawnej possessyi Kazimierza Kozuchowskiego poczynaiąc od Sgo Jana Chrzciciela 1839 roku z których płaci rocznej dzierżawy po złp. 3000 i prócz tego opłaca podatki Skarbowe.
w Dobrach tych żadnego inwentarza i porządków gospodarczych gruntowych nie masz.
Akt zaięcia wyż z daty powołany w dwóch Kopiach Kazimierzowi Kozuchowskiemu iako ustanowionemu dozorcy i iako sprawuiącemu obo­ wiązki Wójta Gminy Jadamek i w trzeciej kopii dla Walentego Ulatowskiego Pisarza Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego na ręce Felicyana Mandzelewskiego Podpisarza tegoż Sądu w dniu 14/26 Października 1839 r. wręczony i zostawiony następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej dóbr Jadamki pod dniem 22 Października (3 Listopada) 1839 roku podany a do księgi zaregestrowań Trybunału tutej­ szego w dniu 27 Października (8 Listopada) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedarz dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej, w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, do czego zbiór obiaśnień i warunki licytacyi i Przedarzy w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona popieraiącego przedarz Pawła Wa­lentowicza każden z Jnteressentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarzy Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 7/19 Grudnia 1839 roku o go­ dzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 27 Października (8 Listopada) 1839 roku.
Franciszek Salezy Wołowski, Pisarz Tryb.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 1

(N. D. 5) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Podaje do wiadomości iż na żądanie Faustyny z Sulmierskich Józefa Wysockiego byłego Kantrollera Skarbowego w Suwałkach, a teraz Poborcy Komory pierwszej Klassy Wierzbołów żony i Jego samego, czyli Obojga małżonków Wysockich dawniej w Suwałkach, a teraz w Kibartach Gubernii Augustowskiej zamieszkałych, zamieszkanie za obrane do tego interessu w mieście Kaliszu u Jana Prawdzic Gowarzewskiego Patrona przy Trybunale tutejszym do popierania tej subhastacyi ustanowionego Obrońcy mających, Aktem na gruncie wsi Szmaszkowa przez Józefa Sikorskiego Komornika Sądowego w dniu 2 (14) Sierpnia 1847, sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie.
DOBRA SMASZKOW LITERA A. В. C,
składające się z Folwarku i wsi Szmaszków z gruntów do Szmaszkowa wcielonych stanowiących część Kostrzewic Litera Α. z folwarku Olszowizna z dwóch Karczem Chrusty i Glinka zwanych, oraz znowu erygującego się folwarku wedle miejscowości Zalasy nazwanego, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Gubernii Warszawskiej, w Gminie Szmaszków położone, niegdy Stanisława Suchorskiego Obywatela Ziemskiego a po jego śmierci Teodora i Klemensa Synów jego a względem siebie braci Suchorskich dziedziców tychże Dóbr, w tejże wsi Smaszkowie przy swej Matce i głównej Opiekunce Emilii z Niemojowskich Suchorskiej Wdowie mieszkających, własne, obejmujące w sobie rozległości przybliżonym sposobem około włók 13, mórg 25, prętów kwadratowych 153, miary nowopolskiej, w której grunt należy do Klassy 2 i 3.
W Dobrach tych znajduje się Inwentarz dworski do gruntu przywiązany następujący: Wołów roboczych sztuk 12, koni fornalskich sztuk 4, krów dojnych sztuk 10, owiec różnego wieku i płci sztuk 480,pługów 3: z potrzebnemi rekwizytami i zaprzęgiem na 16 wołów, leter wozowych par 2, drabin dużych do siana sztuk 6, radło 1, lady do rznięcia z stalnicami 2, młynik stary do chędożenia zboża 1, i przetaków starych drucianych 5.
Włościan pańszczyznę robiących jest w całych Dobrach zajętych 6 Zagrodników, z których każdy robi ręczno po 3 dni w tydzień, a za to odbiera z dworu kopczyznę, po trzy pręty żyta, jęczmienia, owsa tatarki grochu, ma mieszkanie i ogrody, wszyscy zaś zależą od umowy, tudzież dwanaście chałópnic, którzy z mieszkań robią co tydzień pańskiego po dniu jednym.
Dzierżawcą Dóbr tych jest Adolf Łączkowski w skutek odbytej na dniu 29 Maja (10 Czerwca) r. b. w Dyrekcyi Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego licytacyi z których płaci ogólnie na wszystkie 3 lata czynszu dzierżawnego zł. 18505 czyli rs. 2775, kop. 75.
Dzierżawa jego kończy się dopiero z dniem 12 (24) Czerwca 1850 r.
Akt zajęcia wyż z daty powołany, Właścicielom Dóbr zajętych, Gothilfowi Lange jako dozorcy, Józefowi Ziołkowskiemu jako Wójtowi Gminy Szmaszków w dniu 4 (16) Sierpnia 1847 r: Gontramowi Myszkowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartckiego w dniu 5 (17) tegoż miesiąca i roku doręczony, następnie do Księgi Wieczystej Dóbr Szmaszkowa w dniu 27 Września (9) Października 1847 r. wniesiony, a do Księgi Zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 4 (16) Października tegoż roku wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz zbiór objaśnień w Biurze Pisarza Trybunału, i u popierającego wywłaszczenie Patrona Gowarzewskiego każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi Trybunału tutejszego w Kaliszu w dniu 18 (30) Listopada 1847 roku o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie zaś dnia 2 (14) Grudnia, a trzecie dnia 16 (28) tegoż miesiąca 1847 r. odbyło się termin do tymczasowego przysądzenia dóbr tych oznaczony został na dzień 16 (28) Stycznia 1848 godzinę 9 z rana odbyć się miany na Audyencyi Publicznej Trybunału tutejszego. Extrahenci małżonkowie Wysoccy podali za te dobra rs. 7230.
Kalisz d. 16 (28) Grudnia 1847 r.
Franciszek Salezy Wołowski.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza