-->

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Boczki Kobylskie / Boczki Nowe

Spis 1925:
Boczki Nowe, wś, pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 81. Mężczyzn 39, kobiet 42. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 81. Podało narodowość: polską 81.

Boczki Kobylskie, wieś w gminie Szadek. Obecnie nazwa Boczki Kobylskie nie występuje. Na jej miejscu występuje nazwa Boczki Nowe (zob. Boczki w gminie Szadek).

Boczki Kobylskie 1929 r.

Obecnie Boczki Nowe 1992 r.

Echo Sieradzkie 1931 11 sierpień

Sygnatura: Km. 154/33 r.
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NlERUCHOMOŚCI.
Komornik Sądu Grodzkiego w Zduńskiej Woli LEON GRABSKI, mający kancelarje w Zduńskiej Woli, ul. Królewska Nr. 12, na podstawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 11 września 1931 r. o godz. 10 w Zduńskiej Woli odbędzie się sprzedaż w drodze publicznego przetargu należącej do dłużnika Józefa i Anny małż. Marczaków nieruchomości: położonej we wsi Boczki Kobulskie gminy Szadek oznacz. Nr. 2 tab. likw. składającej się z praw do osady włościańskiej. Nieruchomość księgi hipotecznej nie posiada.
Nieruchomość oszacowana została na sumę zł. 6.500, cena zaś wywołania wynosi zł. 4.875.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 650. Licytacja odbędzie się w Sądzie Grodzkim w Zd. Woli.
Rękojmie należy złożyć w gotowiźnie albo w takich papierach wartościowych bądź książeczkach wkładkowych instytucyj, w których wolno umieszczać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe przyjęte będą w wartości trzech czwartych części ceny giełdowej.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne o ile dodatkowem publicznem obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej części od egzekucji i że uzyskały postanowienie właściwego sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej. akta zaś postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sądzie grodzkim w Zduńskiej Woli ul. Marsz. Piłsudskiego Nr. 14.
Dnia 6 sierpnia 1934 r.
Komornik: LEON GRABSKI.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
1. Boczki, obejmującą: wieś Boczki-Nowe, wieś Boczki, folwark Boczki, kolonję Boczki, wieś Kobyla-Chmielowa, osadę Kobyla-Chmielowa.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza