-->

środa, 1 maja 2013

Zofiówka

Słownik Geograficzny:
Zofiówka,   fol. nad rz. Ner, pow. sieradzki, gm. i par. Wierzchy, odl. od Sieradza 24 w., ma 1 dm., 46 mr. (38 mr. łąk).

Spis 1925:
Zofjówka, osada, pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 8. Mężczyzn 3, kobiet 5. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 1, ewangelickiego 7. Podało narodowość: polską 8.

 Zofiówka , obecnie nazwa pola w gminie Poddębice.

1930 r.

1992 r. 

Gazeta Kaliska 1899 nr 143

7) na folwarku Zofiówka, pow. sieradzkiego, spalił się dom należący do Juliusza Altwasera.

Echo Sieradzkie 1933 10 lipiec

MAJĘTNY OBYWATEL LEKARZEM WŚCIEKLIZNY.
Przy granicy powiatu sieradzkiego w kol. Zofjówka gm. Wierzchy mieszka zamożny gospodarz Franciszek Bort, człowiek który swym wyglądem przypomina czasy przedpotopowe, kiedy ludzie nie mieli pojęcia o hygjenie, gospodarstwie i wogóle choćby o najmniejszej kulturze. Podobne do wyglądu właściciela jest również jego osiedle, które położone wśród krzaków i otoczone z 3-ch stron rzeczką Ner przedstawia coś w rodzaju domostwa pustelnika.
W tych dniach Bortowi wściekł się pies, który pogryzł psiego noworodka, 2 świnie, 1 krowę i 2 ludzi. Wypadek ten Bort zataił lecząc pokąsanych ziołami t. zw. „majówką". Czujne władze bezpieczeństwa dowiedziały się jednak o wypadku i przeprowadziły dochodzenie. Całą sprawę skierowały z oskarżeniem do prokuratora.

Dodać należy, że Bort posiada kamienice w Łodzi, znaczne obszary w pow. tureckim, tak że ogólna wartość majątków wynosi około 100.000 złot.

Rozwój 1933 nr 176 (Prąd)

Zataił wypadek wścieklizny.
(a) We wsi Zofiówka, gminy Wierzchy, powiatu Sieradzkiego, u gospodarza Franciszka Borta, przed kilku dniami wściekł się pies i pokąsał szczeniaki, wieprza, krowę i 2 ludzi.
Bort zastrzelił psiaki oraz zabił wieprzka i krowę, następnie pokąsaną swą córkę oraz parobka leczył domowym sposobem.
Na szczęście fakt ten w porę doszedł do wiadomości władz, które pociągnęły Borta do odpowiedzialności karnej, obojga zaś pokąsanych niezwłocznie przesłano do lecznicy w Łodzi dla przeprowadzenia odnośnej kuracji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
18. Pudłów Stary, obejmującą: kolonję Pudłów Stary, osadę Pudłów-Młyn, osadę Suchy Las, osadę Zofjówka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 1

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATOWEGO
sieradzkiego
z dnia 30 października 1936 r. Nr. AWd. 1-37-36.
o zatwierdzeniu statutu spółki wodnej Zofiówka i Pudłów-Stary w gminie Wierzchy.
Zgodnie z art. 222 ustęp 5 ustawy wodnej z dnia 19. 9. 1922 r. w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Min. Rob. Publ. z dnia 13. 9. 1928 roku (Dz. Ust. Nr. 62 poz. 574), podaję do wiadomości, że w dniu 19 sierpnia 1936 r. zatwierdziłem statut spółki wodnej Zofiówka i Pudłów- Stary gminy Wierzchy.
Spółka nosi nazwę: „Spółka wodna Zofiówka i Pudłów Stary"; siedzibą jej jest kol. Pudłów- Stary.
Celem spółki jest nawadnianie łąk wodą z rzeki Neru za pomocą rowów otwartych, według operatu technicznego, sporządzonego przez inż. Zygmunta Żarneckiego.
Statut spółki został uchwalony jednogłośnie na rozprawie komisyjnej w dniu 17 czerwca 1936 roku.
Ogłoszenia zarządu, dotyczące członków spółki, mają być wywieszane u przewodniczącego zarządu, zastępcy przewodniczącego i u sołtysa gromady w miejscu do ogłoszeń przeznaczonych widocznym i dla każdego dostępnym.
Zwołanie walnego zgromadzenia członków z podaniem terminu i porządku obrad musi być ogłoszone przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania; również na tydzień naprzód przewodniczący zarządu obowiązany jest zawiadomić pisemnie władzę nadzorczą o zwołaniu walnego zgromadzenia członków z podaniem terminu i porządku obrad.
Ogłoszenia dotyczące spółki, a mające na celu powiadomienie o danym przedmiocie szerszego ogółu, czynione są w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim i według uznania zarządu w innych pismach.
Ogłoszenia podpisuje przewodniczący spółki.
Do zakresu czynności walnego zgromadzenia członków należy:
a) wybór przewodniczącego i członków zarządu oraz komisji rewizyjnej;
b) uchwalenie, na podstawie projektu, sposobu i ogólnego planu przeprowadzenia przedsięwzięcia oraz sposobu pokrycia kosztów wykonania i utrzymania w należytym stanie urządzeń spółkowych;
c) uchwalenie regulaminu czynności, związanych z nawadnianiem łąk i odprowadzaniem wody;
d) zatwierdzanie przedłożonych przez zarząd rocznych sprawozdań, rachunków, budżetu i bilansu;
e) ustanowienie wynagrodzeń dla płatnych funkcjonariuszów spółki;
f) uchwalenie zmian w statucie spółki;
g) uchwalenie rozwiązania spółki zgodnie z przepisami art. 178 ustawy wodnej oraz sposobu zlikwidowania interesów spółki.
Uchwały walnego zgromadzenia członków spółki wymienione w punktach c, d, e, f wymagają dla uzyskania prawomocności zatwierdzenia władzy nadzorczej.
Starosta Powiatowy

(—) Mgr. K. Łazarski

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza