-->

środa, 1 maja 2013

Aleksandrów

Spis 1925:
Aleksandrów, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 46. Ludność ogółem: 309. Mężczyzn 142, kobiet 167. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 298, mojżeszowego 11. Podało narodowość: polską 298, żydowską 11.

Wikipedia:
Aleksandrów -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec.W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Goniec Łódzki 1900 nr 202

Z sądów. W drugim dniu posiedzeń II wydziału sądu okręgowego piotrkowskiego, sądził interesującą sprawę mieszkańca Złoczew, gm. Dąbrowa-Widawska, pow. łaskiego Franciszka Lintę i pruskiego poddanego Pawła Obalskiego, oskarżonych o kradzież z podkopem z mieszkania Juljanny Kucner we wsi Aleksandrowie gm. Dąbrowa-Rusiecka, pow. łaskiego, kuferka z różnemi rzeczami i 70 rubli gotówki, ogółem na sumę 105 rubli.
Kradzież spełnioną została w lipcu roku zeszłego, przy zatrzymaniu zaś w miesiącu lutym r. b. recydywisty Obalskiego przez straż ziemską powiatu wieluńskiego, ten przyznał się do kradzieży popełnionej u Kucner, wskazując wspólnika w osobie Linta.
Sąd po rozpatrzeniu sprawy zasądził: Obalskiego na pozbawienie niektórych praw i przywilejów i oddanie do rot aresztanckich na rok jeden, Lintę zaś który się tłomaczył, że skradzione rzeczy nabył od Obalskiego, na 50 rubli lub 2 tygodnie aresztu.

Gazeta Świąteczna 1914 nr 1720

Gospodarstwo do sprzedania: 20 morgów ziemi, w tem 4 m. lasu i 2 m. łąki, i zabudowania. Cena 4500 rubli. Kazimierz Sekieta we wsi Aleksandrowie, gmina Dąbrowa-Rusiecka, poczta Osiaków, w guberńji kaliskiej.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 18

Sąd okręgowy w Piotrkowie, na mocy art. 846 i 847 U. P. K. i na przedstawienie sędziego pokoju w Szczercowie, działającego w charakterze sędziego śledczego, poszukuje Józefa Kozaka, zamieszkałego we wsi Aleksandrów, gm. Dąbrowa Rusiecka, a oskarżonego o potajemny wypęd spirytusu.
Rysopis poszukiwanego nieznany.

W razie odnalezienia Kozaka, o miejscu jego zamieszkania należy zawiadomić najbliższą władzę.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

WYKAZ
wydanych przez Starostwo Łaskie odpisów kart ewidencyjnych w kwartale IV-ym 1926 r. i kwartale
I-ym 1927 r.
6. Karta ewidencyjna za Nr. 1142-IV, wystawiona dnia 23.6. 1924 r. Józefowi Jurczykowi, mieszkańcowi k. Aleksandrówek, gm. Dąbr. Rusiecka. — Duplikat wyst. 15.1. 1927 r.
Kierownik Starostwa: (—) Wallas Jan.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
1. Kolonja Aleksandrów, obejmującą: kolonję Aleksandrów, wieś Dąbrówki-Kobylańskie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

 Orędownik 1938 nr. 94

We wsi Aleksandrów, gm. Dąbrowa Rusiecka, na szkodę Franciszka Kępy i Jana Pabisiaka spłonęły doszczętnie dwie zagrody. Strat i przyczyn pożaru na razie nie ustalono.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza