-->

środa, 15 maja 2013

Zielęcin

Zajączkowski:
Zielęcin-pow. turecki
1) 1393 T. Sir. 1 f. 43: Zelonczino - Bernardus de Z., Jacussius de Z.
2) XVI w. Ł. II, 59: Szyelonczyno - villa, par. Góra, arch. kaliski. 3) 1496 P. 173: Zyelonczyno - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 183: Zielonczyno - jw. 1553-1576 P. 223: Zielonczino - jw. 4) XIX w. SG XIV, 593: Zielęcin Wielki - wś i folw., Zielęcin Mały - kol., par. jw., gm. Grzybki, pow. turecki.
Uwagi: obecnie Z. Mały i Z. Wielki, Spis 1354. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zielączyn, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 10 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zieluncyn Mały, parafia gora (góra), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, powiat kaliski, własność: Czartkowscy.

Czajkowski 1783-84 r.
Zieluncyn Wielki, parafia gora (góra), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, powiat kaliski, własność: Psarski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zielenin mały, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Góra, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 80, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zielenin wielki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Góra, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 40, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Słownik Geograficzny:
Zielęcin Wielki, wś i fol. i Z. Mały, kol., w XVI w. Schyelonczyno, pow. turecki, gm. Grzybki, par. Góra, odl. od Turka 381, w. Z. Wielki ma 6 dm., 12 mk.; Z. Mały 19 dm. i wraz z Krąkowem 309 mk. W r. 1827 Z. Duży ma 5 dm., 40 mk. a Z. Mały 12 dm., 80 mk. W r. 1885 fol. Z. Wielki rozl. mr. 299: gr. or. i ogr. mr. 195, łąk mr. 11, lasu mr. 87, nieuż. mr. 6; bud. mur. 4, drew. 2; płodozm. 7-pol., las nieurządzony. Wś Z. Wielki os. 10, mr. 14; wś Z. Mały os. 41, mr. 223. Wchodziła w skład dóbr Krąków. Na początku XVI w. wś daje dziesięcinę w Górze (Łaski, L. B., II, 59). Według reg. pob. pow. sieradzkiego z r. 1553 wś Zieloncino w par. Góra, miała 21 łan., 2 zagr. (Pawiń., Wielkop., II, 223).

Spis 1925:
Zielęcin Mały, wś, pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 186. Mężczyzn 99, kobiet 87. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 186. Podało narodowość: polską 186.

Spis 1925:
Zielęcin Wielki, wś, pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 81. Mężczyzn 37, kobiet 44. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 81. Podało narodowość: polską 81.

Wikipedia:
Zielęcin-wieś w Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Wieś podzielona jest na dwie części - tzw. Zielęcin Mały i Zielęcin Duży. Przylega do lasu mieszanego z przewagą drzew iglastych, posiada własny młyn, w pobliżu znajdują się 2 żwirownie. Gleby w obrębie miejscowości mają niską jakość

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ZIELĘCIN WIELKI par. Góra, p. sieradzki w 1783 r. własność Psarskiego, wchodził w skład dóbr Krąków. Wieś i folwark o powierzchni 293 mg oraz kolonia Zielęcin Mały. Od Psarskiego kupił Alojzy Czartkowski przed 1826 r. (Dębski 1826 a.43, SGKP t.14, s.594)

 1992 r. 

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1736

Zielęcin Mały
Dnia 25 stycznia ochrzciłem imionami Antoni Józef, syna Wielmożnego Pana Mikołaja Wysłaskiego i Wielmożnej Pani Elżbiety Wysłaskiej z domu Wierzchlejskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Kiedroski i Wielmożna Pani Rozalia Grabska i Wielmożna Marianna Wierzchlejska.


Akta metrykalne (Parafia Góra) 1748

Zielencin Duży.
Dnia siódmego lipca roku, jak wyżej, wyżej podpisany, ochrzciłem dziecko Urodzonego Baltazara Korzenickiego i Urodzonej Joanny z Kowalskich, małżonków, urodzone trzeciego, któremu nadałem imiona Kajetan Wawrzyniec. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Miczelski z Sochy i Urodzona Dorota Ostrowska z Gawłowskich.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1751

Czartki Duże.
Ja, Jan Stein, proboszcz w Górze, dnia 25 sierpnia, ochrzciłem Bartłomieja Ludwika, syna Urodzonego Antoniego Czartkowskiego i Zofii z Krąkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Czartkowski dziedzic w Głaniszewie i Urodzona Dorota z Krzcińskich Psarska z Zielęcina Dużego.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1767

Zielęcin
Dnia 28 lipca. Ten sam, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych osób Macieja Niniewskiego z Franciszką Masłowską, poprzedziwszy trzema zapowiedzimi w dniach świąt w kościele. Świadkami byli Urodzona Marianna Ordężyna z Bliźniowa i Urodzona Ludwika Masłowska z Zielęcina, Urodzona Helena Psarska wdowa ze swoim synem Tomaszem cześnikiem wieluńskim.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1789

Czartki Wilekie, Nabusin? Wielki, Zielęcin
Dnia 7 sierpnia. Ja, Stanisław Zawadzki kapłan kościoła górskiego, ochrzciłem dwoma imionami Dominik i Kajetan, dziecko prawowitych rodziców ze [Styrpe?] Wielmożnego Andrzeja Szołowskiego i jego żony Rozalii. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Roch Czartkowski z Jaśnie Wielmożną Panią Zofią z domu Podczaską Gauczeńską, obecnie posesorami z Czartek Dużych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 554

STAN
Junduszów Towarzystwa Ogniowego Wsiów w Królestwie Polskiém z Roku 1825.

ROZCHOD z Roku 1825
Mieysce Pogorzeli Data Pogorzeli Summa przyznana
WOJEWODZTWO KALISKIE
Obwód Kaliski
Złote gr
Zielęcin 2 Stycznia 1825 5993

  
Gazeta Warszawska 1828 nr 312

UWIADOMIENIA SPADKOWE.
W celu przeniesienia tytułu współwłasności Dóbr Zielęcina wielkiego z przyległościami w Powiecie Wartskim położonych, tudzież własności summy 16,000 zł. Pol: na tychże Dobrach w dziale IV pod Nrem 1 lokowaney, i prawa zastawu w dziale III sub Nro 2 zamieszczonego, z powodu śmierci Aloyzego Czartkowskiego dnia 5 Paździermka 1825 r. nastąpioney, termin roczny a w szczególe na dzień 11 Listopada 1829 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest oznaczony; o czem podpisany Rejent po raz pierwszy donosi. — Kalisz dnia 3 Listopada 1828 r.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
F. Bajer.


Dziennik Powszechny 1833 nr 14

Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po niegdy Antoninie z Czartkowskich Walewskiey, na dniu 21 Września 1830, w Charłupi małey zmarłey, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 31 Lipca 1833 r., w Kancellaryi hypoteczney podpisanego Reienta, celem zgłoszenia, się osób prawo do spadku po teyże mających, a w szczególności: a, co do współwłasności dóbr Zielęcina wielkiego, b, co do wspólnego prawa zastawu dóbr tychże w dziale III. pod N. 2, i c, co do schedy summy 16,000 złp, na tychże dobrach w dziale IV, pod Nr. 1 zapisaney, oraz summy 36,000 złp. na dobrach Charłupi małey w dziale IV, pod Nr. 5, przez Antoniego Walewskiego na powrót dla teyże Matki Antoniny z Czartkowskich Walewskiey odstąpioney. Kalisz d. 11 Stycznia 1833 r. Reient Kan. Zie. Wtwa Kaliskiego, Mikołay Basiński.

Dziennik Powszechny 1833 nr 163

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po niegdy Wincentym Czartkowskim, współ-dziedzicu dóbr Zielęcina wielkiego, w Powiecie Wartskim położonych, z wyznaczeniem półrocznego terminu, na dzień 20 Grudnia 1833 r., w Kancellaryi Ziemiańskiey podpisanego Reienta, końcem przepisania tytułu współwłasności dóbr przerzeczonych Zielęcina wielkiego. Kalisz d. 31 Maia 1833 r. Mikołay Basiński, R. K. Z. W. K.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 23

Dyrekcja Szczegółowa Towawarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Kaliskiej.
W dopełnieniu §. 2 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa z dnia 1 Grudnia 1829 roku Dyrekcya Szczegółowa Gubernii Kaliskiej zawiadamia niniejszem interessowanych Stowarzyszonych, iż na zasadzie nowego prawa z dnia 9/21 Kwietnia r. 1838 następujące Dobra w Gubernii Kaliskiej położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione zostały.

Numer bieżący
Nazwisko Dóbr głównych i ich Attynencyi
Położenie Dóbr
Wymienienie pożyczki jaką Właściciel zaciągnąć pragnie

Opłaca podatku ofiary
Szacunek tych dóbr z ofiary wyrachowany
Wysokość iuż udzieloney pożyczki
W stosunku szacunku Dóbr mógłby uzyskać


Powiat
Parafia
Pożyczki zupełnie nowe
Pożyczki dodatkowej
Pożyczki odnowionej


Podług Artyk. 5 prawa
Podług Artyk. 6 prawa

Podług Artyk. 5 prawa
Podług Artyk. 6 prawa
złp.
złp.
złtp.
złtp.
gr


złtp.


610
Krąków z przyległością Zielęcin mały Borowiny Dędowice* zwanemi
Wartski
Góra


7000
307
1
30700
38300
20700
18400
23000

Wzywa więc Dyrekcya Szczegółowa wszystkich Stowarzyszonych, ażeby ze względu na solidarną odpowiedzialność z artykułu 23 prawa z d. 1/13 Czerwca 1825 i artykułu. 25 prawa z dnia 9/21 Kwietnia roku 1838 wynikającą, najdalej w przeciągu tygodni 4ch od daty ogłoszenia rachując Dyrekcyi Szczegółowej Gubernii Kaliskiej, lub w przeciągu tygodni 5ciu Dyrekcyi Głównej uwagi swoje zakommunikować raczyli, jeżeliby w ich przekonaniu udzielić się mająca na powyżej wyszczególnione dobra z mocy po­wołanych praw pożyczka, zupełnego na tychże dobrach nie mogła znaleść bespieczeństwa.
Kalisz dnia 18/30 Maja 1840 r.
Za Prezesa JEZIERSKI. Pisarz, Chrystowski.

* prawdopodobnie błąd w nazwie. Chodzi zapewne o karczme Dębowiec.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 36

Sąd Policyi poprawczej Wydziału Kaliskiego.

Z powodu popełnionego rabunku z dnia 11 na 12 b. m. i r. we wsi Zielincinie wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, oraz osoby prywatne, ażeby sprawców tegoż rabunku poniżej opisanych, starały się ująć i pod bezpieczną strażą Sądowi Poprawczemu w Kaliszu lub najbliższemu odstawiły.— Opis Osób: 1. Wincenty Kowalski z zatrudnienia kucharz, lat 22 liczący, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, cery bladej, czoła niskiego, nosa dobrego, ust szerokich, włosów ciemno-blond, ubrany był w surdut z sukna ciemno szaraczkowego.— 2. Albert Marcinkowski z professyi krawiec, lat około 38 liczący, włosów ciemno-blond, czoła wysokiego i nieco łysy, oczu ciemnych, twarzy okrągłej, w około twarzy zarosły, nosa miernego, ubrany był w surdut ciemnego koloru krótki, zwykł nosić torbę z skóry sarniej a w niej narzędzia krawieckie.— 3. Adolf Muszyński lat 25 wzrostu średniego, budowy ciała więcej szczupłej, włosów ciemno-blond, oczu ciemnych i jakby uśniechających się, ubrany w surdut ciemnego koloru, buty z długiemi cholewami pod kolanami sznurowanemi, płaszcz nosił z podszewką koloru niebieskiego w kraty czarne.— Czwarty z obwinionych jako i piąty nie są wiadomi z nazwiska, mają to być jednak młodzi ludzie, i jeden z nich był ubrany w sukmanę granatową chłopskim krojem, czapkę czterorogatą z czarnym barankiem, na twarzy dziobaty.— Kalisz, dnia 12/24 Sierpnia 1843go r. Sędzia Pr. Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 200

(N. D. 3893) Sąd Policyi Prostéj Okręgu Wartskiego Gubernii Kaliskiej.
Wzywa niniejszym wszelkie władze do których nad bezpieczeństwem publiczności czuwać należy ażeby Wincentego Kowalskiego kucharza z wsi Zielęcina Powiatu Kaliskiego Gubernii Kaliskiej lat 20 wieku mającego, wzrostu małego, oczu ciemnych włosów ciemnych, twarzy od pijaństwa czerwonej, figury szczupłej, ubranego w surdut i spodnie z sukna ciemno szaraczkowego po dokonanej zbrodni kradzieży gwałtownej i Rabunku na osobach Gołembowskich w towarzystwie dopełnionego z dnia 11 na 12 miesięca Sierpnia r. b. zbiegłego, ścigali, a za ujęciem onego najbliższy władzy Administracyjnéj lub Sądowej pod najściślejszą strażą dostawili z wezwaniem odtransportowania go do Sądu Policyi Poprawczéj Wydziału Kaliskiego.
w Warcie d. 31 Lipca (12 Sierpnia) 1843 r.
Podsędek Turski,

Kurjer Warszawski 1843 nr 273

 Sąd Policji Popr: Wydz: Kaliskiego, ogłosił, iż z powodu popełnionego rabunku z d. 11 na 12 (24) Sierp: r. b. we wsi Zielincinie, wzywa Władze nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraiu czuwaiące, oraz osoby prywatne, ażeby sprawców tegoż rabunku uiąć i pod bezpieczną strażą Sądowi Popraw: w Kalisza, lub najbliższemu odstawiły. Ci rabusie byli: Winc: Kowalski Kucharz, lat 22 liczący; Albert Marcinkowski Krawiec, lat około 38 liczący; Adolf Muszyński, lat 25. 4ty z obwinionych, iako i 5ty, nie są wiadomi z nazwiska; maią to być iednak młodzi ludzie, i ieden z nich był ubrany w sukmanę granatową chłopskim kroiem, czapkę 4ro rogatą, z czarnym barankiem, na twarzy dziobaty.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 60

(N. D. 1066) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1, Ignacyi i Apolonii siostr Walewskich współwłaściciele dóbr ziemskich Gołuchy, Nieradza Niska i Łabędzie, oraz dóbr Zielęcin Wielki, w Okręgu Wartskim; (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 12 (24) Września r. b. przedemną Pisarzem odbyć się mający.
w Kaliszu d. 27 Lutego (11 Marca) 1851 r.
Zengteller.

Gazeta Codzienna 1852 nr 86

Z Kalisza. W dniu 22 lutego r. b. po dwu-dniowej chorobie zakończył tu pełne cnot i zasługi życie ś. p. Piotr Gołembowski, urodzony w r. 1779, we wsi dziedzicznej Wierzchach ziemi Sieradzkiej. W r. 1808 jako Kadet wszedł do Pułku I go piechoty b. Księstwa Warszawskiego, należał do kampanij w roku 1806-1807—1809-1812 i 1814. W roku 1809 już jako Oficer przykomenderowany do ówczesnego Ministeryum Wojny z tytułem Komisarza Wojennego, w całym kraju urządzał naczelnie lazarety i wszelkie zakłady wojenne. Prawość jego charakteru i gorliwość z jaką wykonywał poruczone mu obowiązki, zjednały mu wkrótce stopień Kapitana i względy Naczelnego wodza Księcia Józefa Poniatowskiego, który z nim poufną prowadził Korrespondencyę, jak się okazuje z kilku dotąd przechowanych listów. W organizacyi nowej wówczas dla kraju magistratury, jaką było Ministeryum Wojny, Gołembowski miał czynny udział, w wielu wypadkach jego zasięgano rady, bo nabyte wiadomości i doświadczenie wyrobiły w nim pewne zdanie, cechujące już wtedy znakomitego kiedyś Urzędnika. Jakoż wyszedłszy z wojska, od r. 1815 do 1831 przechodził w b. Komisyi Rządowej Wojny wszystkie stopnie aż do Naczelnika Wydziału Rachunkowości i zarazem Szefa Biura Korrespondencyi, w którym to stopniu zaszczycony orderem św. Stanisława, z rangą Pułkownika wyszedł ze służby. Odtąd osiadłszy we wsi Zielencinie pod Wartą, cały poświęcił się swym synom, których wychowawszy starannie, następnie własnym przykładem, radą i czynną pomocą zachęcał, oświecał i wspierał. W r. 1843 majątek oddał synom, a sam z żoną zamieszkał w Kaliszu. Tu każdy doń zbliżony doznawał w razie potrzeby skutecznej pomocy, każdy odchodził pokrzepiony uczciwą ojcowską radą. Tu zamknął powieki, bez cierpień, bez żalu za światem, jak człowiek który pojął i wypełnił przeznaczenie swoje. To też w całej jego przeszłości najwybitniejszą cechą charakteru było do najwyższego posunięte stopnia uczucie obowiązku; jakoż do końca dni swych wypełnił wszystkie najsumienniej, jako prawy syn potem mąż i ojciec.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).

14) Góra, kościół paraf. p. w. Wniebow. M. B. i Ś. Jakóba Apost. wybu­dowany z drzewa w r. 1792 przez parafjan. Ma słynący łaskami obraz Ś. Rocha. Parafja ta liczy 2190 dusz; do niej należą wsie: Góra, Kobylniki, Korzenica, Gorzałów, Krąków, Zielęcin, Cielce, Czartki Wielkie i Małe, Głaniszew, Chabierów, Chociszew, Upuszczew i Pustkowia: Borowiny i Dębowiec. Proboszczem od r. 1852 jest W. Iks. Maxymiljan Kurzawski, (ur. w r. 1825, kapłan od r. 1848). 

Kaliszanin 1878 nr 98

Ostateczni syndycy upadłego Domu handlowego pod firma „Jabłkowski, Radoliński, Skupieński i Sp.” w Kaliszu podają do wiadomości, że począwszy od miesiąca marca 1879 r. sprzedawane będą drogą licytacji publicznej następujące dobra ziemskie i dom z placem w mieście Kaliszu do firmowych dłużników i upadłego domu należące, a mianowicie:
I. Dom murowany i plac oddzielny przy tymże z ogrodami przy ulicy Józefina w mieście Kaliszu położony.
II. Bez inwentarzy dobra ziemskie Dąbrowa z przyległościami ogólnej rozległości morg 1252 prę. 278 mające, w powiecie wieluńskim pod miastem Wieluniem położone.
III. Z inwentarzem żywym i martwym dobra ziemskie: a) Kaznów ogólnej rozległości mórg 482 pr. 147 mające, w powiecie turekskim pomiędzy miastami Dąbiem i Łęczycą położone.
Pod miastem Wartą dobra ziemskie:
b) Cielce ogólnej rozległości mórg 1011 prętów 285 mające.
c) Krąków ogólnej rozległości mórg 674 pr. 45Mające.
d) Zielencin-Wielki ogólnej rozległości mórg 304 pr. 224 mające.
e) Tumisławice ogólnej rozległości mórg 543 pr. 155 mające, — w powiecie turekskim położone.
f) Dobra ziemskie Żelazków ogólnej rozległości mórg 1263 pręt. 64 mające, w powiecie kaliskim pod miastem Kaliszem położone.
g) Dobra ziemskie Piątek-mały ogólnej rozległości mórg 1119 pr. 152 mające, na trakcie szosowym konińsko-kaliskim, w powiecie kaliskim pomiędzy miastem Kaliszem a osadą Stawiszynem położone, w rozległości których jest przestrzeń lasu towarowego dębowego mórg 180.
h) Dobra ziemskie Żerniki ogólnej rozległości mórg 952 pr. 146 mające, na granicy Księztwa Poznańskiego położone. Bliższe szczegóły opisu i warunki w kantorze Syndyków w Kaliszu, każdodziennie z wyjątkiem świąt od godziny 10 z rana do 2 -ej po południu i w kancelarjach adwokatów Grodzieckiego i Sulimierskiego przejrzeć można. Grodziecki, Kryński, Sulimierski.

Gazeta Kaliska 1894 nr. 26

D. 26 (lutego), we wsi Zielęcinie małym, w pow. tureckim, 55-letni Ignacy Wróblewski, skutkiem uderzenia go przez konia w brzuch, umarł.


Rozwój 1898 nr 273


— Za niezapłacenie w terminie trzech rat zaległych Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu sprzedane zostały następujące dobra: „Wrzącą Wielką" w powiecie kolskim którą nabył p. Witold Szumowski; dobra „Głodów" w powiecie słupeckim przeszły na własność Michała Engelmana; dobra Kościeszyn kupił p. Stanisław Prądzyński i Zielęcin Wielki nabył p. Michał Kołodziejski.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 330

Sprzedaż dóbr.
Za raty zaległe Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu sprzedane zostały w gub. kaliskiej majątki:

Zięcin Wielki, w pow. tureckim, kupił p. Michał Kołodziejski za 9,150 rb. 

Tydzień Piotrkowski 1900 nr. 36

Obłąkany podpalacz. Pod tym tytułem pisze „Kur. Cod", że w Zielęcinie robotnik folwarczny w przystępie nagłego obłędu rozpalił ogień w środku stodoły, napełnionej zbożem i puścił z dymem prawie całe mienie chlebodawcy. Podług odręcznego wykazu spaliło się pszenicy za tysiąc trzysta rubli, żytu za trzy tysiące pięćset rubli, jęczmienia za czterysta ośmdziesiąt rubli, owsa za dwa tysiące rubli, grochu za trzysta sześćdziesiąt rubli, siana za tysiąc dwieście rubli, koniczyny za czterysta rubli, słomy za dwa tysiące rubli, dwie młocarnie, sieczkarnia, budowle i nieubezpieczone przedmioty, wynoszące razem około sześciu tysięcy rubli z górą. Ogółem straty dochodzą dwudziestu tysięcy rubli, z których zaledwie część powrócą Towarzystwa ubezpieczeń rządowych i prywatnych.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 349

+ Pożary. W pierwszej połowie listopada w gub. kaliskiej było 7 pożarów, a. mianowicie: W Zielęcinie Małym, w pow. tureckim, w Woli Zaleskiej i Święte, w pow. sieradzkim (…) w Suliszewicach i Zdunach, w pow. kaliskim; (…) Straty wynikłe z pożarów powyższych wynoszą:
w ruchomościach i nieruchomościach ubezpieczonych 2,770 rb., w nieubezpieczonych zaś 380 rb. W tymże czasie wynikły 3 pożary prawdopodobnie z podpalenia, a mianowicie: w Starem Mieście pod Kaliszem, w Porczynach, w pow. sieradzkim i na kolonji Izabela-Dżąznowska, w pow. sieradzkim. Wynikłe straty z tych pożarów wynoszą w ubezpieczonych nieruchomościach 250 rb., a w nieubezpieczonych wraz z ruchomościami rb. 1,210.  

Ziemia Sieradzka 1920 nr 15 kwiecień

Z Grzybek, (pow. Tureckiego). Jak czytaliśmy w Zielęcinie, gm. Grzybek rozpoczęto budowę domu szkolnego. Ponieważ podług prawa przy szkole winny być 2 morgi ziemi dla nauczyciela, zwrócono się w tej sprawie do właściciela sąsiedniego majątku Krąków, pana Kołodziejskiego. Pan Kołodziejski prośbę przyjął przychylnie i zgodził się na zaofiarowanie żądanych 2 mórg i to zupełnie bezinteresownie. Dozór szkolny, podkreślając ten czyn, jako iście obywatelski, jednocześnie drogą niniejszą składa serdeczne podziękowanie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 18


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 24. III. 1925 L. Pr. 568 (2) II wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 987 „Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielęcinie, pow. Turecki.


Echo Tureckie 1926 nr 43

Podział subsydjum Sejmiko­wego na Straże pożarne w powiecie Tureckim.
Zarząd Okręgowego Związku Straży Po­żarnych pow. Tureckiego, na posiedzeniu odbytem 18 wszęśnia r. b., dokonał podzia­łu subsydjum uchwalonego przez Sejmik Powiatowy na cele pożarnictwa. Przyzna­no zasiłki następującym strażom; Tureckiej 1.000 zł., jako zaczątek kapitału na budowę remizy; Dobrskiej, Uniejowskiej, w Brodni, Orzeszkowskiej, Popowskiej, (przy szkole rolniczej) Szadowskiej i w Kowalach—Pańskich po 300 zł. z zaznaczeniem dla tej os­tatniej straży, że subsydjum ma być użyte wyłącznie na spłatę długu zaciągniętego na budową remizy; Jeziorskiej i Słodkowskiej po 250 zł., Cisewskiej, Chorzepińskiej, Milejewskiej, Psarskiej i w Rzymsku—Jelni po 200 zł. Lipnickiej; i Zielęcińskiej po 150 zł. oraz Czepowskiej takąż sumę specjalnie na kupno wozu rekwizytowego i węży. Niemysłowskiej, Wilamowskiej i Witowskiej po 100 zł.
Pozatem przyznano 15 strażom od 100 do 300 zł., z warunkiem wypłacenia subsydjum o ile straże te dopełnią formalności żą­danych okólnikiem Zarządu Związku Okrę­gowego z dn. 16 lipca r. b. za Nr. 2. Wykaz tych straży jest następujący: straż w Brodni i Luboli po 300 zł; w Grzybkach, Goszczanowie i Wieleninie po 200 zł.; w Piekarach i Tokarach po 150 zł.; Boleszczyńskiej Grodziskiej, Miłkowickiej, Mikulickiej, Niewieskiej, Pęczniewskiej, Ponia­towskiej, Świnickiej i w Sosze po 100 zł. Osobnie rozdzielono 7450 złotych.
Odmówiono zasiłku 6 strażom, a mianowicie: w Cielcach, Chwalborzycach, Mala­nowie, Sendowie i Wietchininie z powodu bądź bezczynności tych straży, bądź też z braku należytej organizacji.
Po odbiór zasiłków Zarządy Straży zgło­szą się do Pow. Kasy Komunalnej w mie­siącu grudniu 1926 r. z należytemi upo­ważnieniami.
Tomasz Glądała.

Echo Tureckie 1929 nr 34

Obwieszczenie
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Siera­dzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że w dn. 28 sierpnia 1929 r. o godzinie 10 rano w Zielęcinie gm. Grzybki będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Stanisława Musiała składający się z ja­łówki i t. d. oszacowany do sprzedaży na sumę 450 zł. którego opis i szacunek przej­rzany być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
N spr. E. 299-29

Echo Tureckie 1929 nr 47

Obwieszczenie.
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że w dn. 25 listopada 1929 r., o godz. 10 rano w Zielęcinie gm. Grzybki będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, należący do Stanisława Musiała składający się z bycz­ków i t.p. oszacowany do sprzedaży na su­mę 470 zł., którego opis i szacunek przej­rzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Nr. spr. E. 299 I 29.


Echo Tureckie 1930 nr 37

Dnia 26-go sierpnia r. b. we wsi Zielencin Mały zostały dokonane wybory sołtysa, na których został wybrany miejscowy gospo­darz Franciszek Wosiak, człowiek młody, energiczny więc i służbę swoją będzie wykonywał należycie.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 101

Wydział hipoteczny przy sądzie powiatowym w Turku obwieszcza, że na dzień 26 marca 1931 roku wyznaczony został termin pierwiastko­wej regulacji hipoteki dla nieruchomości we wsi Zielonczyn Wielki, gm. Grzybki, powiatu tureckiego, składającej się z osady włościańskiej, zapi­sanej w tab. pod Nr. 1, przestrzeni 12 morgów 135 pręt. czyli około 7 hektarów ziemi z budynkami i należącej do Franciszka i Franciszki małż. Pawlik i od spadkobierców po Marjannie Rogala.

Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 10 listopada 1930 roku
dnia 10 listopada 1930 roku
11898. „Franciszek Groblicki", sklep spożywczo - kolonjalny, sprze­daż wyrobów masarskich kupnych oraz sprzedaż wyrobów tytoniowych we wsi Zielęcin, gm. Grzybki, powiatu tureckiego. Właśc. Franciszek Groblicki, zam. w Zielęcinie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Grzybki dzieli się na gromady:
10. Zielęcin-Mały, obejmującą: wieś Zielęcin-Mały, wieś Zielęcin-Wielki, wieś Krąków i folw. Krąków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1947 nr 5

Rozwiązanie Kół P.S.L.
W powiecie tureckim rozwiązane zostały Koło P.S.L., co stwierdza treść protokółu Zarządu Pow. P.S.L. w Turku
Turek, dnia 26.XII.1946r.
Do
Woj. Zarz. P.S.L. w Poznaniu
Uzupełnienie do protokółu ze zjazdu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, odbytego w dniu 22.XII.1946 roku w Turku przy ulicy Kaliskiej Nr. 59.
PROTOKÓŁ
W dniu 26 grudnia 1946 roku prezesi kół gro­madzkich P.S.L. z Poradzewa, gm. Goszczanów, w osobie Młynarczyka Wincentego z Zielęcina, gm. Je­ziorsko, w osobie Krysiaka Józefa z Koronkowa*, gm. Jeziorsko, w osobie Maślaka Jana oraz z Cielc, gm. Jeziorsko, w osobie Marczaka Stanisława zgłosili się do ob. Sobczaka Władysława, byłego sekretarza Po­wiatowego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Turku, zam. w Koronkowie, którzy oświadczyli, że w/w koła zostały rozwiązane.
Rozwiązanie powyższych kół nastąpiło podczas wal­nych zebrań gromadzkich Polskiego Stronnictwa Ludowego, na których członkowie wypowiedzieli się za kategorycznym wystąpieniem z P.S.L.
Następnie prezesi wymienionych kół zdali byłemu sekretarzowi Powiatowego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego ob. Sobczakowi Władysławowi, wszystkie legitymacje oraz protokóły rozwiązania tychże kół. Ob. Sobczak Władysław były sekretarz Polskiego Stronnictwa Ludowego odbierając legitymacje od w/w, w liczbie 91 sztuk legitymacji, wyja­śnił, że koła te przestały istnieć całkowicie w wymienionych gromadach. Wszystkie legitymacje wraz z protokółami zostaną przesłane do Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Po­znaniu.
Wobec powyższych danych zawartych w protokółach z dnia 22 grudnia 1946 roku oraz z dnia 26 grudnia 1946 roku Polskie Stronnictwo Ludowe na terenie powiatu tureckiego z powodu rozwiązania się wszystkich istniejących kół przestało istnieć.
Za Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Turku
Sekretarz: Prezes:
Sobczak Władysław Lesiecki Stefan


*Krąków, uwaga autora bloga.


Echo Tureckie 1947 nr 11

Zagubione dokumenty:
Zygmunt Michalak, ur. 4.9.1923 r. zam. we wsi Zielencin, gm. Jeziorsko, pow. Turek, zagubił kartę rejestracyjną wydaną przez R.K.U. Konin.
Powyższe dokumenty unieważnia się.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza