-->

wtorek, 28 maja 2013

Zelgoszcz

Zajączkowski:
Zelgoszcz-N-pow. łęczycki lub brzeziński
1) 1386 PKŁ I, 91, 105, 108, 125, 187: Zelgoszcza, Szelgoszcza - Michael de Z., Michalco de S. 2) 1387 PKŁ I, 318, 336, 558: Szelgoszcza - Withus kmetho de S., Michalco de S. 3) 1389 PKŁ I, 1332: Szelgoszcza - sex kmethones possessos in S. 4) 1390 PKŁ II, 3482: Zelgoczsky - Adam Z. 5) 1391 PKŁ II, 3682, 3714: Zelgoscza, Selgoscicz - Adamko de Z., Boguslaus de S. 6) 1397 PKŁ II, 5486: Zelgosta - quatuor kmetones in Z. 7) 1398 PKŁ I, 5483: Szelgoscza - Janco de S. 8) 1399 PKŁ I, 6067, 6332: Szelgoscza - Sodek de S., Johannes de S.
9a) XVI w. Ł. II, 354-355: Zelgoszcza - villa, par. Solca Wielka, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 9b) XVI w. Ł. II, 395-396: Zelgoscza - villa, par. Dobra, dek. i arch. jw. 10a) 1576 P. 59: Zelgoszcza - wł. szl., par. Solca Wielka, pow. i woj. łęczyckie. 10b) 1576 P. 92: Zelgoscza - wł. szl., par. Dobra, pow. brzeziński, woj. łęczyckie. 11a) XIX w. SG XIV, 565: Zelgoszcz - wś i folw., par. Solca Wielka, gm. Piaskowice, pow. łęczycki. 11b) XIX w. SG XIV, 564-565: Zelgoszcz-wś i 2 folw., par. i gm. Dobra, pow. brzeziński.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zelgoszcza, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 8 dymów.(?)

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zelgoszcz, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 5 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zelgoszcz, parafia wielenin, dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 2 części, pierwsza Kędzierski, druga Korzeniewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zelgoszcz, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wielenin, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 158, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:  
Zelgoszcz, wś i fol., pow. turecki. W roku 1887 dobra Z. składały się z fol.: Z, Wólka i Hipolitów, wsi: Z. i Światonia. Rozległość mórg 1644, fol. Z. grunt orny i ogrody m. 381, łąk m. 119, pastwisk m. 62, lasu m. 704, nieuż. m. 44, razem m. 1310. Bud. murow. 6, z drzewa 12, las nieurządzony, fol. Hipolitów roli or. m. 155, pastw. m. 14, lasu m. 2, nieuż. m. 4, razem m. 175. Bud. murow. 1, z drzewa 5, fol. Wólka gr. or. m. 155, pastw. m. 2, nieuż. m. 3, razem m. 160. Wś Z. os. 27, m. 66, wś Swiatonia os. 19 m. 90.

Spis 1925:
Zelgoszcz, wś i kol., pow. turecki, gm. Zelgoszcz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 11, kol. 4 ( inne zamieszkałe 10). Ludność ogółem: wś 88, kol. 99. Mężczyzn wś 41, kol. 46, kobiet wś 47, kol. 53. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 88, kol. 89. Podało narodowość: polską wś 88, kol. 89.

Wikipedia:
Zelgoszcz-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Do 1937 roku istniała gmina Zelgoszcz. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1742

Zelgozcza
Ja ten sam jak wyżej, dnia 26 grudnia ochrzciłem Mariannę Barbarę Urodzonych Walentego i Zofii Kędzierskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stanisław Rębowski starosta uniejowski i Teresa Kossowa podkomorzyna chełmeńska.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 182

(N. D. 3677 ) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:  
3. Po Janie Kokczyńskim co do summ: a) na dobrach Dymki Wielgie Okręgu Wieluńskiego w dziale IV. pod Nr. 10 złp. 82710, gr. 21 i pod Nr. 21 złp. 21769 gr. 5; (…) c) Na dobrach Zelgoszczy Okręgu Wartskiego złp. 31000 pod Nr. 39, i prawa dzierżawy pod Nr. 12 działu III i d) Na dobrach Leszczyn czyli Stolce lit. B. O kręgu Sieradzkiego złp. 14000 czyli rs 2100 w dziale IV. ad Nr. 13 i prawa dzierżawy w dziale III ad Nr. 13, złp. 12000 w dziale IV pod Nr. 21 i złp. 4000 pod Nr. 23 wpisanych;
(…) z wyznaczeniem półroczego terminu na dzień 14 (26) Lutego 1852 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w mej Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 19 (31) Lipca 1851 r.
Mikołaj Basiński.


Kurjer Warszawski 1866 nr 281

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 2,962 kop. 67, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 29 Listopada (11 Grudnia) r. b., Cyrylowi Truszkowskiemu, właścicielowi dóbr Zelgoszcz, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Kaliskim, Gminie Zelgoszcz, wysłane zostało do Kassy Ptu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 179

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 4030) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:  
3. po Franciszku Dygon Nassalskim co do tytułu własności dóbr Zelgoszczy w Okręgu Wartskim położonych;
(...)z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 13 (25) Lutego 1846 r. godzinę 10 zrana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta, celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 27 Lipca (8 Sierpnia) 1845 r.
Basiński.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 323

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach w królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:

We wsi Zelgoszczy pow. Kaliskim, stajnia drewniana gontami kryta, na rs. 300 ubezpieczona. Pogorzelec w ruchomościach poniósł 500 rs. szkody. Przyczyna pożaru dotąd wyśledzoną nie została.  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 12

(N. D. 268) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Dobra ziemskie Zelgoszcz składające się z wsi i folwarku Zelgoszcz, z wsi i folwarku Wulka, z wsi zarobnej Swiatunia, z folwarku Hippolitów, przyległości Pągów Klekoty A. Pągów Klekoty B. a, Pągów Klekoty B: b, w Okręgu Wartskim, Powiecie Kaliskim, Guberni Warszawskiej położone, Hipolita Nassalskiego w 2j3 a Franciszka Nassalskiego w 1j3 części, obydwóch w Zelgoszczy mieszkających, własne, na rzecz Józefa Fleming Naczelnika nadzwyczajnego Pocztamptu Warszawskiego i jego żony Apolonii z Kossowskich Fleming czyli obojga małżonków Fleming w Warszawie mieszkających, a zamieszkanie prawne u Cypryana Gorczyckiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mających, aktem Józefa Sikorskiego Komornika Trybunału w dniu 8 (20) Grudnia 1848 r. na gruncie zdziałanym, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającą zostały zajęte.
Rozległość dóbr tych wedle rozmiaru w roku 1822 sporządzonego, tak w gruntach ornych należących do klassy 2, 3, i 4, łąkach pastwiskach, borach, ogrodach, wynosi morg 1896 prętów kwadratowych 106 i pół czyli włók 63, morg 6, pr. kw. 6 i pół miary nowopolskiej, do której wchodzi kontrowers boru morg 92 prętów 132 z dobrami Biernacice w sporze będący, fabryk ani zakładów w dobrach tych niemasz, a inwentarz do gruntu przywiązany jest następny: koni fornalskich 10. źrebaków 6, wołów 16, krów 20, jałowizny 8, i oprócz tego porządki gospodarskie, Bogumił Czerecki młynarz z wiatraka płaci rocznie czynszu rs. 8 k.10 a Stanisław Wesołowski owcarz z utrzymywanych na letniej i zimowej paszy owiec płaci rs. 75. W wsi Zelgoszczy jest: zagrodników 3 robiących w tydzień sprzężajem po dni 3, a zagrodników 3 robiących w tydzień ręcznie po dni 3, chałupników robiących ręcznie po dniu jednym jest również 3. W wsi Wulce chałupników 2 robiących po dniu jednym w tydzień. W Swiatuni zagrodnikow 6 robiących ręczno lub bydłem po dni 3. Zabudowania w wsi Zelgoszczy: dwor drewniany obejmujący pięć pokoi, garderubkę, schowaniem i kuchnią, stodoły 2, owczarnia, obora, chlewy, kurniki, gorzelnia i browar oraz szpichrz.
Włościańskich chałup z stosownemi zabudowaniami jest 13. Bogumił Gzerecki młynarz posiada prawem wieczystej dzierżawy dom mieszkalny z zabudowaniami i wietrak zwyczajnej konstrukcyi. Zabudowania folwarczne w wsi Wulce: dom folwarczny drewniany, stodoła, stajnie obory i wozownia pod jednym dachem, owczarnia, chlewy, szopa, włościańskich jest chałup 5. W folwarku Hippolitów dom folwarczny, kuchnia, obora, stajnia oraz dwie chałupy. W wsi Swiatunia: chałup włościańskich 7 z potrzebnemi gospodarskiemi zabudowaniami.
Folwark i wieś Zelgoszcz oraz wieś zarobna Swiatunia, niemniej grunta stanowiące nomenklatury Pągów Klekoty do gruntów folwarku Zelgoszcz wcielone ma w owym posiadaniu Hippolit i Franciszek Nassalscy jako dziedzice. Wieś i folwark Wulka jest w Zastawnym posiadaniu Józefa Nassalskiego, a folwark nowo erygowany Hippolitów również prawem zastawy posiada Henryk Pstrokoński.
Szczegółowe opisanie dóbr tych obejmuje powołany protokół Komornika Sikorskiego, któren w dniu 9 (21) Grudnia 1848 r. Franciszkowi Nassalskiemu jako dozorcy a Szymonowi Gutkowskiemu Wójtowi Gminy Zelgoszcz a zaś w dniu 10 (22) Grudnia 1848 roku Gontramowi Myszkowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego, został doręczony. W dniu 18 (30) Grudnia 1848 roku do księgi hypotecznej dóbr Zelgoszcz wniesiony, wreszcie w dniu tym samem do księgi zaregestrowań Pisarza Trybunału Cywilnego I-ej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu wpisany.
Sprzedaż dóbr tych odbędzie się na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału.
Warunki pod jakiemi sprzedarz nastąpi oraz zbiór objaśnień przejrzeć można w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu i u Gorczyckiego Patrona.
Pierwszo ogłoszenie warunków sprzedaży, oraz ułożonego zbioru objaśnień na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 25 Stycznia ( 6 Lutego; 1840 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 22Grudnia (8 Stycznia) 1848j9 r.
J. Migórski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 30

(Ν. D. 598) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Józefa Fleming współwłaściciela kapitału 13440 złp. czyli rs. 2016 w dziale IV pod Nr. 13 i 14, na dobrach Zelgoszcz w Okręgu Szadkowskim położonych hipotekowanego, oraz zastrzeżonego prawa dzierżawy tych dóbr w dziale III. pod Nr. 3 zapisanego.
(...) otworzył się spadek. Zawiadamia się więc osoby interessowane, iż do uregulowania tychże spadków, oznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 12 (24) Sierpnia 1849 r.
Kalisz d. 22 Styczniu ( 3* Lutego) 1849 r.
J. Białobrzeski.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 262

(N. D. 5106) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:    
7. Hipolita Kossowskiego, co do summy rs. 3908 k. 10 na dobrach Zelgoszczy, w Ogu Wartskim, pod Nr. 18 zapisanej, otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczają się termina prekluzyjne.co do 1, 2, i 3 na dzień 16 (28), a co do 4, 5, 6, i 7, na dzień 17 (29) Maja 1853 r. przedemną Pisarzem odbyć się mające.
Kalisz d. 4 (16) Listopada 1852 r.
Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 17

(N. D. 332) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Na dniu 18 (30) Kwietnia r. z. dostrzeżono na gruntach terrytoryum Zelgoszcz dziecko płci męzkiej około lat 6 lub 8 mające z imienia nazwiska ani pochodzenia niewiadome, włosów na głowie blond długich, twarzy okrągłej, nosa miernego, ocz jasnych, ubrane w koszule białą sukienkę płótna modro farbowanego na dwa guziki kościanne białe z tyłu zapinaną jako domniewywać można z żebraniny utrzymujące się, wzywa zatem każdego kogo to dotyczeć może aby o imieniu nazwisku miejscu zamieszkania i jego rodzicach Sąd nasz jak najspieszniej zawiadomił.
Tyniec pod Kaliszem d. 2 (14) Stycz. 1857.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1865 nr 117

(N. D. 2473*) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego.
Wzywa Michalskiego z imienia i teraźniejszego pobytu niewiadomego, który w Maju 1862 roku zastępował Wójta gminy Zelgoszcz w powiecie Kaliskim położonej, aby się spiesznie, a najdalej w ciągu dni 30-tu do Sądu tutejszego zgłosił, a to pod skutkami prawa.
Tyniec pod Kaliszem d. 12 (24) Kwietnia 1865 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1867 nr 7

(N. D. 8561) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
4. Cyrylla Truszkowskiego, właściciela dóbr Żelgoszcz, z Okręgu Wartskiego;
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny, na dzień 6 (18) Lipca 1867 roku w tutejszej Kancelarji ziemiańskiej.
Kalisz d. 23 Grudnia (4 Stycznia) 1866/7 r.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1867 nr 146

(N. D. 3814). Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Wiadomo czyni, że na skutek wyroku Trybunału tutejszego w dniu 17 Lutego (1 Marca) r. b. z powództwa Alfonsa Truszkowskiego, przeciwko Nepomucenie z Kokczyńskich Truszkowskiej, matce i głównej opiekunce nieletniego Cezarego Truszkowskiego, w Domaniewku zamieszkałej, którego przydanym opiekunem jest Ksawery Dzierzawski w Mistulicach, oraz Izabeli z Truszkowskich Teofila Zidler żonie w wsi Sokolnikach zamieszkałej, przez Franciszka Marzyńskiego Patrona bronionym, zapadłego, sprzedane będą ostatecznie w dniu 3 (15) Lipca r. b. o godzinie 3 z południa przed Starczewskim Sędzią delegowanym, w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu Wydziału II, dobra ziemskie Zelgoszcz w Okręgu Wartskim i Domaniewek w Okręgu Zgierskim położone, w dwóch oddziałach, mianowicie: oddział I, dobra Zelgoszcz, a w oddziale II dobra Domaniewek.
Wadjum do oddziału I ma być złożone rsr. 3,000, a do II, rsr. 2,000, dalsze warunki i zbiór objaśnień przejrzane być mogą u podpisanego Patrona sprzedaż popierającego.
Kalisz d. 21 Czerwca (3 Lipca) 1867 r.
Franciszek Modrzejewski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 19

N. D. 380. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarz. Kred. Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytację publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hypotecznych poniżej wymienionych.
50. Zelgoszcz, z przyległościami, Wólka, Pągów, Klekoty A, Pągów, Klekoty Ba, Bb, i Holendry Swiatunie zwane, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 141 kop. 56, vadium do licytacji rsr. 375, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,825, termin sprzedaży dnia 7 (19) Listopada 1869 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Teofilem Józefem Kowalskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.). (…)
Kalisz dnia 10 (22) Grudnia 1868 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, R. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
21. Zelgoszcz, z przyległościami Wulka, Pągów. Klekoty A, Pągów Kokoty Ba, Bb i Holendry Światunie zwane, z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Wartskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rs. 160 kop. 81; sprzedaż odbywać się będzie, przed Rejentem Wilhelmem Grabowskim d. 13 (25) Listopada 1871 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 350, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,825. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomego z pobytu i niemającego w hypotece obranego zamieszkania prawnego, wierzyciela hypotecznego dóbr Zelgoszcz Rocha Gnoińskiego.
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1872 nr 28

N. D. 769. Sąd Policji Poprawczej, w Petrokowie.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jak wojskowe aby Stanisława Krusińskiego owczarza czasowo wa wsi Borki Drużbickie gminy Wierzchy powiatu Sieradzkiego, a stale we wsi i gminie Zelgoszczy powiatu Turekskiego gubernji Kaliszskiej zamieszkałego obwinionego o podpalenie, obecnie niewiadomego z pobytu, bacznie śledziły i wrazie ujęcia transportem pod strażą Sądowi tutejszemu odstawić rozporządziły.
Rysopis Krusińskiego, lat ma 29, wzrost średni, twarz okrągła, oczy niebieskie, nos i usta, mierne, włosy blond, ciężko jąka się.
Petroków d. 28 Stycznia (9 Lutego) 1872 r.
Sędzia Prezydujący, Walewski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 101

N. D. 2959. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastowaniu się do art. 682 K P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Rocha Gnoińskiego właściciela dóbr Leśniczki w tychże dobrach powiecie Łęczyckim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału w mieście Kaliszu z urzędowania zamieszkałego, obrane mającego w poszukiwaniu sumy rs. 1 500 z procentem i kosztami od Alfonsa Truszkowskiego właściciela dóbr Zelgoszczy we wsi Zelgoszczy okręgu Wartskim zamieszkałego, protokółem Komornika Wiktora Lipskiego w d. 14 (26) Lutego 1872 r. zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE
Zelgoszcz, składające się z przyległościami Wólka Zelgoszska, Pągów, Klekoty A. Pągów, Klekoty B. a. Pągów B. b., Holeodry Światunie, folwark Światunie, folwark Hipolitów, dobra zajęte graniczą od wschodu słońca z dobrami Mrowno. od zachodu z kolonją Wielinin od południu z Bronowem, Bronówkiem i Biernacicami, od północy z Ładawami, położone są w gubernji Kaliszskiej pod jurisdykcją Sądu Pokoju w Warcie, powiecie Turekskim, gminie Zelgoszcz, parafji Wielinin, odległe są od miasta gubernjalnego Kalisza mil 10, od miasta powiatowego Turku mil 4, miasta okręgowego Warty mil 5, od miasta Łęczycy mil 3, od szosy wiorst 2, są w posiadaniu dzierżawnym Nepomuceny z Kokcińskich po Cyryllim Truszkowskim pozostałej wdowy, oraz Leopolda i Augusty z Wildów małżonków Kek.
Na folwarku Zelgoszcz znajdują się następujące zabudowania: dwór o 7 pokojach i schowaniu, oficyny, obory o 4 przedziałach, kloaki jednej, obory drugiej, 2 stodół, brogu, owczarni, obory z wrotniami, obory, chlewów i kórników, stajni i wozowni, starej gorzelni, sieczkarni, pompy przy gorzelni wszystko z drzewa, spichrza, figury murowanej, skład na żelazo z cegły palonej, sklepu przy gorzelni z kamienia. We wsi Zelgoszczy znajdują się zabudowania do dworu należące: ośmiorak, czworak, 3 domy oraz domy, w których to dwóch w połowie mieszkają ludzie dworscy a w połowie uwłaszczeni. Na folwarku Wólka Zelgoszska dzierżawionym przez małżonków Kek znajduje się dom z przystawką przez dzierżawców zamieszkały, sklep z kamienia, stodoła o 3 klepiskach, obora i stajnia pod jednym dachem, przystawka do obory, owczarnia i czworaki wszystko z drzewa. Na folwarku Hipolitów jest owczarnia, sklep, stodoła o 3 klepiskach i dom przez służbę zamieszkały, oraz studnia balami ocembrowana z żurawiem, w dobrach zajętych jest wiatrak wraz z zabudowaniami, należy do młynarzu Ferdynanda Cereckiego który opłaca czynszu do dworu corocznie złp. 54 i wszelkie mlewo do dworu bezpłatnie. Propinację rząd wypuszcza na swoją korzyść, w łąkach dóbr zajętych znajduje się ogród owocowy i warzywny, dwie sadzawki w części zarybione.
Wysiew w wsi Zelgoszczy i Hipolitowie jest następujący: żyta korcy 90, pszenicy kor. 15, jęczmienia kor. 10, grochu kor. 10, owsa kor. 50, tatarki kor 1, rzepaku korcy koniczyny kor. 1, mieszaniny kor. 10, wyki kor. 10, kartofli wysadza się kor. 100, siana sprząta się wozów półtoraków 50.
Na folwarku Wólka-Zelgoszska i Światunie: żyta kor. 63, pszenicy kor. 7, rzepaku kor. 1, jęczmienia kor. 5, owsa korcy 75, koniczyny garncy 50, kartofli wysadza się korcy 50.
Grunta na tych dobrach należą do klasy II, III i IV.
Rozległość zajętych dóbr przybliżonym sposobem około włók 55 mórg 19 prętów 218 czyli dziesiatyn 835.
Podatki opłacają się do kasy w Turku rocznie rs. 334 kop. 17.
Na innych przyległościach do dóbr zajętych należących niema żadnych zabudowań, zresztą protokół zajęcia bliżej objaśnia szczegółowy stan dóbr.
Protokół zajęcia doręczony został Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych pod d. 9(21) Marca 1872 r. Wójtowi gminy Zelgoszcz we wsi Świnicach Nepomucenowi Kosickiemu w d. 14 (26) Lutego 1872 r.
Zajęcie dóbr zaregestrowanem zostało w księdze wieczystej dóbr Zelgoszcz w d. 6 (18) Kwietnia 1872 r. a w księdze przez Pisarza Trybunału utrzymywanej w d. 20 Kwietnia (2 Maja) t. r.
Pierwsza publikata zbioru objaśnień i warunków licytacyjnych odbędzie się na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 3 (15) Czerwca 1872 r. o godzinie 10 z rana.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Kaliszanin 1874 nr 53

Nagłe wypadki śmierci: (...) 15 maja, we wsi Zelgoszcz, powiecie turekskim, 8-letni włościański chłopczyk Adolf Penkowski zaczepił się o skrzydło wiatraka i uderzony został śmiertelnie;(...).

Kaliszanin 1874 nr 89

Wypadki w Gubernji Kaliskiej. Pożary: — Dnia 3 września we wsi i gminie Zelgoszcz, turekskim powiecie, z niewiadomej przyczyny spaliły się dwie stodoły i obora, należące do włościan Sowińskiego, Kaźmierczaka i Tutaka, ubezpieczone na rs. 205.
Zorza 1892 nr 4

CO SŁYCHAC?
Ludność stała całego kraju wynosi 8 miljonów 188 tysięcy 148 mieszkańców, a w téj liczbie miljon 134 tysiące 268 żydów. W pośród ludności gmin wiejskich spotykamy gminy, do których ani jeden żyd nie został zapisany. Do gmin takich należą w gubernji Kaliskiej: Chełmno w Kolskim powiecie, Gosławice w Konińskim, Dłusk w Słupeckim, Brzeźno i Klonowo w Sieradzkim, Zelgoszcz w Tureckim; (…) W gubernji Piotrkowskiej gmin wiejskich bez żydów jest jeno dwie: Bełdów w pow. Łódzkim, gdzie prawie połowę mieszkańców stanowią protestanci i Puczniew w tymże powiecie.

Gazeta Świąteczna 1893 nr. 638

Gusła cygańskie. Na początku grudnia roku zeszłego, banda cyganów składająca się z siedmiu furmanek zatrzymała się na parę dni w lasach należących do dóbr Zelgoszcza pod Uniejowem. Jeden z leśników, Franciszek G., przechodząc wieczorem koło ich koczowiska zatrzymał się i cyganka zaczęła mu wróżyć najpierw z ręki, a potém z kart o jego powodzeniu, nieszczęściach, przysłości, do wodząc przytém, że musi mieć pieniądze, po nieważ tak karta pokazuje. Leśnik temu nie przeczył. Po wróżbach cyganka zapragnęła oddalić od niego nieszczęście, które się go niby czepiło. Kazała mu więc iść do domu, zebrać wszystko, co jest na kominie, włożyć lub wsypać w butelkę, wziąć pod każdą pachę na gołe ciało po 3 ruble, a butelkę w prawą rękę i nie mówiąc do nikogo ani słowa, bo to by moc zaklęciu odebrało, przyjść do nich. Aby zaś upewnić się, że powróci, kazała mu zostawić tymczasem kamizelkę i ruble. Leśnik uczynił wszystko, jak mu cyganka poleciła. Gdy wychodził z domu żona zaczęła płakać i narzekać, prosząc go, aby pieniędzy nie brał z sobą. Widząc jednak, że prośby nie pomogły, posłała za mężem je dnego z fornali dworskich, aby dowiedział się, co znaczy jego dziwne postępowanie. Fornal ów poszedł za nim do cyganów i wszystko sły szał i widział, co daléj było. Oto cyganie zakopali najpierw w ziemię butelkę, jako zawierającą niby w sobie nieszczęście. Potém cyganka, położywszy kartę dla wróżenia, przykryła ją własnym pięciorublowym papierkiem i kazała leśnikowi położyć także przyniesione pod pachami 6 rubli mówiąc, że karta tego potrzebuje. Nareszcie poleciła mu powtarzać za sobą słowa, które miały być niby zaklęciem na odpędzenie biedy. W tém niby zaklęciu cyganka mówiła po swojemu do cygana, żeby przygotował duży pęk słomy i miał takowy w pogotowiu Leśnik nie rozumiejąc słów powtarzał za nią to samo. Kiedy na końcu rzekła po polsku „oj biéda, biéda żeby przepadła!" - wtenczas cygan dorzucił słomy na ogień, a ona niby cisnęła wszystkie pieniądze w buchający płomień, w którym cygan zaraz zamieszał kijem. Leśnik rzucił się do ognia ratować swoje pieniądze i tylko ręce sobie poparzył. Zaczął krzyczeć, żeby mu pieniądze oddali, ale cyganka przekonywała go, że nie ma czego narzekać i żałować, kiedy ona nie żałuje, choć dla jego szczęścia nietylko jego pieniądze, ale i swoje 5 rubli spaliła. W końcu zażądała jeszcze od niego za fatygę tego rubla które miał w kamizelce, dodając, że co miał kupić krowę za 30 rubli, to kupi za 23 lub 24 ruble także będzie dobra. Leśnik widząc, że i tę resztę pieniędzy mogą od niego wyłgać, oddalił się, a na drugi dzień nie tracąc jeszcze nadzieji przepowiedzianego przez cygankę szczęścia, poszedł na jarmark i zamiast krowy kupił cielę za 14 rubli. Gdyby był zaraz tegoż samego dnia albo nazajutrz dał znać o swéj krzywdzie do urzędu gminnego, to by cyganów zaaresztowano za oszustwo i byłby swoją pracę odzyskał; ale on bojąc się żony przez całe 48 godzin nie wracał do domu. (z listu W. L.)

Gazeta Kaliska 1900 nr. 225

Druga wiosna. We wsi Zelgoszcz, tureckiego powiatu, zakwitł młody kasztan; kwiat ma wysokości około 5—6 cali. Włościanie uważają ten wybryk natury za przepowiednię ostrej zimy.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 238

Sprzedaż majątków i nieruchomości, w kadencji b. m. naznaczonych było przez kom. sądowego Muellera 12 majątków do sprzedaży w sądzie okręgowym; i z tych w dzień licytacji 17 b. m. odroczonych zostało przez strony powodowe 5 majątków ziemskich, wystawionych na sprzedaż w drodze subhastacji, sprzedane zaś zostały: 2) osadę młynarską Zelgoszcz, powiatu tureckiego, nabył współwłaściciel Artur Dzierzbicki za 550 rb.  
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1902 nr. 2
_________________________________________________________________________________


Zorza (Przegląd Polski) 1906 nr 10

WYBORY DO DUMY.
W tygodniu ubiegłym i bieżycym w fabrykach w Warszawie i w gub. warszawskiej wyznaczone zostały wybory pełnomocników od robotników. Ogół robotników guberni warszawskiej (prócz Warszawy) w 65 fabrykach stanowi liczbę 29,284 osoby, oraz pól trzecia tysiąca robotników kolejowych. Mieli oni razem wybrać 87-u pełnomocników. Jednakże do wyborów nigdzie nie doszło. W warsztatach kolei Nadwiślańskich i Wiedeńskiej, robotnicy również do wyborów nie przystąpili. W samej Warszawie na 114 fabryk robotnicy wybrali tylko z czterech. (...)
W POWIATACH:
W gub. kaliskiej.
W pow. tureckim, gub. kaliskiej, wybrani zostali na pełnomocników z mniejszej własności do powiatu:
(...) w gm. Goszczanów-Walenty Waliś z Janówka i Tomasz Filipczak z Sulmowa, w gm. Zelgoszcz-Walenty Szewczyk ze Świnic i Andrzej Maciejewski z Chwalborzyc, w gm. Biernacice-Józef Mizera z Czekaja i Walenty Papierkowski z Konopnicy; w gm. Ostrów Warcki Józef Sobczak z Czerniakowa i Andrzej Swierczyński ze Strachowic, w gm. Niewiesz-Antoni Miłosz z Borzewiska i Wawrzyniec Binkowski z Łęgu, w gm. Przytki-Walenty Krakowiak z Proboszczowic i Walenty Kowalczyk z Cielc; w gm. Niemysłów-Władysław Mejer z Siedlątkowa i Michał Piaseczny z Niemysłowa, (...).

Rozwój 1907 nr 15

Kary administracyjne. Na mocy wyroku czasowego generał-gubernatora piotrkowskiego skazani zostali: (...) mieszkaniec gm. Zelgoszcza, pow. tureckiego, Antoni Miszczak; (...)— za namawianie do strejku robotników rzeźni miejskiej — na 3 miesiące więzienia każdy, licząc termin po upływie dwóch tygodni od chwili zatrzymania oskarżonych, tj. od 11 grudnia r. z. Po odcierpieniu tej kary, wszyscy skazani wysłani zostaną do miejsca pochodzenia na cały czas stanu wojennego. Wyrok wymierzony został na zasadzie punktu 10 obowiązujących postanowień z dnia 24-go grudnia 1905 r.

Gazeta Kaliska 1907 nr 153

Nagłe zgony. We wsi Zelgoszcz, w pow. tureckim, włościanka Juljanna Szewczyk, lat 53, wracając z kościoła, upadła na drodze i nagle zmarła.

Rozwój 1908 nr 82

Kary administracyjne. Czasowy generał-gubernator guberni kaliskiej, powiatów łódzkiego i łaskiego, oraz m. Łodzi, skazał na 3 miesiące więzienia i wydalenie z kraju Władysławę Duchnikowską i mieszkańca gminy Zelgoszcz powiatu tureckiego Jakóba Przybyskiego za zamieszkiwanie w granicach Królestwa Polskiego wbrew rosporządzeniu warszawskiego generał-gubernatora. 

Zorza 1917 nr 9

Kary za ociąganie się z dostawą i za mielenie zboża. Za ociąganie się z dostawą zboża z rozporządzenia władz niemieckich przestano za karę wydawać cukier i skóry 8 gminom w pow. tureckim. Gminy te są: Goszczanów, Grzybki, Ostrów Warcki, Wichertów, Nieśwież, Niemysłów, Zelgoszcz i Wola Świnecka.
Także z rozporządzenia władz okupacyjnych zamknięto wszystkie młyny w powiatach kaliskim i tureckim.
Prezydent policyi niemieckiej w Lodzi skazał młynarza, Wacława Dratwickiego w Grodzisku, w gminie Wiskitno na 500 marek kary, albo 50 dni aresztu, ponieważ wbrew zakazowi meł w swym młynie nocami zboże.
Ukarano także 4 tygodniowem więzieniem gospodarza Augusta Asmusa ze wsi Dobrzan, w gminie Puczniew za to, że nie dostawił zboża.

Godzina Polski 1917 nr 50

Ukaranie gmin.
Z powodu ociągania się z dostawą zboża, z rozporządzenia władz przy obecnym podziale cukru i skóry wstrzymano wydawanie tych artykułów następującym 8 gminom powiatu tureckiego: Goszczanów, Grzybki, Ostrów-Wartski, Wichertów, Niewież, Niemysłów, Zelgoszcz i Wola Świniecka.

Gazeta Świąteczna 1920 nr 2057

Pożary i ratunek. Folwark Zelgoszcz w powiecie tureckim, poprzednio własność Dzierzbickiego, a obecnie rozkupiony przez włościan, nawiedził dnia 2-go czerwca pożar i obrócił w zgliszcza dużą stodołę dworską o trzech klepiskach, należącą do poprzedniego właściciela. Wraz z budynkiem spaliła się znaczna część słomy i paszy, oraz część zboża i młocarnia. Pożar powstał wskutek nieuwagi prowadzącego parówkę podczas młocki zboża. Rura parówki, ustawionej blizko stodoły, obrócona była tak, że iskry z wiatrem padały na dach i do środka stodoły. Straty wynoszą blizko półtora miljona marek. Pożar, podsycany wiatrem, szerzył się w zastraszający sposób i spaliłby się napewno cały folwark, oraz sąd pokoju, ale straż ogniowa ochotnicza wielenińska, najbliższa z okolicznych, prędko przybyła i odrazu dzielnie wzięła się do walki z ogniem. Bardzo prędko przybyły też straże: świnecka, niewieska, czepowska, uniejowska, ostrowsko-orzeszkowska i chwalborska. Spólny ich, dzielny wysiłek szybko stłumił pożar. Naczelnicy straży: wielenińskiej — p. Leszczyński, czepowskiej — p. Wilkowski, i zastępcy naczelników straży: świneckiej — nauczyciel Faziński i ostrowsko-orzeszkowskiej — nauczyciel Rakowski z poświęceniem tłumili pożar, a p. Leszczyński, kierujący całym ratunkiem, pracował z narażeniem życia wśród płomieni i kłębów dymu. To samo powiedzieć można i o p. Wilkowskim, naczelniku straży czepowskiej, której członkowie również dzielnie tłumili pożar. Straż uniejowska wykazała też wiele męstwa i odwagi, dowożąc wodę i usuwając płonące zgliszcza. Naczelnicy straży ogniowej ochotniczej uniejowskiej nie przybyli do pożaru, natomiast przybył z tą strażą uczeń czwartej klasy z Uniejowa Tarczyński, który z wielkiem poświęceniem tłumił pożar i ratował płonące mienie. Przeciwnie, mało miłości bliźniego okalało wielu mieszkańców wsi Felicjanowa i kolońji Biernacickiej, przez które straż uniejowska przejeżdżała do pożaru; widząc bowiem prawie padające wskutek pośpiesznej jazdy konie straży, powyprowadzali swoje ze stajeń w pole i pozamykali bramy i stajnie. Domański, strażak z Uniejowa.

Echo Tureckie 1924 nr 8

Komisje Szacunkowe do podatku majątkowego na pow. turecki.
W okręgu wymiarowym pow. tureckie­go będą czynne dwie Komisje Szacunko­we do podatku majątkowego, a mia­nowicie:
Komisja 1., obejmująca obszar miasta Turka i gm.: Pęcherzew, Piętno i Skar­żyn.— W skład komisji wchodzą członkowie: (...)
Komisja II., obejmująca obszar miast: Dobry i Uniejowa, oraz gm. Biernacice, Goszczanów, Grzybki, Kościelnica, Kowale Pańskie, Lubola, Malanów, Niewiesz, Niemysłów, Ostrów-Wartski, Piekary, Skotniki, Tokary, Wichertów, Wola-Świniecka i Zelgoszcz. W skład komisji wchodzą CZŁONKOWIE:
1. Rutka Andrzej z wsi i gminy Pieka­ry 2. Moszczyński Józef z Dobry, 3. Szy­mański Bolesław z Uniejowa, 4. Boczek Ignacy z Dobry, 5. Skrzyński Ignacy z Krask gm. Zelgoszcz, 6. Golcz Marjusz z Głaniszewa gm. Grzybki, 7. Zgoda Stanis­ław z Kobylnik gm. Biernacice, 8. Mazur Michał z Grzybek, 9. Czyżo Ignacy z Ost­roska gm. Kościelnica, 10. Jóźwiak Fran­ciszek z Luboli, 11. Szafarz Wojciech z Wielenina gm. Kościelnica 12. Pawiak Jan z Goszczanowa 13. Doniak Józef z Drozdowa gm. Wola-Świniecka, 14. Adamczyk Władysław z Feliksowa gm. Malanów, 15. Zdrojewski Adam z Lipnicy gm. Niewiesz.
Zastępcy członków.
1.Bednarek Stanisław z Piekar 2. Sera­fin Piotr z Klonowa gm. Ostrów Wartski, 3. Płóciennik Jan z Malanowa 4. Olszew­ski Mikołaj z Pęgowa gm. Zelgoszcz, 5. Warych Tomasz z Orzeszkowa gm. Kościelnica 6. Napieraj Piotr z Popowa gm. Niemysłów 7. Kociurski Stanisław z Kik gm. Wola-Świniecka 8. Miniszewski Ignacy z Kozanek Podleśnych gm, Zelgoszcz 9. Szkop Sine z Dobry, Szklarek Wawrzyniec z Ziemięcina gm. Tokary, 11. Opas Mie­czysław z Chorzepinka gm. Zelgoszcz, 12 Ścibior Szczepan z Uniejowa, 13 Gaw­roński Henryk z Uniejowa, 14. Stefankiewicz Bolesław z Uniejowa, 15. Rutecki Jó­zef z Goszczanowa.
Obie powyższe Komisje Szacunkowe urzędować będą w siedzibie Urzędu Skar­bowego podatków i opłat skarbowych w Turku.

Echo Tureckie 1924 nr 22

Kronika.
Nowi delegaci Sejmiku pow. Tureckiego.
Rady gminne 3-ch gmin dokonały wy­borów, uzupełniających delegatów do Sej­miku powiatowego, a mianowicie: 17 lipca w gminie Kościelnica, wybrano na miejsce p. Janusza Skrzyńskiego, który zrezygno­wał ze swego mandatu wskutek wyjazdu z pow. Tureckiego, gospodarza Antoniego Klestę.
Tegoż dnia dokonano wyborów w gm. Zelgoszcz na miejsce p. Tomasza Poręczewskiego z powodu jego rezygnacji, Ra­da gminna w Zelgoszczy ponownie wybra­ła do Sejmiku p. Poręczewskiego przez aklamację. P. Poręczewski wybór przyjął.
Wreszcie dnia 22-go lipca wybrano, większością głosów za pomocą kartek de­legata Sejmikowego w gm. Lubola w oso­bie gospodarza, Antoniego Wesołowskiego, na miejsce zmarłego Cezarego Niemiry.
Z ramienia władzy nadzorczej uczestni­czył na wszystkich wyborach p. inspektor samorządowy.
Nowo wybrani delegaci Sejmikowi, na mocy obowiązującej ordynacji wyborczej do Sejmików, będą urzędować do czasu trwania kadencji obecnych rad gminnych.

Echo Tureckie 1924 nr 38

Franciszek Wawrzyniak z gm. Zelgoszcz zagubił książeczkę wojskową, wydaną przez P. K. U. Biels
Unieważnia się

Echo Tureckie 1925 nr 36

Obwieszczenie
W myśl Ustawy z dnia 23-1 1925 r. o nadzorze państwowym nad ogierami i rejest­racji klaczy zarodowych (Dz. U. R. P. Nr. 17 poz. 113) oraz rozporządzenia Ministra rolnictwa i D. P. z dnia 10-VII. 1925 r. o wykonywaniu nadzoru państwowego nad ogierami (Dz. U. R. P. Nr. 73 poz. 511) i rozporządzenia Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 sierpnia r. b. L. R. d. 1196 v|2 po­daję do wiadomości publicznej plan funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji Kwalifika­cyjnej dla licencji ogierów na terenie powia­tu tureckiego przyczem zaznaczam, że obo­wiązkowemu przeglądowi podlegają wszyst­kie ogiery w wieku, poczynając od 2 lat ukończonych na wiosnę r. b.
Plan funkcjonowania W. K. K.

Termin przeglądów
Wykaz gmin i miast z których ogiery doprowadzić należy
Dnia
od godz.
w punkcie

6
paźdz. 1925 r.
10 rano
Uniejów
Z gminy Biernacice, Kościelnica, Skotni­ki, Wola Świniecka Zelgoszcz, Niemysłów, Niewiesz, Unie­jów.
7 - X.
10 rano
Turek
m. Turek, m. Dobra gm. Kowale Pańskie, Malanów, Skarżyn, Piętno, Pęcherzew, Wichertów.
14- X.
9 rano
Jeziorsko
Z gm. Ostrów Wartski, Piekary, Tokary Lubola, Goszczanów, Grzybki.

Właścicieli ogierów przestrzega się by
we własnym interesie przedstawiali Komisji ścisłe dane o pochodzeniu ogierów kwalifi­kowanych (rodowody i t. p.). W razie przy­prowadzenia ogierów spisem nie objętych posiadacz winien o tem zawiadomić przewodniczącego.
Wszystkie ogiery winny być doprowadzo­ne na godzinę przed rozpoczęciem przeglą­du, bez uprzęży lub siodeł, jedynie w trenzlach lub uździenicach z powodami (sznura­mi lub rzemieniami czyli łańcuchami).
Po zakończeniu przeglądu, wydane zos­taną dla ogierów zakwalifikowanych świa­dectwa uznania.
Turek, dnia 27 sierpnia 1925 r.
Starosta L. BORYSŁAWSKI.

Echo Tureckie 1925 nr 40

Ogłoszenia drobne
Ignacy Szczepański z gm. Zelgoszcz zagubił książeczkę wojskową.

Echo Tureckie 1925 nr 44

Ogłoszenia drobne
Franciszek Szymański z gm. Zelgoszcz, zagubił ks. wojskową. 


Echo Tureckie 1926 nr 10

Ogłoszenia drobne.
Józef Wawrzyniak z gm. Zelgoszcz zagubił zaświad­czenie wojskowe wydane przez P. K. U. Kalisz
Unieważnia się.


Echo Tureckie 1926 nr 24

Kasa gminna pożyczkowo— osczędnościowa w gminie Zelgoszcz.
W ubiegłą środą uruchomiono pod kie­rownictwem inspektora samorządowego p. Glądały trzecią z rzędu kasę gminną poży­czkowo—oszczędnościową. Do Zarządu ka­sy rada gminna wybrała na przewodniczą­cego p. Leona Leszczyńskiego, właściciela folwarku Ładawy, na skarbnika Walentego Kasprzaka z Piotrówki i na trzeciego członka zarządu sekretarza gminnego p. Fran­ciszka Mankiewicza, który będzie zarazem pełnił obowiązki rachmistrza.
W pierwszym dniu operacyjnym wydano siedemdziesiąt kilka pożyczek na ogólną sumę przeszło pięć tysięcy złotych na 18 proc. w stosunku rocznym.

Rada gminna na posiedzeniu dniu 8 b. m. uchwaliła zaciągnąć pożyczkę w Polskim Banku Rolnym w Warszawie w wysokości 20,000 zł. na powiększenie środków obroto­wych kasy kapitał zakładowy kasy wynosi 5000 zł. Kapitał ten uchwaliło Zgromadze­nie gminne z remontów kasy gminnej po­zostałych z roku ubiegłego.

Echo Tureckie 1926 nr 25

Sprostowanie
W Nr. 24 "Echa" w korespondencji umieszczonej na str. 3 o Kasie Gm. Poż. Osz. w gm. Zelgoszcz oprócz kilku omyłek zecerskich wkradła się także omyłka w przedostatnim wierszu, zmieniająca treść, mianowicie, zamiast słowa „remontów", powinno być „remanentów".


Echo Tureckie 1926 nr 28

Ogłoszenia drobne.
Zagubiono książeczkę wojskową na imię Józefa Cieśleńskiego rocznika 1902 z gminy Zelgoszcz, wy­daną przez 37 p. p.

Unieważnia się.

Echo Tureckie 1926 nr 36

Budowa linji telefonicznej Uniejów—Łódź.
Szerokie rozgałęzienie telefonów w po­wiecie Tureckim, szczególnie dla Uniejowa i okolicy wymaga bezpośredniego połącze­nia telefonicznego z m. Łodzią, gdyż dzi­siejsza komunikacja przez Turek—Koło jest nader utrudnioną tem bardziej, że Uniejów z okolicą, a nawet Turek tak związane są stosunkami handlowymi i władzami wojewódzkiemi z Łodzią, że przeprowadzenie bezpośredniej linji telefonicznej Uniejów— Łódź wydaje się już dziś rzeczą nieodzow­ną, a nawet palącą.
Najwięcej zainteresowani w tej sprawie miejscowi kupcy Uniejowscy oraz ziemiaństwo okoliczne z p. E. Rydygierem z Do­minikowic na czele, zwołali w dn. 25 VI r. b. do Uniejowa pierwsze zebranie abonentów telefonicznych należących do centrali pocz­towo—telefonicznej w Uniejowie, na które zaproszono również p. Inspektora Samorzą­dowego na pow. Turecki T. Glądałę i p. Naczelnika miejscowego Urzędu pocztowo- telegraficznego I. Kameckiego.
Po szczegółowem przeprowadzeniu w tej sprawie dyskusji uznano za konieczne nie­zwłoczne podjęcie starań o urządzenie telefonicznego połączenia Uniejowa z Łodzią przez Wartkowice i Łęczycę.
Ten kierunek a nie inny uznano na razie za najodpowiedniejszym z tego względu, że budowa nowej linji miała być dokonaną tylko od Uniejowa do Wartkowic czyli na przestrzeni 12 kilometrów, od Wartkowic i dalej bowiem linja już istnieje. Niezależnie od powyższego zdecydowano zarazem pro­sić odnośne władze o zezwolenie zaangażowania na koszt abonentów jednego urzędni­ka do obsługi w centrali telefonów, specjalnie poza godzinami urzędowemi t. j. od 12 do 3 pół pół. i od 6 do 9 godz. wie­czorem. Na wydatki tej obsługi a także przyjęcia na siebie części kosztów budowy linji; abonenci w liczbie 26 dobrowolnie się opodatkowali narazie w ogólnej kwocie 950 zł.
Równocześnie wydelegowano pp. T. Glądałę i I. Kameckiego do Warszawy celem przedstawienia powyższej sprawy w Dyrek­cji pocztowo Telegr. i możliwie szybkiego jej zrealizowania.
Po powrocie jednak delegatów z War­szawy i złożeniu przez nich na następnem w dn. 29 lipca r. p. zebraniu sprawozdania, wyświetliło się że Dyrekcja poczt. i Telegrafów w Warszawie pragnie poprzeć bu­dowę linji Uniejów—Łódź, lecz nie przez Wartkowice, a przez Poddębice, co właści­wie jest praktyczniejszem i dogodniejszem załatwieniem sprawy dla całego pow. Tu­reckiego i jeżeli pierwotnie nie domaga się uwzględnienia budowy linji w tym właści­wie kierunku, to jedynie z uwagi, że skie­rowanie linji na Poddębice kosztować bę­dzie znacznie drożej, gdyż budować ją trze­ba od Uniejowa do Aleksandrowa na prze­strzeni 38 kilometr.
Dyrekcja P. i T. w Warszawie przyrzekła rozpocząć budowę niezwłocznie przy zagwa­rantowaniu przez miejscowych abonentów lub Samorządy dostarczenia słupów i pok­rycia pewnych wydatków w ogólnej kwocie około 7000 zł.
Wobec tak pomyślnego wyniku przed­sięwziętych starań, zebrani jednomyślnie uchwalili zrezygnować z poprzedniego, swe­go projektu budowy linji przez Wartkowice i w całej rozciągłości poprzeć projekt D. P. i T. zbudowania takowej przez Poddębice, deklarując jednocześnie podwyższenie pier­wotnie zadeklarowanych sum do 2210 zł. a mianowicie.
1. Bank Spółdzielczy w Uniejowie 50 zł.
2. Bednarek Władysław .... 25 zł.
3. Koziński Józef 40 zł.
4. Magistrat m. Uniejowa ... 100 zł.
5. Syndykat Rolniczy 50 zł.
6. ks. Kanonik Cyranowski . . 50 zł.
7. p. Kamecki Józef 15 zł.
8. p. Lewin Aron 50 zł.
9. p. Matusiak I 30 zł.
10. p. Dr. Bojakowski 25 zł.
11. p. Inż. T. Trzaskowski z Zielenia 25 zł.
12. p. Rydygier S. z Dominikowic 150 zł.
13. p. Skrzyński I. z Krask ... 100 zł.
14. p. Kociorski S. z Kik ... 50 zł.
15. p. Orzechowski A. ze Zbylczyc 150 zł.
16. p. Poręczewski T. ze Świnic . 75 zł.
17. p. Kretkowski z Parsk ... 75 zł.
18. p. Gerlicz W. ze Stemplewa . 150 zł.
19. p. Bosak A. z Czepowa . . 300 zł.
20. p. Cichecki D. z Borku ... 100 zł.
21. Urząd gm. Kościelnica, Niewiesz, Biernacice, Wola—Świń., Skotniki, Zelgoszcz po 
100 zł.—600
2210
O pokrycie reszty brakującej sumy zwró­cono się do Sejmiku pow. w Turku, który również jak i cały powiat niemniej zainte­resowany jest w budowie tej linji.
Z zadeklarowanej sumy 1szą ratę 1041 zł. niezwłocznie z uchwałą abonentów przes­łano główn D. P. i T. w Warszawie. Do ostatecznego zrealizowania omawianej kwe­stii zebrani abonenci powołali komisje z 3 osób w skład której weszli: właściciel mająt­ku Dominikowice p. S. Rydygier, kierow­nik urzędu pocztowo telegr. p. I. Kamecki i inspektor samorządowy na pow. Turecki p. T. Glądała.
Z chwilą uruchomienia mającej być zbu­dowanej linji Uniejów—Poddębice—Łódź, władze miarodajne zapewniły również prze­sunięcie urzędu Poczt.-Telegr. w Uniejowie o jeden stopień wyżej czyli do kateg. IV lit. C., co pociągnie w konsekwencji dodanie jednej siły etatowej na koszt państwa, dla obsługi telefonów w ciągu całego dnia t. j. w tych godzinach jak to ma miejsce obecnie np. w Turku. Z tych też względów zrzeczono się angażowania siły pomocni­czej do obsługi telefonów kosztem abonentów uważając za właściwsze przekazanie tej su­my niezwłocznie na budowę nowej linji, biorąc pod uwagę jeszcze i tę okoliczność, że utrzymanie tej siły w ciągu jednego tyl­ko roku kosztowałoby rocznie do 1700 zł. Gdyby więc w najgorszym razie budowę linji ukończono wiosną 1927 r. to korzyści z takiego obrotu sprawy będą nadzwyczaj pożyteczne.
Sprawa obecnie już jest tak dobrze pos­tawiona, że pozostaje tylko do załatwienia poparcie jej finansowe przez Sejmik w Tur­ku. W dużej mierze istnienie projektowanej linji potrzebne jest także Poddębicom okolicy a nawet i m. Aleksandrów. Możliwe że miasta te skłonne były i powinny ponieść częściowo koszta wzmiankowanej budowy, pożądane więc jest, aby Komisja powołana do realizacji budowy, wyjednała od gm. Poddębice i m. Aleksandrowa pewne kwoty na doprowadzenie budowy do skutku.
Szybka i sprężysta dotychczasowa działal­ność abonentów, a zwłaszcza komisji 3-ch aby tylko nie słabła, a dalsze fundusze nie zawiodły, zasłuży sobie na wdzięczność i uznanie dzisiejszego społeczeństwa, a nawet i przyszłych pokoleń.
A Kaczyński.

Echo Tureckie 1926 nr 40

Z życia gmin.
Wybory ławników sądowych.
W ubiegłym miesiącu zostały przeprowa­dzone na zasadzie pisma p. Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu wybory ławników do Sądu Pokoju w Uniejowie i ich zastę­pców w 7-u gminach należących do tego Sądu. Wybory przeprowadzał p. inspektor samorządu gminnego, które dały wynik następujący:
1) Gmina Biernacice— ławnicy—Mi­chał Żabiński, Walenty Kramarski i zastęp­ca Wojciech Ćzyżo.
2) Gmina Kościelnica—ławnicy—Antoni Galoch, Antoni Zielonka i zastępca Woj­ciech Tomczyk.
3) Gmina Niewiesz—ławnicy—Wincenty Grenda, Adam Lewandowski i zastępca Jan Kawecki.
4) Gmina Piekary—ławnicy—Marcin Ur­bańczyk, Apolinary Urbańczyk i zastępca Józef Tomczak.
5) Gmina Skotniki-ławnicy-Walenty Je­żewski, Stanisław Kałucki i zastępca Le­on Wojterak.
6) Gmina Wola —Świnecka—ławnicy—Józef Furmaniak, Jan Tymieniecki i zastępca Jó­zef Sęczkowski.
7) Gmina Zelgoszcz-ławnicy-Ignacy Grzelakowski, Rafał Wawrzyniak i zastępca Woj­ciech Bereziński.
Od kandydatów wymagano przynależnoś­ci do państwa polskiego ukończonych 25 lat, znajomości języka polskiego, w mowie i piśmie i kwalifikacji moralnych.

Echo Tureckie 1926 nr 48

Ogłoszenia drobne.
Andrzej Stefański z gm. Zelgoszcz rocznik 1896 zagubił książeczkę wojskową przez P. K. U. Kalisz wydaną. 


Echo Tureckie 1927 nr 6

Ogłoszenia drobne.
Pawlak Zygmunt gm. Zelgoszcz, zagubił weksel in blanco na sumę 500 zł. wystawiony na imię Józefa Adamczyka.


Echo Tureckie 1927 nr 34

Kredyty na zasiewy rolne
Powiat Turecki uzyskał na zasiewy rolne 80000 złotych kredytu na warunkach ulgo­wych od Państwowego Banku Rolnego ce­lem rozdzielenia tej kwoty pomiędzy drob­nych rolników, którzy ucierpieli wskutek klęsk żywiołowych. Na dwuch posiedzeniach powiatowego komitetu pomocy rolnej przy udziale delegatów rad gminnych postano­wiono udzielić powyższy kredyt pomiędzy zakwalifikowanych przez komitet rolników za pośrednictwem istniejących w powiecie kas gminnych pożyczkowo—oszczędnościo­wych, a mianowicie:
1) Kasie Gminnej Pożyczkowo—Oszczędnościowej w Zelgoszczy łączną kwotę 24.000 zł. dla gmin:
a) gm. Zelgoszcz—8000 zł., b) gm. Wola Świniecka—8000 zł. i c) gm. Skotniki-8000 złotych.
2) Kasie Gminnej Poż. Oszczędnościowej w Niewieszu łączną kwotę 13.000 zł. dla gmin:
a) gm. Niewiesz—3000 zł. b) gm. Kościelnica—5000 zł. i c) gm. Biernacice—5000 zł.
3) Kasie Gminnej Poż. oszczędnościowej w Grzybkach łączną kwotę 6000 zł. dla gmin;
a) gm. Grzybki 3000 zł. b) gm. Niemysłów 3000 zł.
4) Kasie Gminnej Pożyczkowo—Oszczęd­nościowej w Ostrowie—Wartskim łączną kwotę 13000 zł. dla gmin:
a) Ostrów—Wartski—5000 zł., b) gm. Pie­kary—5000 zł. i c) gm. Lubola—3000 zł.
5) Kasie Gminnej Pożyczkowo Oszczęd­nościowej w Pęcherzewie łączną kwotą 9000 zł. dla gmin:
a) gm. Pęcherzew—3000 zł., b; gm. Ma­lanów—3000 zł. c) gm. Piętno—3000 zł.
6) Kasie Gminnej Pożyczkowo—Oszczęd­nościowej w Goszczanowie łączną kwotę 9000 zł. dla gmin:
a) gm. Goszczanów—3000 zł., b) gm.Skarżyn—3000 zł. i c) gm. Tokary—3000 zł. i
7) Kasie Pożyczkowo—Oszczędnościowej w Wichertowie łączną kwotę 6000 zł. dla gmin:
a) gm. Wichertów—3000 zł. i b) gm. Ko­wale Pańskie—3000 zł.
Kasy gminne pośredniczące w udziale kredytu mogą pobrać na swoją korzyść 2 i pół procent za operacje kasowe. Gminy nie posiadające kas nie tylko strącą te procenty, lecz mieszkańcy ich zmuszeni są udawać się do sąsiednich gmin często dość odległych od swoich siedzib, aby otrzymać pieniądze.
Te i tym podobne powody przemawiają bardzo za tem, aby kasy gminne pożycz­kowo oszczędnościowe powstały we wszyst­kich gminach i to w jaknajktótszym czasie gdyż trudności kredytowe w dalszym ciągu istnieją a to z kolei ujemnie się odbija na rolnictwie.
T. Glądała.

Echo Tureckie 1928 nr 14

Dalsze budżety gminne.
Poczynając od 22 ub. miesiąca prelimino­wano w dalszym ciągu w gminach wiejskich budżety na rok 1928/29; 22 marca obradowała nad budżetem Rada gminy Skotniki, 23-go gm. Wola—Swinecka, 24-go gm. Zelgoszcz, 26-go gm. Lubola, 27-go gm. Niemysłów, 29-go gm. Piekary i 31-go gm. Goszczanów.
Budżety poszczególnych gmin wahają się od 20-tu do 30-tu tysięcy złotych.
Wszystkim wymienionym gminom braku­je po 2—3 i więcej tysięcy złotych na pokrycie budżetów z własnych źródeł dochodu pomimo wyzyskania ich w całości.
O pokrycie niedoborów gminy występują dPow. Związku Komunalnego. Gmina Niemysłów zamierza nabyć od pana Greszko w Pęczniewie dom, dla urzędu gminnego za cenę kilkunastu tysięcy złotych, które zostały preliminowane w budżecie. Tranzakcja kupna dojdzie prawdopodobnie do skutku w bardzo krótkim czasie, co jest dla gminy bardzo korzystnem i pożądanem, gdyż dotychczas urząd gminny mieści się w wynajętym lokalu nie zupełnie nadającym się na ten cel. (...).
Gmina Zelgoszcz przystępuje w roku bie­żącym do budowy nowego domu dla urzędu gminnego. Mając już zakupiony plac, część materjału budowlanego, oraz kilka tysięcy złotych w rezerwie, gmina łatwo dojdzie do nowego budynku, który jest niezbędny, gdyż stary dom wali się, a przytem jest za ciasny, bowiem w urzędzie gminnym, oprócz kasy gminnej pożyczkowo—oszczędnościo­wej rozwijającej się bardzo dobrze, mieści się także agencja pocztowo—telegraficzna.
Rady gminne z małemi wyjątkami wykazują znaczne zrozumienie dla spraw które im zos­tały powierzone przez ogół.

Rada gminy Niemysłów, do której także wybrano kobietę—radną p. Hynasińską ży­wo interesuje się gospodarką gminną, sta­rając się wnosić postęp i udoskonalenie w gminie, czy to pod względem ulepszenia dróg, czy utrzymania w porządku budynków własnych, czy wreszcie podniesienia oświaty w Gminie. Radna, p. Hynasińska dzielnie doradza i w swoich projektach wcale nie ustępuje mężczyznom, a nawet czasami ich przewyższa. Na każdym kroku stają na przeszkodzie do rozwoju i postę­pu w gospodarce gminnej niedostateczne środki finansowe gmin zakreślone ustawowo. Zastrzeżone maximum tych dochodów niestety, niewystarcza na pokrycie niezbęd­nych wydatków bieżących, nie mówiąc już o jakichkolwiek inwestycjach. Reforma fi­nansów gminnych staje się z każdym ro­kiem sprawą naglejszą. Ustawa tymczaso­wa z roku 1923 o uregulowaniu finansów komunalnych przestaje być realną i życiową. T. G.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 16

Ogłoszenie.
Starostwo Powiatowe w Turku podaje do wiadomości, że w dniu 22 sierpnia 1928 r. na zasadzie Art. 222 Ustawy Wodnej zatwierdzony został Statut Spółki Wodnej Zelgoszcz z siedzibą w kol. Zelgoszcz.
Spółka nosi nazwę: „Spółka Wodna Zelgoszcz". Celem Spółki jest drenowanie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu" projektu.
Statut Spółki uchwalony dnia 22 sierpnia 1928 r przez członków ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z 20 VII. 1923 r. (Mon. Pol. 161 poz. 225) Statut z datą 22. VIII. 1928 r. wpisano do rejestru pod poz. 27.
Starosta powiatowy L. Borysławski.

Echo Tureckie 1928 nr 26

Z posiedzeń Wydziału Powia­towego w Turku.
(...) Wydział dalej zatwierdził statut uchwalo­ny przez Zgromadzenie gminne Piętno dla mającej powstać kasy gm. poż. oszczędno­ściowej, oraz sprawozdanie roczne dawniej pozostałych 7-miu kas gminnych pożyczkowo oszczędnościowych za 1927, a mianowicie: Goszczanowskiej, gm. Grzybki, Niewiesz, Ostrów Wartski, Pęcherzew, Wichertów i Zelgoszcz.(...) 
T. G.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dn. 31 marca 1928 r. zostało wdrożone po­stępowanie o uznanie za zmarłego Franciszka Bagdzińskiego, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym, od dnia wydru­kowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Franciszka Bagdzińskiego, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Franciszek Bagdziński był stałym mieszkańcem gminy Zelgoszcz, pow. tureckiego, i że w 1914- roku, jako rezerwista, został wzięty do wojska rosyjskiego i do obecnej chwili nie powrócił.

Echo Tureckie 1928 nr 39

Z posiedzenia Wydziału Powiatowego w Turku.
W dniu 17 b. m. odbyło się posiedzenie Wydziału Powiatowego pod przewodnictwem Starosty p. L. Borysławskiego, przy udzia­le 5ciu członków Wydziału. Załatwiono 11 spraw, a mianowicie:
2) spra­wę spornej drogi Zelgoszcz—Bronówek w związku z podaniem właściciela majątków Bronówek i Biernacice p. Dzierbickiego, spór ten został załatwiony polubownie;
3) Kwestję utrzymania porządku i czystości w szkołach powszechnych, postanawiając wy­jaśnić Urzędom gminnym, iż dzieci szkolne nie mogą być używane do wykonywania funkcyj związanych z utrzymaniem porząd­ku w salach szkolnych i, że powinny być przez Gminy uchwalone na te cele niezbędne środki, zaś kwestja, czy nie należałoby włożyć te czynności na dzieci, powinna być usunięta z pod dyskusji zarówno na posiedzeniach Rady jak i zgromadzeń gmin­nych.
Oprócz powyższych punktów rozpatrzono i załatwiono jeszcze 7 spraw bieżących mniejszej wagi.
T. G.

Echo Tureckie 1928 nr 41

Uchwała Rady gm. Zelgoszcz
w sprawie pomocy poszkodowanym przez huragan.
Rada Gminna jednogłośnie postanowiła: Upoważnić Zarząd Gminnej Kasy Pożycz­kowo—Oszczędnościowej w Świnicach, gm. Zelgoszcz, do zaciągnięcia pożyczki na od­budowę zniesionych przez huragan, stodół i innych zabudowań, do wysokości 50.000 zł. na termin dwuletni, a wrazie niemożności przynajmniej na rok, gdyż pożyczki z krótszemi terminami dla drobnego rolnictwa są niekorzystne i zbyt uciążliwe.


Echo Tureckie 1929 nr 13

Ogłoszenie

Urząd gminy Zelgoszcz ogłasza, że oddaje z przetargu publicznego budowę domu gminnego i budyn­ków gospodarczych począwszy od sumy kosztoryso­wej 43000 zł. in plus. Warunki szczegółowe moż­na przeglądać każdodziennie w urzędzie gminnym w godzinach urzędowych. Oferty w kopertach zapieczętowanych należy składać w kancelarji gminy Zel­goszcz do dnia 15 kwietna 1929 r.


Echo Tureckie 1929 nr 26

Ogłoszenie.
Powiatowa Kasa Chorych w Turku ni­niejszym podaje do wiadomości osóza­interesowanych, iż powiat Turecki zostaje podzielony na nastepujące 4 okręgi Kaso­we:
1) TUREK, 2) UNIEJÓW, 3) DOBRA, CIELCE obejmujące swą działalnością kategorje osób podlegające obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek choroby, w myśl art. 3 Ustawy z dnia 19-5-1920 r. (Dz. Ust, R. P. Nr, 44 poz. 272), uprawnione do świad­czeń Kasy, zależnie od miejsca zamieszka­nia, względnie zatrudnienie w oznaczonym dla danego Okręgu Ambulatorium Kasy.
Okręg 2-gi AMBULATORJUM KA­SY CHORYCH w UNIEJOWIE obejmuje: miasto UNIEJÓW i gminy BIERNACICE, KOŚCIELNICA, NIEMYSŁÓW, NIEWIESZ, SKOTNIKI, WOLA-ŚWINECKA i ZELGOSZCZ.
Przyjęcia lekarskie: w poniadziałki, środy i piątki od godz. 10 m. 30 do 11 m. 30.
przyjęcia dentystyczne, codziennie od godz 9-ej do 10-ej rano.
Naświetlanie lampą kwarcową codziennie od godz. 18 za wyjątkiem sobót, AKUSZERKI— SŁAWSKA Bronisława i TYCZYŃSKA Fr. udzielają pomocy położ­nicom na zasadzie przedłożonych dowo­dów z Ambulatorjum Uniejów. BIURO ODDZIAŁU czynne codziennie od godz. 8 do 13 pp.(...).

Echo Tureckie 1930 nr 1

Budowa urzędu gminnego.
W dniu 28 grudnia 1929 roku, odbyło się poświęcenie nowego domu urzędu gmi­ny Zelgoszcz, powiatu Tureckiego, w Świ­nicach.


Echo Tureckie 1930 nr 40

Z gminy Zelgoszcz. Wiec protestacyjny.
W dniu 7 września b.r. w gm. Zelgoszcz odbył się wiec, na którym przemawiał p. S. Pawłowski, prezes koła gminnego B. B. W. R. i po zakończeniu wiecu uchwalono odpowiednią rezolucję. Przemówienie oraz rezolucję podajemy niżej:
Stało się to, czego z upragnieniem cze­kało całe społeczeństwo—wymiecenie ścier­wa z ulicy Wiejskiej.
Tutaj właśnie dla nas chłopów jest na­uka, aby być należycie przygotowanym do nowych wyborów, gdyż wybory odbędą się w myśl starej ordynacji wyborczej i różne brudy partyjne zaczynają nam już wysuwać różne recepty. Jestem chłopem i pytam się Was z pod znaku Piasta, czy Wyzwolenia, czy Stronnictwa Chłopskiego, czy jeszcze z szeregu innych, czy wiążą nas wspólne interesy gospodarcze tak, jeśli mamy wpólne interesy gospodarcze to tem samem i po­lityczne. —Ale panom posłom nie oto chodzi, chodzi o licytację chłopskiej skóry, o różne wpływy, karjery, prezesury i t.p. i tutaj właśnie jest samochwalstwo, łajdactwo i oszustwo ze strony byłych posłów z opozycji. Tutaj jest nauka dla nas przy nadchodzących wyborach, ażeby zaślepionych fanatyków partyjnych przepędzić precz a wybrać ludzi pracy, ludzi czynu, stalowej woli i poświęcenia dla Państwa.
Rząd, który całym wysiłkiem idzie z po­mocą społeczeństwu, ażeby przełamać panu­jący kryzys, powinien solidarnym wysiłkiem przez całe społeczeństwo otrzymać popar­cie. I tutaj dla nas tej 70% rzeszy rolniczej jest pole do pracy, ażeby wyjść z tego błędnego koła.
Niepohamowana swawola zaślepionego "Centrolewu" rzuca ataki na Skarb, armję tę obronną siłę państwa, podstawę egzy­stencji gospodarczej narodu, nawet na gło­wę Państwa Prezydenta, szkodzi wewnątrz i na zewnątrz, podgryza jak podjadek, jako najmita obcych potęg w całość Państwa szaleńcy w zaślepieniu podpalają własny dom. I tutaj twarde słowa Wodza Narodu Marszałka Piłsudskiego winny dla nas być bodźcem, aby nie brakło ani jednego z nas w Jego szeregach, pokażmy, iż wierni je­steśmy Marszałkowi, wybierzmy ludzi pra­cy, ludzi żelaznej woli, pędząc precz od siebie rozbrykanych kacyków partyjnych.
Chwila bliska, gdzie Wódz Narodu, tam nasze miejsce.
REZOLUCJA
Zebrani w dniu 7 września r.b. gm. Zel­goszcz pow. Tureckiego, w liczbie 157 osób po wysłuchaniu referatów przedstawicieli BBWR., stwierdzają, że wobec ujaw­nionych przez usta niemieckiego Ministra Treviranusa zaborczych tendencji Niemiec dążących do ponownego ujarzmienia zachodnich ziem Polski, cały naród polski jak jeden mąż staje murem przy rządzie Mar­szałka Piłsudskiego, który jako Wódz Naczelny nieraz już dawał należytą odprawę wrogom, którzy ważyli się sięgać po zie­mie polskie. Cały świat dowiedzieć się mu­si, że póki żyje choć jeden prawy Polak, zaborcze plany krzyżackie powodze­nia mieć nie mogą. W chwili tak ważnej zebrani równocześnie piętnują taktykę na­szych stronnictw opozycyjnych, które nieraz odwoływały się do czynników obcych, chcąc w ten sposób zdyskredytować wobec świata rządy Marszałka Piłsudskiego, które jedynie są zdolne do zespolenia społeczeń­stwa polskiego, umocnienia Państwa i zor­ganizowania należytego odporu wobec gro­żących Polsce wrogich zakusów.
Prezez Sekratarz

Stefan Pawłowski Józef Kubicki

Echo Tureckie 1930 nr 44

Wiec manifestacyjny
W Nr. 43 "Echa Tureckiego" w rubryce „Z działalności BBWR. pow. Tureckiego", z powodu przeoczenia opuszczona została następująca notatka: Dnia 12b.m. odbył się w Świnicach gm. Wola Świniecka wiec manifestacyjny z okazji kandydatury Marszał­ka Józefa Piłsudskiego na naczelnem miej­scu listy państw. BBWR.— Do zebranych mieszkańców gmin Wola Świniecka, Skot­niki i Zelgoszcz w liczbie ok. 250 osób, przemówił nauczyciel szkoły powszechnej w Turku p. Juszkiewicż Alfred i p. Krauze.— Zebrani uchwalili rezolucję wzywającą do masowego głosowania na listę Nr. 1 i po­parcia wysiłków Obozu Marszałka w Jego zamierzeniach. Okrzykiem na cześć Mar­szałka Polski zakończyło się zebranie.


Echo Tureckie 1931 nr 15

Ogłoszenia drobne.

Zaginęła książeczka wojskowa roczn. 1907 wyda­na przez P.K.U. Kalisz na Imię Stanisława Nolbrzaka mieszk. kol. i gm. Zelgoszcz.


Echo Tureckie 1931 nr 47

Komornik Sądu Grodzkiego w Turku, II-go rew. z siedzibą w Uniejowie, na za­sadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza że w dniu 27 go listopada 1931 r., od godz. 10-ej rano we wsi Zelgoszcz na miej­scu, sprzedawany będzie w drodze pu­blicznej licytacji majątek ruchomy należący do Józefa Fabjańczyka składający się z krów, jałówek, byczków, źrebaka, klaczy, konia, kieratu, młockarki, wirówki na zaspokojenie pretensji Firmy Zakłady Cera­miczne „Rumaki".
Podlegający sprzedaży majątek oszaco­wany został na zł. 2100 i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.
Nr. spr. E. 590/31


Echo Tureckie 1931 nr 47

Komornik Sądu Grodzkiego w Turku II-go rewiru z siedzibą w Uniejowie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. niniejszem
obwieszcza, że w dniu 27-go listopada 1931 r., od godziny 10-ej z rana we wsi Zelgoszcz na miejscu, sprzedawany będzie w drodze publicznej licytacji, majątek ru­chomy należący do Józefa Frankowskiego składający się z krowy, jałówki, byczka, cielę, klaczy, maciory z 6 prosiętami, świń, bryczki, kierata, młockarki na zaspokojenie pretensji Firmy Zakłady Ce­ramiczne „Rumaki"
Podlegający sprzedaży majątek oszaco­wany został na zł. 1.495 i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.

Nr. E. 590 | 31

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 93

Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Stanisławie Michalaku, właścicielu parceli Nr. 71, obszaru 5 ha 6356 metrów kw. z pod Nr. 9 działu II wykazu hip. z majątku Zelgoszcz lit. C., pow. tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 22 maja 1933 roku, w którym to terminie osoby intereso­wane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Zelgoszcz dzieli się na gromady:
7. Zelgoszcz, obejmującą kol. Zelgoszcz.
8. Światonia, obejmującą: wieś Zelgoszcz, wieś Światonia, wieś Bronówek, folw. Bronówek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 11

Z życia Zw. Strzeleckiego w gm. Zelgoszcz.
W lutym 1934 r. odbyło się zebranie Od­działów Zw. Strzeleckiego w gm. Zelgoszcz, na sali gminnej w Świnicach, celem doko­nania wyboru nowego Zarządu.
Na zebranie przybył z ramienia Zarządu Powiatowego vice prezes Zarządu Powiato­wego Zw. Strzeleckiego Ob. Krystian i Ko­mendant Powiatowy Z.S. Ob. Czarniawski.
Po wyjaśnieniu zebranym znaczenia reor­ganizacji Zw. Strzeleckiego, przez Komen­danta Powiatowego przystąpiono do wybo­ru Zarządu.
Przez tajne głosowanie wybrany został większością głosów na prezesa Ob. Sempowski Stanisław. Na członków Zarządu wy­brani zostali Ob. Ob.Pawłowski Stefan, Leszczyński Wincenty, Olesiak Władysław, Chmielecki Stanisław i Pawlak Adam.
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Ob. Ob. Irena Kubicka, Stępniewski Stanisław i Górniak Stanisław. Na zakończenie wznie­siony został okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Pana Prezydenta i Pierw­szego Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Życząc owocnej pracy wybranemu Za­rządowi Przewodniczący zamknął zebranie.

Echo Tureckie 1934 nr 23

Wypadki i pożary.
W dniu 18 maja rb. w majątku Zelgoszcz, gm. Zelgoszcz, powiatu tureckiego, pod­czas prac przy budowie stodoły złamało się rusztowanie na wysokości 7 metrów z 4-ma robotnikami, z których jeden t.j. Fran­ciszek Krawczyk, lat 50 poniósł śmierć na miejscu, zaś pozostali trzej doznali lekkich obrażeń cielesnych. Przyczyną katastrofy było nieumiejętne wiązanie rusztowań, które przy większem obciążeniu oberwało się.

Echo Tureckie 1934 nr 30

WYKAZ IMIENNY
Członków Zarządów Komitetów: powiatowego, wiejskich i gminnych Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi utworzonych w pow. tureckim.
(...) Komitet gminny w Zelgoszczy.
Przewodniczący—Górniak, wójt gminy. Sekretarz—A. Szukała, sekr. Zarz. gm. Skarbnik—Górny, pom. sekr. Zarz. gm. Członkowie—J. Skrzyński, Sempołowski, Trzebiński, T. Orzechowski, Ks. Kręcicki, Ks. Stanisz, J. Kubicki, L. Leszczyński, M. Opas. Akcje zbiórkową przeprowadzą sołtysi.(...).


Echo Tureckie 1934 nr 33

Utonięcie.

W dniu 4 sierpnia b.r. w godzinach po­południowych we wsi i gminie Zelgoszcz, powiatu tureckiego, w stawie Pabjaniaka Józefa, podczas kąpania się dzieci, utopiła się Srokówna Zofja, lat 11. 


Echo Tureckie 1936 nr 49

Plan rozbudowy szkół w pow. Tureckim.
W czwartek ubiegły odbyło się pod przewodnictwem ks. prałata dra J. Florczaka oraz p. Borzęckiego, inspektora szkolnego z Kalisza, posiedzenie Rady Szkolnej Powiatowej powiatu tureckiego. Na posiedzeniu tym omówiono cały szereg spraw związa­nych ze stanem i położeniem szkolnictwa powszechnego na terenie naszego powiatu. Do najbardziej interesujących zagadnień należała bezsprzecznie poruszona przez p. ins. Borzęckiego sprawa rozbudowy szkolnictwa, plan podniesienia stopnia organizacyjnego pewnych szkół powiatu oraz plan wykończenia i budowy nowych szkół w powiecie. — Najważniejszym powodem tych zmian na lepsze, awansu, jest stanowczo za duża (zdaniem p. inspektora i wszystkich obecnych) ilość dzieci po klasach wiejskich szkółek. Gdy najwyższa norma na jednego nauczy­ciela (i tak zresztą za wysoka) winna wy­nosić 80 dzieci, szkoły w wielu miejsco­wościach naszego powiatu, urągające nieraz często, jeśli o pomieszczenie chodzi, naka­zom higieny i dbałości o zdrowie dzieci i nauczyciela, przekraczają ją przeszło w dwójnasób i co ważniejsza, nie mieszczą wszystkich dzieci, objętych obowiązkiem nauczania. Stan ten jest niedopuszczalny i musi się poprawić. Dużą winę ponoszą nieraz gminy. Nie wszystkie zresztą. Są bowiem takie, które ostatni grosz łożą na budowę i utrzymanie szkół, wychodząc z najsłuszniejszego stanowiska, że największym dobrem dzieci, rodziców, gminy i państwa jest oświata.— Do takich, które wypełniły najpiękniej swój obywatelski obowiązek, należą: Kowale Pańskie (które bez żadnej subwencji zaczęły budowę szkoły i doprowadziły pod dach, aż uzyskały subwencję Pana Premiera w kwo­cie 5 tys.) Tokary (które budową szkoły w Lipiczach zasłużyły na pochwałę), Zelgoszcz - Świnice, które wykazują ogromną prężność i pęd do oświaty. Obywatelskie stanowisko tych gmin, godne naśladowania przez inne, nawet sam Turek (sprawa budowy gimnazjum i liceum) pozwala stwierdzić poziom wyrobienia obywatelskiego wsi dzisiejszej, jej pęd żywiołowy do nauki i przez to do awansu społecznego, który ogarnia po Małopolsce Polskę całą, oraz pozwala dobrze wróżyć o naszej przyszłości. Ten pęd wsi do oświaty i szkoły musi być dla dobra ogólnego zaspokojony. —W imieniu władz szkolnych pan inspektor Borzęcki przyrzeka w bieżącym roku 1936-37 pod­nieść przez dodanie nowych etatów (razem 15-tu a więc o siedem więcej niż w powiecie kaliskim), stopień organizacyjny 13-tu szkołom naszego powiatu, stworzyć dwa nowe rejony wokół dwóch szkół zbiorczych, oraz dokończyć budowy 4 szkół a rozpo­cząć od nowa też czterech w tureckim po­wiecie, z tym jednak, że społeczeństwo po­prze wysiłki władz, jak należy, i wspólnym trudem podniesie wieś podturecką na wyż­szy, kulturalny poziom, tak zwłaszcza dzisiaj potrzebny Polsce.
Podwyższenie stopnia organizacyjnego winny otrzymać szkoły; w Ustkowie gminy Grzybki (nie przyjętych 40 dzieci!), w Brodni gm. Lubola, w Luboli, w Dziadowicach, gm. Piętno (45 dzieci nie przyjętych!), w Cisewiu, tej samej gminy Piętno, w Słodkowie, gm. Piętno (180 dzieci na 2 nauczycieli), w Woli Świnieckiej, w Lipiczach (150 dzieci na 2 naucz.), w Gawłowicach, gm. Goszczanów (228 dzieci na 3 naucz.) w Kawęczynie gm. Kowale Pańskie, w Malano­wie (264 dzieci na 4 naucz.), gdzie winna powstać na cały ten okręg szkoła III stopnia organ., w Tokarach i w Świnicach gminy Zelgoszcz (340 dzieci na 4 siły) — (gmina chce mieć szkołę 7-mio klasową). Z pod­wyższeniem stopnia łączy się zwiększenie etatów, na co gminy powinny dać warunki. Dodanie etatu nastąpi także w Uniejowie i Turku (zamiana praktyki).
Jest to bardzo dużo, ale gdy chodzi o potrzeby naszego powiatu, któremu potrzeba z 50 nowych sił, nawet mało. Drugim ważnym punktem realizacji programu w ro­ku bieżącym będzie sprawa ukończenia bu­dowy 4 szkół—w Ustkowie, Niewieszu, Ko­walach Pańskich i w Chlebowie (w Lipiczach została uroczyście otwarta w ub. nie­dzielę) i budowa czterech nowych: w Ostrowsku, w Dąbrowicach, gm. Piekary (poży­czka 2 tys. zł. z Tow. Pop. B. P.S. P.), w Brzegu, gm. Lubola (7-mio klasowa) oraz w Świnicach gm. Zelgoszcz, 7-o klasowa z kamienia i cegły. Do tego dojdzie utwo­rzenie dwóch rejonów ze szkołami zbior­czymi III st. dla okolicznych wiosek — w Ostrowsku (dla Ostrowska i O. Kolonii, Orzeszkowa wsi i ośrodka i I, II i III kolonii Orzeszków) i w Świnicach (dla wszyst­kich Świnic, Krasek, Olesina i Głogowca). Zebrani przyjęli z aplauzem plan rozbudowy szkolnictwa powszechnego w powiecie i wyrazili podziękowanie p. insp. Borzęckiemu za pracę oraz gminom Kowale Pań­skie, Tokary i Zelgoszcz za obywatelską postawę. Na tym, po uchwaleniu budżetu Rady Szkolnej Powiatowej—posiedzenie Rady zamknięto. Oby Turek swym zagadnie­niem gmachu nowego dla gimnazjum i li­ceum zechciał pójść śladem wyróżnionych gmin. Dla tak rozbudowanego szkolnictwa powszechnego w powiecie tureckim, Turek musi mieć szkołę średnią i liceum. Wieś woła o oświatę i garnie się do gimnazjum (dziś 25% uczniów, to synowie wsi).— W Turku musi powstać wiejskie gimnazjum. To jest prawdziwa misja Turku.


Echo Tureckie 1938 nr 10

Pożary
W nocy na 24 bm. o godz. 3-ej w za­grodzie Ignacego Jeżmanowskiemu, we wsi Zelgoszcz, gm. Świnice, powstał pożar. Spa­liła się stodoła ze zbożem i pasza oraz na­rzędzia i sprzęty rolnicze. Ogólne straty wynoszą 945 zł. Dokładnej przyczyny po­żaru nie ustalono. Straż ogniowa w akcji ratunkowej udziały nie brała.


Echo Tureckie 1939 nr 7

Samobójstwo

W dniu 4 lutego 1939 r. Wiktoria Czyżo, panna lat 28, zamieszkała we wsi Zelgoszcz, gm. Świnice, tut. powiatu, w celu popełnienia samobójstwa napiła się esen­cji octowej. Czyżo w dniu 5. II. rb. o godz. 8.30 zmarła. Przyczyna otrucia się dotych­czas nie znana.


Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01


Echo Tureckie 1947 nr 18

Zagubione dokumenty:
Kazimierz Zawadzki ur. 1.4.1926 r. zam. we wsi Zelgoszcz gm. Świnice, zagubił kartę rejestracyjną wydaną przez RKU Kalisz. 

Powyższe dokumenty unieważnia się.


1 komentarz: