-->

wtorek, 28 maja 2013

Małyń

Zajączkowski:
Małyń-pow. poddębicki
950-1300 gr. stożk. na lewym brzegu Neru, na którym leży Małyń, na wprost Puczniewa (v.), leżącego po przeciwnym brzegu tej rz., zaliczane do obszaru M. względnie Puczniewa. Kamińska oznacza je w tekście: Małyń - Puczniew, na mapie jednak Małyń, Kam. 103-104.
1) 1233-1234 oryg., Koch. CDMas. 229 (?): Malininow - predium. Leszek Biały nadaje bpowi pruskiemu Chrystianowi M. 2) 1392 T. Sir. I f. 32, por. Koz. I, 259: Malin - Nicolaus de M. 3) 1398 T. Sir. II f. 55: Malin - Stanislaus vicarius de M.
4) XVI w. Ł. I, 374-375: Malyn - villa, wł. szl., par. w m., dek. i arch. uniejowski. 5) 1511-1518 P. 191: Malyn - wł. szl., par. w m., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 236: Malyn -jw. 6) XIX w. SG VI, 82: Małyń - wś, folw. i os, nad rz. Ner, par. w m., gm. Krokocice, pow. sieradzki.
Uwagi: sprawa identyfikacji M. dok. z 1233-1234 r. z Małyniem, którą to możliwość wysunął Piekosiński (KDM II, 387, s. 31) oraz Koz. (I, 259) nie może być rozstrzygnięta z braku wszelkich danych.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Małyn, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 28 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Małyn, parafia małyń, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Radoszowski, kasztelan brzeziński.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Małyń, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 27, ludność 146, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Małyń, wś, folw. i os. nad rz. Nerem, pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Małyń (Łaski, Lib. ben. I, 356-75); odl. od Sieradza w. 37. Posiada kościół par. drewniany z XVIII w. Wś ma dm. 28, mk. 435; folw. dm. 6, mk. 80; os. dm. 1, mk. 3. M.-poduchowny dm. 2, mk. 35. W 1827 r. 27 dm., 146 mk. Par. M. dek. sieradzki: 3742 dusz. M. jest osadą starożytną, w XV w. wspominaną, gniazdo rodowe Małyńskich (gałąź Porajów-Garnkowskich), którzy tu zamek obronny podobno mieli. Według Tow. Kred. Ziems. folw. M.rozl. mr. 668; grunta orne i ogr. mr. 369, łąk mr. 54, pastw. mr. 13, lasu mr. 197, nieuż. i place mr. 35, bud. mur. 5, z drzewa 5; płodozmian 10-polowy. Gorzelnia, młyn wodny. Wś M. os. 61, z grun. mr. 286.

Słownik Geograficzny:
Małyń, r. 1223 Malininov, wieś nad rz. Ner pow sieradzki. Leszko ks. polski, nadaje roku 1223 Chrystyanowi bisk. pruskiemu „predium Malininov", co wydawca Kod. mał. (II, 29) odnosi do Małynia. Reg. pob. z wieku XVI podają w par. Dolsko Malina praedium . Możnaby raczej odnieść nadanie Leszka do tej miejscowości. Co się tyczy Małynia to kościół paraf. p. w. św, Andrzeja istniał tu już zapewne w czasach odległych. Łany km. i dwor. dawały dziesięcinę plebanowi. Obecny drewniany z roku 1752, konsekrowany roku 1791, odnowiony r. 1840.

Spis 1925:
Małyń, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 48, folw. 3, inne zamieszkałe wś 1. Ludność ogółem: wś 325, folw. 84. Mężczyzn wś 156, folw. 37, kobiet wś 169, folw. 47. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 325, folw. 74, mojżeszowego folw. 10. Podało narodowość: polską wś 325, folw. 84.

Wikipedia:
Małyń-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. Położona nad Nerem. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1392 r. i dotyczy osoby Nicolausa de Malin. Dzieje osadnictwa na tym terenie są jednak o wiele wcześniejsze. Wykryto tu cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (I-II w. n.e.) Stwierdzono też istnienie gródka rycerskiego, datowanego na XIII-XIV w., należącego do Poraitów, którzy przyjęli nazwisko Małyńskich. Małyń w 1549 r. otrzymał przywilej lokacyjny i został miastem. Była to jednak lokacja nieudana - ostatnia wzmianka o miejskiej godności Małynia pochodzi z 1654 r. Pod koniec XVIII w. wieś należała do Michała Boxy z Siemkowic Radoszewskiego, który „rezydował we dworze nad stawem z drzewa rżniętego”, następnie Małyń przeszedł w ręce Stefana Wituskiego herbu Gozdawa. Ostatnimi właścicielami wsi byli Świętochowscy. W dniu 4 grudnia 1863 r. pomiędzy Małyniem a Kłoniszewem miała miejsce potyczka oddziałów Birtusa i Żuawa (62 jeźdźców) z rosyjskim oddziałem mjr. Dmitrowa. Zginęło pięciu powstańców, a siedmiu, w tym rannego Jana Birtusa, pojmano do niewoli. Parafia istniała tu przed 1398 r. Miejscowa szkoła, ufundowana przez właściciela pobliskiego Jeżewa, nosi imię jego córki Krystyny Wituskiej (1920-1944). Ta bohaterska dziewczyna, członkini Armii Krajowej w Warszawie, została skazana przez Niemców na karę śmierci i ścięta toporem w więzieniu Halle/Saale. W opracowaniu Wandy Kiedrzyńskiej wydano jej listy i grypsy więzienne pisane do rodziców i przyjaciół w książce pt. „Na granicy życia i śmierci” (Warszawa 1970). Tuż przed ścięciem, w pożegnalnym liście do rodziców pisała: „Mój ostatni obowiązek względem Polski i Was - to umrzeć dzielnie”. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Obecny, neogotycki kościół św. Andrzeja wzniesiono w latach 1905-1912 na miejscu poprzedniego, drewnianego z 1752 r. zbudowanego staraniem Stanisława Gajewskiego h. Ostoja. W kościele tym są dwie chrzcielnice: gotycka, kamienna z 2 połowy XV w. lub początku XVI w. i druga - drewniana, renesansowa z 1555 r. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się kaplica Wituskich z tablicą epitafijną poświęconą Krystynie Wituskiej. Istnieje tu też młyn wodny z 1911 r. (w latach 1950-1991 użytkowany przez Gminną Spółdzielnię), który wrócił do prawowitego właściciela. Na planie dawnego, zniszczonego dworu, odbudowano nowy. Małyń nie zachował cech miejskiego rozplanowania i zbliżony jest do typu niewielkiej wsi-ulicówki. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisane są obiekty: kościół parafialny pw. św. Andrzeja, 1905, nr rej.: 323/A z 24.09.1986, dwór, 2 poł. XIX w., nr rej.: 378 z 29.12.1989

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
MAŁYŃ par. Małyń, p. poddębicki, wieś, folwark i osada nad Nerem. W 15 wieku gniazdo Małyńskich. W 1783 roku Radoszewskiego kasztelana brzezińskiego. Dobra mają 668 mg powierzchni, w tym lasu 197 mg. Jest gorzelnia, młyn wodny, wieś ma 61 osad i 286 mg gruntu. 48 W 18 wieku wieś jest własnością Michała Boksy Radoszewskiego, a następnie przechodzi w ręce Stefana Wituskiego h. Gozdawa. Jego następcą jest Feliks, który w 1824 roku sprzedaje wieś bratu Michałowi. Ostatnim z Wituskich posiadaczem Małynia był Antoni, który w 1869 roku sprzedał dobra Nikodemowi Bobrownickiemu. Po nim odziedziczyła je córka, Maria Chrzanowska. W 1912 r. wieś i folwark miały powierzchnię 668 mg, własność uwłaszczonych włościan i Nikodema Bobrownickiego. Ostatnimi właścicielami Małynia byli Marian i Zuzanna z Chrzanowskich Świętochowscy. W 1945 roku majątek ulega częściowo parcelacji i w części przechodzi na skarb państwa jako PGR. (SGKP t.6, s.82)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1649

Roku, jak wyżej, dnia zaś 25 kwietnia w trzecią niedzielę po święcie Paschy, pominąwszy wszystkie zapowiedzi w prywatnym domu po spowiedzi, Przewielebnego Jakuba Zaborowskiego kustosza i oficjała, ja Marcin Zadzimius proboszcz kościoła parafialnego zadzimskiego, nie znajdując żadnych przeszkód, Urodzonego Sebastiana Żeromskiego z parafii Marzenin i Urodzoną Teresę Zabicką wdowę, we dworze Wielmożnego Pana Aleksandra z Otoka Zaleskiego referendarza koronnego ze Zdań parafii Zadzim, zapytałem i mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem. Świadkowie Urodzeni i Wielmożni Panowie Piotr Walewski podstoli sieradzki parafii Małyń, Stanisław Żeromski skarbnik Ziemi Sieradzkiej parafi Marzenin, Anzelm Rudnicki

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1665

Lipiec
Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stanisława Magnuskiego i Zofii Bielskiej, małżonków z Magnusów, któremu nadałem imię Andrzej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz Małynia i Szlachetna Katarzyna Bielska z Ostrowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1665

Październik
Ja, Kazimierz Frąckowicz proboszcz kościoła małyńskiego, ochrzciłem bliźnieta Szlachetnych Andrzeja Dzierzbickiego i Anny, małżonków z Bogudzic, którym nadałem imiona Albert i Urszula. Rodzicami chrzestnymi chłopca byli Wielebny Piotr Frąckowicz wikary i Szlachetna Dorota Sławińska z Zaborowa, dziewczynki zaś Andrzej Łodeński kierownik szkoły kościelnej w Małyniu i Marianna Górska z Kłoniszewa.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1729

 Dzierzązna
Ja Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, w tym wypadku w księdze metrycznej został ochrzczony prawowity syn imieniem Jan przez Wielebnego Kwiatkowskiego proboszcza Małynia w swoim kościele w Małyniu dnia 23 czerwca 1729 roku. Rodzice tego dziecka Urodzony Ludwik Chmieliński i Aleksandra z domu Karlińska. Rodzice chrzestni Urodzony Józef Nieznański i Urodzona Zuzanna Pągowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1730

Ochrzciłem syna Urodzonego Macieja i Marianny Magnuskich, któremu nadałem imię Mikołaj z Tolentino. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Wituski i Zuzanna z Biejkowskich Kożuchowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1731

Grudzień
Ja ten sam, ochrzciłem syna Urodzonego Michała Krobanowskiego i Joanny z Dobieckich, małżonków, któremu nadałem imię Maciej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Dobiecki i Marianna Pruskowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1732

[Magnusze]
24
Błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Zdzienickiego z Małynia z Anną Kozanecką z Magnusów, poprzedziwszy zapowiedziami w niedzielę ? i trzecia w sześćdziesiątnicę. Świadkowie Urodzony Jan Gumieński i obydwaj W?glewski, Kozanecki jej brat, Paweł Magnuski, Janicki i ...

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1732

Lipiec
Ja ? proboszcz Małynia, ochrzciłem córkę Urodzonego Andrzeja Skrzyńskiego i Jadwigi z Korytowskich Skrzyńskiej, prawowitych małżónków, której nadalem imię Eleonora. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Hieronim Skrzyński kasztelan łęczycki i Jadwiga Kry? Dziecko urodzone w karczmie Małynia wsi ?

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1733

? zmarł nagłą śmiercią Urodzony Michał Pruski lat 32, pochowany na cmentarzu przy dużej bramie.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1733

Lichawa
8 marca
Ja ojciec Józef Gorz? misjonarz zakonu św. Franciszka konwentu lutomierskiego, ochrzciłem córkę Urodzonego Michała Krobanowskiego i Joanny z Dobieckich Krobanowskiej, której nadalem dwa imiona, mianowicie Konstancja i Apolonia. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Dubienieski kapłan Małynia i Wielmożna Urodzona Konstancja z Rogawskich Marszewska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1734

Roku Pańskiego tysięcznego siedemsetnego trzydziestego ?, dnia 6-go lutego, Znakomity Wielebny Walenty Drogo? kanonik uniejowski, kapłan Wierzchów, błogosławił małżeństwo Jaśœnie Wielmożnego Hieronima Skrzyńskiego kasztelanica łęczyckiego z Konstancją z Gosławskich Mikieńską sędziną Ziemi Wieluńskiej i z ogłoszonym zezwoleniem ze strony [in grossatus] w obecnośœci Jaœśnie Wielmożnego Wojciecha Gosławskiego z Urodzonym Wielmożnym Stanisławem Poklękowskim i Urodzonym Wielmożnym Ignacym Skrzyńskim kasztelanem łęczyckim bratem rodzonym i innych.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1734

30 Sierpień
Ja Łubieniecki, ochrzciłem imieniem [dopisano: zmarł] syna Urodzonych Porowskich, mianowicie Jana Porowskiego i Barbary z [chyba też zmarłej] Porowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Skrzyński kasztelan łęczycki i Barbara Bogusławska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1740

Bogucice
Lichawa
Roku, jak wyżej, dnia 5 kwietnia, ja, jak wyżej, ochrzciłem syna imieniem Walerian i córkę imieniem Agnieszka, bliźnięta Wielmożnego Antoniego i Kunegundy Walewskich, kasztelanica spicymirskiego, prawowitych małżonków z Lichawy. Rodzicami chrzestnymi pierwszego Waleriana byli Urodzony Bartłomiej Golański i Urodzona Zofia Podczaska z Lichawy a Agnieszki rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Gumiński z Przyrownicy i Urodzona Zuzanna Golańska z Małynia.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1740

19 maj
Ja, brat Gabriel Skrzyński gwardian Konwentu Piotrkowskiego Zakonu św. Franciszka, ochrzciłem imieniem Jan Nepomucen, syna Szlachetnego Józefa Szypowskiego i Barbary Pruskiej, prawowitych małżonków z Bogucic. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Jan Lubieniecki prepozyt Małynia, zarządca Zadzimia i Urodzona Wielmożna panna Ewa Poklękowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1743

Pioronów. 7-go marca Roku Pańskiego 1743. Ja ? Lubieniecki ? ochrzciłem dwoma imionami Ignacy Adrian syna Urodzonego Franciszka Starzeńskiego i Elżbiety z Borzęckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Kazimierz i Agnieszka żebracy z przytułku z Małynia.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1743

Roku Pańskiego 1743 dnia 26 marca ? Kłoniszewski ochrzciłem imieniem Kunegunda córkę Szlachetnego Marcina Jabkowskiego i Katarzyny z Mikołajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Skrzyński kasztelan łęczycki i Wielmożna Komorni[c]ka z Krotonowskich.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1744

Roku Pańskiego 1744-go, dnia 17 lutego. Ja ? Lubieniecki, poprzedziwszy dwoma zapowiedziami i na mocy indultu z Uniejowa pod datą 15 lutego 1744 roku, błogosławiłem w obliczu kościoła w Małyniu małżeństwo Szlachetnych Walentego Luby z parafii Zadzim z Agnieszką Garczeńską panną z parafii Małyń. świadkami byli Szlachetni Mada[liń]ski, Wyrzykowski, Hlebowski, Borzęcki i inni.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1746

Roku Pańskiego 1746-go, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Józef, syna Szlachetnego Antoniego Chrzanowskiego i Urszuli z Magnuskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Strzelecki i Urodzona panna Antonina Górska z wsi Małyń.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1747

 Górki z parafii Zadzim.
Roku, jak wyżej, dnia 11. października, Wielebny Stanisław Gajewski proboszcz Małynia potwierdził małżeństwo między Urodzonym Antonim Zabłockim a Urodzoną Anną Chlebowską, widząc wcześniej indult oficjała uniejowskiego, w obecności Urodzonego Józefa Dunina, Urodzonego Stanisława Otockiego i innych.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1748

Luty
Malyń
Tego samego dnia, ten sam jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Andrzej i Walenty, syna Urodzonego Mikoaja Wolskiego i Konstancji z Gajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Górski i Urodzona z Górskich Katarzyna Nagórska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1748

 Dzierzązna.
Wciągam do księgi metrycznej córkę dwóch imion Marianna i Jadwiga, córkę Urodzonego Stanisława i Marianny Poniatowskich, ochrzczoną w kościele małyńskim, Wielebny Stanisław Gajewski w jego kościele parafialnym. Roku, jak wyżej, dnia 7. października. Jego rodzicami chrzestnymi [byli] ja Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski i Urodzona Nagórska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1748


Rzechta
A.D. 1748, dnia 5 grudnia ochrzciłem Antoniego, syna Urodzonego Jana Sromockiego i Zofii, Szlachetnych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Stanisław Gajoski proboszcz Małynia i Marianna Wolińska z domu Sadoska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1749


Rok 1749, dnia 12 marca. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, dokończyłem ceremonię nad dzieckiem imieniem Ignacy, synem Urodzonych Michała Walęckiego burgrabiego brzesko kujawskiego i Marianny z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Antoni Mycielski kasztelan sieradzki i Marianna z Rydzeńskich jego Wielmożna małżonka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1750

Sierpień
Małyń
Dnia 5-go sierpnia 1750 roku, ten sam, ochrzciłem imieniem Klara, córkę pracowitych Piotra Wstępnia i Katarzyny, prawowitych małżonków kmieci. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Wolski i Urodzona Katarzyna z Górskich Nagórska moja najłaskawsza matka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1750

Małyń
6-go października, roku jak wyżej, Przewielebny Andrzej Zdzenicki zarządca wierzchowski, za moim uprawnieniem ochrzcił imieniem Michał, syna Urodzonych Mikołaja Wolskiego i Konstancji z Gajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Chrzanowski i Anna z Przedniewskich także małżeństwo.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1751

Sierpień
Antoni Suchodolski ... tego samego dnia ochrzciłem imionami Kajetan, Wawrzyniec syna Wielmożnego Pana Józefa Pytowskiego i Petroneli, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Pani kasztelanowa ? Pani Konstancja Skrzyńska, Wielmożny Pan Michał Kosowski, Kacper ?

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1752

Małyń
Tego samego dnia i roku. Ja Marcin Gajewski kapłan parafialnego kościoła w Małyniu, ochrzciłem pod tamtą datą ? imionami Wiktoria i Matylda, córkę Wielmożnego Pana Jana Chrzanowskiego i Anny z Przeniewskich Chrzanowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Stanisław Gajewski kapłan Małynia i Wielmożna Urodzona panna Konstancja Bezanowna.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1752

Malyń
Dnia 14. czerwca pochowałem w grobowcu przy dużym ołtarzu Urodzoną Katarzynę z Górskich Nagórską najświętszą moją matkę zmarłą 12 bieżącego miesiąca opatrzoną sakramentami lat plus minus 80.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1753

Małyń
Roku Pańskiego 1753. Dnia zaś 1-go kwietnia po wizytacji generalnej Znakomitego Wielebnego Jana Mlickiego kanonika gnieźnieńskiego, płockiego, archidiakona uniejowskiego. Ja Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski ochrzciłem imieniem Anastazja, córkę Urodzonych Mikołaja i Konstancji z Gajewskich, prawowitych rodziców małżonków Wolskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Gajewski i Urodzona panna Ewa Chrzanowska z Małynia.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1754

Małyń
Dnia 26 maja. Roku Pańskiego 1754. Ja Tomasz Kiciński, ochrzciłem imionami Jan Nepomucen, syna Urodzonych Państwa Mikołaja i Konstancji Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Michał Kosowski przełożony kowalen? i Agnieszka z Chlebowskich Bazanowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1754

Małyń
Roku Pańskiego 1754, dnia 13 listopada. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem dwoma imionami Gertruda i Elżbieta, córkę Urodzonych Jana Chrzanowskiego i Anny z Przeniewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Maciej Mycielski kasztelanic sieradzki i Wielmożna Aleksandra z Łąckich Czarnecka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1755

Marzec
Łobudzice
Ja Józef Mietkowski ..., ochrzcilem imieniem Konstancja, córkę Jaśnie Wielmożnego Michała Kososkiego przełożonego kowale? i Konstancji z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Stanisław Gajewski kapłan Małynia i Urodzona Anna z Przenieskich Chrzanowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1755

Kwiecień
24 zmarło dziecko imieniem Paweł, syn Urodzonego nieżyjącego Antoniego Chrzanowskiego lat plus minus 10. Pochowany na cmentarzu w południowej stronie.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1756

Małyń.
Roku Pańskiego 1756. Dnia 14 marca. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonych Jakuba Kamińskiego i Elżbiety, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny i Urodzony Adam Rokossowski starościc bach? i Jaśnie Wielmożna Pani Marianna Oczosalska łowczyni krasnostawska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1756

Małyń
30 grudzień. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu ochrzciłem imieniem Stanisław Kostka, syna Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama Rokossowskiego starościca bachte? i Franciszki z Kokowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Marcin Kokowski podczaszy nowogrodzki i Wielmożna jego małżonka Ludwika.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1757

Małyń.
Dnia 14 grudnia zmarła po porodzie Jaśnie Wielmożna i Urodzona Pani Franciszka małżonka Jaśnie Wielmożnego i Urodzonego Pana Adama Rokossowskiego starościca bach?, opatrzona sakramentami, pochowana została w kaplicy południowej przy ołtarzu św. Krzyża.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1758

Kwiecień
Kłoniszew
24. pożegnał świat Jaśnie Wielmożny Hieronim Bezan dowódca wojsk lat 80, opatrzony sakramentami, pochowany został w świątyni przy dużym kościele w Małyniu.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1758

Małyń
Dnia 25. kwietnia 1758 roku, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Adama Rokossowskiego starościca bacht? i Marianny Bezanownej córki nieżyjącego Jaśnie Wielmożnego Hieronima Bezana dowódcy wojsk. Świadkowie Jaśnie Wielmożni Adam Chlebowski dowódca wojsk, jego wuj i Michał Kossowski burgrabia sieradzki i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1759

Kwiecień
Bogucice
6-go tego samego miesiąca. Ten sam, ochrzciłem imieniem Anastazja Marianna, córkę Urodzonych Stanislawa i Marianny Łykowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Marianna Walęcka i Antoni Kraszewski organista tego kościoła.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1759

Magnusy
6-go lipca 1759 ochrzciłem imieniem Jakub, syna Urodzonych Wojciecha Tyszki i Urszuli Magnuskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Paweł Górski i Konstancja Wolska z Małynia.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1759

Małyń
Roku 1759, dnia 17 listopada ochrzciłem w niebezpieczeństwie śmierci tylko z wody święconej, imieniem Katarzyna, córkę Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Adama Rokossowskiego starościca bat? i Marianny z Bazanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Jan Bezan pułkownik wojsk i Agnieszka z Chlebowskich Bezanowa jego matka przy ceremonii.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1760

Magnusy
5-go lutego 1760, ten sam, ochrzciłem imieniem Agata, córkę Urodzonych Antoniego Janickiego i Katarzyny z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Kazimierz Wolski wikary kościoła małyńskiego i Konstancja Wolska z Gajewskich jego matka, potem dziecko zmarło.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1760

Lichawa
29 maja opuściła świat Wielmożna i Urodzona panna Anna Walewska, córka Jaśnie Wielmożnego i Urodzonego Pana Antoniego Kolumny Walewskiego kasztelanica spicymirskiego, lat 19, opatrzona sakramentami, pochowana została w kościele parafialnym małyńskim w grobowcu kaplicy św. Krzyża.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1760

Jeziorko
Dnia 5-go tego miesiąca zmarła Wielmożna Ewa Gałczyńska lat plus minus 40. Opatrzona sakramentami, pochowana w grobowcu przy ołtarzu NMP ?

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1761

Luty
Dnia 4-go lutego zmarła Urodzona Marcjanna Jankowska, uboga lat plus minus 60, opatrzona sakramentami, ? została w świątyni, w grobowcu kaplicy św. Krzyża.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1761

Małyń
19 marzec. Dnia tego samego jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami mianowicie Marian i Józef, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Adama Rokossowskiego starościca bacht? i Marianny z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Państwo Jan Bezan dowódca wojsk JKM i Agnieszka z Chlebowskich Bezanowa z synem mieszkającym w Kłoniszewie.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1761

Bąki
Dnia 25 marca opuścił świat Urodzony Andrzej Trepka lat plus minus 89, opatrzony sakramentami, pochowany został w grobowcu św. ?

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1761

Jeżów
Dnia 10 kwietnia roku 1761. Ja, ten sam jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Franciszka i Eleonora, córkę Wielmożnych i Urodzonych Państwa Michała Gajewskiego i Eufrozyny z Sromockich Gajewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Kazimierz Wolski wikary Małynia i Konstancja z Gajewskich Wolska jego matka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1762

Małyń
Roku Pańskiego 1762, dnia 18 lipca. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem imieniem Bonawentura, syna Jaśnie Wielmożnego Adama Rokossowskiego starościca bach? i Marianny z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Michal Gajewski z Jeżowa i Konstancja z Bezanów Kossowska z Łobudzic.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1762

Pioronów
Roku Pańskiego 1762, dnia zaś 10-go września Przewielebny Franciszek Moraczewski z zakonu św. Franciszka reformatów konwentu lutomierskiego ochrzcił w niebezpieczeństwie śmierci z wody, imieniem Mikołaj z Tolentino, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Państwa Stanisława Jabłkowskiego i starościca zgierskiego i Zofii z Dobków Jabłkowskiej, prawowitych małżonków. Ceremonia została dopelniona przeze mnie Stanisława Gajewskiego kapłana małyńskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Państwo Józef Stawski podczaszy wieluński i Marianna z Łaszewskich Dobkowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1762

Puczniów
28 marca. Ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem po prostu tylko z wody w niebezpieczeństwie śmierci imieniem Gabriel, syna Urodzonych Józefa Zawadzkiego i Marianny, prawowitych małżonków. Ceremonię dopełnił Wielebny Franciszek reformat. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Stanisław Gajewski kapłan tego kościoła i Jaśnie Wielmożna Konstancja Radoszewska starościna szadkowska z Małynia.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1764

Małyń
Dnia 19 kwietnia Przewielebny Serafin z zakonu św. Franciszka reformatów, lektor, z moją zgodą w niebezpieczeństwie śmierci ochrzcił po prostu z wody dwoma imionami Serafina i Elżbieta, córkę Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Adama Rokossowskiego i Marianny z Bezanów Rokossowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Stefan Garczyński wojewodzic poznański, generał wojsk koronnych i Weronika z Krzyckich Garczyńska jego małżonka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1765

Małyń
22 kwiecień. Tego samego dnia i roku zmarł Bonawentura lat dwa i pół, syn Jaśnie Wielmożnego Adama Rokossowskiego starościca bacht?, pochowany został w Kościele przy dużym ołtarzu w grobowcu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1817 nr 41

Nro 17 348. Wydział Woyskowy.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Wzywa wszystkie Władze Administracyyne Woiewództwa Mazowieckiego, a mianowicie JJPP Wóytów gmin i Burmistrzów miast, ażeby zbiegów woyskowych według listy imienney tu niżey umieszczoney pilnie śledzili, schwytanych do właściwego Kommissarza Obwodu z dokładnie sporządzonym wywodem słownym odsyłali, w każdym zaś razie, iako śledztwo uzupełnionym zostało, przed niemi udowodnili.
(...) 13. Bielski Woyciech z kompanii 4tey lekkiey artylleryi pieszey, z gminy Małań, Obwodu Sieradzkiego, Woiewództwa Kaliskiego.
w Warszawie dnia 30 Czerwca 1817 roku.
VICE PREZES
Piwnicki Filipecki Sekr. Jen.

Gazeta Warszawska 1824 nr 117

WIADOMOŚCI KRAIOWE.
Kommissyia Rządowa Sprawiedliwości.
Ogłasza, iż Xiążę Namiestnik Królewski postanowieniem z dnia 6 b. m. zapis, testamentem niegdy Ignacego Chrzanowskiego, dziedzica dóbr Lichawy w Województwie Kaliskiem, na dniu 29 Października 1820 r. własnoręcznie sporządzonym, a w dniu 1 Marca r. b. urzędownie ogłoszonym, w summie zł: Pol: 2000, ńa rzecz Kościoła w Małyniu, uczyniony, w myśl Art: 910 Kodexu Cywilnego, z zachowaniem praw osób trzecich, potwierdzić raczył.
W Warszawie dnia 16 Lipca 1824 r.
Minister Prezyduiący:
M. Badeni.
Za Sekretarza Jeneralnego:
K. Hoffmann.

Gazeta Warszawska 1824 nr 154

Ogłasza się ninieyszem po pierwszy raz wiadomość otwarcia spadku po ś. p. Franciszce z Wituskich Grądzkiey we wsi Brzeźniu Powiecie Sieradzkim zamieszkałey, na skutek Artykułu 125 i 127 prawa hypotecznego, z doniesieniem, iż do przeniesienia tytułu własności Summ: pierwszej 48,585 złotych 6 1/4 gr: w Dziale IV pod Nrem 7 na dobrach Zbylczyce w Powiecie Wartskim, drugiey 22,925 zł: pod Nrem 6 na dobrach Małyń, trzeciej 10,000 zł: pod Nrem 7 na dobrach Jerzów, w Powiecie Szadkowskim, z prowizyami zahypotekowanych, przeznaczonym iest termin roczny, mianowicie na dzień 13 Października 1825 roku o godzinie 10 zrana, przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego. — Kalisz dnia 19 Września 1824 roku.
Rejent Kancel. Ziem. Woiew. Kaliskiego, Ignacy Główczewski.


Kurjer Warszawski 1824 nr 174

JO. Xiąże Namiestnik Królewski, potwierdził zapis uczyniony przez Jgn: Chrzanowskiego Dziedzica dóbr Lichawy w Woiew: Kaliskiem, 2000 zł: dla Kościoła w Małyniu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1824 nr 444

NRO 36015/13366. WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Stosownie do odezwy Kommissyi Woiewództwa Kaliskiego z dnia 19. Marca r. b. Nro7243/3029. poleca Kommissyą Woiewództwa Mazowieckiego wszystkim Wóytom Gmin i Burmistrzom Miast, ażeby obiętych przyłączonym tu niżéy Wykazem Debentów kar kontrawencyi stęplowych z Woiewództwa Kaliskiego, a z teraźnieyszego zamieszkania niewiadomych, w swych Gminach śledzili, i wyśledzonych do uiszczenia się z przypadaiących od nich respective kar i odesłania tychże wprost do kontrolli Skarbowéy przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego znaglili, o tém Kommissarzom właściwych Obwodów donieśli, którzy skutku tego dopilnować, i Kommissyi Woiewódzkiéy zarapportować są obowiązanemi.
w Warszawie dnia 2. Sierpnia 1824. r.
Radca Stanu Prezes Kommissyi w
Zastępstwie KOŻUCHOWSKI. Filipecki Sekre: Jener:
WYKAZ.
Kar kontrawencyinych na Debentach z mieysca teraźnieyszego pobytu niewiadomych, z Woiewództwa Kaliskiego.

(...) — 5. Janiak Michał, zamieszkały w Małyniu, Złłp. 6. gr. 10.(...)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1828 nr 626

NRO 72375/26525— WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Stosownie do Odezwy Kommissyi Woiewództwa Kaliskiego z dnia 31 Sierpnia r. b. Nro 39336/17639 i z dnia 21 Września r. b. Nro 40237/18114 przyłączając tu poniżéy Wykaz dłużników kar Sądowych za kwartał 2. r. b. niemniey Wykaz kar Kontrawencyi Stęplowych za kwartał 2. r. b. z pobytu niewiadomych, poleca ninieyszém Wóytom, Prezydentom i Burmistrzom, ażeby ścisłe śledztwo tak osób iako i ich funduszów, po Miastach i Gminach dopełnili, w razie wyśledzenia przypadaiące od nich należności, ściągnąwszy, takowe wgotowiźnie, to iest kary Sądowéy według wskazania w uwagach wykazu, a kary Kontrawencyine do Kontrolli Skarbowéy Woiewództwa Kaliskiego kosztem dłużnych odesłać winni. O skutku zaś obowiązani są naypóźniey w dniach 30. Kommissarzom właściwych Obwodów donieść, którzy tego dopilnować i również w przeciągu tego czasu o tém Kommissyi Woiewództwa zarapportować są obowiązani; po upływie którego to terminu, śledztwo za bezskuteczne uważanem będzie, zastrzegając odpowiedzialność za szkodliwe ztąd wyniknąć mogące skutki.
w Warszawie dnia 27 Mca Listopada 1827 roku.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
R. REMBIELIŃSKI. Filipecki, Sekr: Jener.
Lit: A. Wykaz dłużników Kar Kontrawencyiych z mieysca teraźniejszego pobytu niewiadomych, uformowany przez Kontrollę Skarbową Woiewództwa Kaliskiego z Kwartału II. 1827 roku.
1. Michał Borkowski, ostatnią razą zamieszkały w Wsi Małynin Obwodzie Sieradzkim, Złłp: 35. gr: 5.  (...)
Kalisz dnia 4 Sierpnia 1827 roku. Rzetelność ninieyszego wykazu zaświadcza. (podpisano) Woliński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 9

(N. D. 210.) — Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku:  
5. Po Michale Wituskim, włascicielu dóbr Małynia w Powiecie Szadkowskim sytuowanych, co do przepisania tytułu własności tychże dóbr Małynia.
(...) z wyznaczeniem półrocznego terminu tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta, (…) ad 5 po Michale Wituskim na dzień 8 (20) Lipca 1839 roku, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku mających. Kalisz dnia 15 (27) Grudnia 1838 roku.  
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 249

(N. D. 5155.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
2. Po Józefie Joachimie dwóch imion Wituskim co do tytułu własności dóbr Małynia w Powiecie Szadkowskim.
3. Po Michale Wituskim i oraz tymże Józefie Joachimie dwóch imion Wituskim co do summy 4,110 złp. 5 gr. w dziale IV pod Nr. 6, i co do schedy z summy 60,000 złp. w dziale IV, pod Nr. 7 na dobrach Jerzowie w Powiecie Szadkowskim, dla tegoż Michała Wituskiego wpisanej, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 10 (22) Maja 1841 r. godzinę 9tą z rana tu do kancellaryi podpisanego Rejenta, celem zgłoszenia się osób prawo do spadków tych mających pod prekluzyą.
Kalisz dnia 22 Paźdz. (3 Listop.) 1840 r.

Gazeta Codzienna 1843 nr 338

Rada Administracyjna zatwierdziła: 1) darowiznę r. sr. 300 na stały fundusz dla kościoła parafialnego w Małyniu w okr. Szadkowskim, przez Józefę z Wilkrzyckich Wituską uczynioną.

Warszawska Gazeta Policyjna 1848 nr 153

Część Urzędowa.

Rada administracyjna, na posiedzeniu swojem dnia 14 (26) r. b., mianowała księdza Józefa Zbigniewskiego, dotychczasowego plebana w Małyniu, proboszczem w mieście Szadku gubernji Warszawskiej.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 152

(N. D. 3398) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza się toczące postępowanie spadkowe po osobach zmarłych następujących:
3. Po Stanisławie Jackowskim jako wierzycielu summy rs. 1800 z procentem na dobrach Małyniu z Ogu Szadkowskiego. 
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych wyznacza się termin na d. 10 (22) Stycznia 1855 roku w Kaliszu w Kanc. Ziemiańskiej.
Kalisz d. 24 Czerw. (6 Lipca) 1854 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 34

(N. D. 588) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem i spokojnością w kraju czuwające, aby Tomasza Perzyńskiego, lat 35 liczącego, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, włosów ciemnoblond, oczu piwnych, nosa średniego, ust dużych, zrodzony w Małyniu wyrobnika, obecnie z pobytu niewiadomego, bacznie śledziły, a w razie ujęcia Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod strażą odstawić rozporządziły.
Piotrków d. 20 Stycz. (1 Lutego) 1858 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.
Termin przedaży dnia 5(17) Lutego 1865 r.
12. Małyń, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 416 kop. 24, vadjum do licytacji rs. 1275, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 9529, przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Niwińskim.
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
33. Małyń z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w O-gu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 614 k. 62, vadium do licytacji rs. 2,100, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 9,529, termin sprzedaży d. 11 (23) Maja 1867 r., przed Rejentem E. Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński. 


Przegląd Katolicki 1869 nr 38

1. W Małyniu ks. Kochanowicz proboszcz, oprócz naprawy dachu na kościele, odzłocił suto wielki ołtarz i nieco skromniej dwa boczne przy białym lakierze, a całe prezbiterjum olejno odmalował. Jeszcze dwa inne ołtarze i główna nawa oczekują na dobrodziejów. Szkoda tylko, że przy tem złocenia, tak kosztownem, nie usunięto z wielkiego ołtarza kilku zbyt nieproporcjonalnych rzeźb świętych Pańskich, bo te bardzo rażą oko. Całą zaś plebanią świeżo nowo pokryto, wewnątrz wygodnie i prawie wspaniale urządzono.


Kaliszanin 1875 nr 10

Wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Pożary: Dnia 19 grudnia we wsi Małyni, gm. Krokosice, pow. sieradzkiego, z niewiadomej przyczyny wyniki pożar, od którego spłonęły: dom i stodo­ła należące do włościanina Piaskowskiego, ubez­pieczone na 150 rs.


Zorza 1877 nr 41

LIST Z NAD NERU.*)
Chciałbym w pierwszym tym liście coś pocieszającego napisać; ale trudno. Gdzie tylko człowiek się obejrzy i wda się w gawędę z tym i owym, każdy narzeka na biedę, utyskuje na drożyznę i ciężary nad miarę. Prawda, że czasy się zmieniły; włościanin stał się wolnym i niezależnym od nikogo; ale tutaj wolności używa często na złe, nie umie sobie dać rady, nie potrafi zapobiedz biedzie i niedostatkowi, bo jest ciemny jak tabaka w rogu, bo nie umie korzystać z czasu, z gruntu, i z nastręczającego się mu wszędzie zarobku. Jeżeli dziś będziemy gospodarowali i rządzili się, jak gospodarowano za dawniejszych czasów, nie wiele będziemy mieli korzyści z gruntu, który coraz bardziéj traci na swojej urodzajności, coraz bardziéj się wyczerpuje przez nieumiejętne nasze gospodarstwa, przez zasiewanie corocznie na jednem miejscu jednego i tego samego zboża, częstokroć bez nawozu i należytej uprawy. Bywają okolice, że zaledwie drugie lub trzecie ziarno wraca się po zasiewie.. Co z tego wyniknie, jeżeli tak daléj pójdziemy?
Włościanin nasz jest ciemny, a przytem zabobonny jak baba przy kościele. Niechętnie ugania się on za nowością. A przecież bieda dziś ciemnemu człowiekowi, bo pierwszy lepszy

*) Ner—rzeka wpadająca do Warty, płynie przez Sieradzkie.

wydrwigrosz go oszuka i wyprowadzi w pole. Jak kraj długi i szeroki, wszędzie ludziska garną się do nauki, bo się przekonano, że bez nauki czytania, pisania i rachunków, trudno się dziś obejść człowiekowi. A jednak w jednej okolicy nad Nerem, w któréj już drugi rok zamieszkuję, na dwadzieścia wsi wokoło nie ma żadnej szkoły. To wstyd i zgroza, doprawdy! W Bogucicach gminie Krokocickiéj, pozostawione są cztery morgi gruntu, przeznaczone pod szkołę i utrzymanie nauczyciela. Brakuje tylko domu mieszkalnego. O czemże więc radzą na zebraniach gminnych, kiedy przez lat 13 nie zdołano obmyślić funduszu na zbudowanie szkoły? Co się zresztą robi z pieniędzmi, które tak obficie z kar nakładanych za różne przewinienia, wpływają do kancelaryi Wójta? A tymczasem, gdzie tylko gmina obmyśli środki na utrzymanie szkoły i nauczyciela, tam Skarb zapomogę pieniężną daje. Nie ma więc żadnego tłomaczenia. Brak tylko dobrej woli i chęci po temu. Zresztą bez poparcia ze strony kogoś rozumniejszego, żaden z włościan nie śmie upomnieć się o to, choć wielu z nich czuje potrzebę nauki dla swoich dzieci. Chodzi tylko jeszcze o to, by wykonywano dokładnie prawo szkolne Ukazem Najwyższym w 1864 r. nadane; to jest aby nauczyciele wykładali jasno, przystępnie i urzędowy język rossyjski, i nie zaniedbywali języka, jakim ludność mówi.
Nic téż dziwnego, że wśród ogólnej ciemnoty ludu — taki cudowny doktór, o którym wam niedawno napisałem powiastkę, *) robi codzień świetne interesa. Zarabia on nie raz dziennie na swoich zażegnywaniach i bzdurstwach po 15 rubli. Czemuż jednak, kiedy innnych leczy, nie mógł wyleczyć swojej żony, która niedawno z pijaństwa zachorowała, dostawszy białej gorączki, to jest pewnego rodzaju obłędu. Zawiózł on rad nie rad panię doktorową do właściwego doktora i ten dopiero zapisawszy jéj opium na sen, wyprowadził z niebezpiecznej choroby. Niech was ten przykład nauczy, abyście nie wierzyli pierwszemu lepszemu szarlatanowi i oszustowi, ale w każdej chorobie udawali się wprost do uczonego a sumiennego doktora. Po obliczeniu, dwa razy to mniéj kosztuje, niż wszelkie leki znachorskie i felczerskie, które najczęściej wpędzają do grobu.
Na zakończenie niniejszego listu, podaję wam więcéj pocieszające wiadomości, które rozradują serce niejednego prawego chrześcijanina. Jeżeli już nie o oświatę i poprawę gospodarstwa, to przynajmniej o chwałę Bożą, dba pobożny ludek wraz ze swymi duchownymi przewodnikami. Skromny, drewniany kościołek w Małyniu nad Nerem, za staraniem gorliwego miejscowego proboszcza, i przy współudziale parafijan, został wewnątrz gruntownie odnowiony, ołtarze pozłocone, obrazy odświeżone lub nowo sprowadzone, tak, że dziś wchodzi się do tego przybytku Pańskiego, niby do

*) W Numerze 12 r. b.

gustownie przystrojonego saloniku. Serce się przytem raduje na widok pobożności i przykładności parafijan, z których większa połowa modli się na książkach do nabożeństwa. — Wszystko to zależy od dobrego kierownictwa i zachęty.
Za przykładem Małynia poszli także i inni. We wsi Zygrach znajduje się ośmioboczny kościołek pod wezwaniem Św. Rocha, który dziś jest tylko filijalnym kościołem parafii Zadzimskiéj. Kościołek ten, w którym kilkakrotnie do roku odprawia się nabożeństwo, a na S-ty Roch wystawny odbywa się odpust wraz z kiermaszem, na który przybywa kilka tysięcy ludzi, wyglądał dotychczas wewnątrz brudno i obszarpano. Dziś proszę widzieć, co się z tym kościołkiem porobiło! Właściciel majątku własnym kosztem go odnowił, jako odziedziczoną po przodkach pamiątkę, sprowadziwszy w tym celu biegłych w swojej sztuce ludzi. A kosztowało go to nie mało, co w dzisiejszych trudnych czasach tém większą jedna mu zasługę przed Bogiem i przed ludźmi. Bóg mu téż widocznie we wszystkiem błogosławi, a podwładni kochają go jak ojca.
Wspomnieć mi wreszcie wypada i o Szadku, gdzie znajduje się starożytny kościół, założony przez Jarosława Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Kilka dopiero miesięcy, jak nastał tam nowy proboszcz wyuczony kaznodzieja, i światły kierownik dusz od Boga mu powierzonych, a już na każdym kroku widać gorliwości jego ślady, widoczna troskliwość o chwałę Bożą i dobro parafii. Cześć więc i wieczna pamięć niech będzie dla takich ludzi dobrej woli i wzorowego postępowania!.
Franek.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1880 nr. 30
_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1880 nr. 54
_________________________________________________________________________________


Kurjer Warszawski 1882 nr 249

= Jeszcze pożar.
W dniu 23-im października o zmroku wybuchnął pożar we wsi Małyniu, w powiecie sieradzkim.
Wiatr silny szerzył pożogę tak, iż ogień groził nawet kościołowi.
O ratunku nie było nawet mowy, gdyż w całej wsi znalazł się, jako jedyne narzędzie ratunkowe...
jeden bosak!
Dopiero przybyła z sąsiedniej wsi Woli Łobudzkiej sikawka dała możność ratowania wsi od zupełnej zagłady.
Energiczny rządca tego majątku p. P. przykładem swoim zachęcił mieszkańców do działania i
dzięki temu udało się ocalić kościół i ograniczyć szkody do zniszczenia pięciu osad włościańskich.
Z przytoczonego faktu płynie dowód, że przepisy co do narzędzi ratunkowych po wsiach nie są wcale przestrzegane, a przecież istnieją rady gminne któreby tego we własnym interesie pilnować powinny...  

Kaliszanin 1885 nr. 85


Kaliszanin 1886 nr. 23


Tydzień Piotrkowski 1889 nr. 11


Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1891 nr 229

† Ś. p . Maksymiljan Maciej
Zaremba-Cielecki,

obywatel ziemski, b. sędzia sądu okręgowego, właściciel dóbr Zygry, gub. kaliskiej, opatrzony św. sakramentami zasnął w Bogu dnia 11 sierpnia 1891 r., po długich i ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 61. Pochowany został w grobach familijnych w Małyniu.  

Gazeta Kaliska 1894 nr. 56

Ciało martwe 45-letniego Antoniego Netera ze wsi Krępy w pow. tureckim, znaleziono wyrzucone na brzeg przez rzekę Ner, w pobliżu młyna we wsi Małyniu pow. sieradzkim.

Gazeta Kaliska 1897 nr. 27

Dobra Małyń i Lichawa w powiecie sieradzkim, rozległości włók 42 z inwentarzem żywym i martwym, lasami, łąkami, od Zduńskiej Woli mil 2, od Łodzi mil trzy i pół do sprzedania. Wiadomość u właściciela w Mikołajewicach, przez Lutomiersk. 


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 267

Wizyta pasterska.
J. E. ks. biskup Kossowski, odbywając wizyty pasterskie w dekanacie sieradzkim, przybył do parafji Wierzchy, gdzie znajduje się kościołek drewniany wprawdzie, ale dzięki zabiegom miejscowego proboszcza, ks. Antoniego Kozłowskiego, dobrze utrzymany.
J. E. ks. biskup katechizował tam dzieci, a następnie udzielił Sakramentu bierzmowania 460 wiernym.
W czasie uroczystej sumy kazanie wygłosił ks. proboszcz Konewko z Charłupi Małej.
J. E. ks. biskup był na obiedzie na plebanji; towarzyszące ks. biskupowi duchowieństwo znalazło pomieszczenie we dworze pp. Rokossowskich.
Małyniu Jego Ekscelencja zastał kościół zaniedbany, a ks. proboszcz Andrzej Moniuszko w mowie powitalnej żalił się na obojętność parafjan.
Ks. Moniuszko pospołu z kolatorem, p. J. Chrzanowskim, czynią starania o budowę nowego kościoła.
W Małyniu ks. biskup bawił dwa dni, zagrzewając parafjan do gorliwości w wierze.
Pierwszego dnia sumę celebrował ks. Goździecki z Zadzimia, kazanie wypowiedział ks. Kamieniecki ze Zduńskiej Woli. Do bierzmowania tegoż dnia przystąpiło 1,013 osób.
Nazajutrz ks. biskup zwiedził ubogą zakrystję, katechizował dzieci i udzielił Sakramentu bierzmowania 279 osobom. Sumę celebrował ks. Michalski z Warty, kazanie wygłosił ks. kanonik Mikołajewski.
Parafja w Małyniu utworzona została zapewne niedługo po zaprowadzeniu chrześcijaństwa w Polsce; kościół obecny zbudowano w r. 1752-im.
Także i w Zadzimiu parafjanie nie odznaczają się gorliwością, skoro piękny kościół ubogi jest w aparaty. Sumę celebrował ks. dziekan Mikołajewski, kazanie wygłosił ks. proboszcz Chartliński z Drużnia. Do Sakramentu bierzmowania przystąpiło 712 osób. Kościół w Zadzimiu fundował w r. 1642-im hr. Aleksander Otton Zalewski, podsędek sieradzki. Proboszczem tej parafji jest od kilku miesięcy ks. Piotr Goździecki, który przystąpił energicznie do pracy nad umoralnieniem ludu.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 96

Echa łódzkie.

(…) Mieszkańcy wsi Małyń pod Łodzią czynią starania o pozwolenie budowy nowego kościoła parafjalnego zamiast teraźniejszego kościółka drewnianego. (…)

Tydzień Piotrkowski 1900 nr. 31


Tydzień Piotrkowski 1902 nr. 45


Gazeta Kaliska 1903 nr 283

We wsi Małyń, powiatu sieradzkiego, utonął w stawie 8-letni chłopiec Stanisław Staszek. 

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1904 nr. 39
_________________________________________________________________________________


Rozwój 1906 nr 5

Ś. p.
Józef Fijałkowski
obywatel ziemski, gub. kaliskiej, pow. sieradzkiego, opatrzony św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 6 stycznia 1906 r. w majątku Zaborowie, przeżywszy lat 61.
Pozostałe w nieutulonym żalu dzieci zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych na nabożeństwo żałobne odbyć się mające we wtorek d. 9 stycznia r. b. o godz. 10 1/2 rano w kościele parafialnym w Małyniu, oraz na wyprowadzenie zwłok z tegoż kościoła zaraz po ukończonem nabożeństwie na cmentarz miejscowy.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1906 nr. 23
_________________________________________________________________________________


Gazeta Kaliska 1907 nr 90

Grabieże. Banda rabusiów, złożona z 3-ch ludzi, operowała w końcu ubiegłego miesiąca w pow. sieradzkim, gdzie dokonali następujących grabieży: we wsi Wierzchy zrabowali ze sklepu monopolowego 163 rb., we wsi Małyń z takiegoż sklepu—40 rb i ze sklepiku Genocha Kota—50 rb. Dwaj bandyci zdołali zbiedz, trzeci zaś, podczas napadu na sklep monopolowy we wsi Małyń, zabity został wystrzałem z fuzji przez syna sprzedawcy, Michała Swobodeniuka.  


Gazeta Kaliska 1907 nr 150

Z nad Neru donoszą o założeniu nowego kółka rolniczego We wsi Małyniu. Dnia.23 z. m. po nabożeństwie, na plebanji zebrało się spore grono obywateli i włościan. Po gorącej przemowie właściciela Małynia, p. Chrzanowskiego przystąpiono do wyborów: na prezesa powołano p. Chrzanowskiego, na skarbnika ks. proboszcza Maciaszka, do zarządu weszło kilku obywateli i kilku włościan. Nowe kółko liczy przeszło 60 uczestników; składka roczna wynosi 30 kop. Zbytecznem byłoby rozwodzić się nad pożytecznością kółek rolniczych; przykład Poznańskiego poucza, jaka to potężna dźwignia postępu ekonomicznego i moralnego dla ludu. W Małyniu, i na innych polach, działalności społecznej krzątają się gorliwie: od trzech lat istnieje we wsi ochronka; niedawno założono bibljotekę dla włościan pod opieką proboszcza, co daje rękojmię, że żaden kąkol tam się nie dostanie; w niedzielę został otwarty sklep spółkowy pod zarządem p. Chrzanowskiego i ks. Maciaszka. Kilkadziesiąt 5-rublowych udziałów rozebrali odrazu obywatele i włościanie. Jak korzystne bywa to przedsiębiorstwo, gdy jest dobrze prowadzone, świadczy przykład sąsiednich Kwiatkowic, gdzie istniejący od lat paru sklep spółkowy daje właścicielom udziałów od 17 do 25 proc. rocznie. W Małyniu rozpoczęto ze składek budowę, nowego kościoła; fundamenty już założono, a we wrześniu r. b. ks. biskup Zdzitowiecki dopełni poświęcenia kamienia węgielnego. Murowana świątynia wzniesiona zostanie w stylu romańskim według planu p. Wojciechowskiego (jun.). Sprzęt siana na łąkach nawodnionych już ukończony, na innych dopiero zaczęty, ale deszcze trochę przeszkadzają. Koniczyny po większej części wymarzły, podobnie jak rzepaki, za to zboże rokuje piękny urodzaj, kartofle zaś mają pomyślne da wzrostu warunki. W Puczniewie nad Nerem, p. Werner, sprowadziwszy maszyny z Lipska, założył fabrykę drenów, cegieł i dachówek z piasku i cementu, co będzie stanowiło wielką dogodność dla okolicy.

Gazeta Kaliska 1907 nr 158

Z nad Neru piszą do „Gońca": Ruch, jaki panował teraz na prowincji, pomawianej zawsze o ospałość i brak inicjatywy, radością i otuchą może napełnić serce, świadczy bowiem o niewyczerpalnej żywotności narodu; po wsiach i miasteczkach wszystko zaczyna się skupiać, organizować, w różnych kierunkach rozwijać pożyteczną działalność, celem podniesienia poziomu ekonomicznego i umysłowego. Gospodarstwa nad Nerem mają dla swoich produktów korzystny zbyt w Łodzi, utrudniony dla niektórych przez złe drogi podjazdowe. Trudność leży w tem, że trzeba radzić sobie samym. P. Werner z Puczniewa zbudował własnym kosztem 6 wiorst drogi bitej brukowanej do Kwiatkowic, dla połączenia swego majątku z szosą, idącą do Łodzi przez Lutomiersk, Szadek, do Sieradza i Kalisza. Taką samą drogę z Małynia do Puczniewa buduje p. Chrzanowski przy pomocy kilku sąsiadów, obecnie zaś obywatele i włościanie, mający grunty na przestrzeni 11 wiorst od Puczniewa do Lutomierska, zamierzają spólnemi siłami wziąć się do budowy takiej drogi, żeby latem nie grzęznąć w piasku, a zimą w błocie. Koszt takiego bruku wynosi na wiorstę 300 rb., oprócz kamieni. Burza, jaka przeszła tędy d. 30 go z. m., nie sprawiła szkód, w Dobruchowie tylko piorun uderzył w stodołę. Tego samego dnia, lecz z innej przyczyny spaliło się kilka budynków w Albertowie. Wobec częstych pożarów pożądane jest zakładanie ochotniczych straży ogniowych po wsiach i miasteczkach. Istniejąca od roku straż w Lutomiersku bardzo dobrze się rozwija; d. 29-go z. m dla zasilenia jej funduszów urządzono zabawę w parku, użyczonym na ten cel przez p. Aleksandra Sokołowskiego, przygrywała orkiestra strażacka, bufet zaopatrzony był suto przez obywatelki lutomierskie. Schludna i zamożna osada musiała być niegdyś większa, gdy w XV wieku, Władysław Jagiełło podarował połowę miasta Lutomierska Chełmickim za obronę przeciw krzyżakom zamku dobrzyńskiego. Są tu dwa kościoły i gmach poklasztorny, nabyty obecnie przez osadę za 500 rb. Sąsiednia osada Kazimierz, gdzie założono w tym roku kółko rolnicze, imieniem przypomina wielkiego króla chłopków. Jest podanie, że król podczas łowów, zabłądziwszy w puszczy, natrafił na obóz cyganów, którzy wyprowadzili go na drogę. Darował im za to szmat ziemi, na której się pobudowali.


Gazeta Kaliska 1907 nr 236

W Małyniu, powiatu sieradzkiego, spalił się stóg żyta Zygmunta Chrzanowskiego, ubezpieczony w prywatnem towarzystwie na 2000 rb.

Rozwój 1910 nr 175

Ś. P.
Feliksa Salomea z Rowińskich
SULIKOWSKA
po długich i ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 35, opatrzona śś. Sakramentami, zasnęła w Bogu 3-go sierpnia r. b.
Eksportacya zwłok z Puczniewa do kościoła parafialnego w Małyniu nastąpi dnia 4-go b. m., o godz. 6 wieczorem. Pogrzeb dnia następnego o godz. 10 rano.

Rozwój 1911 nr 173

ś. p.
z Korabiuszów Bronisława Kawczyńska
urodzona dnia 30 maja 1879 roku
opatrzona św. Sakramentami, po długiej i ciężkiej chorobie zmarła dnia 31 Lipca 1911 r. w Puczniewie, eksportacya zwłok do kościoła parafialnego w Małyniu dnia 2 Sierpnia o godzinie 7 1/2 wieczorem, dnia 3 pogrzebanie zwłok na cmentarzu w Małyniu o godzinie 10-ej rano. Na smutny ten obrzęd zaprasza przyjaciół, znajomych i krewnych
Matka i mąż z dziećmi.

Rozwój 1912 nr 153

Epizootya. W powiecie sieradzkim we wsi Bielec*, gminy Złoczew, w majątku Małków, gminy Bartochów i w os. Złoczewie grasuje śród koni nosacizna; w Majaczewicach chorują konie na zapalenie płuc, a we wsi Maksymilianowie gminy Krokocice, na świerzbę; we wsiach Małyń i Budy panuje śród trzody chlewnej róża.
Nadto ukazał się wodowstręt śród bydła rogatego we wsi Włyń, gminy Dzierzązna i w Rybnikach, gminy Brzeźno, gdzie chore sztuki natychmiast zabito, podejrzane zaś o wodowstręt poddano ścisłej obserwacyi weterynaryjnej.

*Biesiec? Przypis autora bloga

Rozwój 1912 nr 206

Nowy kościół. We wsi Małyniu, w gub. kaliskiej odbyło się przeniesienie nabożeństwa z tymczasowego drewnianego kościołka do nowozbudowanego murowanego.
Ceremonia ta odbyła się bardzo uroczyście z licznym udziałem duchowieństwa i ludu, który przybył z okolicy w ogromnej liczbie.
Nowy kościół wzniesiony jest w stylu romańskim, podług planów budowniczego Wojciechowskiego z Warszawy, a pomieścić może 2,000 wiernych.

Rozwój 1914 nr 162

Konsekracya kościoła. Dnia 28 b. m., odbędzie się konsekracya kościoła nowo-zbudowanego we wsi Małyń.
Konsekracyi dokona biskup dyecyzyi włocławskiej.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 23

Sąd okręgowy w Łodzi poszukuje Bronisława Wojciechowskiego, lat 39, z zawodu handlarza, żonatego, urodzonego we wsi Małyń, gm. Puczniew, pow. Sieradzkiego, z ojca Stanisława i matki Bronisławy, z domu Boińskiej.
Bliższe szczegóły nieznane.

O miejscu ukrywania się poszukiwanego należy natychmiast zawiadomić najbliższą władzę oraz sąd pomieniony do akt Nr 53 o zbiegł.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 27

K. P. sąd pokoju w Zadzimiu, pow. Sieradzkiego, okręgu sądowego Kaliskiego, na mocy art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje stałej mieszkanki m. Łodzi, ul. Nowaka 6 (u Zanghalza), Stanisławy Graf, lat 26, ostatnio zamieszkałej we wsi Małyń, gm. Krokocice, u ojca swego Łukasza Lenicy, oskarżonej o kradzież różnych przedmiotów w nocy z d. 25 na 26 i lutego 1918 r. u mieszkanki wsi Krokocice Weroniki Fikińskiej.
Poszukiwana ukrywa się w Łodzi i czasami przebywa w Małyniu u ojca.
Rysopis nieznany.
Osoby, znające miejsce pobytu Stanisławy Graf, winny natychmiast powiadomić o niem miejscową władzę policyjną w celu zaaresztowania jej i donieść o tem przewodniczącemu sądowi do akt N° K. 33/18.   

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1918 nr 112

List gończy.
Królewsko-Polski Sąd Pokoju w Zadzimiu, powiatu Sieradzkiego, Kaliskiego Okręgu, na mocy art. 846 i 847 Post. Karn. poszukuję stałą mieszkankę miasta Łodzi, ulica Nowaka nr. 6 u Zanghalza Stanisławę Graf, 26 lat ostatnio zamieszkałą we wsi Małyń, gminy Krokocice u ojca swego Łukasza Lenicy, oskarżoną o kradzież różnych przedmiotów w nocy z dnia 25 na 26 lutego 1918 r. u mieszkanki wsi Krokocice, Weroniki Fikińskiej.
Rysopis nie jest znany, Stanisł. Graf ukrywa się w Łodzi i czasami przebywa w Małyniu u ojca. Osoby cokolwiek wiedzące o poszukiwanej, winne natychmiast powiadomić miejscową władzę policyjną w celu zaaresztowania jej i donieść o tem Sądowi Pokoju do akt nr. K. 33/18.
Sędzia Pokoju: H. K. Jarociński
Sekretarz Sądu: H. Kuczamer.
______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 kwiecień
______________________________________________________________________________


Ziemia Sieradzka 1919 nr 13 i 14 kwiecień

Z Małynia piszą do nas: Z radością witając pierwsze pismo polskie, które ukazało się na ziemi Sieradzkiej i życząc mu jak najlepszego rozwoju, śpieszymy też i z naszej okolicy donieść o życiu wsi polskiej, Małynia, w której od niedawna, bo od dwóch lat, dzięki ludziom dobrej woli, praca nad jej rozwojem posuwa się powoli, lecz stale naprzód. Za inicjatywą p. W. Szurgottówny w roku 1917 został założony Związek Młodzieży Wiejskiej, a w dwa miesiące później, dzięki staraniom pp. Zygmunta Chrzanowskiego, Nikanora Jarugi i Ksawerego Stasiaka, powstała Straż Ogniowa. Obie te tak pożądane instytucje rozwijają się pomyślnie. Młodzież tutejsza, która dawniej marnowała tylko czas swój na wątpliwej wartości zabawach, dziś, należąc do Związku, korzysta z własnej czytelni, zbiera się dwa razy w tygodniu, by korzystać z wykładów historji i geografji Polski i przezroczy krajoznawczych, uzupełnianych odpowiedniemi pogadankami, krzepić swego ducha polskiego i coraz większą pałać miłością ku Matce-Ojczyźnie dziś zmartwychwstałej. Niestety nie wszystka jeszcze młodzież należy do naszego związku, gdyż nie wszyscy, jak zresztą wszędzie, odczuwają potrzebę rozwijania swego słabego umysłu, lecz dalsza wytrwała praca i tych opieszałych nakłoni do zaliczenia się w poczet członków czytelni. Straż Ogniowa, która w najtrudniejszych pod względem ekonomicznym powstała warunkach, gdy tak zwani okupanci, a nasi najgorsi wrogowie, bezustannie rabowali i niszczyli naszą Ojczyznę, posiada już niezbędne narzędzia pożarnicze i od roku śpieszy z pomocą okolicy, gdy ją ten straszny żywioł nawiedzi. Do rozwoju Straży przyczynił się też właściciel Bąków, pan J. Kijak, który ofiarował sikawkę. Za dar ten należą mu się słowa uznania. Jako dochód na potrzeby Straży urządzono 2 marca r. b. przedstawienie amatorskie, odegrane przez członków Związku Młodzieży. Na program złożyły się: "Majster i Czeladnik", w 2 aktach J. Korzeniowskiego i "Dożynki" L. Sosnkowskiego. Wykonawcy obu sztuk nie szczędzili trudu i pracy, aby przedstawienie pod każdym względem wypadło jak najlepiej. Udało im się to w zupełności, a kasa Straży zyskała około 600 mk. Brak tylko budynku daje się nam odczuwać, w którym możnaby częściej urządzać przedstawienia i odczyty, gdyż ostatnie przedstawienie odbyło się w lokalu p. Nikanora Jarugi, który zawsze bezinteresownie go oddaje. Może przy dalszej pracy i budynek się znajdzie. WUKAR.

Ziemia Sieradzka 1919 nr 13 i 14 kwiecień

Staraniem ks. kan. Maciaszka zebrano w parafji Małyńskiej na rzecz żołnierza polskiego: koszul 46, ręczników 17, kalesonów 1 p., płótna 63 łokcie, 4 kawałki, obrus 1, prześcieradeł 2, bandaża opatrunkowego 6 łokci, garstkę lnu, 771 mk. 55 fen. i 49 rb. 50 kop. bonami. Prócz tego na dzieci lwowskie zebrano 188 mk. i 1 rubel. M. 

______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 lipiec
______________________________________________________________________________


Gazeta Świąteczna 1919 nr 2003

Z parafji Małyńskiej pod Sieradzem piszą do nas; Parafja nasza leży w trzech powiatach; sieradzkim, łódzkim i łaskim — sama zaś kościelna wieś Małyń w powiecie sieradzkim nad rzeką Nerem, w bardzo pięknem położeniu, w nizinie dotykającej koryta Neru, okolona lasami. Małyń w piętnastym wieku był siedzibą Małyńskich, ktoórzy mieli tu zamek obronny. Ostatnim potomkiem Małyńskich z Małynia jest znany właściciel rozległych dóbr na Wołyniu, którego przed wojną parę razy odwiedzałem w jego uroczej siedzibie w Żurnem, 2 mile od Równego. Czy się ostała ta prześliczna ustroń wśród piachów Polesia przed zbójecką maczugą bolszewików i hajdamaków, — nie wiem. W Małyniu staraniem i pracą moją zbudowany został pod kierunkiem budowniczego Pronaszki z Warszawy wspaniały murowany kościół na sposób romańsko-bazylikowy, pomysłu inżyńjera-budowniczego Wojciechowskiego z Warszawy. Świątynia ta stanęła na miejscu starego, drewnianego zniszczonego kościoła, którego połowa bali w ścianach była zmurszała, tak, że można je było laską przebić na wylot. W środku dziury w ścianach powylepiano rozmaitemi staremi gazetami i tak dziwacznie staruszkę ustrojono, że wszystko to smutny i przykry, jak na dom Boży, przedstawiało widok. Kościół nowy, z cegły, na wysokim cokule z ciosanego kamienia, uwieńczony jest wieżą, sklepiony, o trzech nawach. Piękne okna kolorowe napełniają go miłem, przyćmionem światłem. Kościół ten budowałem przez 7 lat. W 1905 r. założyłem fundamenty, a w 1912 roku ukończyłem budowę, która kosztowała 70 tysięcy rubli, na co parafja uchwaliła 34 tysiące, a resztę kosztów pokryłem z dobrowolnych ofiar, zebranych przeważnie od parafjan, którzy okazali wielką ofiarność, i oprócz poprzednich, złożyli w roku ubiegłym dobrowolnie 16 tysięcy i 218 marek na posadzkę terrakotową, którą położyłem w nowym kościele. Ale nietylko dla świątyni byli ofiarni parafjanie małyńscy; ich datki szły i idą na cele społeczne: na „Ratujcie Dzieci” składali rok rocznie przeszło po tysiąc marek, w dzień Kościuszki złożyli 1500 m., na pomnik Kordeckiego w Iwanowicach 140 m., na komitet obywatelski 1200 m., na seminarjum duchowne we Włocławku. 1000 m., na obrońców Lwowa 1359 m., 85 r. i 3 korony, na ubogie dzieci lwowskie w Sieradzu 188 m. i 1 r., na opiekę nad żołnierzami polskimi 771 m. i 49 rubli, 46 koszul, 17 ręczników, parę kalesonów, 61 łokci płótna, 2 łokcie cienkiego płótna, obrus, 6 łokci opasek do ran, 2 prześcieradła, 4 kawałki płótna i garść lnu. Oświata również idzie raźno — założono w parafji Małyńskiej podczas wojny 12 szkół, do których dzieci chętnie uczęszczają i chętnie się uczą. — Jest w tej parafji między pszenicą i kąkol, źli ludzie, ale da Bóg, że i oni poczują się dziećmi Boga i Ojczyzny i dla Kościoła i kraju rodzinnego żyć i pracować będą.—W dniu 9 marca odbył się w Małyniu wiec przeciwko pozostawieniu Prusakom Gdańska. Uchwałę przesłaliśmy do pana naczelnego ministra Paderewskiego. — Jeszcze słówko o kościele. Podczas najazdu wrogów na Polskę w tej okropnej wojnie kościół nas ostał się cały, chociaż w sąsiedztwie, w Kazimierzu i Lutomiersku, porozbijano świątynie. Dopiero niecni Prusacy okradli i nasz kościół: zabrali 15 dużych cynowych piszczałek z organów i dzwon z 1612 roku. Na nic się nie zdało moje podanie do Bezelera; odpowiedział ów najezdca, że dzwon musi być zabrany. Odpowiedź tę zachowałem jako okaz bezczelności prusactwa. Ksiądz Maciaszek, proboszcz małyński.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 5

REJESTRY HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy: 
pod numerem 1786 „Jan Klukowski", restauracja we wsi Małyń, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego; właściciel Jan Klukowski w Małyniu;
pod numerem 1787 „Andrzej Bonowicz", rzeźnictwo, sprzedaż mięsa i handel towarami kolonjalnemi we wsi Małyń, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego; właściciel Andrzej Bonowicz w Małyniu;
d. 30 września 1919 r.

Rozwój 1920 nr 19

ś. p.
HANNA Z WITUSKICH STAWISKA
przeżywszy lat 27, w dniu 18
stycznia przeniosła się do wieczności.
Eksportacja zwłok z domu przy ul. Zachodniej Nr. 57 do kościoła w Małyniu nastąpi d. 20 stycznia o g. 9 i pół rano, o czem zawiadamiają krewnych, i przyjaciół pogrążeni w głębokim smutku.
mąż z córeczką i rodzina.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 41a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy:
d. 31 października 1919 r.
pod Nr. 2472 „Szczepan Błaszczyk", sklep kolonjalny i rzeźniczy i sprzedaż papierosów monopolowych we wsi Małyń, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego; właściciel Szczepan Błaszczyk w Małyniu.
pod Nr. 2473 „Antoni Jakubowski", sklep rzeźniczy i kolonjalny i sprzedaż papierosów monopolowych w Małyniu, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego; właściciel Antoni Jakubowski we wsi Małyń.
pod Nr. 2474 „Michał Jakubowski", sklep rzeźniczy i kolonjalny oraz sprzedaż piwa i papierosów monopolowych we wsi Małyń, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego; właściciel Michał Jakubowski we wsi Małyń.

Rozwój 1920 nr 90

ś. p.
FELIKS WITUSKI
OBYWATEL ZIEMSKI
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami zmarł dnia 29 marca 1920 roku, przeżywszy lat 67.
Wyprowadzenie zwłok z Kłoniszewa do kościoła parafjalnego w Małyniu odbędzie się dnia 31 marca o godzinie 10 rano, poczem o godz. 11 nabożeństwo i złożenie zwłok tamże do grobów rodzinnych.
O smutnych tych obrzędach zawiadamiają krewnych i przyjaciół w głębokim smutku pogrążeni
Żona i rodzina.
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą.
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1920 sierpień
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1921 nr 15

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 29. I. 1921 r. L. Pr. 344 (1) III wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 187 Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej we wsi Małyn, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego (w miejsce dawnego statutu zatwierdzonego przez b. władze okupacyjne niemieckie).

Rozwój 1921 nr 206

ś. p.
Zygmunt Poraj Chrzanowski
Obywatel ziemski
zmarł po długich i ciężkich cierpieniach dnia 27 lipca 1921 r. w Małym przeżywszy lat 51.
Nabożeństwo żałobne i wyprowadzenie zwłok na cmentarz w Małyniu odbędzie się 30 lipca o godz. 10-ej rano.
Stroskana Rodzina.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 102

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 7 sierpnia 1922 r.
45 „Dom Handlowy Zjędnoczonych Młynarzy w Sieradzu, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Sieradzu, ul. Wartska 17, Oddział w Kaliszu róg Wrocławskiej i Kościuszki. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest handel artykułami dla przemysłu młynarskiego. Wspólnikami są: 1) Stefan Tyliński; 2) Adam Lewandowski; 3) Eugenjusz Sypniewski, zamieszkali w Sieradz u; 4) Józef Majewski — Wygoda, gm. Wróblew; 5) Firma „Bułka i S-ka" w Sieradzu; 6) Nikodem Jaruga w Małyniu, gm. Krokocice; 7) Ignacy Pertkiewicz w Rembiszewie, pow. Łaskiego; 8) Nusen Dawidowicz w Złoczewie; 9) Władysław Kasprowicz; 10) Józef Modelski w Sieradzu; 11) Ignacy Tyliński w Boczkach, gm. Szadek; 12) Franciszek Arczykowski, w Kobyli-Chmiel., gm. Szadek; 13) Józef Trojak w Sadokrzycach, gm. Wróblew; 14) Konstanty Kisielewicz w Smardzewie, gm. Wróblew; 15) Józef Torzewski w Swiatłowiznie, gm. Majaczewice; 16) Juljan Torzewski w Swiatłowiznie, gm. Majaczewice; 17) Antoni Brzeziński w Dzierlinie; 18) Leonard Cieluch w Kuźnicy Zagrz., gm. Klonowa; 19) Leonard Grobelny w Niemojewie, gm. Klonowa; 20) Stanisław Powałka w Charłupi Małej. Kapitał zakładowy wynosi 3.600.000 mk., podzielony na 72 udziały do 50.000 mk. każdy, z których posiadają: 1) Stefan Tyliński 20 udziałów;2) Adam Lewandowski 10 udziałów; 3) Eugenjusz Sypniewski 8 udziałów; 4) Józef Majewski 4 udziały; 5) Firma „Bułka i S-ka" 4 udziały; 6) Nikodem Jaruga 2 udziały; 7) Ignacy Pertkiewicz 4 udziały; 8) Nusen Dawidowicz 2 udziały; 9) Władysław Kasprowicz 1 udział; 10) Józef Modelski 1 udział; 11) Ignacy Tyliński 1 udział; 12) Franciszek Arczykowski 2 udziały; 13) Józef Trojak 1 udział; 14) Konstanty Kisielewicz 1 udział; 15) Józef Torzewski 2 udziały; 16) Juljan Torzewski 1 udział; 17) Antoni Brzeziński 2 udziały; 18) Leonard Cieluch 1 udział; 19) Leonard Grobelny 1 udział; 20) Stanisław Powałka 4 udziały. Zarząd stanowią: a) Stefan Tyliński; b) Adam Lewandowski, zamieszkali w Sieradzu i Józef Majewski, zamieszkały na Wygodzia, gm. Wróblew, pow. Sieradzkiego. Wszelkie umowy, zobowiązania pieniężne spółki—weksle, żyra na wekslach, rewersy, udzielanie prokury i plenipotencje—winny być podpisywane przez dwóch członków zarządu pod stemplem firmy. Cesje na przekazach i zaliczeniach, czeki i korespondencje, kwity z odbioru pieniędzy, towarów, listów, przesyłek wszelkiego rodzaju z poczty, telegrafu, dróg żelaznych, przystani, urzędów celnych, kantorów ekspedycyjnych podpisywane będą przez jednego z zarządców pod stemplem firmy. W instytucjach komunalnych, rządowych, społecznych i w sądach zastępować spółkę będzie jeden z członków zarządu. Udzielono prokury Eugeniuszowi Sypniewskiemu, który podpisywać będzie pod stemplem firmy w razie nieobecności któregokolwiek członka zarządu. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartą na czas nieograniczony na mocy aktu z d. 28 lutego 1922 r. za Nr. 163, sporządzonego przed notarjuszem Tymienieckim w Sieradzu.

Rozwój 1922 nr 195

Oszuści—podszczuwacze.
W ubiegłą niedzielę odbył się w Małyni pow. Sieradzkiego wiec na którym p. Dąbski oraz inni posłowie z P. S. L podburzali lud przeciwko klasom posiadającym nazywając min. Michalskiego złodziejem ściągającym z chłopów daninę, żeby później pożyczać pieniądze obszarnikom.
I tacy kalumniatorzy chodzą swobodnie na wolności.

Rozwój 1922 nr 278

S. P.
LEON WERNER
Właściciel dóbr Puczniew
po ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dn. 7 października, przeżywszy lat 65.
Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w środę dn. 11-go października, o g, 11-ej rano z Puczniewa na cmentarz w Małyniu, o czem zawiadamia pogrążona w głębokim żalu
ŻONA I RODZINA.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 6

OGŁOSZENIA.
ZAWIADOMIENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: „Rzepiszew", „Dzierlin" i „Małyń" w powiecie Sieradzkim, „Mycielin" — Kaliskim i „Rychłowice i Maławieś" — Wieluńskim położonych, że w dniu 28 lutego 1923 roku o godz. 9 rano na jawnem posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji, ul. Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających rzeczone dobra.
Wymienione osoby, o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacyjnej łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu swego zamieszkania, oraz stawić się na posiedzeniu Komisji Ziemskiej Okręgowej.
Piotrków, dn. 6 lutego 1923 r.
p. o. Prezesa (—) Dzierzbicki.

Zorza 1923 nr 11

Władysław Kołodziejski z Paczniewa*, wzięty na wojnę 1914 r. do armji rosyjskiej, dotąd nie wrócił. Kto ma o nim jaką wiadomość, niech da o tem znać proboszczowi wsi Małynin, poczta Szadek, wojew. Łódzkie.

*Puczniew, przyp. autora bloga


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 3

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 14 października 1925 r.
6726 „Bronisław Warycha", handel win i wódek w Małyniu, gm. Krokocice, pow. sieradzkiego; właśc. firmy Bronisław Warycha, zam. w Małyniu.
6735 „Józef Mirowski", sklep kolonjalno-spożywczy w Małyniu, gm. Krokocice, pow. sieradzkiego. Właśc. firmy Józef Mirowski, zam. w Małyniu.

Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
205. Nazwa majątku leśnego: Małyń, gmina Krokocice, powiat Sieradz. Właściciel: Marja Chrzanowska. Obszar ha: serw. 118.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

OGŁOSZENIE
Starostwa Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych.
Stosownie do art. 222, pkt. 4 ust. z dnia 19. 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, w brzmieniu ustalonem w Dz. Ust. R. P. Nr. 62 z r. 1928, ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących spółek
wodnych:
33. Dnia 28. 6. 1927 r. Sp. Wodna Małyń, Siedziba spółki Małyń — statut uchwalono dnia 21. 2. 1927 r.
Celem powyższych Spółek Wodnych jest osuszenie gruntów członków Spółek, według projektów technicznych przedkładanych Starostwu.
Statuty Spółek Wodnych zostały ułożone według wymagań okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 Mon. Polski Nr. 161, poz. 225.
Sieradz, dnia 26. 9. 1928 r.
Starosta Powiatowy w/z. (—) Drożański.  

Gazeta Świąteczna 1928 nr 2495

Anna Kołodziejska z parafji małyńskiej, w gminie puczniewskiej w powiecie łódzkim poszukuje męża swego, Władysława, który wzięty do wojska rossyjskiego w 1911-ym roku, w czasie wojny zginął bez wieści. Kto ma jakąkolwiek wiadomość o nim lub o jego śmierci, zechce zawiadomić proboszcza parafji małyńskiej za odpowiedniem wynagrodzeniem. Poczta Lutomiersk, gmina Puczniew, wieś Małyń.  


 Ziemia Sieradzka 1929 styczeń nr 1

Gm. Krokocice. 1)W dniu 10-XI-1928 r. nauczycielstwo wszystkich szkół w gminie urządziło z dziećmi pogadanki na temat o Odzyskaniu Niepodłegłości.
2) W dniu 11 XI 1928 r. budynek gminny, szkoły i niektóre domy po wsiach były udekorowane we flagi narodowe.
3) O godzinie 10 rano w Małyniu przed kościołem zebrały się wszystkie szkoły, straże ogniowe i ludność, a o godzinie 10 m. 30 na cmentarzu kościelnym posadzono drzewko "Wolności" (mały dąb) aktu poświęcenia dokonał miejscowy proboszcz Ksiądz Jurgiłło i w krótkich słowach wyjaśnił zebranym znaczenie dla nas 10-lecia Odzyskania Niepodległości-śmierć bohaterów poległych za wolność Ojczyzny uczczono 2-minutowem milczeniem.
4) Godzina 11 rano uroczyste nabożeństwo z kazaniem okolicznościowem zastosowanem do Swięta Niepodległości.
5) Po nabożeństwie godz. 12m.30 wszystkie szkoły, straże ogniowe i zebrana publiczność przeszły pochodem do remizy strażackiej gdzie miejscowy nauczyciel p. Edmund Doruchowski przygotował z dzieci szkolnych obrazek sceniczny p. t. "W 10 Rocznicę Odrodzenia Polski". — Obrazek ten streścił dzieje Polski do chwili odrodzenia, a mianowicie: Dzieje Polski z czasów świetnych, upadek Polski, powstanie Kościuszkowskie, legjony Dąbrowskiego, wojny Napoleońskie, Księstwo Warszawskie, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe z 1863 r, prześladowanie Polaków w zaborach, wojna światowa, legjony Piłsudskiego i dzień Odzyskania Niepodległości. — Następnie dzieci ze szkoły Krokocice wypowiedziały deklamacje p.t "0rle lwowskie", "Kresy Wschodnie" i "Do synów urodzonych w wolnej i Niepodległej Ojczyźnie". — Na zakończenie uroczystości wzniesiono okrzyki na cześć Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckiego, Marszałka Piłsudskiego, rządu i odśpiewano Rotę — Konopnickiej i Mazurka Dąbrowskiego. — Wieczorem o godzinie 19 m. 30 rozpalono ogniska w czterech punktach gminy: Dzierzążnie, Małyniu, Zygrach i Krokocicach. — W świetle bengalskich ogni ukazano portrety: Prezydenta Mościckiego, Marszałka Piłsudskiego i Godło Państwa Polskiego. —

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 5

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 21 września 1928 roku .
POSTANOWIŁ:
1) wniosek mieszkańców wsi Kłoniszew, gminy Krokocicie, powiatu sieradzkiego — z dnia 11 marca 1927 r., w sprawie scalenia ich gruntów — zatwierdzić, oraz
2) ustalić obszar scalenia w składzie:
a) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Kłoniszew, o obszarze około 99 ha,
b) gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Kłoniszew, o obszarze około 12 ha, a należących do Tomasza Banasiaka, Marjany Ciecierskiej, Jakóba Andrzejczaka, Jakóba Dorcza ze wsi Kłoniszew i Józefy Kratkowej ze wsi Małyń,
c) gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Kłoniszew, o obszarze około 4 ha, pozostających w szachownicy z gruntami wsi Kłoniszew i
d) gruntów wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Małyń o obszarze około 2 ha, a należących do Andrzeja Pawęty ze wsi Kłoniszew.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 30 października 1928 roku.
Z p. Prezesa (-) Lipski
Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


dnia 7 listopada 1929 roku
11233. „Józef Świt", sklep kolonjalno - spożywczy w Małyniu, gmi­ny Krokocice, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Józef Świt, zam. w Małyniu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 18 lutego 1931 r.
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozp. Min. Spr. Wewnętrznych i Min. Spr. Wojsk. z dnia 29. VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470) podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu sieradzkiego, obowiązujących do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
38. Świętochowska Zuzanna, Nr. rejestr. 82820, sam. osobowy — Chevrolet — m. postoju: folw. Małyń, gm. Krokocice.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Sieradzkiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(—) Bukowski.
_________________________________________________________________________________

 Echo Sieradzkie 1931 lipiec
_________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie 1932 3 maj

DRUŻYNY SAMARYTAŃSKIE.
Sieradzki Zarząd Związku Okręgowego zorganizował drużyny samarytańsko-pożarnicze w następujących miejscowościach: w Męce zorganizowana drużyna składa się z 18 niewiast w Wojkowie — 19 niewiast, Gruszczyce 14, Równa 12, Charłupi Małej 12. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane podobne drużyny w Wągczewie, Bliźniewie, Krokocicach i Małyniu.
Nadmienić należy że w organizowaniu drużyn samarytańskich prócz pp. Olszewskiej, Ungerówny, Olczyka i Gałki bierze czynny udział p. Z. Kluczyńska.

Gazeta Świąteczna 1932 nr 2701

Wykopaliska nad Nerem. We wsi kościelnej Małyni nad rzeką Nerem, w powiecie sieradzkim, przy granicy powiatów łódzkiego i łaskiego, zaczęto budować w tym roku drogę bitą. Przy kopaniu rowu natrafiono na bardzo stare cmentarzysko z czasów przedchrześćjańskich, kiedy to ciała nieboszczyków palono, a popioły z nich zbierano do urn glinianych. Urny były obstawione kamieniami i zasypane ziemią (ziemią dobrą czyli czarną). Cmentarzysko jest na żółtym piasku, a każdy grób, w którym jest po kilka i kilkanaście urn, to czarnoziem przedni. Urny jednakże już struchlałe, jedną tylko całą udało się wyjąć i to bez pokrywy (tę zabrał mój syn do szkoły handlowej w Łodzi), a dwie, choć niecałe, ale jeszcze można mieć pojęcie, jak wyglądały w całości, są w Małyniu. Z listu St. Cz.
W wykopaliskach nieraz nietyle same znalezione przedmioty mają znaczenia dla nauki, co rozmieszczenie tych przedmiotów, i całe to miejsce, gdzie się znajdują. Badacze starożytności często z jakiegoś nieznacznego szczegółu poznają, czyje to są groby czy też siedliska, kto i kiedy mieszkał na naszej ziemi. To też, gdy ktoś natrafi na wykopaliska, niechaj to miejsce zabezpieczy jak może od wszelkiego naruszenia i zawiadomi Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Agrykola 9, albo Muzeum Archeologiczne, im. Erazma Majewskiego, ul. Nowy Świat 72, czy też redakcję Gazety Świątecznej.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
10. Małyń, obejmującą: wieś Małyń, folwark Małyń, wieś Małyń-Poduchowny, osadę pokarczemną Małyń.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 104

Sąd okręgowy w Kaliszu na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 29 kwietnia 1933 r. zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Józefa Magdziaka, syna Andrze­ja i Katarzyny z Kacprzaków, urodzonego 8 października 1888 roku w Sikorach, gm. Krokocice, pow. sieradzkiego wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Jó­zefa Magdziaka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Józef Magdziak był stałym mieszkańcem wsi Małyn, gm. Krokocice, pow. sieradz­kiego. (Nr. sprawy Co. 91/33).

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 29 kwiecień

KROWA IM BYŁA POTRZEBNA.
Feliks Rutkowski, 28 lat i Walenty* Kubiak, 27 lat. z Małynia gm. Krokocice, za kradzież krowy u swej szwagierki skazani zostali po 2 miesiące aresztu z zawieszeniem tej kary na ...* lat.

*nieczytelne, przypis autora bloga

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 6

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 4 marca 1937 r. Nr. RR. IV—2/47
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Małyń.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Pow. Sieradzkiego z dnia 10 lipca 1936 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Małyń, położonej w gminie Krokocice powiecie sieradzkim.
Za Starostę:
(—) St. Truszkiewicz
p. o. Komisarz Ziemski


Orędownik 1937 nr. 114

Z RUCHU NARODOWEGO
Poświęcenie proporca Str. Narodowego w Puczniewie. W czasie Zielonych świat staraniem koła. S. N. w Puczniewie, odbyła się uroczystość poświęcenia proporca. Na dzień 16 bm. na uroczystość tę przybyli delegaci kół S. N. miasta Łodzi, Kazimierza, Charbic, Szadku, Kwiatkowic, Woli Czarnyskiej itd., po czym grupami wraz z sztandarami i proporcami udano się do kościoła w Małyniu. W czasie uroczystego nabożeństwa ks. prałat Baranowski poświęcił proporzec, składając życzenia Stronnictwu Narodowemu. Po odśpiewaniu "Boże coś Polskę" udano się z powrotem do Puczniewa. O godz. 16 odbyło się zebranie członkowskie, które zagaił p. Stępień, udzielając głosu wiceprezesowi zarządu okręgowego S. N. kpt. L. Grzegorzakowi. Mówca w treściwych słowach nakreślił obecne położenie Polski i wzywał obecnych do wytężonej pracy w myśl programu Stronnictwa Narodowego. Nadto w sprawach gospodarczych przemówił p. Marciniak z Aleksandrowa, po czym odśpiewano Rotę, Hymn Młodych i wzniesiono okrzyki na cześć Wielkiej Narodowej Polski i Romana Dmowskiego.

Uroczystość tę zaszczycili swą obecnością pp.: Wernerowa z Puczniewa, Bobowski, dr Rosikowski i inni. Po zebraniu przy dźwiękach orkiestry wiejskiej odbyła się w miłym nastroju zabawa taneczna, która trwała aż do samego rana.

 Orędownik 1938 nr. 185

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1938 sierpień
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1946 nr 141

Banda "Groźnego" stanie przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Łodzi.
Wojskowy Sąd Okręgowy przystępuje do rozpatrywania spraw bandytów z grupy terrorystyczno-dywersyjnej „Groźnego". Banda NSZ- owska „Groźnego" jest już rozbita, lecz w umyśle społeczeństwa żywa jest pamięć ponurych zbrodni, wzorowanych na hitlerowskich metodach bestialstwa, których banda dopuściła się zaledwie kilka miesięcy temu. Ona to zamordowała płk. Wołosiewicza, wśród wielu innych swoich ofiar.
Pierwsza grupa członków bandy „Groźnego", która stanie przed sądem jest pododdział bandy dowodzony przez "Czarnego'' i „Jeża''.
W październiku r. z. członkowie grupy „Groźnego'' „Czarny" (Leszek Cieślak) i „Jeż" (Zenon Czapski), odłączyli się od bandy, by utworzyć nowy oddział. W Łodzi udało im się zwerbować do bandy kilka osób.
Nowozmontowany oddział udał się do powiatu sieradzkiego, gdzie we wsi Swatyń, zakwaterował u gospodarza Jana Sobolczyka. Sobolczyk wiedząc, że ma do czynienia z bandą wskazał kogo można w okolicy „zrobić": posterunek M. O. w Puczniewie oraz bogatego młynarza Nikonara Jarugę.
Na posterunku milicji w Puczniewie, dwaj członkowie bandy korzystając z swoich nieprawnie noszonych mundurów podoficerów W. P., poprosili o kwaterę. Po dostaniu się do wnętrza, za pomocą broni sterroryzowali milicjantów oraz zabrali z posterunku pokaźną ilość broni, mundury, różne przedmioty oraz 4.000 zł. Banda zniszczyła przy tym wiele akt spraw prokuratorskich oraz spraw w toku śledztwa.
Następnym aktem dywersyjnym oddziału „Czarnego" i „Jeża" był napad na pocztę w Małyniu, gdzie terroryści zerwali przewody telefonicznie. Napad na młyn Leonarda Grobelnego w Przyrownicy nie udał się. U młynarza zastał "Czarny" konkurentów w osobach dwóch nieznanych mu bandytów, których wziął za funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Między konkurencyjnymi grupami wywiązała się strzelanina, na skutek której wszyscy bandyci z młyna się wycofali... Wkrótce oddział „Czarnego" i „Jeża" został w obławie schwytany.
Przed sądem odpowiadać będzie dziesięciu schwytanych podkomendnych „Czarnego": Edmund Nastarowicz, Marian Sobolczyk, Tadeusz Bugaj, Bogdan Śliwiński, Henryk Urbańczyk, Antoni Brysik, Stanisław Bielan,. Edward Jaszaczyk, Jan Sobolczyk oraz Wojciech Sobolczyk.

Dziennik Łódzki 1960 nr 179

Sytuacja powodziowa
Kilka miejscowości woj. łódzkiego przygotowano do ewakuacji (...)
Mimo, że deszcz przestał padać, niebezpieczeństwo powodzi nie minęło. W województwie łódzkim, wczoraj po południu cała dolina Neru znalazła się pod wodą. W Górze Bałdrzychowskiej, Małyninie i Feliksowie zalane zostały pola, a szereg domów odciętych. (...)

4 komentarze:

 1. Bardzo dziekuje za te strone z bezcennymi informacjami. Kodztowala pewnie wiele pracy. Akurat szukam przodkow z Wilkowa i Malynia i tutaj napotkalam na nazwisko dziadka.
  Jeszcze byloby wspaniale znalezc podobne informacje o niedalekiej miejscowosci Wilkow, parafia Kałów. Prosze o ewntualny link. Pozdrawiam serdecznie
  Ewa

  OdpowiedzUsuń
 2. http://sieradzkiewsie.blogspot.com/2013/05/wilkow.html

  OdpowiedzUsuń
 3. Witam, poszukuje rodziny Pana Walenty Sobolczyk, ktory prawdopodobnie pochodzil ze wsi Małyń. Moj wlasny dziadek ( Jan Mrozek) poznal go w Niemczech na robotach na zeslaniu w 1943 ( niemiecki oboz pracy). Chcialbym odnalezc rodzine Pana Sobolczyka. Posiadam rowniez zdjecie Pana Walentego Sobolczyka, ktore dziadek otrzymal w 1943 roku w niewoli od swojego przyjaciela. Oto link do fotografii https://www.facebook.com/groups/starylublin/permalink/2795458600719108/ Bardzo prosze o pomoc w lokalizacji Pana Walentego Sobolczyka oraz jego rodziny. moj kontakt mariuszmrozek@hotmail.com tel. 693147023

  OdpowiedzUsuń