-->

czwartek, 16 maja 2013

Zawidów

Czajkowski 1783-84 r.
Zawidow, parafia wroblew (wróblew), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Załuskowski.

Słownik Geograficzny:  
Zawidów,  wś, w par. Wróblew (dziś pow. sieradzki). Już na początku XVI w. stała pustką. Dziesięcinę dawano kolegiacie uniejowskiej (Łaski, L. B., I, 417). Obecnie nie istnieje.

Nie odnaleziona na mapach.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
27. Wróblew i Zawidzów, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rsr. 359 k. 84 1/2, iż przedaż odbywać się będzie d. 17 (29) Maja 1867 r. przed Rejentem Łopuskim, że vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 1,200, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5,331, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion i nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Mikołaja Wężyka z powodu wierzytelności na rzecz jego w dziale IV pod Nr. 11 wykazu hypotecznego dóbr powołanych zabezpieczonej.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.

Pisarz, Bierzyński.  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza