-->

sobota, 4 maja 2013

Zawady

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zawady, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 12 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zawady, parafia widawa, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: biskup łucki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zawady, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Widawa, własność prywatna. Ilość domów 19, ludność 166, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Zawady, kol., folw. i os. leś. nad rzką Widawką, pow. łaski, gm. Chociw, par. Widawa, odl. 21 w. od Łasku; kol. ma 40 dm., 299 mk., 804 mr.; fol. 2 dm., 19 mk., 409 mr. (330 mr. roli); os. leś. 2 dm., 31 mk., 363 mr. Wś wchodziła w skład dóbr Chrusty. W 1827 r. było 19 dm., 166 mk. Na początku XVI w. dziesięcinę z łan. km. i dwor. dawano pleban. w Widawie (Łaski, L. B., I, 470). Wś w r. 1553 miała 4 łany km.

Spis 1925:
Zawady, wś i kol., pow. łaski, gm. Chociw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 70, kol. 8. Ludność ogółem: wś 418, kol. 47. Mężczyzn wś 201, kol. 23, kobiet wś 217, kol. 24. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 418, kol. 47. Podało narodowość: polską wś 418, kol. 47.

Wikipedia:
Zawady-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. Przebiega przez nią Trakt Napoleoński. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Kolonia Zawady (do 2008 Zawady-Kolonia)-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. Do 2007 roku nosiła nazwę Zawady-Kolonia. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. W Koloni Zawady znajdują się tory kolejowe, stacja Chociw Łaski oraz wieża ciśnień (prawdopodobnie wybudowana przez Francuzów w XIX wieku).

 1992 r.
__________________________________________________________________________

 Gazeta Południowo-Pruska, 1802
__________________________________________________________________________


Dziennik Obwieszczeń Rządowych i Prywatnych dla Królestwa Polskiego 1827 nr 32

Podpisarz Trybunału Cywilnego pierwszej Instancji Województwa Kaliskiego. Podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek Jana, Ignacego, Maxymiliana , Antoniego, i Maryanny zamężnej Hrabiny. Małachowskiej, wszystkich rodzeństwa Turskich, jako beneficjalnych sukcessorów po niegdy Xawerym Turskirn pozostałych, od których Patron Trybunału Paweł Witkowski, w Kaliszu z urzędu zamieszkały stawa. — Trybunał Kaliski wyrokiem z dnia 24 Stycznia r. b. potwierdziwszy relacją biegłych, podzielającą dobra Widawskie, które niegdy Xawery Turski z mocy testamentu przez ś. p. Xiędza Felixa Turskiego Biskupa Krakowskiego wd. 29 Marca 1800 roku sporządzonego posiadał, na sześć oddziałów sprzedaż takowych nakazał—oddziały te są następuiące: Oddział Iwszy. Miasto Widawa z folwarkiem Kopieci wsią zarobną Ruda, położone nad rzeką Nieczecz mające w swem teritorium drugą większą rzekę Widawkę, na traktach głównych od Uściługa i Lublina doWarszawy, od Wrocławja do Warszawy, od Płocka do W rocławja, od Krakowa do Poznania, i od Łęczycy do Częstochowy, z Młynem na Kopcu i stawem rybnym, tamże na nim będącym, w gminie Widawa i Dąbrowa, w Pcie i Obwodzie Sieradzkim, Wdztwie Kaliskiem sytuowane, z gruntami, rolami, łąkami, borami, drogami, i wodami, włók 83, morgów 17, prętów 235, miary hełmińskiej obejmuiące. Oddział IIgi.—Folwark i wieś Dąbrowa przez której territorium przechodzą dwa trakty od Uściługa i Warszawy do Wrocławia, trzeci zaś od Piotrkowa do Kalisza, wraz z ogrodem włoskim i obszernym spacerowym i fruktowym, bardzo znaczną ilość dobrych gatunków drzew obejmującym, i z oranżerją w której różne rośliny, z wierzyńcem w którym chowane jelenie, z gruntami, łąkami, borami i lasami, w gminie Dąbrowa, w Pcie i Obwodzie Sieradzkim, Wdztwie Kaliskiem położone, 55 włók, 24 morgów, 133 prętów miary hełmińskiej obejmujące. Oddział IIIci — Folwark i wieś Wola Klesczowa, tudzież folwark i wieś Zawady w gminie Dąbrowa, w Pcie i Obwodzie Sierackim, Województwie Kaliskiem położone, z gruntami, rolami, łąkami, borami i lasami 71. włok, 19 morgów, 34. prętów miary hełmińskiej obejmujące — Oddział IV. — Folwark i wieś Świerczów w gminie Dąbrowa, powiecie i Obwodzie Sieradzkim, w Województwie Kaliskiem położone, z gruntami, rolami, łąkami i borami 31. Włok, 22. morgów, 250. prętów miary hełminskiej obejmuiące. Oddział. V.— Folwark i wieś Rogoźno przez którą przechodzą trakty od Uściługa i Warszawy do Wrocławia, od Piotrkowa do Kalisza — nad rzeką Widawką, na której iest młyn o trzech złożeniach, sytuowana w gminie Dąbrowy, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskiem położona, z gruntami, polami, łąkami, i borami 61 włok 16, morgów, 285 prętów obejmujące. Oddział VI. — Folwark i wieś Chrusty nad rzeką Nieczecz w gminie Dąbrowa, wpowiecie i Obwodzie Sieradzkim, w woiewodztwie Kaliskiem położona, z gruntami, lasami, borami, 29. włok, 15 morgów, 22. prętów miary hełmińskiej obejmująca. Publikacya warunków licytacji i przedaży wszystkich powyższych oddziałów, odbytą została na audyencyi Trybunału Kaliskiego, pierwsza w dniu 12 Marca r. b. o godzinie 10. zrana, druga w dniu 26 Marca, trzecia w dniu 9. Kwietnia r. b. termin temczasowego przysądzenia przed delegowanym assessorem Trybunału Kaliskiego Łukaszem Chrzanowskim odbytym został w dniu 23. Kwietnia r. b. o godzinie 3. z południa, zaś termin ostatecznego i stanowczego przysądzenia przed tymże samym delegowanym, oznaczonym iest, mianowicie: oddziału pierwszego i drugiego na dzień 26 Czerwca b. r. na godzinę trzecią po południu— oddziału trzeciego i czwartego na dzień 27 tegoż Miesiąca i roku na godzinę trzecią po południu , a oddziału piątego i szóstego na dzień 28 Miesiąca i roku tychże, także na godzinę trzecią popołudniu, a to w Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny sytuowanym, w wydziale drugim Trybunału Cywilnego.— O warunkach licytacyi przedaży każdego respectiwe oddziału majętności Widawskiej, można się dowiedzieć wbiórze podpisarza Trybunału i u Patrona Witkowskiego. w Kaliszu dnia 25 Kwietnia 1827 r. Marjan Krzyżanowki. Podp.

Gazeta Warszawska 1827 nr 87

Podpisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż na wniosek Jana, Ignacego, Maxymiliana, Antoniego i Maryanny zamężney Hrabiny Małachowskiey rodzeństwa Turskich, iako Sukcessorów beneficyalnych po niegdy Xawerym Turskim pozostałych, od których Patron Paweł Witkowski stawa, Trybunał wyrokiem z dnia 24 Stycznia r. b. potwierdziwszy relacyią biegłych, maiętność Widawską, którą niegdy Xawery Turski z mocy testamentu przez ś. p. Xiędza Felixa Turskiego Biskupa Krakowskiego na dniu 29 Marca 1800 roku sporządzonego posiadał, na sześć oddziałów dzielącą, sprzedaż takowey nakazał.
Folwark i wieś Wólka Kleszczowa, tudzież folwark i wieś Zawady w Gminie Dąbrowa, Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położone, z gruntami, rolami, łąkami, borami i lasami, 71 włók, 19 morgów, 34 prętów miary Chełmińskiey obeymuiące, do trzeciego oddziału należące, sprzedane zostaną przed Delegowanym Assessorem Trybunału Łukaszem Chrzanowskim, i w tym celu termin do tymczasowego przysądzenia na dzień 23 Kwietnia r. b. o godzinie 3 po południu w Kaliszu w Wydziale II Trybunału iest wyznaczony.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży nastąpi w dniu 12 Marca r. b. o godzinie 10 zrana. O warunkach można się dowiedzieć w Biórze Podpisarza Trybunału i u Patrona Witkowskiego.
W Kaliszu, dnia 8 Marca 1827 r.
Cichorski.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 23

OBWIESZCZENIE.
Kommisarz Obwodu Sieradzkiego.
Zawiadomia Szanowną Publiczność że w wsi Zawadach dobrach Widawskich zatrzymaną została klacz gniada, około lat 12 maiąca, na prawe oko zupełne ślepa, a na lewe mało widząca, właściciela niewiadomego będąca, kto by się bydź mienił właścicielem teyże zechce się zgłosić wciągu 5 tygodni do Bióra Obwodowego; a za udowodnieniem swey własności i zwróceniem kosztów prawnie przynależnych,
takową odbierze — inaczey zaś tu drogą Publiczney Licytacyi na fundusz ubogich sprzedaną zostanie —
Sieradz z dnia 19. Maia 1828 r.
Radoliński. Z.Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 89

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości iż w dniu 19 Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana i w dniu następnym, przed W. Antonim Pstrokońskim, Reientem Powiatu Sieradzkiego, w Sieradzu, odbędzie się publiczna licytacya na 3ch letnie wydzierżawienie dóbr ziemskich Miasta Widawy, w pięciu oddziałach to iest: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec, z wsią zarobną Ruda, 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Chrusty z Wsią folwarczną Zawady. 4 Wieś folwarczna Świerczów, i 5, Wieś folwarczna Rogoźno w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawo ta, poczynać się będzie od Sgo Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca 1832; ile te dobra czynszu dzierżawnego przynoszą, niewiadomo, albowiem zostaią w Administracyi. W Kaliszu dnia 3 Kwietnia 1829 roku. Leon Nowierski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 63

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Zawiadamia iż w dniu15 Maia r. b. o godzinie 10 z rana w Miescie Sieradzu przed W. Antonim Pstrokonskiem Reientem Powiatu Sieradzkiego, odbędzie się publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ziemskich maiętności Miasto Widawa z przyległemi wsiami, Świerczów, Rogoźno, Chrusty, Ruda, Wolka, Dąbrowa, Zawady, z Pustkowiami Kopiec, Pilchy, Podlow, Balazny, i Rożny zwanemi, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkiem Woiewództwie Kaliskiem położone. Dobra te wydzierzawione będą w sześciu oddziałach iako to: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec z wsią Zarobną Ruda. 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z Pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Rogoźno. 4 Wieś folwarczna Świerczów. 5. Wieś folwarczna Wolka Kleszczowa. 6. Wsie folwarczne Zawady i Chrusty. Dzierzawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1835. Dobra te przynoszą teraz rocznie czynszu dzierżawnego, ad 1 złp. 11,005. ad 2 złp. 8,200 ad 3 złp. 4,520 ad 4 złp. 5,755 ad 6 złp. 3,621 oddział zaś piąty zostaie W Administracyi, warunki do licytacyi przeyrzane bydź mogą u wspomnionego Reienta. W Kaliszu d. 14 Lutego 1832 r. Leon Nowierski.

Dziennik Powszechny 1835 nr 110

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie: a) Konopnica, w Powiecie Wieluńskim, b) Zakrzewek, w Powiecie Pyzdrskim, c) Rząśnia, w Powiecie Radomskim, d) Rorowno, w Powiecie Wieluńskim, e) Widawa z przyległemi wsiami Świerczów, Roguźno, Chrusty, Ruda, Wólka, Dąbrowa, Zawady z pustkowiami Kopice, Pilchy, Podlów, Balazny i Rożny zwanemi, w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa Seymowego, w dniu 1/13 Czerwca 1825 roku zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. 1835, do tegoż dnia 1838 r. przez publiczną licytacyą w dniu 30 Maia r. b. o godzinie 10 z rana, w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, pod następuiącemi głównemi warunkami.
1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, do gruntu przywiązane, z samego prawa przywiley maiące, tudzież wszelkie opłaty i składki przy licytacyi numerycznie wykazać się maiące.
2. Przed obyęciem dóbr w possessyą, a naydaley w dniach trzech po odbytey licytacyi i utrzymaniu się przy dzierzawie, zapłaci do Kassy Obwodu podatki zalegle i uprzywileyowane, iakie z dniem rozpoczęcia licytacyi zalegać będą.
3. Winien będzie przed obyęciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney na te dobra pożyczki przypadaiącą, z kosztami i karami, łącznie z ratą czerwcową r. z. co do dóbr: a. na złp. 3,204 gr. 17; ad b. złp. 792 gr. 12; ad c. zł. 2,313 gr. 22; ad d. złp. 5,044 gr. 2; ad e. złp. 10,676 gr. 11 obrachowaną.
4. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie: od dnia 1 do 12 Czerwca i od dnia 1 do 12 Grudnia każdego roku, które-to wypłaty półrocznie, co do dóbr ad a. złp. 1,468 gr. 29; ad b. złp. 492 gr. 27; ad c. złp. 930; ad d. złp. 3,673 gr. 15; ad e. 10,119 gr. 17 wynosić mogą.
5. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie.
6. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakiebądź nakłady gruntowe.
7. Codo uchybień opłat, dzierzawca poddać się winien exekucyi Administracyiney i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
8. Każdy chęć licytowania maiący złożyć ma na vadium w monecie brzęczącey, co do dóbr ad a. złp. 3,300; ad b. złp. 850; ad c. złp. 2,400; ad d. złp. 5,200; ad e. złp. 10,800, które onemuż po ukończeniu dzierzawy wydane zostanie, ieżeli warunkom dzierzawy zadosyć uczyni; w przeciwnym razie vadium to służyć będzie na pokrycie kosztów i szkód, iakieby z niedotrzymania warunków wyniknąć mogły. Vadium to po dopełnieniu §§. 2 i 3 ninieyszych warunków, iako kaucya na lat 3 dzierzawy w Dyrekcyi pozostać maiąc, może być przez pluslicytanta na listy zastawne z odpowiedniemi kuponami wymienione. Kalisz d. 2/14 Kwietnia 1835 roku. Prezes Jezierski. Pisarz Chrystowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 111

(N. D. 2348) Pisarz Trybunału Cywilngo I-éj Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie sukcessorów benficyalnych Józefa Buczyńskiego, to jest: 1. Joanny z Wężyków Buczyńskiej, po tymże Józefie Buczyńskim pozostałej wdowy w Pławnie mieszkającej, z własnych funduszów utrzymującéj się, jako matki i opiekunki nieletniego Franciszka Buczyńskiego.
2. Łukasza Kobierzyckiego, temuż nieletniemu przydanego opiekuna, dziedzica dóbr Dąbrowy-Wielkiej, tamże w Okręgu Sieradzkim mieszkającego.
3. Emiliii z Buczyńskich pierwszego ślubu Kordzikowskiéj i Nikodema małżonków Dzwonkowskich.
4. Albiny Buczyńskiej panny doletniéj.
5. Władysława Buczyńskiego.
6. Maryanny Buczyńskiej teraz Lucyana Sławianowskiego małżonki, czyli obojga małżonków Sławianowskich.
7. Bolesława Buczyńskiego w dobrach Pławnie Okręgu Radomskim Gubernii Kaliskiej mieszkających.
8. Józefy Buczyńskiej, teraz Oswalda Kamockiego małżonki, czyli obojga małżonków Kamockich, we wsi Niewierszynie Okręgu Opoczyńskim Gubernii Sandomierskiej mieszkających.
Wszystkich dziedziców dóbr Pławna z własnych funduszów utrzymujących się, którzy zamieszkanie prawne co do tego przedmiotu obrali u Józefa Miklaszewskiego Patrona przy Trybunale Kaliskim w Kaliszu mieszkającego, i tegoż Patrona Miklaszewskiego za Obrońcę do popierania przedaży w drodze przymuszonego wywłaszczenia dóbr miasta Widawy z przyległościami, w Okręgu Sieradzkim położonych ustanowili; aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w d. 10 (22), 11 (23), 12 (24) i 13 (25) Sierpnia 1842 r. zdziałanym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny położonym odbyć się mającą:
DOBRA ZIEMSKIE MIASTO WIDAWA
Składające się z miasta Widawy, z folwarku Kopiec, z wsi zarobnéj Ruda, z folwarku i wsi zarobnéj Dąbrowa Widawska, pustkowia Kobylarnia, z folwarku i wsi zarobnéj Roguźno z folwarku i wsi zarobnéj Świerczów z folwarku i wsi zarobnéj Zawady, z pustkowiem Staw i Łęg, z folwarku i wsi zarobnéj Chrosty, które wszystkie stanowią 2 Gminy, to jest jednę Gminę: miasto Widawa, a drugą Gminę powyż wszystkie wyrażone wsie pod nazwiskiem; Dąbrowa Widawska, położone są w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej, Parafii Widawa, należą prawem własności do sukcessorów beneficyalnych Xawerego Turskiego, to jest: 1. Maxymiliana Turskiego, 2. Jana Turskiego, 3. Ignacego Turskiego, 4. Antoniego Turskiego, 5. Maryanny z Turskich Małachowskiej po Józefie Hrabi Małachowskim pozostałej wdowy, wszystkich współdziedziców dóbr Widawy, z własnych funduszów utrzymujących się, we wsi Komornikach Okręgu i Gubernii Kieleckiej mieszkających, i zamieszkanie prawne obrane mających.
Dobra te wydzierżawione zostały na publicznej licytacyi przed Antonim Pstrokońskim, wówczas Rejentem Okręgu Sieradzkiego w dniach 22 i 23 Kwietnia (4 i 5 Maja) 1841 r. odbytej w pięciu oddziałach, z których oddział 1. składający się: z miasta Widawy, folwarku Kopiec, i wsi zarobnéj Ruda, zadzierżawił Antoni Turski za cenę roczną 14,300 złp. czyli rs. 2,145 i praw swych do téj dzierżawy Albinowi Grochowalskiemu ustąpił.
Oddział drugi obejmujący: folwark i wieś zarobną Dąbrowa Widawska, oraz pustkowie Kobylarnia, zadzierżawił Maxymilian Turski za cenę roczną złp. 9,300 czyli rs. 1,395.
Oddział trzeci, który stanowią folwark i wieś zarobna Roguźno, zadzierżawił Antoni Turski za summę roczną złp 3,810 czyli rs. 571 kop. 50, a następnie praw swych ustąpił Albinowi Grochowalskiemu.
Oddział czwarty składający się: z folwarku i wsi zarobnéj Świerczów, zadzierżawił Махуmilian Turski za summę roczną złp. 3.280 czyli rs. 492, od którego praw tych nabył Μaxymilian Porczyński.
Oddział piąty, obejmujący: folwarki Zawady i Chrosty z wsiami zarobnemi tegoż nazwiska, zadzierżawił Ignacy Kubiński za cenę roczną złp. 4,151 czyli rs. 622 kop. 65 który prawa swoje przelał na Xawerego Walewskiego, prawa te dzierżawy służą wyżej wymienionym dzierżawcom do d. 12 (24) Czerwca 1844 r.
Czynszownicy nie stali w dobrach tych są następni:
1. W mieście Widawie: Jan Orłowski, Hersz Mendlowicz, Abraham Krys, Jan Nepomucen Grodzicki, Jakób Knopf, Szmul Weiss, Sobestyan Derendowski, Szwartzbard cyrulik, wdowa Kohn po Szlamie Kohn pozostała, Abraham Knopf, Sora Bergmann wdowa, Josek Richtiger, od których czynsz wynosi rocznie złp. 2,481 czyli rs. 372 kop. 15: a nadto Jan Orłowski utrzymujący oberżę w mieście Widawie, szynkuje w niéj dworskie trunki za 31 grosz.
2. Na folwarku Kopiec: Szczepan Klatkowski i Antoni Bajer płacą rocznie złp. 360 czyli rs. 54.
3. W Roguźnie: Dominik Szymański, Jan Ciążkiewicz, Józef Frydrychowicz i Józef Kolasiński, płacą rocznie złp. 290 czyli rs. 43 kop. 50, nadto Szymański jako karczmarz szynkuje dworskie trunki za 21 grosz, zaś Kolasiński rybak, oddaje rocznie 100 funtów ryb.
4. W Swierczowie: Tomasz Nowak płaci rocznie 100 złp. czyli rs. 15, i szynkuje dworskie tranki za 31 grosz.
5. We wsi Dąbrowie Widawskiéj: Jan Krzemiak i Josek Jakóbowicz płacą rocznie złp. 410 czyli rs. 61 kop. 50.
6. W Zawadach i Chróstach. Tomasz Ławicki, Józef Ożuchowski, i Jakób Rożowski płacą rocznie złp. 150 czyli rs. 22 kop. 50; wszystkie powyższe czynsze niestałe wynoszą rocznie złp. 3,789 czyli rs. 568 kop. 35.
Oprócz tego zastrzeżoną jest dla nowonabywcy możność poszukiwania od mieszczan miasta Widawy czynszu tytułem dominio directo należnego, a przez nich obecnie nie opłaconego bez żadnej jednak ewikcyi.
Pańszczyzna do oddziału I-go Widawa i Kopiec przywiązana wynosi tygodniowo 47 dni ręcznych i 26 tłuk w żniwa, danina rocznie 13 kapłonów i 130 sztuk jaj.
Do oddziału 2-go Dąbrowa-Widawska wynosi tygodniowo sprzężajem lub ręczno dni 48, zaś ręcznych dni 90, danina rocznie 8 kapłonów, 24 mendli jaj i w gotowiźnie 96 kopiejek.
Do oddziału 3-go Roguźna pańszczyzny ciągłéj dni 32, ręcznej dni 60 tygodniowo, daniny rocznej 13 1/2 kapłonów oraz 13 1/2 mendli jaj.
Do oddziału 4-go Świerczów pańszczyzny ciągłej dni 12 ręcznej 52 dni tygodniowo i 64 tłuk w żniwa, danina wynosi rocznie 2 kapłony i 2 mendle jaj.
Do oddziału 5-go Chrósty i Zawady pańszczyzna ciągła wynosi dni 36, ręczno dni 102, tłuk w żniwa 12, danina rocznie gotowizną rs. 1 kop. 8, kapłonów 9 i mendli jaj 9.
Oprócz tego włościanie w oddziałach wszystkich powyżej wyrażonych odbywają powinności w protokule zajęcia wyszczególnione, posiadając załogę gruntową tamże wymienioną.
Rozległość oddziału 1. w szczególności miasta Widawy, obejmuje około mórg 1,021 pr. kw. 23; folwarku Kopiec i wsi zarobnéj Ruda, około mórg 571, pr. kw. 208, z tych lasu około mórg 157, pr. kw. 180.
Oddziału 2. to jest folwarku i wsi Dąbrowa Widawska około mórg 1,189, pr. kw. 353, z tych lasu około mórg 115, pr. kw. 260.
Oddziału 3. folwarku i wsi zarobnéj Świerczów około mórg 801 pr. kw: 260, z tych lasu około mórg 398, pr. kw. 240.
Oddziału 4, folwarku i wsi zarobnéj Roguźno około mórg 1,465, pr. kw. 24,z tych lasu około mórg 398 pr. kw. 254.
Oddziału 5. i wsi zarobnéj Zawady, oraz folwarku i wsi zarobnéj Chróstu około mórg 2,203, pr. kw. 370, z tych lasu okołο mórg 636, pr. kw. 38. Prócz tej rozległości pastwiska przy każdym oddziale stosunkowo będące, obejmują rozległości około mórg 592, pr. kw: 275, zaś, wody, piaski i miejsca mniéj użyteczne, obejmują około mórg 1,797, pr. kw. 78. Rozległość więc całych dóbr wynosi około mórg 9,571, pr. kw. 136.
Od strony dóbr Patok, Wielkiej Wsi, oraz Grabno i Siedlce exystują kontrowersa w pastwiskach, łąkach i boru w małej obszerności. W mieście Widawie odbywa się rocznie jarmarków 12.
Bliższy opis szczegółowy tych dóbr znajduje się w zbiorze objaśnień, któren jak równie warunki licytacyi i przedaży w Kancellaryi Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiéj, i u Józefa Miklaszewskiego Patrona przedaż popierającego przejrzane być mogą.
Sprzedaż tych dóbr odbędzie się stosownie do konkurencyi do kupna albo w całości, lub też w pięciu oddziałach wyżej wyrażonych w jakich takowe dobra są wydzierżawione. Protokuł zajęcia wyżéj wspomniony w jednej kopii Maciejowi Staszczykowskiemu ustanowionemu dozorcy w dniu 14 (26) Sierpnia 1842 r., w drugiej kopii Janowi Bakowicz Burmistrzowi miasta Widawy, na ręce Fortunata Gajewskiego Ławnika Kassyera tegoż miasta, w trzeciej Albinowi Grochowalskiemu Wójtowi Gminy Dąbrowa-Widawska, w czwartej zaś Jakóbowi Bojemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego w d. 15 (27) Sierpnia 1842 r. wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej dnia 26 Lutego (9 Marca) 1844 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej, w d. 10 (22) Marca 1844 r. wpisanym i zaregestrowanym został.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień oraz warunków licytacyi i przedaży na audyencyi Trybunału Kaliskiego w d. 7 (19) Czerwca 1844 r. o godzinie 10-ej z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 11 (23) Marca 1844 r.
F. Salezy Wołowski Pisarz.

Warszawska Gazeta Policyjna 1845 nr 232


W dniu 6 b.m., we wsi Zawadach, pow. Sieradz­kim, przez uderzenie piorunu, spaliła się stodoła i stojący pod tąż stodołą Grzegorz Szczepaniak, lat 16 życia mający, zabitym został.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 60

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(Ν. D. 1173) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Pо śmierci:
3. Franciszka Bielskiego właściciela dóbr to jest: a) Bogumiłowa; b) Pstrokońszczyzna c) Wójtostwo Sieradzkie z przyległością Wiechucice i folwarkiem Zalesie, d) wsiów Zawady i Chrusty wszystkich z Okręgu Sieradzkiego; e) Grabno i Zamoście; f) Siedlce z częścią Korczyska lit. B. ostatnich dwóch z Okręgu Szadkowskiego, tudzież wierzyciela kapitałów w dziale IV. wykazu mieszczących się jako to: 1,.złp. 8,040 albo rs. 1206 sposobem ostrzeżenia na dobrach Buczku z Okręgu Szadkowskiego pod N-mi 38 i 41; (…) 4, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop.17 1/2 ad 14 ad b,ad aa, ad B. ad a; 5, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop. 17 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad B. ad c; 6, złp. 11,863 gr. 15 albo rs. 1779 kop. 52 1/2 ad 14 ad b, ad.aa, ad C; 7,złp.11,8..3* gr...5* czyli rs. 1779 kop. 52 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad A: 8, złp. 19,566 gr. 20, albo rs. 2...35* i złp. 1466 gr. 20 czyli rs. 220 ad.15: 9, złp. 3,000 albo rs. 450 ad 15 i ad 15...*; 10, złp. 15,000 albo rs. 2250 ad 17; 11, złp; 11,270 gr. 5 albo rs. 1690 kop. 52 1/2 złp. 2552 gr. 29, albo rs. 382 kop. 94 1/2 i złp 200 albo rs. 30 ad 27;12, złp.9000 albo rs. …..*, złp. 10,770 albo rs. 1615 k. 50, złp. 80,098 gr. 10 albo rs. 12,014 kop. 75; złp. 18,144 gr. 15, albo rs. 2721 kop. 67 1/2, złp. 400 albo rs. 60 ad 29, wszystkich począwszу od Nr. 4 do włącznie N-u 12, na dobrach Błaszki zabezpieczonych a bezpieczeństwo swe i na dobrach Wilczkowice i Gzików z Okręgu Wartskiego opierających, dalej wierzyciela następujących praw na dobrach Sokołowie z Okręgu Sieradzkiego zapisanych to jest. 13, zastrzeżenia względem ostrzeżenia co do skutków processów wytoczonego o kontrowers pomiędzy temi dobrami a dobrami Bogumiłów zachodzący, w dziale III. pod Nr. 12, a zastrzeżenie względem ostrzeżenia co do skutków processu wtoczonego, o dewastacyą boru w kontrowersie będącego w dziale IV. pod Nr. 21, nakoniec współwierzyciela; 14, złp. 2171 gr. 18, albo rs. 325 kop. 74 w dziale IV. ad 10 na dobrach Bogumiłowie zahypotekowanych, otworzyły się spadki do uregulowania których wyznacza się termin na dzień 17 (29) Września r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu. Kalisz dnia 22 Lutego (6 Marca) 1849 r.
Jan Niwiński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 247

(N D. 5291) Pisarz Trybunału Cywilnego I-szej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu Stosownie do art. 682 K. P S, wiadomo czyni: iż na żądanie Ksawerego Turskiego dziedzica dóbr Sulmierzyce, w tychże dobrach Okręgu Radomskim mieszkającego, zamieszkanie prawne do tego interessu u Józefa Wasiłowskiego Patrona przy Trybunale tutejszym w Kaliszu obrane mającego od którego tenże Patron staje i subhastacyą dóbr Chrusty i Zawady popiera, w poszukiwaniu summy rs. 6450 z procentem 50j0 od daty ostatniego kwitu liczyć się winnym, z mocy aktu przed Józefem Białobrzeskim Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu, w dniu 15 (27) Czerwca 1846 r. zaznanego, od sukcessorów Franciszka Bielskiego, tychże dóbr niepodzielnych właścicieli: to jest: Jana, Zygmunta Zenobji i Marji nieletnich rodzeńswa Bielskich, zostających w opiece wdowy po tymże, a matki ich, Filipiny z Kleszczyńskich Bielskiej, we wsi Chrustach Okręgu Sieradzkim Gubernji Warszawskiej zamieszkałej, protokułem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale tutejszym, w dniach 13 (25) 14 (26) 15 (27) Maja 1857 roku sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone w drodze sądowej wywłaszczenie.
Dobra Ziemskie Chrusty i Zawady,
składające się z wsi zarobnéj i folwarku Chrusty, z takiejże wsi i folwarku Zawady ze wszystkiemi użytkami bez wyłączenia, w Gminie tegoż nazwiska, Parafii Miasta Widawy, w Okręgu i Powiecie Sieradzkim, Guberni Warszawskiej położone, prawem własności do egzekwowanych Jana, Zygmunta Zenobji i Marji nieletnich rodzeństwa Bielskich należące, poszukiwaną wierzytelnością w Dziale IV pod Nr. 2. Wykazu Hypotecznego obciążone, obejmują: pierwsze, to jest Chrusty, ogólnej przestrzeni około włók 24 mórg 8 miary Nowo-polskiej, drugie, to jest Zawady, około włók 46 mórg 25 prętów kwadratowych 250 takiejże miary, a to w gruntach ornych żytnich klassy II., III. i IV. ogrodach, łąkach, borach, zaroślach, wodach bagnach i stosunkowych nieużytkach, jak to w protokule zajęcia bliżej opisano
a) We wsi Chrustach zabudowania dworskie:
1. Dwór z przystawką i sklepem, z drzewa, gontami i słomą kryty. 2. Sklep za dworem ziemią pokryty. 3. Kloaka z drzewa, pod deskami, o jednym przedziale. 4. Spichrz z drzewa pod szkudłami, na podmurowanin. 5. Obory, sieczkarnia i wozownia, pod jednym dachem szkudlanym słomianym, drewniane, na podmurowaniu. 6. Szopa na słupach drewniana słomą kryta. 7. Stajnie i obory drewniane, na podmurowaniu z kamieni, pod jednym dachem, słomą i szkudłami krytym, 8. Studnia z żurawiem, balami ocembrowana. 9. Chlewiki z drzewa, słomą kryte. 10. Stodoła o dwóch klepiskach, z drzewa, ściany w strychulec gliną oblepiane, słomą kryta. 11. Chlewiki o pięciu przedziałach, w końcu stodoły drewniane, słomą kryte. 12. Stodoła o jednym klepisku w połowie z drzewa, a w połowie z chrustu, słomą kryta. 13. Szopa do zboża drewniana, słomą kryta. 14. Dwa brogi drewniane, słomą kryte. 15 Dom drewniany słomą kryty, przez ludzi dworskich zamieszkany. Przy dworze jest piętnaście sztuk drzew rodzajnych, a około pięćdziesiąt sztuk dzikich.
b) Zabudowania wiejskie tamże:
Chałup 19 drewnianych, z których jedna deskami z łabuziem, reszta słomą kryte, jedna zaś na szynk trunków dworskich przez Józefa Gajdę szynkarza zajęta. Obór 10. Stodół 14. Szop dwie. Wszystko z drzewa słomą kryte. Dwie studnie ocembrowane z żurawiem. Cztery ogródki owocowe, ogółem 85 sztuk drzewa rodzajnego mające. Pioc jeden za wsią do suszenia lnu.
Włościan bez załóg dworskich jest 17. Z tych odrabiają dworowi ręcznie gospodarze: 1. Stanisław Kwaśniak 2. Franciszek Luter 3. Józef Chodak po 4-ry dni 4. Michał Kozioł. 5. Józef Szkudlarek. 6. Jan Kurzawiak 7. Grzegorz Pawłowski. 8. Tomasz Cichecki. 9. Józef Ślązak. 10. Walenty Mrozowicz, po trzy dni. 11. Józef Kozioł. 12. Jan Kanty Braniecki, 13. Mateusz Olejniczak. 14 Mateusz Krzysztofiak. 15 Antoni Olejniczak, po dwa dni. 16. Mikołaj Kozioł po jednym dniu. 17. Franciszek Mrozowicz komornik nie odrabia. Prócz tego mieszkają we wsi włodarz, rataj i stróż dworski.
c) We wsi Zawadach zabudowania dworskie:
1. Dwór, przez ludzi dworskich zamieszkany, drewniany, dranicami i słomą kryty. 2. Obory. 3 Owczarnia, także z drzewa, słomą kryta. 4. Studnia, balami ocembrowana, z żurawiem.
d) Zabudowania wiejskie tamże:
Dom gościniec, w którym mieszka Kazimierz Jasiński, trunki dworskie za wynagrodzeniem 310j0 procentu szynkujący i płaci dworowi czynszu rocznego po rs. 12, Chałup 26 drewnianych, słomą krytych złych jedna pustka i jedna niedokończona. 20 obór samych lub ze stajniami. 23 stodół. 7, chlewów, 3 szopy. Wszystko z drzewa, słomą kryte. Jedna kuźnia i ośm studzien balami ocembrowanych.
Włościan bez załóg dworskich jest 25. Z tych gospodarze:1. Walenty Mielcarek, odrabia tygodniowo dworowi zaprzęgiem dni dwa, ręcznie dni trzy. 2. Mikołaj Włodarczyk, dzień jeden zaprzęgiem a trzy dni ręcznie. 3. Piotr Kozuch. 4 Marcin Krzyżański. 5 Filip Cichołowski. 6. Tomasz Janik 7. Mikołaj Klimaszewski. 8. Jakób Błaszczak. Po jednym dniu zaprzęgiem i po dwa dni ręcznie. 9. Franciszek Gorczyca półtrzecia dnia ręcznie. 10. Tomasz Kozioł 11. Józef Gładys. 12. Maciej Matczak. 13. Walenty Koperski.14 Łukasz Krzyżański. 15. Antoni Pierkosz 16. Stanisław Janik. 17. Izydor Krzyżański. 18. Jan Witowski. 19. Łukasz Chodak. 20. Mateusz Chodak. 21. Józef Chodak. 22. Antoni Kędzieła. 23. Paweł Ciechanowski. Odrabiają po dwa dni ręcznie. 24. Marjanna Goczałkowa komornica po jednym dniu ręcznie. 25 Wojciech Brzozowski komornik, bez robocizny, opłaca tylko czynszu po rs. 5 rocznie. Izydor Chwalkowski kowal, do którego porządki w kuźni należą, opłaca czynszu po rs. 9 rocznie i załatwia dworowi starą robotę bezpłatnie. Wreszcie zajmuje jednę chałupę borowy dworski.
Stan granic, szczegółowej rozległości dóbr gleby ziemi, położone i przestrzeni gruntów dworskich i włościańskich, sprzętu siana, wysiewów, zajętego wraz z dobrami żywego i martwego inwentarza, ogrodzeń, tudzież podatków i ciężarów gruntowych i praw włościan, obięty jest powołanym protokułem zajęcia. Propinacja jest dworska. Fabryk i zakładów nie ma żadnych.
Dobra te podług protokułu zajęcia, zostają w posiadaniu Filipiny Bielskiej wdowy, matki i opiekunki nieletnich dłużnych współwłaścieli.
Szczegółowy opis dóbr zajętych, znajduje się w akcie zajęcia u kierującego przedażą Józefa Wasiłowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, tamże zamieszkałego. Zbiór obiaśnień zaś i warunki przedaży, przejrzane być mogą w Kancellarji tegoż Trybunału.
Akt zajęcia doręczony jest w kopiach:
1. Filipinie Bielskiej wdowie, jako matce i głównej opiekunce rzeczonych nieletnich Bielskich, oraz dozorczyni dóbr tych, do rąk własnych dnia 15 (27) Maja 1857 roku.
2. Janowi Mizger, Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego, w Mieście Sieradzu urzędującemu. 3. Franciszkowi Zapart, Wójtowi Gminy Chrusty i Zawady, w mieście Widawie Okręgu Sieradzkim urzędującemu.
Obudwóm do rąk własnych dnia 5 (17) Czerwca 1857 roku.
Akt tenże wniesiony jest do księgi wieczystej powyż zajętych dóbr w Kaliszu d. 4 (16) Października 1857 roku, a w dniu dzisiejszym wpisany do księgi zaaresztowań w Kancellaryi Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień, i warunków przedaży, nastąpi w dniu 10 (22) Grudnia 1857 r. o godzinie 10 rano, na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych jego posiedzeń, przy ulicy Józefiny w pałacu Sądowym, gdzie i przedaż dóbr tych odbywać się będzie.
Kalisz d. 17 (29) Października 1857 r.
Radca Honorowy, Józef Migórski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 13

(N. D. 130). Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
4. Michaliny Emilji dwóch imion Klessel, współwłaścicielki nieruchomości (…) oraz sum: a) rsr. 4,500, w Dziale IV pod Nr. 10 z warunkiem w Dziale III pod Nr. 11 na dobrach Chrusty Zawady z Okręgu Sieradzkiego i b)rsr. 300, w Dziale IV pod Nr 36, na dobrach Poradzew z Okręgu Wartskiego hypotekowanych.
Otworzyły się spadki, do regulacji których, oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 13 (25) Lipca 1867 r.
Kalisz d. 21 Grud. (2 Stycz.) 1866/7 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 200

(Ν. D. 5029). Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:
5. Chrusty i Zawady, z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, dawniej do majętności Widawa należące, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 556 kop. 62, wadium do licytacji rsr. 2,400, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 9,250, termin do sprzedaży d. 13 (25) Maja 1868 r., przed Rejentem Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 8 (20) Sierpnia 1867 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 50

N. D. 1452. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Wincentego Łozińskiego wierzyciela sumy rs. 900, sposobem ostrzeżenia na dobrach Włoczyn A. i Grzymaczew A. pod Nr.31, na dobrach Chrusty Zawady pod Nr. 19, na dobrach Ochle pod Nr: 71, wszystkich z Okręgu Sieradzkiego w dziale IV hypotekowanej.  
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których oznacza się termin na dzień 3(15) Września 1868 r. w Kaliszu w kancelarji podpisanego Rejenta.
Kalisz d. 22 Lutego (5 Marca) 1868 r.
Wilchelm Grabowski.


Dziennik Warszawski 1868 nr 114

N. D. 3327. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Walerji z Kachelskich Stokowskiej, tudzież Walerjana Stokowskiego, czyli razem obojga małżonków Stokowskich w imieniu własnem, oraz jako opiekunki nieletniej Julji Klessel, córki zmarłego Karola Klessel i nieletniego Mieczysława Stokowskiego, w mieście Kaliszu zamieszkałych, z których Walerjan Stokowski, mąż Walerji Kachelskich urzęduje jako Patron Trybunału w Kaliszu, a oboje są właścicielami dóbr Kocin, zamieszkanie zaś prawne mają obrane u popierającego sprzedaż Władysława Rutkowskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w mieście Kaliszu zamieszkałego, w drodze przymuszonego wywłaszczenia w poszukiwaniu sumy rsr. 4,500 z procentami od Nepomucena Bogusławskiego właściciela dóbr Chrusty-Zawady protokółem Komornika przy Sądzie Pokoju w Sieradzu Stanisława Kierskiego na gruncie dóbr Chrusty-Zawady dnia 5 (17) Marca 1868 r. spisanych, zajęte zostały na sprzedaż dobra ziemskie
CHRUSTY-ZAWADY,
składające się z folwarków i wsi Chrusty-Zawady z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, inwentarzem żywym i martwym do gruntu przywiązanym, z lasami, obsiewami, propinacją, polowaniem, zgoła z tem wszystkiem co całość tych dóbr stanowi bez żadnego wyłączenia w tem ograniczeniu jak się znajdują przy względzie na prawa włościanom Najwyższym Ukazem z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. nadane.
Dobra te są położone w jurisdykcji Sądu Pokoju w Sieradzu, w Powiecie Łaskim Gubernji Petrokowskiej, gminie Chociw parafji Widawa, graniczą Chrusty z Zawadami i tylko przedzielone są borem, w którym są granice widoczne, całe zaś te dobra graniczą, na północ z dobrami Zborowem, na południe z Dąbrową Rusiecką, na wschód z kolonją Wincentów, na zachód z Grabowiem, gdzie przedziela rzeczka zwaną Niecieć.
Właścicielem hypotecznym tych dóbr jest Nepomucen Bogusławski i zostają w jego posiadaniu, w których mieszka i zamieszkanie prawne ma obrane.
Dobra zajęte mają przybliżonej ogólnej rozległości jak następuje:
1. Wieś Chrusty włók 24 mórg 8 prętów 210. Boru należącego do tejże wsi włók 39.
2. Folwark Zawady włók 34 mórg 25 pręt. 250 na miarę nowopol.
Czyli razem włók 98 mórg 4 pręt. 160 na miarę nowopol, w której to ilości mieści się gruntów włościańskich we wsi Chrusty włók 4 mórg 17. zaś we wsi Zawady włók 11 pręt. 200 zajęciu nie ulegających, grunta są klasy II. III. i IV. żytnie.
W dobrach znajduje się drzewo różnego gatunku: sosnowe, dębowe, świerkowe, i olszowe.
Na gruncie znajduje się inwentarz: koni 8, wołów 2, owiec 150, wozów 2, pługów 3, krów 6, jałowizny 6, protokółem zajęcia objęty.
W dobrach zajętych Chrusty zabudowania są: dwór oficyna z przybudowaniem, dwie stodoły, tudzież spichrz ze stajnią pod jednym dachem, obory i owczarnia pod jednym dachem, czworaki w których mieści się karczma, zaś na folwarku Zawady jest karczma z zajazdem i kuźnia.
Podatki wedle świadectwa kasy Powiatowej w Łodzi opłacają się rocznie rsr. 424 kop 85. Szczegółowy opis zajętych dóbr znajduje się wraz zbiorem warunków licytacyjnych do przejrzenia u popierającego sprzedaż Władysława Rutkowskiego Patrona w Kaliszu i w biórze Pisarza Trybunału.
Protokół zajęcia spisany na gruncie dnia 5(17) Marca 1868 r. doręczony jest w kopiach: Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskiemu dnia 16(28) Czerwca 1868 r. i wójtowi gminy Chociw Wincentemu Tarnowskiemu dnia 20 Marca (1 Kwietnia) 1868 r. do rąk własnych. Następnie zajęcie to wniesione zostało do księgi wieczystej hypotecznej dóbr Chrusty-Zawady w dniu 2 (14) Maja1868 r., a w dniu 15(27) Maja 1868 r. w księdze przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu zaregestrowane zostało.
Sprzedaż zajętych dóbr odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych i sprzedaży nastąpi na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 4 (16) Lipca 1868 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 15 (27) Maja 1868 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
5. Chrusty i Zawady, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rsr. 801 kop. 46 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim d. 3 (15) Marca 1870 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 1,600. Licytacją rozpocznie się od sumy rs. 9,250.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu 1° SS-ów Michaliny Emilji 2 imion Klessel i 2° SS-ów Wincentego Łozińskiego, wierzycieli hypotecznych dóbr Chrusty i Zawady.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 86

N. D. 3186. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Hanny z Nelkenów Frenklowej (…) b) co do summ na rozmaitych dobrach w dziale IV zachypotekowanych a mianowicie: Stok z Okręgu Kaliskiego pod Nr. 60, rs. 513 która rosciąga także swe bezpieczeństwo i na dobrach Ochle, Włocin, Chrusty i Zawady z Okręgu Sieradzkiego pod Nr. 85, 41, 30. (…) Rudlice z O-gu Wieluńskiego pod N. 46 rs. 4343 kop. (…) Ptaszkowic z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 35, rs. 1273.  
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 19 (31)Października 1870 r. o godzinie 10 z rana w kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 11 (23) Kwietnia 1870 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 171

N. D. 4856. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamia, iż w dniu 12 (24) Lipca r. b. w godzinach przedpołudniowych na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń Wydziału I-go ogłoszone zostaną po raz pierwszy warunki licytacyjne ułożone do sprzedaży folwarku Zawady położonego w okręgu Sieradzkim, powiecie Łaskim, gubernji Petrokowskiej, a należącego do gminy Chociwa parafji Restarzewa.
Folwark ten na żądanie Mojżesza Bloch, właściciela nieruchomości w m. Kaliszu oraz Kazimierza Kaczkowskiego Asesora Sądu Policji Poprawczej we wsi Tyniec pod Kaliszem mieszkających, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Aleksandra Czyńskiego w temże mieście Kaliszu mieszkającego, który w popieraniu spszedaży folwarku Zawady w okręgu Sieradzkim położonego stawać będzie dla siebie obrane mających, zajęty został na przymuszoną sprzedaż wywłaszczonemu z niego dłużnikowi Juljanowi Szyszczyńskiemu właścicielowi folwarku Zawady, w temże folwarku zamieszkałemu, w poszukiwaniu sumy rs. 3000 z procentem po 5% od d. 2 (14) Stycznia 1871 r. na mocy aktów:
1. Aktu Urzędowego przed Rejentem Zenonem Łopuskim w dniu 4 (16) Maja 1868 r.
2. Aktu Cesji przed tymże Rejentem Zenonem Łopuskim w dniu 2(14) Lutego 1873 r. zdziałanych, przez Akt Franciszka Roweckiego, Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w d. 23 Marca (4 Kwietnia) 1873 r. rozpoczęty i tegoż samego dnia ukończony.
Akt ten doręczony został Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Wincentemu Smoleńskiemu, oraz wójtowi gminy Chociw Wincentemu Sarnowskiemu obydwom w d. 14 (26) Kwietnia 1873 r. następnie wpisany został do księgi wieczystej folwarku Zawady d. 19 (31) Maja 1873 r. do księgi zaś przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu na ten cel utrzymywanej d. 1 (13) Czerwca t. r. Szczegółowy opis folwarku Zawady pod względem klasyfikacji gruntów, budynków i innych szczegółów znajduje się w protokóle zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Aleksandra Czyńskiego, gdzie również jak i u Pisarza Trybunału zbiór objaśnień i warunków, każdego czasu przejrzeć można.
Granice folwarku Zawady są jawne ze wszech stron oznaczone kopcami, przybliżona ich rozległość wynosi włók 13, mórg 10, prętów 100, miary nowopolskiej czyli dziesiatyn 200.
Grunta folwarku Zawady należą do klasy III, IV, i V.
Podatki folwark Zawady opłaca do kasy powiatowej w Łasku rocznie rs. 42 kop. 19 wedle świadectwa przez tęż kasę pod dniem 13 Stycznia 1873 r. wydanego.
Kalisz d. 2 (14) Kwietnia 1873 r.
Po 3-ch krotnem ogłoszeniu warunków licytacyjnych w dniach 12 (24) Lipca 1873 r. 26 Lipca (7 Sierpnia) oraz 9(21) Sierpnia t. r. termin do temczasowego przysądzenia tych dóbr na dzień 7 (19). Września r. b. godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczonym został. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5,000, w gotowiźnie, jaką popierający sprzedaż ofiaruje. Kalisz d. 9 (21) Sierpnia 1873 r.
Asesor Kolegialny J. Migórski.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1879 nr. 8
_________________________________________________________________________________


Kurjer Warszawski 1883 nr 309

— Wypadki na prowincji. (…) — W dniu 10 b. m., we wsi Zawady, w powiecie łaskim, 3-letni Michał Michalczyk, pozostawiony bez dozoru starszych, wyszedł przed dom i wpadłszy w rów napełniony wodą, utonął.  

Dziennik Łódzki 1892 nr. 176

W powiecie łaskim pięć pożarów wyrządziło strat na sumę rs. 5,860; (...) i włościanie wsi Zawada, którym zgorzało 9 domów mieszkalnych, oraz 21 obór i stodół, ubezpieczonych ogółem na sumę rs. 2,290.

Goniec Łódzki 1902 nr 161

§ Spadki. Wydział hypoteczny piotrkowskiego sądu okręgowego ogłasza, że na d. 21 stycznia r. p. wyznaczono termin ostateczny do uregulowania spadków:
7) po Rozalii Ojrzanowskiej, właścicielce majątku Zawady w pow. łaskim;

Gazeta Świąteczna 1919 nr 2027

Z pod Widawy, w powiecie łaskim piszą do nas: Pożary w naszej okolicy szerzą się w sposób zastraszający. Zaledwie zdołano sprzątnąć żyto z pola i wszyscy cieszyli się z tegorocznych zbiorów, aż dnia 8 sierpnia wybuchł pożar we wsi Zawadach i zagrażał połowie wsi. Jednakże dzięki usilnej i wytrwałej pracy tamtejszej straży ogniowej i innych, z sąsiednich wsi, zdołano pożar powstrzymać, chociaż zaledwie 5 łokci od palącej się stodoły ze zbożem stał stóg żyta. Spaliły się 4 domy, 4 stodoły ze zbożem i 2 obory. Dnia 19 września pożar nawiedził wieś Grabowie. Pożar ogarnął stodoły pełne zboża. Spłonęły 4 zagrody gospodarskie; oprócz budynków ogień pochłonął 2 świnie, wszystkie sprzęty i narzędzia rolnicze. W gaszeniu pożaru brało udział siedem straży ogniowych ochotniczych z okolicy. Dnia 28 września pożar nawiedził już powtórnie w tym roku wieś Rogoźno; spaliło się, 6 budynków, świnia i wszystkie narzędzia rolnicze. W gaszeniu pożaru brały udział cztery straże ogniowe. Zaledwie minęły dwa dnie, aż tu d. 1 października pali się we wsi Chociwiu. Poszła z dymem stodoła dworska ze zbożem, wartem zgórą 40 tysięcy rubli. Czynne były przy gaszeniu pożaru dwie straże. Straty, zarządzone przez te pożary, wynoszą przeszło 100 tysięcy rubli. Straży ogniowych ochotniczych jest w okolicy kilka. Straż w Zawadach, założona w roku 1917, dotychczas nie miała własnej sikawki; dopiero po ostatnich pożarach uchwalono na wiecu gromadzkim w Zawadach dobrowolną składkę na kupno sikawki po 1 rublu od morga ziemi ornej. Dodawszy do tego dochód z przedstawień teatralnych i loterji fantowej, straż kupiła sikawkę. Czytelnik A. W.

Gazeta Świąteczna 1919 nr 2027

Poszukuję jakiejkolwiek pracy. Józef Bernencik w Zawadach, poczta Widawa.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 46


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 13.8 1925 r. L. Pr. 4729 (1) II, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1073, „Kółko rolnicze w Zawadach" (pow. Łaski).


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 1

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ
ŁÓDZKIEGO,
L. p. 1989 d. 18.10 1928 r. L. B. P. 7343 Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach, pow. Łask.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 15

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
13) Łukaszu Białczyku, synu Pawła, właścicielu: a) osady karczem­nej w dobrach Zawady i b) działki gruntu o przestrzeni 5 dzies. 300 sąż. kw. w kolonji „Zawady Nr. 1", pow. łaskiego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 28 sierpnia 1930 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 17 i 18 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie zaś co do punktów 19 i 20 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipo­tecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 40

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spad­kowe:
2) i 3) Mateuszu, synu Stanisława, i Agnieszce ze Stępniów, mał­żonkach Frątczyk vel Fronczyk, właścicielach działki gruntu Nr. 5, oprzestrzeni 11 dzies. 1.957 sąż. kw. w Dziale II do Nr. 2 (str. 10, Tomu I) w dobrach Zawady, pow. łaskiego uregulowanego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 21 listopada 1930 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 w kancelarji wydziału hipotecznej sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu 6 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 13

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 23 maja 1930 r., obwieszczacie na skutek podania Józefy Tasarz, zamieszkałej we wsi Zawady, gminy Chociw, pow. łaskiego, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Marcina Tasarza za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Marcina Tasarza, męża petentki, syna Szczepana i Marjanny z Bernasińskich, urodzonego we wsi Ogroble, pow. wieluńskiego, w dniu 23 lipca 1877 roku, ostatnio zamieszkałego we wsi Zawady, gm. Chociw, pow. ła­skim, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 roku do wojska rosyjskiego, nie­wiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opu­blikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. PI. Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Marcina Tasarza posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie, do sprawy Z. 1627/29.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 39

Sąd grodzki w Widawie, pow. łaskiego, na zas. art. 511 i 3091 U. P. C., wzywa Józefa Krysiaka, syna Józefa, niewiadomego z miej­sca pobytu, aby w terminie 4-miesięcznym od daty wydrukowania ni­niejszego wezwania, stawił się do tegoż sądu, w charakterze pozwanego, w spr. Nr. C. 217/31 o podział osady położonej we wsi Zawady, pow. łaskiego.
W razie niestawiennictwa wzywanego osobiście lub przez pełno­mocnika w oznaczonym terimnie, sprawa osądzona będzie w jego nie­obecności. 
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1932 luty
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Chociw dzieli się na gromady:
6. Zawady, obejmującą: wieś Zawady, kolonję Struga Zawady, kolonję Zawady, stację kolejową Widawa.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1935 nr. 23 bis
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 24

Wydział I Cywilny, Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 16 listopada 1936 r., ogła­sza, że na skutek podania Stefana Marcinkowskiego, zamieszkałego we wsi Zawady, gm. Chociw, pow. łaskiego, poczta Widawa, wszczęte zo­stało postępowanie celem uznania Andrzeja Marcinkowskiego, za zmar­łego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Andrzeja Marcinkow­skiego, ojca petenta, syna Sebastiana i Elżbiety z Pokorskich, urodzo­nego we wsi Dąbrowa w dniu 5 października 1878 roku, ostatnio zamiesz­kałego we wsi Zawady, gm. Chociw, pow. łaskiego, który w roku 1914 powołany został do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcznym od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarii Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego nr 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi, wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Andrzeja Marcin­kowskiego, posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiado­mili Sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy nr Co. 743/36.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 210
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 41

Wydział I Cywilny Sadu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 29 marca 1939 r. ogła­sza, że na skutek podania Józefa Krzyżańskiego, zamieszkałego w Łodzi, ul. Marysińska nr 33, wszczęte zostało postępowanie, celem uznania Marianny Krzyżańskiej za zmarłą i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tęże Mariannę Krzyżańską, matkę petenta, a córkę Łukasza i Katarzy­ny z domu Iwańskiej, urodzonej w Widawie w dniu 6 maja 1887 roku, ostatnio zamieszkałej we wsi Zawady, gm. Chociw, pow. łaskiego, któ­ra w roku 1919 wyjechała zagranicę do Niemiec, niewiadomej z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcznym, od daty opublikowania niniejsze­go, stawiła się w kancelarii Wydziału Cywilne­go Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Pl. Dąbrow­skiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uzna­nie jej za zmarłą.
Nadto I Wydział Cywilny Sądu Okręgowe­go w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionej Marianny Krzyżańskiej, posiadają wiadomości, by o znanych sobie fak­tach zawiadomili Sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy nr Co. 248/38.

Dziennik Łódzki 1951 nr 224 

"Plon niesiemy plon
w nasz ludowy dom."
Dożynki w gminie Chociw
Zielona polana lasku widawskiego dawno już nie gościła tak wielu osób. Przybywali pieszo, wozami, starsi i dzieci. Cała prawie gmina Chociw. Po okresie wytężonej pracy żniwnej nadeszło ich święto — dożynki.
Jest godzina 4-ta. Słońce chyli się powoli ku zachodowi. Po upalnym dniu zrobiło się nieco chłodniej. W szmer głosów skupionych na polanie ludzi wdzierają się nagle dźwięki muzyki. Idzie pochód.
Na polanę wkracza orkiestra a za nią grupa dziewcząt z gromady Zawada. Pierwsza z nich niesie olbrzymi wieniec pięknie przybrany wstęgami. Złocą się duże kłosy żyta i gęste kiście prosa. Za tą grupą idzie następna, dziewcząt z koła ZMP gromady Rogoźno. Dalej nadchodzą dziewczęta z gromad Restarzew i Grabówia. Wszystkie niosą duże, barwne wieńce.
Za stołem na środku polany zasiądą za chwilę „ojcowie". Im to młodzież będzie niebawem składać wieńce. Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej zaprasza do stołu przodowników wiejskich — Józefa Kowalczyka — sołtysa gromady Grabówia, Janinę Cichocką, Antoniego Chojnackiego i jeszcze kilku innych. Przemawia przewodniczący GRN w Chociwiu Irzykowski. Mówi o olbrzymich przemianach wsi polskiej, o wzroście dobrobytu pracującego chłopstwa, o oświacie i zlikwidowaniu analfabetyzmu.
— Nigdy jeszcze w historii Polski — mówi — żaden rząd nie troszczył się o poprawę bytu chłopstwa tak jak to czyni nasz rząd ludowy. Wielu synów chłopskich pełni dziś odpowiedzialne funkcje w aparacie państwowym. Wielu z nich jest już oficerami odrodzonego Wojska Polskiego.

Wzniesione na zakończenie przemówienia okrzyki na cześć Józefa Stalina i Prezydenta RP Bolesława Bieruta zostają entuzjastycznie podchwycone przez zebranych. Po przemówieniu powitalnym przedstawiciela ekipy łączności miasta ze wsią z ZPB im. Szymańskiego w Łodzi następuje złożenie wieńców.
Z barwnej grupy dziewcząt z różnych gromad wysuwa się zespół z gromady Zawada. Idą wolno, krok za krokiem, śpiewając pieśni dożynkowe. „Ojcami" którzy mają otrzymać od nich wieńce są Antoni Kowalski i B. Kaczmarkowa, aktywiści wiejscy z Zawady. Prawdziwe wzruszenie maluje się na ich twarzach. Dziewczęta zbliżając się do stołu śpiewają:
Prowadzimy plon z pola w ojców dom. Kochani ojcowie miejcie o to troski
by głodu nie znały ni miasta ni wioski."
Podczas gdy jedna z dziewcząt przekazuje wzruszonym „ojcom" pięknie uwity wieniec reszta śpiewa dalej: „Plon niesiemy plon w nasz ludowy dom. Aby dobrze plonowało po sto korcy z morgi dało ojcu naszemu". Śpiewając odchodzą żegnane rzęsistymi oklaskami. Teraz ukazują się z kolei dziewczęta z Grabówia. Od nich otrzymują wieniec Józef Kowalczyk, sołtys gromady i Janina Cichocka, oboje przodownicy wiejscy.
Długo trwa uroczystość. Śpiew przeplatają deklamacje. Z każdego słowa bije radość z udanych plonów i pewność, że następne dożynki będą jeszcze weselsze, w coraz bardziej wzrastającym dobrobycie polskiej wsi. NACZELNYMI PRZECIEŻ HASŁAMI TEGOROCZNYCH DOŻYNEK SĄ: DALSZE ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ROLNEJ, ZACIEŚNIENIE SOJUSZU ROBOTNICZO-CHŁOPSKIEGO I WALKA O TRWAŁY, NIENARUSZALNY POKÓJ.
Na zakończenie uroczystości odbywa się zabawa. Tańczą wszyscy. Robotnicy ZPB im. Szymańskiego i WSM z Łodzi zmieszani z ludnością wiejską, dzielą ich radość z dobrze spełnionej pracy.
Podczas gdy tu trwa zabawa w sąsiedniej gminie Szczerców dobiega końca podobna uroczystość. Tam róymież mło dzież wręczyła wieńce czołowym aktywistom wiejskim — Feliksowi Bogusławskiemu z Bednarza, Leonowi Koserowi z Broszencina i innym. Dziesięć bogato ustrojonych wieńców zdobiło pokryty czerwonym suknem stół.
Do późnego wieczora w gminach Widawa, Wigiełzów, Zapolice i wielu innych rozbrzmiewały dźwięki muzyki. Podobne uroczystości odbyły się w niedzielę oprócz pow. łaskiego m. in. w powiatach sieradzkim, brzezińskim i łęczyckim.
PIĘKNEJ, STAROPOLSKIEJ TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ. JEDEN TYLKO ZASADNICZY SZCZEGÓŁ ROŻNI JĄ OD DAWNYCH OBCHODÓW.
WIEŃCE DOŻYNKOWE OTRZYMUJE TERAZ NIE DZIEDZIC NA WŁÓKACH, ALE NAJLEPSI Z CHŁOPÓW.
ONI ZBIERALI I IM SIĘ NALEŻY PODZIĘKOWANIE.
Z. J. Koz.

Dziennik Łódzki 1961 nr 90

Dzieci wznieciły pożar który pochłonął pół miliona zł.
Wczoraj, Woj. Komenda Straży Pożarnej miała wyjątkowo gorący dzień. W Zawadach pow. Łask, czteroletnie dzieci Jerzy Krysiak i Ela Raszewska, bawiąc się zapałkami, wznieciły pożar, który błyskawicznie objął 22 budynki gospodarcze. Spłonęło doszczętnie 13 stodół, 2 obory i 7 obór częściowo. Straty szacuje się na około pół miliona zł.

W pięciogodzinnej akcji ratunkowej brało udział 15 oddziałów straży.

Dziennik Łódzki 1967 nr 103

Dziecko rozpaliło ognisko w stodole
Spłonęło 58 budynków. Około 440 tys. zł. strat.
Wczoraj o godz. 9.20 we wsi Zawady, pow. Łask., wybuchł pożar, który strawił 58 budynków: 18 stodół, 5 obór całkowicie i 2 częściowo oraz 33 szopy. Straty szacuje się na ok. 440 tys. zł.
Ogień rozprzestrzenił się od ogniska, jakie w stodole rozpalił 5-letni R. S.
16 jednostek OSP uczestniczyło w likwidowaniu pożaru.

Dziennik Łódzki 1969 nr 168

Onegdaj w miejscowości Zawady pow. Łask, Helena Pijarska i Regina Luter jadące rowerami potrącone zostały przez motocyklistę. Obie doznały obrażeń.

Dziennik Łódzki 1972 nr 75

Wczoraj na terenie Łodzi i województwa wybuchło znów kilka pożarów. M. in. w Kolonii Zawady, pow. Łask spaliły się 3 budynki należące do Michała B. i Bronisławy J.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza