-->

sobota, 4 maja 2013

Las Zawadzki

Spis 1925:
Zawadzki Las, kol., pow. łaski, gm. Chociw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 25. Ludność ogółem: 180. Mężczyzn 87, kobiet 93. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 180. Podało narodowość: polską 180.

Wikipedia:
Las Zawadzki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Świąteczna 1905 nr 1261

Z Widawy w guberńji piotrkowskiej. Przesyłam list od żołnierzy zapasowych wziętych z mojej parafji. Gdy o nich pomy ślę, serce rośnie z radości, że ziarno nasze pracy kapłańskiej nie poszło na marne ale wydało owoc w tak głębokiej wierze Sądzę, że ten list w Gazecie będzie zbudowaniem dla wielu, a przytem nie jedne głębokie westchnienie do Boga towarzyszyć będzie żołnierzom ze strony rodaków którzy ich słowa przeczytają. Tak, i dziś synowie ukochanej ziemi rodzinnej, jak dziadowie i pradziadowie nasi, w szczerej wierze i modlitwie szukają ukojenia męztwa i otuchy w smutnych przeprawach życia. Ksiądz F. Mikulski, proboszcz widawski Oto słowa żołnierzy: Miasto Omsk na Syberji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! My, synowie Ewy, ze łzami wołamy:. Ojcze duchowny pomódl się za nami! Żołnierze zapasowi z dalekiego wschodu prosimy o pomoc Matki Boga szczerze. Matko nasza Nieustającej Pomocy, prosimy ze łzami, jak we dnie tak w nocy! O Serce Jezusa, skarbie otworzony, pozwól, niech powróci każdy w swoje strony! Upraszamy także Ojca duchownego, aby przebłagał Jezusa, także Matkę Jego. A i my w ofierze swe serca składamy, i w Bogu nadzieję wielką pokładamy. Amen. Oto posyłamy Ci, Ojcze duchowny, taką małą ofiarę. Racz ją przyjąć od nas nędznych parafjan. Oto posyłamy na trzy niekrwawe ofiary: jedną do serca Jezusowego, drugą do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, a trzecią do Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej. (Tu następuje spis 22 imion i nazwisk żołnierzy i wykaz ofiar złożonych na mszę Św., ogółem 11 r. 45 k., oraz wzmianka, że niektórzy z innych parafij dołożyli też po parę groszy. Szczegółów tych dla braku miejsca nie podajemy.) Upraszamy Ojca duchownego o wzniesienie modlitwy do Boga, abyśmy byli Ocaleni od śmierci i kalectwa, aby nas Pan Bóg w dobrem zdrowiu zachował. Ale niechaj się dzieje wola Boża! mamy nadzieję w Bogu, Pan Bóg nas nie opuści. Niech imię Pańskie będzie błogosławione! Przejechaliśmy już prawie pół drogi. Jesteśmy w mieście Omsku. — A teraz serdeczne Bóg zapłać składamy Ojcu duchownemu za list, cośmy otrzymali. Ale odpisać tośmy nie mogli, bo zaraz odjechaliśmy. Całujemy ręce naszego ukochanego Pasterza i żegnamy się z Tobą, Ojcze duchowny, bo może nas mała cząstka z wojny powróci. Żegnamy cię, Pasterzu nasz, żegnamy rodziny nasze i wszystkich ukochanych. Pisał w imieniu wsystkich towarzyszy Kazimierz Kubiak ze wsi Lasu Zawadzkiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 18

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 6. II. 1925 L. Pr. 177 (1) II wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 967 Kółko Rolnicze „Jedność" w Lesie Zawadzkim (p. Łaski).

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 5Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z d. 24 listopada 1925 r., zawiadamia, że na skutek podania Jadwigi Graczyk, zam. w kolonji Las-Zawadzki, gm. Chociw, pow. łaskim, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Mar­cina Graczyka, za zmarłego, i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Marcina Graczyka, męża petentki, a syna Antoniego i Zofji, ur. w 1891 r., stałego mieszkańca wsi Zborów, gm. Dąbrowa-Widawska, pow. łaskiego, powołanego w 1913 r. do wojska rosyjskiego, obecnie niewiadomego z miej­sca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniej­szego obwieszczenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Pańskiej 115, albowiem po tym czasie na­stąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Marcina Graczyka posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 395/25.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Chociw dzieli się na gromady:
9. Wincentów, obejmującą: wieś Wincentów, wieś Lucjanów, wieś Sewerynów, Las Zawadzki.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1967 nr 230

W miejscowości Las Zawadzki pow. Łask spalił się wczoraj dom mieszkalny należący do J. Adamiaka. Straty wynoszą ok. 25 tys. zł. (c)

Dziennik Łódzki 1971 nr 113

W Lesie Zawadzkim, pow. Łask spaliły się dwie stodoły i dach na oborze oraz inwentarz żywy. Straty wynoszą ok. 30 tys. zł. Przyczyny pożaru ustala komisja.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza