-->

piątek, 3 maja 2013

Zamojszczyzna

Spis 1925:
Zamojszczyzna, osada, pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 8. Mężczyzn 2, kobiet 6. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 8. Podało narodowość: polską 8.

Zamojszczyzna, obecnie część wsi Ujazd w gminie Wartkowice.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
23. Ujazd, obejmującą: wieś Ujazd, osada Zamojszczyzna.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza