-->

środa, 15 maja 2013

Zagajew

Zajączkowski: 
Zagajew-pow. sieradzki
1) 1394 T. Sir. I f. 61: Zagayewo - Jassek sartor de Z.
2) XVI w. Ł. I, 410-411: Zygayow - villa, par. Warta, dek. warcki, arch. uniejowski. 3) 1496 P. 172: Zagayow - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 182: Zagaiow - jw. 1553-1576 P. 221: Zagaiow - jw. 4) XIX w. SG XIV, 258: Zagajew albo Zagajów - wś i folw., par. jw., gm. Bartochów, pow. turecki. 

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zagaiew, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Warta, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 125, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Słownik Geograficzny:
Zagajew al. Zagajów, wś i folw., pow. turecki, gm. Bartochów, par. Warta, odl. 36 w. od Turka, ma 12 dm., 147 mk. W r. 1827 było 10 dm., 125 mk. W r. 1883 folw. Z. rozl. mr. 661: gr. or. i ogr. mr. 603, łąk mr. 39, nieuż. mr. 19; bud. mur. 7, drew. 5; płodozm. 8 pol. Wś Z. os. 20, mr. 19. Na początku XVI w. dziesięcinę z łanów km. i folw. dawano plebanowi, prócz tego kmiecie płacili mu po groszu z łanu (Łaski, L. B., I, 411). Według reg. pobor. pow. sieradzkiego z r. 1553 wś Z. miała 4 łan. km. (Pawiński, Wielkop., II, 221).

Spis 1925:
Zagajew, wś, kol. i folw., pow. sieradzki, gm. Bartochów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 17, kol. i folw. 41. Ludność ogółem: wś 119, kol. i folw. 261. Mężczyzn wś 64, kol. i folw. 119, kobiet wś 55, kol. i folw. 142. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 119, kol. i folw. 260, mojżeszowego kol. i folw. 1. Podało narodowość: polską wś 119, kol. i folw. 260, żydowską kol. i folw. 1.

Wikipedia:
Zagajew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ZAGAJEW par. Warta, p. sieradzki w 1783 roku własność Bieleckiego dwór nowy, podmurowany o 4 pokojach i 5-tej sali, piece z kafli, kominy i kominki z cegły, pod dworem sklep murowany. Kazimierz Biernacki sprzedaje Bolesławowi Jabłkowskiemu za 12 tys. rbs w 1862 r. W 1867 r. za 33 tys. rbs nabywa wieś Roman Kuczborski. W 1883 r. ma 66 mg powierzchni. W 1912 r. własność uwłaszczonych włościan i Jana Katuszewskiego. ( Szelążek 1862 k.825, SGR 1792, nr 188 k.601-3, SGKP t.14, s.258, PGkal.)


1992 r.
_______________________________________________________________________________
 Dawny dwór z XVIII w. w Zagajewie 

Fot. Janusz Marszałkowski


Akta metrykalne (Parafia Warta) 1731


Marzec
Zagajew
2. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Konstancja, córkę Urodzonego Aleksandra i Barbary Chrzanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Sieraszeski z Urodzoną Petronelą swoją małżonką.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1752

Zagajów [Zagajew]
Roku Pańskiego 1752, dnia ? lutego. Ja, Michal Franciszek Gałczewski promotor Towarzystwa św. Różańca NMP kościoła parafialnego wartskiego, dopełniłem zaniedbany wcześniej chrzest, mianowicie nad dzieckiem Urodzonych Państwa Jakuba i Elżbiety z Łubińskich Rytelskich, prawowitych małżonków, których dziecko zostało ochrzczone w sposób uproszczony w parafii błasz? przez zakonnika Wielebnego ojca Wojciecha Głowackiego z Zakonu św. Dominika kapelana błaszk?, któremu nadał imiona, mianowicie Jan Nepomucen i Antoni w roku 1751 25 maja. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Rytelski i Wielmożna Pani Joanna ze Skrzetuskich Gorzyńska.

Dziennik Powszechny 1832 nr 334

Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po niegdy Faustynie Nadrowskim, właścicielu summy 15,000 złp. na dobrach Zagaiew Lit. B. w Powiecie Wartskim w dziale IV pod Nr. 3 wpisaney, na dniu 12 Października 1832 r. zmarłym, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 20 Czerwca 1833 r. godzinę 9 z rana w Kancellaryi hypoteczney podpisanego Reienta, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku tego maiących, a mianowicie co do summy powyższey 15,000 złp. w Kaliszu dnia 26 Listopada 1832 roku. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, Mikołay Basiński.

Dziennik Powszechny 1835 nr 41

OBWIESZCZENIA SPADKOWE
Po Antonim Klinke, właścicielu possessyi pod Nrem 492 i 393, tudzież współwłaścicielu possessyi pod Nr. 174 w mieście Woiewódzkiem Kaliszu położonych, oraz właścicielu następnych wierzytelności hypotecznych, mianowicie:
b. Summ: 18,000 złp. z większey summy złp. 27,615 gr. 22 1/2, po umazaniu 9,614 złp. 22 1/2 gr. w reszcie pozostałey, i 6,578 złp. na dobrach Zagaiewie, w Powiecie Wartskim, Woiewództwie Kaliskiem położonych, w dziale IV, pod nr 2, b. i 7;
(…) w dniu 21 Grudnia r. 1834 zmarłym, otworzyło się postępowanie spadkowe, i do przeniesienia tytułu własności wymienionych tu possessyi i summ hypotecznych, na spadkobierców tegoż, termin ua dzień 29 Sierpnia r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem został wyznaczony. Kalisz d. 6 Lutego 1835 r. Ignacy Główczewski, Reient K. Z. W. K.

Dziennik Powszechny 1836 nr 74

Komornik Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego. Zawiadamia publiczność, iż wdniu 9/21 Maja 1836 r., o godzinie l0tej z rana, przed Wawrzeńcem Janczewskim, Rejentem Powiatu Wartskiego, w mieście Warcie, wypuszczone zostaną przez publiczną licytacyą na trzech-letnie wydzierżawienie, poczynając od dnia 24 Czerwca 1836 r., dobra ziemskie Zagajew z wszelkiemi przyległościami, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Województwie Kaliskiem położone; cena dzierzawna nie jest wiadomą, gdyż dobra te zostają dotąd w posiadaniu dłużnika; warunki do wydzierżawienia tego ułożone, u Rejenta licytacyą odbyć mającego przejrzeć można. Kalisz d. 18 Lutego (1 Marca) 1836 r. Józef Waliszewski

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 196

(N. D. 2664) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Do regulacyi spadku po Tekli Nadrowskiéj właścicielce summ 15,000 złp. czyli rs. 2250 z karą konwencyonalną 180 rs. na dobrach Zagajewie w Okręgu Wartskim i 4048 złp. 24 gr. czyli rs. 607 k. 32, z procentami na dobrach Gruszczyce w Okręgu Sieradzkim hypotekowanych, wyznacza się termin na dzień 27 Listopada (9 Grudnia) 1843 roku przed podpisanym Pisarzem z wezwaniem na tenże termin interessentów pod prekluzyą.
Kalisz dnia 17 (29) Maja 1843 roku.
Korzeniowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 11

Pisarz Trybunału Cywilnego I Jnstancyi
Gubernii Kaliskiej.
Podaie do wiadomości, iż Dobra Ziemskie Zagaiew A i B składaiące się z wsi folwarcznej i zarobnej Zagaiew, dawniej z dwóch części się składaiące, a teraz w iednę całość złączone z przyległością karczma Rakowka zwana z wszystkiemi przyległościami i użytkami, w Powie­ cie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej Gminie Zagaiew położone, Michała Retter Obywatela kraiu w tychże Dobrach Zagaiewie zamieszkałego a na teraz w wsi Raczkowie Powiecie Wartskim mieszkaiącego dziedziczne.
Aktem zaięcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Try­bunale tutejszym, na gruncie tychże dóbr w dniu 1/13 Maia 1839 r. z działanym, na rzecz Józefy z Klinków po Łukaszu Augustowskim pozostałej wdowy z własnych funduszów utrzymuiącej się, w Mieście Obwodowem Sieradzu mieszkaiącej (która sobie do popierania subhastacyi Pawła Walentowicza Patrona Trybunału Kaliskiego ustanowiła i zamieszkanie prawne u Niego obrała), na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia zaięte zostały, od której to Józefy z Klinków Augustowskiej wdowy przea Cessyą z dnia 15/27 Czerwca 1839 roku przed Regentem Józefem Białobrzeskim zeznaną nabył praw Stanisław Biernacki Dziedzic Dóbr Małkowa w tychże Dobrach Powiecie Wartskim mieszkaiący, zamieszkanie zaś prawne do obecnego interessu u Franciszka Bielskiego Patrona Trybunału tutejszego w mieście Kaliszu zamieszkałego obrane maiący i Tegoż Patrona do popierania subhastaci niniejszej za Obrońcę ustanowionego maiący; — dalszy więc bieg tej subhastacyi na rzecz wspomnionego Stanisława Biernackiego po­pieranym zostaie.
Akt zaięcia wyż z daty powołany w trzech kopiiach Michałowi Retter iako dłużnikowi, dozorcy i iako Wójtowi gminy Zagaiew, oraz Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego w dniach 1/13 i 3/15 Maia 1839 roku wręczony i zostawiony.
Następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księ­ gi wieczystej właściwej pod dniem 12/24 Lutego 1840 roku podany a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 16/28 Lutego tegoż roku wpisany i zaregestrowany został.Dobra te zajmuią rozległości uważaiąc sposobem
przybliżonym:
a) w gruntach ornych dominialnych klas­ sy II i III około morg 780.
b) w gruntach które włościanie obsiewaią
takiejże klassy około morg 254.
c) w łąkach dominialnych i które włoś­cianie sprzątaią około morg 29.
d) w placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi z podwórzami i ogrodami około morg 18.
e) drogi rowy wody i sadzawki około morg 26.
Razem około Morg 1107.
Czyli około włok 36, morg 27, miary nowo- polskiej.
W Dobrach tych iest: a. Zagrodników trzech, b. Komorników iedynastu i c. komornic dwie; z których pierwsi robią pańszczyzny po dni cztery, drudzy po dni trzy, a Komornice po dni dwa na tydzień ręczno i inne powinności odbywaią.Czynszownik iest tylko ieden Jan Lorek młynarz, który płaci z wiatraka dominialnego rocznie złotych polskich 200, i mele wszelkie mlewo dworowi bez płatnie.
W Dobrach tych Jnwentarza gruntowego żywego niemasz żadnego, są tylko naczynia i statki w browarze, porządki na wiatraku i w kuźni, które w akcie zaięcia są wyszczególnione.
Dobra te wchwili ich zaięcia zostawały w possessyi dzierżawnej Staroz. Mendla Maiera Leichter, z których łącznie z dobrami oddzielnemi Raczków płaci rocznej dzierzawy po złotp. 7000.
Sprzedaż Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi Publicz­ nej Trybunału Cywilnego 1. Jnstancyi Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, do czego Warunki Licytacyine wraz z zbiorem Obiaśnień w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona popieraiącego przedarz Fran.Bielskiego każden z Jnteressentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarzy Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 29 Marca (10 Kwietnia) r. b. 1840 o godzinie 10 z rana nastąpi. w Kaliszu dnia 17/29 Lutego

Franciszek Salezy Wołowski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 125

(Ν. D. 2864) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
4, Po Stefanie Stawiskim, co do summ: a) złp. 26,000 czyli rs. 3900 na dobrach Zagaiew lit. B. Okręgu Wartskiego, w dziale IV. pod Nr. 18, b) złp. 20,000 czyli rs. 3000 na dobrach Maciszewice Domaniew Okręgu Wartskiego w dziale IV. pod Nr. 26 i prawa zastawy w dziale III pod Nr. 7, c) co do 2j4 części z summy złp. 12,000 na dobrach Niemojow Okręgu Sieradzkiego w dziale IV. pod Nr. 7 wpisanych, z wyznaczeniem półrocznego terminu, na dzień 17 (29) Grudnia 1847 r. godzinę 10 z rana tu w Kaliszu w méj Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych, pod prekluzyą dla nie stawających.
Kalisz d. 19 (31) Maja 1847 roku.
Mikołaj Basiński.
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 110

(Ν. D. 2277) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po nastąpionym w dniu 5 b. m. zgonie ś. p. Stanisława Biernackiego właściciela dóbr ziemskich Małków Cielecki, Małków Nowy, Duszniki, Baszków, Jakubice, Bartochów i Zagajew lit. A. i B. oraz współwłaścicielu dóbr Nieradza Wysoka część lit. B. i części gruntu na Nieradzy Niskiej, tudzież dóbr Nieradza Pieska, wszystkich w Okręgu Wartskim położonych, otworzył się spadek do uregulowania którego wyznacza się termin na dzień 12 (24) Listopada r. b. w terminie tym więc wszyscy interessenci stawić się winni, pod prekluzyą osobiście lub przez szczególnie i urzędownie umocowanych pełnomocników, przedemną Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej Kaliskiej.
w Kaliszu d. 29 Kwiet. (11 Maja) 1849 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 63

(N. D. 1210) Dobra ziemskie składające się w wsi i folwarku Bartochów, z osady podbrzeziny zwanej, z folwarku Małków Cielecki, z folwarku pomocniczego Zmyślona, tudzież osady Rakowki zwanej, z wsi zarobnej Małków nowy, z wsi zarobnej Duszniki, z wsi i folwarku Zagajew, z gruntów niegdyś Nieradzę Wysoką i Pieską składających, a obecnie całkiem do folwarku Bartochowa wcielonych, z folwarku Baszków i wsi zarobnej Jakobice zwanej, Okręgu Wartskim, powiecie Kaliskim gubernii Warszawskiej, Parafii Warta, oprócz Baszkowa i Jakobic do parafii Charłupia mała należących, położone, ogólnej rozległości włók 164 morgów 6 prętów 8 miary nowopolskiej, jak niemniej possesya miejska w mieście Warcie pod N. 264 położona, z łąką N. 33 oznaczoną, tudzież z drugą łąką w territoryum miasta Warty leżącą, morgów Nowopolskich dwie zajmującą dawniej do Stanisława Biernackiego należące, a nateraz Józefy z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałej wdowy, Eugenii z Biernackich po Włodzimierzu Radolińskiem pozostałej wdowy, Czesława Biernackiego i Kazimierza Biernackiego, w Małkowie Cieleckim zamieszkałych, niedzielną własnością będące; na skutek wyroku w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 21 Czerwca (3 Lipca) 1849 roku między Eugenią z Biernackich jako jeszcze Włodzimierza Radolińskiego Małżonką, a Józefą z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałą wdową, Czesławem Biernackim i naówczas jeszcze nieletnim Kaźmierzem Biernackim ocznie zapadłego i w dniu 4 (szesnasty) Lipca 1849 roku doręczonego nakazującego przedaż przez publiczną licytacyą tych nieruchomości ziemskich i miejskich, jeżeliby się w naturze między współ-sukcessorów dogodnie podzielić nie dały; przedane będą z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami z inwentarzem żywem i martwym; przez publiczną licytacyą w drodze postępowania działowego przed W. Julianem Wąsowiczem Sędzię Tryb. Cyw. Gub.Warsz. w Kaliszu, do odbycia przedaży téj delegowanym, w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cyw. w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym.
Dobra wyżej wymienione wraz z nieruchomością miejską w M. Warcie położona, oszacowane są taxą przez trzech biegłych w dniach 17 (29) 18 (30) Paź. 1849 r. sporządzoną na rs. 102,054 k. 73. i taxa ta potwierdzoną została wyrokiem Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Kaliszu d. 21 Lut. (5 Mar.) 1850 r. zapadłym.
Таха i warunki przedaży w Kancellaryi Pisarza Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Kaliszu, i podpisanego Patrona każdego czasu przejrzane być mogą.
Przedaż ta odbywa się na żądanie Eugenii z Biernackich po Włodzimierzu Radolińskim pozostałéj wdowy, od której odtąd podpisany Patron ustanowiony jest Obrońcą, naprzeciw Józefie z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałéj wdowie Kazimierzowi Biernackim i Czesławowi Biernackiemu.
Po ogłoszeniu w dniu 23 Lutego (7 Marca) 1850 r. warunków do przedaży téj ułożonych, termin do temczasowego przysądzęnia na d. 6 (18) Kwietnia 1850 roku wyznaczony został.
Kalisz d. 25 Lutego (9 Marca) 1850 roku.
K. Rozdejczer.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 282

(N. D. 6803) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:.
3. Sury z Warszawskich Sieradzkiej wierzycielki dwóch summ po złp. 5000 czyli rs. 750 na dobrach Zagajew А. В., Baszków i Bartochów z Okręgu Wartskiego pod Nr. 30, a na dobrach Małków Cielecki z tegoż Okręgu pod Nr. 20 Działu IV. wykazu zahypotekowanych, wreszcie: 
(...) Otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 11 (23) Czerwca 1856 roku w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.  
Kalisz d. 25 List. (7 Grud.) 1855 r.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 289

(N. D. 6946) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:    
3. Bronisławy z Stawiskich Łuczyckiej, współwłaścicielki kapitałów 1o 20.000 złp. w dziale IV. wyk. hyp. dóbr Maciszewice z O-gu Wartskiego, pod Nr. 26, do którego przywiązane jest prawo zastawy, w dziale III. pod Nr. 7, 2o dwóch czwartych 12,000 złp. w dziale IV. wyk. hyp. dóbr Niemojowo z O-gu Sieradzkiego, pod Nr. 7, i 3o 26,000 złp. w dziale IV. pod Nr. 18 wyk. hyp. dóbr Zagajew В. Intabulowanych. (…) otworzyły się spadki, do uregulowania których, termin ad 1 i 2 na dzień 1 (13) Lipca 1856 r., a ad 3 et 4 na dzień 12(24) t. m. i r. w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu, przed podpisanym Rejentem wyznacza się.
Stan. Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 287

(N. D. 6064) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci (…) 3o Leopolda Trepki wierzyciela summy rs. 378 z procentem i kosztami sposobem ostrzeżenia na dobrach Bartochowie pod Nr. 35 Zagajewie i Baszkowie także pod Nr. 35 Małkowie, Cieleckim pod Nr. 25 Nieradzy Pieskiej i Nieradzy wysokiej pod Nr. 11 wszystkich w Okręgu Wartskim leżących w dziale IV. wykazu tychże dóbr zamieszczonej, (…) otworzyły się spadki do uregulowania których wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 2 (14) Lipca 1858 r.
Kalisz d. 9 (21) Grudnia 1857 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 9

(N. D. 241) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Salomona Kempner co do summ: 5600 złp. czyli rs. 840 i 687 złp. albo rs. 103 k. 10 obudwóch z procentem 5j100d od d. 12 (24) Kwietnia 1847 i kosztami rs. 85 na dobrach Bartochów pod Nr. 20 Małków Cielecki pod Nr. 10 Baszków pod Nr. 20 Zagajew lit. B. pod Nr. 20 wszystkich w Okręgu Wartskim sytuowanych, sposobem ostrzeżenia w dziale IV. wykazów zabezpieczonych. i
(...) otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Lipca 1858 r. przed sobą oznaczam.
Stanisław Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 271

(N. D. 5798 ) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:    
7) Franciszka Liberkowskiego, co do summy złp. 3833 gr. 10 pod Nr. 29 wykazu dóbr Małków Cielecki, w O-gu Wartskim, a także i na dobrach Bartochów, Baszków, Zagajew, Nieradza pieska i wysoka, w tymże Okręgu zapisanej;
(…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na d. 4 (16) Czerwca 1859 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej Kaliskiej.
Kalisz d. 19 Listop. ( 1 Grudnia) 1858 r.
J. N. Zengteller.
Dziennik Powszechny 1862 nr 177

(N. D. 2309) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:
2) Gersona Landau, wierzyciela sumy 450 z procentem, oraz kwoty rs. 72 i kosztów rs. 15, na dobrach Zagajew z Okręgu Wartskiego, pod Nr. 28 działu IV. przez zastrzeżenie ubezpieczonych; otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza w termin ostateczny na dzień 2 (14) Listopada 1862 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej. Kalisz d. 18 (30) Kwietniu 1862 r. Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Powszechny 1863 nr 197

(N. D. 3877) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Jana Geppert, lat 24 liczącego, katolika, ostatnio we wsi Zagajewce gminie Bartochów Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej zamieszkałego, ażeby wciągu dni 30 licząc od daty niniejszego ogłoszenia niezawodnie w Sądzie tutejszym w celu wysłuchania wyroku w własnej sprawie zapadłego, się stawił, albowiem po upływie czasu tego, według prawa postąpionem będzie. Tyniec p. Kaliszem d. 28 Lipca 1863 r.
Sędzia Prezydujący, Puchalski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 2578). Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 2. Pawła Biernackiego, co do sumy rsr. 1,500, w Dziale IV pod Nr. 45b na dobrach Zagajewie, z Okręgu Wartskiego, ubezpieczonych. Otworzył się spadek, do regulacji którego, oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 1 (13) Listopada 1866 r.
Kalisz dnia 14 (26) Kwietnia 1866 roku.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 66

N. L. 1904. Rejent Kancelarii Ziemiańskie j w Kaliszu.
Po śmierci:  
4° Aleksego Rozdrażewskiego właściciela dóbr Poradzewa z kręgu Wartskiego, oraz wierzyciela sum hypotecznie ubezpieczonych a mianowicie:
a) rs. 1,114 kop. 50 w Dziale IV pod Nr. 4 na dobrach Zagajew,
(…) otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam termin przed sobą w kancelarji mej w Kaliszu na dzień 22 Września (4 Października) 1873 r. godzinę 10 z rana pod prekluzją.  
Kalisz d. 14 (26) Marca 1873 r.
Józef Jezierski.

Kaliszanin 1875 nr 50

Straszna klęska gradobicia, połączona z uraganem, niszczącym drzewa, wiatraki, stodoły i t. d., przeszła w okolicy błaszkowsko-sieradzkiej w niedzielę d. 20 b. m. rano. Podług wiarogodnych, a tylko dotychczasowych wiadomości, ze szczętem oziminy zniszczone we wsiach: Wrzący, Kliczkowie małym, Gruszczycach, Wągłczewie, je­dnej części Łubny, Wróblewie, Noskach, Smardzewie, Kłocku, Lubanowie (folwark do Błaszek na­leżący), Smażkowie, Adamkach, Kociołkach, Kostrzewicach, Zawadach, Kwaskowie, Orzeżynie, Równy, Inczewie, Tubądzinie, w części Gaci Wartskiej, Łabędziach, jednym z folwarków Kalinowy, Chabierowie, w części Bartochowa, Małkowie, Bi­skupicach, Charłupi małej, Dzierlinie, Kościerzy­nie, Łosińcu, Zapuście, Wólce, Susze, w części Kobierzycka, Kawęczynku, Raczkowie, Zagajewie, Brudzewie, w części Głaniszewa i w Gołuchach. Od Kłocka burza ta miała zwrócić się szero­kim szlakiem ku Prażce, lecz bliższych wiadomo­ści nie posiadamy dotąd. Wiele z wymienionych dóbr nie było ubezpieczonych od gradobicia. W obec tak rozległej klęski, jakże smutno przypomnieć, że z wielkim trudem u nas zaszczepiać się daje kwestja stowarzyszeń zabezpieczających. Dotychczas wiemy o czterdziestu i jednym mająt­kach, w których znając miejscową produkcję, napewno przecięciowo liczyć możemy pojedynczą przeciętną stratę na 4 do 5 tysięcy rubli; repre­zentuje to kapitał przeszło 150,000 rs. w oziminach, a gdzież łąki zamulone, uniesione przez wo­dę trawy, kartofle, jarzyny? budynki, wiatraki, dachy poruinowane? Daje to wiele do myślenia, jeżeli zwrócimy uwagę na ciężary, powstające z ma­jących się wnosić podatków skarbowych, gmin­nych i t. d. Sądzimy, że Wyższa Władza zwróci uwagę na tak smutny stan obywateli, w skutek tej katastrofy, robiąc możebne ulgi w poborze podatków; zaś pp. obywatele ze swej strony zwró­cą szczególną pieczołowitość na biednych włościan, którzy do ostatniej ruiny tym nagłym ciosem klęski przywiedzionymi zostali, już to dając im możliwy zarobek, już to ułatwiając sposobność do niego, choćby czasowo, w dalszych stronach, ku czemu stosunki obywatelskie dopomódz mogą. Przeszkadzając działaniu wyzyskiwaczy z jednej strony, a dając możność pracy, z drugiej uchronią ich od rozwinięcia się złodziejstwa i rozboju, które zakrze­wiać się już potrafiły przed niedawnym czasem, jak tego smutne już doświadczenie dowiodło w Sie­radzkiem i Kaliskiem, w niektórych bliżej szossy położonych miejscowościach. Myśleć więc i rato­wać się wspólnemi siłami. Q

Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.
Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.

Kaliszanin 1878 nr 95

W dniu 24 listopada w pobliżu Warty miał miejsce smutny wypadek; na polach Zagajewskich znaleziono poszarpane ciało młodej dziewczyny. Okazało się, że była to służąca z Witowa, która po południu szła do rodziców w Łabędziach, w polu w dzień biały napadnięta została przez psy, i śmierć znalazła męczeńską, o czem świadczą wyjedzone wnętrzności i poobgryzane ciało. Zaprawdę jest to wypadek krzyczący. Śledztwo zapewne wykryje coś więcej.

Kaliszanin 1885 nr. 24

Dominjum Zagajew pod Wartą, posiada na sprzedaż około 60 cent. pięknej
PIETRUSZKI
po przystępnej cenie. Bliższa wiadomość pod adresem: ogrodnik Janowski, Zagajew pod Wartą.

Kaliszanin 1887 nr. 58

Polowanie jest jedną z przyjemności wiejskich w ogóle a w szczególności jedną z większych przyjemności polaka. Stara się prawie z nas każdy, ażeby, gdy nadejdzie czas polowania stanąć w jaknajlepszym rynsztunku do walki z... kuropatwą i zającem. Głównym pomocnikiem myśliwego jest wyżeł, bywa on zwykle przez samego pana układany do swego przyszłego zawodu i staje się jego nieodstępnym towarzyszem, nieomal przyjacielem. Dla tego też zdawien dawna ustalone było mniemanie, że fuszerem jest ten, kto swego psa sprzedaje, dla tego też nigdy prawdziwy myśliwy, nawet w razie naglącej konieczności nie zabija swego psa, tylko komu innemu dopełnienie tej smutnej fukcji poleca. Z tego samego powodu prawodawca postawił właśnie tego psa pod opieką prawa, wychodząc słusznie z zasady, że „pretium affectionis" na wyżła, może dosięgnąć kolosalnej summy, że są wyżły na których niema ceny. Nie wchodząc w to, czy i o ile można psa przywiązać do siebie i nawzajem się do niego przywiązać, stawiam pod sąd ogółu, a szczególniej panów myśliwych, następujący wypadek, który się u mnie w nocy z 16-go na 17-ty b. m. wydarzył.
Nie było mnie tego dnia w domu, po powrocie dowiaduję się, że upłynionej nocy dwa moje wyżły na "własnem mojem terytorjum" zabite zostały, przez jakiegoś jegomościa przejeżdżającego traktem od strony Warty w kierunku Błaszek. Psy wyleciały w nocy na pole w skutek nieostrożności stróża; jegomość ten przejeżdżając wystrzelił trzy razy, jednego z nich na miejscu trupem kładąc, a drugiego raniąc tak ciężko, że ten wlokąc się do domu po ratunek, pod ogrodem padł nieżywy. Pytam teraz każdego nieuprzedzonego człowieka, jakim prawem jegomość ów podniósł rękę na psy biegające po polu, nie należącem do niego. Jedynem chyba tłomaczeniem będzie to, że uczuł w sobie popęd do pełnienia niezaszczytnej funkcji czyściciela.
Zagajew. d. 21-go lipca 1887 roku.
Władysław Kuczborski.

Kurjer Warszawski 1892 nr 24

Wspomnienie pośmiertne.
D. 31-go grudnia r. z. w dobrach swych zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, ś. p. Roman Ogończyk Kuczborski, właściciel dóbr Zagajew w kaliskiem.
Zwłoki d. 4 -go b. m. odprowadzono na cmentarz parafjalny w Warcie.
Zmarły, urodzony w r. 1827-ym z ojca obywatela ziemskiego i matki hr. Dunin z domu, otrzymał wykwintne wychowanie i wykształcenie pod okiem stryja matki, arcyb. Marcina Dunina; ukończywszy je, osiadł w kaliskiem, gdzie nabył dobra Zagajew.
Ożeniony dwukrotnie 1-o voto z ś. p. hr. Miączyńską i 2-o voto z hr. Skórzewską, zmarły pozostawił czworo dzieci.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 96

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Józefie Ciemniaku, właśc. 3 dzies. 1910 sąż. z maj. Krzyżówka- Zagajew, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 11 czerwca 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 73

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Ignacym Janczaku, właśc. 3 działek gruntu, powierzchni po 7 mórg 122 pręt., z majątku Siedliska Zagajew, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 marca 1924 r., w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego
w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 63

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Wyganowski, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób, zostało otwarte postę­powanie spadkowe:
2) Franciszka Pietrzykowskiego, właśc. 3 dz. 1.910 sąż., zapis, w II dziale wyk. hip. Rakówka-Zagajew, pow. sieradzkiego, pod Nr. 16.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na 23 lutego 1927 r. i w dniu tym osoby w spadku zainteresowane winny stawić się w kancelarji notarjusza, Karola Wyganowskiego, w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 27

Notarjusz Wojciech Cybulski, w Kaliszu, obwieszcza o toczących się postępowaniach spadkowych po zmarłych:
4) Antonim Michalaku, właśc. działu ziemi Nr. 11, o pow. 3 dzies. 1910 sąż. ze składu maj. Krzyżówka—Zagajew, pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 10 października 1927 r. w kancelarji rzeczonego notarjusza, dokąd winny stawić się osoby interesowane, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 13 stycznia 1927 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Zagajew, gm Bartochów.
Spółka wodna nosi nazwę „Zagajew".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 7 listopada 1926 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.
Starosta: w z. (—) Drożański


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
W dniu 31 grudnia 1927 r.
8780. „Józefa Hanczak" — sklep spożywczo-kolonjalny we wsi Zagajew, gm. Bartochów, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1927 r. Właśc. Józefa Hanczak, zam. w Zagajewie.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 52

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Wyganowski, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte po­stępowania spadkowe:
3) Jana Pietrzykowskiego, właśc. działek Nr. Nr.: 3 i 7, zawiera­jących 3 dzies. 1910 sąż. każda, zapisanych w II dziale wyk. hip. maj. Rakówka-Zagajew, pow. sieradzkiego, pod Nr. Nr.: 15 i 25.
Termin zamknięcia postępowań spadkowych wyznaczony został na 3 października 1928 roku i w dniu tym osoby w spadku zaintereso­wane winny stawić się w kancelarji notarjusza Karola Wyganowskiego w Kaliszu.

 Ziemia Sieradzka 1930 maj

W dniu 29 kwietnia 1930 roku o godzinie 6-ej rano wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Wojciecha Wolaka, zamieszkałego we wsi Zagajew, gminy Bartochów podczas którego spalił sie: doszczętnie dach ze słomy na domu murowanem, wartości 3.000-złotych. Dom Wolka ubezpieczony był w sumie 3,500 złotych. W czasie pożaru wypadku z ludźmi nie było. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenie, to pożar powstał skutkiem zapalenia się sadzy w kominie.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 91

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po:
2) Józefie Ciamciaku, właścicielu działki 4 ha 1468 mtr. kw., ozna­czonej Nr. 6, zapisanej pod Nr. 12 w dziale II wykazu hipotecznego ma­jątku Krzyżówka - Zagajew, powiatu sieradzkiego i współwłaścicielu działek Nr. Nr. 26 i 27 o obszarze 5 ha 5873 mtr. kw., zapisanych pod Nr. 19 w dziale II wykazu hip. majątku Chociszew, powiatu kaliskiego.
Termin do zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 20 maja 1932 roku w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Rozwój 1931 nr 293

Niefortunny występ kłusowników
We wsi Zagaje, powiatu Sieradzkiego miał miejsce oryginalny wypadek, który w konsekwencji stał się przyczyną kalectwa dwojga osób.
Mieszkańcy wymienionej wsi Mateusz Sikora i Władysław Felisiak posiadali do spółki jedną dubeltówkę którą trzymali bez zezwolenia, polując skrycie.
W rezultacie Sikora pragnąc posiadać flintę na wyłączny użytek, uradził ze spólnikiem i ten wyasygnował mu 5 złotych, za które Sikora nabył specjalną rurkę i sporządził domowym sposobem fuzję.
Generalna próba odbyła się w polu poza wsią. Obaj kłusownicy wyszli w lasek i tam oddali po jednem strzale z wyprodukowanej przez siebie fuzji. Przy trzecim strzale, fuzja rozerwała się w ręku Sikory, urywając mu rękę do łokcia, odłamek zaś rozbił nos i wybił oko Felisiakowi. Obu rannych przewieziono w stanie osłabionym do spitala.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 57

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Marcinie Grali, właścicielu działki ziemi Nr. 19, obszaru 3 dzies. 1910 sąż. z pod Nr. 5 działu II wykazu hip. majątku Siedliska Zagajew, powiatu sieradzkiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 stycznia 1933 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
14. Zagajew, obejmującą: wieś Warta-Poduchowna, wieś Zagajew, kolonję Zagajew (składającą się z kolonji Rakówka, Siedlisko i Krzyżówka), majątek Zagajew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 43

Sąd grodzki w Sieradzu, na mocy art. 94 Prawa Wekslowego, wzywa posiadacza weksli; jednego na 100 zł. i drugiego na 65 zł., zapro­testowanych, z wystawienia Józefa Katuszewskiego z Zagajewa, gm. Wróblew, pow. sieradzkiego, z terminem płatności 15 kwietnia 1931 r., miejscem płatności w Warcie, zdyskontowanych przez wierzyciela Mi­chała Korca w spółdzielni kredytowej w Warcie, aby w terminie 60-dniowym od daty ukazania się w druku niniejszego wezwania, sta­wili sie do sadu tutejszego i okazali wspomniane weksle. (Akta spr. Nr. Co. 14/34).


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 56

Postępowania spadkowe.

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Marcinie i Marjannie małżonkach Łakomych, właścicielach działki Nr. 24 obszaru 3 dziesięciny 1910 sażeni z pod Nr. 10 działu II wykazu hipotecznego majątku Rakówka - Zagajew, powiatu sieradz­kiego i
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczo­no na dzień 17 stycznia 1935 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego celem ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Echo Łódzkie 1937 czerwiec

Aresztowanie fałszerzy pieniędzy.
Kolporterom odebrano 100 sztuk falsyfikatów.
WARTA, 28.6 — Policja dokonała aresztowań mieszkańców wsi Zagajew, gmina Bartochów. Szczepaniaków i Baranieckiego.
W areszcie umieszczono: Jana Szczepaniaka, Franciszka Szczepaniaka i Baranieckiego.
Aresztowanie to pozostaje w związku, z wykryciem szajki, która trudniła się kolportażem fałszywych pieniędzy.
Od kolporterów odebrano około 100 sztuk falsyfikatów 5 i 10 złotowych. Śledztwo trwa dalej.

 Orędownik 1938 nr. 109

„Jajko" Stronnictwa Narodowego w Zagajowie. W dniu 8 bm. staraniem koła Stronnictwa Narodowego w Zagajewie odbyło się tradycyjne „jajko" dla członków i sympatyków, w której to uroczystości wziął udział ks. prefekt Kazimierz Zacharek. Ks. prefekt wygłosił odpowiednie przemówienie składając zebranym serdeczne życzenia oraz dzieląc się z nimi święconym jajkiem. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna, która przeciągnęła się do późnej nocy.

 Orędownik 1938 nr. 131

Majówki. Dnia 6 bm. koło S. N. ze wsi Zagajew urządziło majówkę w ogrodzie p. Katuszewskiego. Zabawa w miłym nastroju przeciągnęła się do północy.

Dziennik Łódzki 1962 nr 86

Kronika wypadków
W Zagajewie — pow. Sieradz, spłonęła sterta słomy w gospodarstwie Franciszka Jezierskiego. Pożar spowodował sam gospodarz, który w pobliżu stogu nieostrożnie spalał śmieci.
(wit)

Dziennik Łódzki 1965 nr 180

5 pożarów
w woj. łódzkim
5 pożarów zanotowano wczoraj na terenie woj. łódzkiego. M. in. od iskry z ciągnika spaliła się stodoła i dach na oborze w pow. wieruszowskim, a dwaj nieletni bracia podpalili budynki we wsi Zagajew pow. Sieradz. (kl)


5 komentarzy:

 1. Cieszę się z tego postu. Czekam na dalszy ciąg. Interesuję się historią naszej wsi. Chciałabym opracować ją bardziej szczegółowo, brak mi jednak czasu i wertuje strony internetowe w poszukiwaniu informacji. Interesuje mnie szczególnie, czy w Internecie można znaleźć mapę Reymann'a.

  OdpowiedzUsuń
 2. Strona z historycznymi mapami. Tu mapy Reymann'a.
  http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=REYMANN200

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękuję za szybką odpowiedź. Już trochę pooglądałam te mapy. Mam wrażenie, że niektóre miejscowości już nie istnieją a niektóre zmieniły z czasem swoje nazwy. Życzę dużo radości z poszukiwań.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja jestem z Zagajewa :) zaparzsamy na naszą grupę FB "MOGĘ, CHCĘ, POTRAFIĘ" i „ RAZEM MOŻEMY WIELE” ZAGAJEW

  OdpowiedzUsuń
 5. Niezwykle cenne informacje dla prowadzących badania genealogiczne. Właśnie szukałam informacji o właścicielu wsi o imieniu Faustyn i okazuje się iż 15000 zł mieli na tej wsi zabezpieczone Faustyn i Tekla Nadrowscy. Pracował u nich jako ekonom Wincenty Janiszewski, który "umarł czyli zniknął w wodzie" 15 czerwca 1819 roku, ale w 1812 roku w pobliskim Derlinie urodził się jego syn Faustyn Wincenty Kajetan Janiszewski, któremu imię nadano na cześć pracodawcy ojca. Zapewne Wincenty Janiszewski przybył w te strony za swoim pracodawcą Faustynem Nadrowskim i musimy szukać jego wcześniejszych majątków.

  OdpowiedzUsuń