-->

środa, 15 maja 2013

Zagórzyce

Zajączkowski:
Zagórzyce -pow. poddębicki
1) 1298 oryg., KDP III, 70: Zagorice - villa. Władysław Łokietek dokonuje zamiany pięciu swoich wsi za wsie kl. sulejowskiego Bałdrzychów (v.), Dąbrowa (Dąbrówka, par. Bałdrzychów, v.) i Z. Wzm. w dok.: Scoltetus qui inpredictis villis et inpossessione de Busino (Busina, v.) circumadiacenti prefuit.
2) XVI w. Ł. II, 371: Zagorzyce - villa, par. Poddębice, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 3) 1576 P. 54: Zagorzicze - wł. kl. sulejowskiego, pow. i woj. łęczyckie. 4) XłX w. SG XIV, 270: Zagórzyce - kol. nad rz. Ner, par. i gm. Poddębice, pow. jw.
Uwagi: Mitk. (s. 169-170 i 227) wysuwa w sprawie tej os. alternatywy: albo była to odrębna wś nabyta przez kl. sulejowski na krótko przed 1298 r., albo rozwinęła się jako przysiółek wsi Kępy (v.) w samodzielną os., która, jak się zdaje, wchłonęła z biegiem czasu Kępę; wspomniany autor oświadcza się za drugą możliwością,  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zagorzyce, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność duchowna, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zagurzyce, parafia poddębice, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: cystersi sulejowscy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zagorzyce, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Poddębice, własność rządowa. Ilość domów 16, ludność 126, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Zagórzyce,  kol. nad rz. Ner, pow. łęczycki, gm. i par. Poddębice, odl. od Łęczycy 30 w., ma 30 dm., 266 mk. W r. 1827 było 16 dm., 126 mk. Na początku XVI w. dziesięcinę z łan. km. dawano klasztorowi sulejowskiemu, zaś plebanowi w Poddębicach meszne, po korcu żyta z łanu (Łaski, L. B., II, 371). Według lustracyi z r. 1564 wś Z., własność opactwa sulejowskiego, ma 4 łany kmiece (Lustr., V, 232). Według reg. pobor. pow. łęczyckiego z r. 1576 wś Zagórzyce, własność klasztoru sulejowskiego, miała 4 łany, 1 zagr., 5 osad (Pawiń,Wielkop., II, 54).

Spis 1925:
Zagórzyce, wś, pow. łęczycki, gm. Poddębice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 38. Ludność ogółem: 276. Mężczyzn 125, kobiet 151. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 275, ewangelickiego 1. Podało narodowość: polską 276.

Wikipedia:
Zagórzyce-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Poddębice) 1804

Październik
Zagorzyce
A.D. tysiąc osiemset czwartego, dnia szesnastego października. Ja, Wawrzyniec Felicki, ochrzciłem dziecię płci męskiej urodzone dnia piętnastego tego miesiaca, któremu nadano to samo imię Maxim?, syna Urodzonego Wincentego i Anny Wysockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stanisław Rytwiński i Wielmożna Katarzyna Ostrowska, asystenci Wielmożny Kazimierz Ostrowski i Urodzona Salomea Kamińska.

Gazeta Warszawska 1811 nr 31

Intendentura Dóbr i Lasow Narodowych Departamentu Warszawskiego uwiadomia wszelkie osoby życzące sobie zadzierżawić od S. Bartłomieja r. b. na lat 6 Polowania w Dobrach Narodowych, iż odbywać się będzie Licytacya: (...)W Powiecie Zgierskim. (...)
W Ekonomii Zdziechowskiey, Urzędzie Leśnym Zdziechowskim, 2) w Zdziechowie na dniu 10tym. Maia r. b . przed Ur. Podczaskim Naddzierżawcą Ekonomii Zdziechowskiey i Ur. Dobrowolskim Nadleśniczym Urzędu Leśnego Zdziechowskiego na Zadzierżawienie Polowania na Polach i Zaroślach Zdziechów, Mirosławice, Kazimierz, Babice, Krosno, Szczawin, Makielnica, Lucymierz, Zegrzany, Brużyca mała, Krasnodębie i Aniołów.
W Ekonomii Bałdrzychowskiey, Urzędzie Leśnym Zdziechowskim, 3) we wsi Bałdrzychowie na dniu 13tym Maia r. b przed Ur. Kozarskim Naddzierżawcą Ekonomii Bałdrzychowskiey i Ur. Dobrowolskim Nadleśniczym Urzędu Leśnego Zdziechowskiego na Zadzierżawienie Polowania na Polach i Zaroślach Bałdrzychów, Góra Bałdrzychowska, z Młynem, Pustkowie, Rokoczyn, Wólka, Zagurzyce i Pruwenczyce. (...)
W Warszawie dnia 7 Kwietnia 1811 roku Strzałkowski. Dulfus N. D . W.

Gazeta Warszawska 1826 nr 38

TRYBUNAŁ CYWILNY
Iwszey INSTANCYI WOIEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
Dopełniaiąc, w wykonaniu Artykułu 199, prawa o ustanowieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemiańskiego w roku 1826 na Seymie uchwalonego, poruczoney Artykułem 2gim postanowienia Nayiaśnieyszego Cesarza i Króla z dnia 12/24 Stycznia r. b. regulacyi hypoteczney Dóbr Narodowych, oddzielnem postanowieniem Nayiaśnieyszego Pana dnia tego samego wydanem wskazanych, z któremi, w Województwie tuteyszem położonemi, Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego do tegoż Towarzystwa Kredytowego ma przystąpić, a maiąc sobie w tym celu nadesłany przy odezwie teyże Kommissyi Rządowey z dnia 24go Lutego r. b. szczegółowy Wykaz Dóbr takowych, i ich przyległości, i postępuje w tey mierze wedle prawideł postanowieniami powyższemi przepisanych, i w duchu prawa Seymowego z roku 1818go, podaie ninieyszem do wiadomości publiczney, iż na ten koniec dzień 15ty Czerwca roku bieżącego, który iest terminem prekluzyynym, przeznaczony został w którym hypotecznie urządzone bedą:
1. Dobra Bałdrzychów w Obwodzie Łęczyckim Powiecie Zgierskim w Parafii Bałdrzychów i Kaźmierz.
Folwark i Wieś Bałdrzychów i Młyn tamże.
Folwark Probostwo w Bałdrzychowie.
Folwark i Wieś Góra Bałdrzychowska i Młyn tamże.
Wieś Pustkowie.
— Rękczyn część.
—Wolka.
— Zagorzyce.
Folwark i Wieś Prawęczycę.
Woytostwo i Wieś Święte Nowaki.
Folwark i Wieś Święte laski.
Wieś Wola Drzewiecka.
Folwark i Wieś Pamiętna.
Wieś Samice.
— Ruda.
— Borowiny Kowalewszczyzna.
— Płyćwia.
— Zapady.
grunta Tarnówka.
Młyn Dęba.
— Dolny,
— Kasperek.
(...) Trybunał przeto wzywa wszystkich, którzyby prawo do własności, lub jakie prawo rzeczowe ściągające się do Dóbr wyżey wymienionych mieć sądzili, aby się w tym dniu w Kancellaryi Hypoteczney w Warszawie w Pałacu Krasińskich zwanym będącey, sami osobiście, lub przez swych Pełnomocników szczególnie i Urzędownie na to ustanowionych zastąpieni i w tytuły do tego prawoważne, i wszelką prawną wiarogodność maiące opatrzeni stawili, gdzie o Delegowanym do regulacyi tych dóbr, do których z prawami popisywać się będą chcieli, tak przez wywieszoną na drzwiach teyże Kancellaryi Tablice, iako i przez wyznaczoną tamże do tego Osobę uwiadomieni należycie zostaną.
Ostrzegają się przytem Interessenci, że żadne reklamacye przeciw inkameracyi dóbr, na mocy urządzeń, jakie nastąpiły za Rządu pruskiego, Austryackiego, oraz na mocy prawa na Seymie Xięstwa Warszawskiego dnia 23. Grudnia 1811 r. uchwalonego, ani tez kompetencye, ani żadne inne pretensye do Skarbu, z jakiego bądź tytułu pochodzące, oprócz praw wyżey wymienionych, Trybunał przyymować nie iest mocen, i takowe przyymowanemi nie będą.
Nadto nie zgłoszenie się interessowanych, a ninieyszem publicznie wezwanych, z prawami swemi w dniu powyższym do regulacyi przeznaczonym, pociągnie za sobą ten prawny prekluzyyny skutek, że nikt z nich po tym terminie inaczey iuż swych wniosków prawnie dozwolonych do Xięgi wieczystey urządzoney czynić nie będzie mógł, iak tylko z warunkiem i skutkami w Artykule 154. Prawa Seymowego o Hypotekach z roku 1818go przepisanemi.
PREZES LEWIŃSKI.
Formankiewicz Pisarz Kancell. Z. W. M.

Kmiotek 1862 nr 46

WIADOMOŚĆ O POCZCIWYCH LUDZIACH.
Idzi Patora.
We wsi Zagórzyce parafii Poddębskiej, mieszka gospodarz czynszowy Idzi Patora lat 32 mający, który za wzorowe gospodarstwo, rządność, trzeźwość, uczciwe prowadzenie się, otrzymał od b. Towarzystwa rolniczego w nagrodę medal srebrny, który doręczony mu został w Ożarkowie. Przez lat 13 oszczędności uzbierał sobie 6,000 złp. za które kupił drugie gospodarstwo od swego sąsiada, który nieumiejąc się rządzić przez pijaństwo i lenistwo zmuszony był to gospodarstwo sprzedać, a na gorsze i mniejsze przenieść się.
Jak to ludzie powiadają, kogo Pan Bóg kocha to na niego krzyżyki zsyła; — tak się też działo i z Patorą, przed kilku laty na karbunkuł wypadło mu bydło, przez co poniósł 1200 złotych szkody, a jednak nie desperował, zdawszy się we wszystkiem na wolę Bożą. To też mu Pan Bóg teraz we wszystkiem błogosławi. Inny na jego miejscu możeby powiedział: że na frasunek dobry trunek, i jakby zaczął frasunek zapijać, to by i majątku i zdrowia pewnie nie starczyło, i z torbą na dziady by poszedł.
Z tego przykładu przekonać się można, jak i z tylu innych wam wystawionych kochani bracia, że bez gorzałki obejść się można, i że ona człeka tylko do złego, a ztąd i do piekła doprowadza.
W tej samej parafii Poddębickiej umieją czytać: Wawrzyniec Kubiak, 13-to letnia córka Bogumiła Hajdas, gospodarz Bienias, syn Walentego Michaloka lat 13 także mający; Józef Szewczyk, Andrzej Więckowski, Łukasz Kubicki we wsi Chrapach gospodarz Stanisław Sulecki lat 22 liczący z własnej ciekawości nauczył się czytać i pisać, i bierze tak jak wszyscy wyżej wymienieni książki od swego proboszcza. A że ma poczciwe serce to okazał napisanym listem do swego dobrodzieja, który tu w całości zamieszczamy.
Wielmożny Kanoniku !
Podaję do publicznych rąk wiadomości i dziękuję za tak wielkie ubieganie o naszą oświatę, a teraz donoszę jaka to ładna książka o stworzeniu świata (Historya Starego i Nowego Testamentu), i czy ją można zatrzymać u siebie, bo ja bym rad otrzymać u siebie (kupić). A teraz oddaję cenę za tę książkę groszy 40, albo złoty 1 gr. 10, a jak będzie Dobrodziej miał więcej jakich książek o ciekawości jakiejkolwiekbądź, to proszę przysłać mi.
w Chrapach dnia 13 Kwietnia 1862 r.
Szkoda tylko że w sąsiedniej wsi w Górze Bałdrzychowskiej, ekonom Adam T. z batem przy ludziach chodzi, bo taki zabytek wcale nie potrzebny, od czasu kiedy ludzie przestają być ciemnemi, a zaczynają się uczyć.
Piotr Kolaska.

Kaliszanin 1886 nr. 79

We wsi Zagórzyce, powiecie łęczyckim, skutkiem podpalenia, spalił się dom drewniany z takąż stodołą, ubezpieczone na 250 rs. Straty w nieubezpieczonych ruchomościach wynoszą 400 rs.

Gazeta Kaliska 1902 nr. 235

Dnia 23 lipca we wsi Zagórzyce w pow. Łęczyckim spłonął młyn wodny Anny Wiśniewskiej, ubezpieczony na 6180 rb.


Gazeta Świąteczna 1925 nr 2300

Do sprzedania młyn turbinowy, walcowy, o czterech złożeniach, z elektrycznem oświetleniem, 18 morgów ziemi, 4 m. łąki, 2 m. pastwiska, półtora m. zagajnika; dom nowy, kryty dachówką, obora murowana; stodoła i szopy z drzewa; wszystko w dobrym stanie. Strony łęczyckie, poczta Poddębice, wieś Zagórzyce. Wiadomość na miejscu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 71a

Do rejestru handlowego, Działu A i B, sądu okręgowego w Łodzi wniesiono następujące wpisy pod Nr. Nr.:
10270 A. „Ryszard-Robert Friedenbergier". Młyn wodny. Firma istnieje od 1 listopada 1925 r. Zagórzyce, gm. Poddębice, st. łęczyckie. Ryszard-Robert Friedenberger, zam. tamże.
Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Poddębice dzieli się na gromady:
15. Zagórzyce, obejmującą: wieś Byczyna, wieś Rąkczyn, wieś Zagórzyce, młyn Zagórzyce, os. Bałdrzychów Werner.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza