-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Wyrębów

Czajkowski 1783-84 r.
Wyrębów folwark, parafia bełdrzychow (bałdrzychów), dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Milewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wyrębskie, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Drużbin, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 13, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Wyrębów,  wś i fol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Bałdrzychów, odl. od Sieradza 34 w., ma 9 dm., 75 mk. W r. 1827 było 7 dm., 77 mk., par. Poździenice. Fol. W. w r. 1878 rozl. mr. 278: gr. or. i ogr. mr. 268, łąk mr. 2, nieuż. mr. 8; bud. drew. 14. Wś W. os. 17, mr. 49.

Spis 1925:
Wyrębów, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 12, kol. 16. Ludność ogółem: wś 59, kol. 93. Mężczyzn wś 30, kol. 49, kobiet wś 29, kol. 44. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 59, kol. 93. Podało narodowość: polską wś 59, kol. 93.

Wikipedia:
Wyrębów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1775


2. 1775. dnia 7-go maja. Ja brat Antoni Ledecki z zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych ochrzciłem dwoma imionami Florian Stanislaw, syna Urodzonego Kazimierza Wodzińskiego i Domiceli z Komornickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Urodzony Teodor Komornicki z Wyrębowa i Szlachetna Urodzona panna Justyna Otocka z Nowej Wsi.

Gazeta Warszawska 1821 nr 42

Podpisany Patron Trybunału Cywilnego I. Instan. Woiewódz. Kaliskiego, jako zastępuiący Ernesta Bogumiła Faltz Kuratora massy konkursowey Kaietana Milewskiego, stosownie do Uchwały JO. Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 22 Stycznia 1819 r., mam honor wezwać ninieyszem wszystkich Wierzycieli do teyże massy ubiegających się, ażeby się osobiście lub przez Pełnomocników stawili w dniu 6 Kwietnia r. b. o godzinie 4tey z południa przed W. Garszyńskim Sędzią Referentem, w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń Trybunału, w celu uchwalenia dalszey Administracyi massy i iey kontrolli, a z powodów, iż dobra do teyże massy należące, a mianowicie Borzewiska z przyległościami w Powiecie Szadkowskim leżące, lubo były wystawione na sprzedaż publiczną, dla braku licytantów sprzedanemi nie zostały, również dobra Borki i Lipki, Wyrębów, Dąbrówki, Charchow Pański, Nowa-Wieś, Wylazłów i Porczyn, chociaż sprzedanemi zostały, dla niedopełnienia atoli warunków przez pluslicytantów powtórnie na ich koszt i ryzyko sprzedanemi bydź muszą. — Kalisz dnia 1 Marca 1821 roku. Andrzey Frydrych.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 26

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi
Gubernii Kaliskiej.
Podaie do publicznej wiadomości, iż wskutek wyroku Trybunału Cy­wilnego 1ej Jnstancyi b. Woiewództwa Kaliskiego z dnia 4 Czerwca 1817 nakazaną została sprzedaż Dóbr dawniej do massy konkursowej Kaietana Milewskiego należących, pomiędzy innemi wsi Wyrembowa lit A. B. z przyległościami w Powiecie Szadkowskim Gubernii Kaliskiej położonej, wyrokiem tegoż Trybunału b. Województwa Kaliskiego z dnia 3 Kwietnia 1819 roku Taxa rzeczonych Dóbr Wyrembowa lit. A. B. potwierdzoną została. Dobra te Wyrembów otaxowane zostały przez biegłych na złtp. 27996 a obejmuią roz­ległości iako to.
1. Rol Dworskich morg 117 pręt. 50.
2. Łąk Dworskich morg 7 pręt. 64.
3. Ogrodów Dworskich morg 1 pręt. 182.
4. Pastwisk Dworskich morg 1 pręt. 212.
5. Zabudowań Dworskich morg 1 pręt. 145.
6. Ról włościańskich morg 50 pręt. 242.
7. Ogrodów i Zabudowań morg 3 pręt. 258.
8. Lasu morg 70 pręt. 45.
9. Zaroślów morg 9 pręt. 181.
10. Dróg i nie użytych miejsc morg 5 pręt. 246.
Razem morg 269 pręt. 125
Czyli włok 8. morgów 29. kwadratowych prętów 125 miary Chełmińskiej.
Dobra te Wyrembów lit. A. B. na popieranie wówczas kuratora massy konkur­sowej rzeczonego Kaietana Milewskiego na sprzedarz publiczną w drodze beneficyalnego postępowania wystawione były, i przez Wyrok Trybunału Cywilnego b. Województwa Kaliskiego z dnia 23 Czerwca 1820 roku za­padły Józefowi Rokossowskiemu Patronowi Trybunału, na rzecz Łukasza Milewskiego licytuiącemu, czyli temuż Łukaszowi Milewskiemu ostatecznie za summę złotp. 36600 przysądzone zostały. Rzeczony Łukasz Milewski iako pluslicytant Dóbr Wyrembowa lit. A. B. wedle świadectwa przez podpisanego Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w dniu 31 Maia (12 Czerw­ca) 1839 roku wydanego, warunkom licytacyinym zadosyć nieuczynił, Sto­sownie więc do art. 737 i następnych K. P. S. Dobra te Wyrembów lit. A. B. na sprzedarz powtórną na koszt i risico Plus licytanta czyli teraz iego sukcessorów wystawione zostaią, a to na popieranie Wielmożnej Izabelli z Chrza­nowskich Milewskiej Teodora Milewskiego małżonki iako wierzycielki tych Dóbr Wyrembowa lit. A. B. za upoważnieniem męża Teodora Milewskiego posiada­cza wspomnionych Dóbr tamże w Powiecie Szadkowskim wraz z żoną za­mieszkałego, czyniącej, która zamieszkanie prawne co do tego interessu w Kaliszu u Wielmożnego Wiktora Wojniewicza Patrona Trybunału Cy­wilnego Gubernii Kaliskiej sobie obiera, a za którą tenże Wielmożny Wiktor Wojniewicz Patron stawać, i w poparciu relicytacyi rzeczonych dóbr Wyrembowa lit. A.B. na powtorną przedaż tak iak exystuią w całem ograniczeniu na koszt i niebezpieczeństwo Pluslicytanta, czyli teraz iego sukcessorów to iest: 1. Szymona Milewskiego z własnych funduszów utrzymują­ cego się w wsi Siedlątkowie Powiecie Wartskim mieszkaiącego, a co do tego interessu w wsi Wyrembowie lit. A. B. Powiecie Szadkowskim zamieszkanie prawne obrane maiącego. 2. Teodora Milewskiego posiadacza Dóbr Wyrembowa lit. A. B. tamże w Powiecie Szadkowskim i. 3. Balbiny z Milewskich Maryana Brodzkiego dzierżawcy dóbr Przymiłowa małżonki, czyli oboj­ ga małżonków Brodzkich tamże w Przymiłowie Powiecie Szadkowskim zamieszkałych.
Powtórna przedaż w drodze Relicytacyi w mowie będących dóbr Wyrembowa lit. A.B. z przyległościami, odbywać się będzie na Audyencyi publi­ cznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w pałacu Sądo­ wym przy Ulicy Józefina posiedzenia swe odbywaięcego, do czego nowe warunki licytacyi i sprzedaży w Biórze podpisanego Pisarza Trybunału zło­ żone, iak i u popieraiącego przedarz Wielmożnego Wiktora Wojniewicza Patrona każdy z interessentów przejrzeć może.
Publikacya warunków licytacyi i przedarzy powtórnej dóbr tych na Audyencyi wspomnionego Trybunału w dniu 29 Czerwca (11 Lipca) r. b. 1839 o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 6/18 Czerwca 1839 roku.

Franciszek Salezy Wołowski.

Dziennik Powszechny 1863 nr 118

(N. D. 2326) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamia iż toczy się postępowanie spadkowe po:
4. Po Michale Gałczyńskim, jako wieczysto-dzierżawnym posiadaczu folwarku Poniatówek położonego w dobrach Poniatowie z Okręgu Wartskiego, a w dziale III wykazu hypotecznego tychże dóbr Poniatowa pod Nr. 12 uregulowanego, składającego się zaś: z 26 hub, 3 morgów, 54 prętów, 18 pręcików miary magdeburskiej gruntu, tudzież po właścicielu sumy rs. 3,440 kop. 44 1/2 lokowanej na dobrach Wyrębowie z Okręgu Szadkowskiego w Dziale IV. wykazu hypotecznego pod Nr. 11, zawiadamiam, oraz że do regulacji wszystkich tych spadków oznaczony jest termin na dzień 2 (14) Grudnia 1863 r. w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu. Kalisz d. 9 (21) Maja 1863 r Edward Milewski.

Kurjer Warszawski 1866 nr 281

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 864 k. 11, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 29 Listopada (11 Grudnia) r. b., Kazimierzowi Zelisławskiemu, właścicielowi dóbr Wyrębów, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Wierzchy, wysłane zostało do Kassy Powiatu Warszawskiego, celem wypłaty komu należy.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 41

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Rochu Garczyńskim, właśc. 7 dzies. 1650 sąż. z maj. Wyrębów, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 4 grudnia 1922 r. i w tym dniu osoby interesowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 53

Wydział hipoteczny, II sekcja, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Adamie Pakosie, właścicielu działki Nr. 17, obszaru 7 dzies. 1650 sążni, zapisanej pod Nr. 13, działu II wykazu hipotecznego z maj. Wyrębów, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 stycznia 1932 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
6. Dąbrówka Szadkowska, obejmującą: wieś Dąbrówka Szadkowska, kolonję Dąbrówka Szadkowska, kolonję Wyrębów, wieś Wyrębów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 85

Wydział hipoteczny, sekcja Il-ga przy sądzie okręgowym w Kali­szu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Marjannie Nowak, właścicielce niepodzielnej połowy działki ziemi Nr. 1, obszaru całość 4 ha 1990 mtr. kw. z pod Nr. 1 działu II wykazu hipotecznego, majątku Wyrębów, powiatu sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 26 kwietnia 1934 r., w którym to terminie osoby interesowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecz­nego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 1 luty

Z SĄDU OKRĘGOWEGO.
Mieszkańcy wsi Wyrębowo gm. Wierzchy byli świadkami tragicznego zajścia, które zakończyło się śmiercią jednego z tamtejszych mieszkańców. Mianowicie niejaki Garadecki Stanisław winien był oddawna Antoniemu Bednarkowi 2.600 zł. i na tem tle często między nimi wynikały nieporozumienia.
Krytycznego dnia 18 września 1933 r. Bednarek, po uprzedniem porozumieniu się jeszcze z dwoma osobnikami, (jeden łódzki piekarz) postanowił ostatecznie rozprawić się z Garadeckim.
Kiedy więc Garadecki był na swoim polu Bednarek podszedł do wozu Garadeckiego i porwawszy kopacz zbliżył się do niego, czyniąc mu wymówki spowodu długu. Garadecki mając przy sobie rewolwer, chciał jednak uniknąć jakiegoś wypadku, wobec czego postanowił ustąpić i w tym celu udał się przez pobliskie pola Deręgowskie w kierunku lasu. Wówczas do pomocy Bednarkowi zgłosili się wyżej wspomniani osobnicy. Po całogodzinnej prawie gonitwie po polach, Garadecki wreszcie z odległości kilkunastu metrów strzelił w Bednarka, następnie widząc, że ten jeszcze stoi, podbiegł do niego i uderzył go rewolwerem dwa razy w twarz, poczem Bednarek padł na ziemie.
Śmierć nastąpiła natychmiast, gdyż ugodzony został w samo serce.
Garadecki, jako zabójca, zasiadł na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego na sesji wyjazdowej w Sieradzu, który po zbadaniu 12 świadków i wysłuchaniu obrony Garadeckiego uniewinnił.

Echo Łódzkie 1939 luty


Dziennik Łódzki 1966 nr 212

Trąba powietrzna" nad pow. Poddębice
Nad pow. Poddębice przeszła wczoraj o godzinie 15 silna wichura, która objęła sobą pas szerokości 100 m. Od podmuchu najbardziej ucierpiały miejscowości Walentynów, Wyrębów, Borki Lipkowskie, Bałdrzychów i miasto Poddębice. Wichura trwała kilka sekund, a mimo to zniszczeniu uległo 15 domów mieszkalnych, 11 obór i 9 stodół. Straty finansowe ustali komisja PZU.
W Wyrębowie walące się drzewa poraniły St. Zawadzkiego i L. Woźniaka. Pierwszego z nich przewieziono do szpitala. Ucierpiał w znacznym stopniu drzewostan, stare drzewa, waliły się, jak podcięte kosą.

(kl)

Dziennik Łódzki 1972 nr 61

11 pożarów
Wczoraj w woj. łódzkim zanotowano 11 pożarów, z tego 10 na wsiach. Oto dwa najpoważniejsze :
W godzinach południowych w Wyrębowie pow. Poddębice od iskry z komina spaliły się 4 budynki kryte słomą. Straty wynoszą ok. 200 tys. zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza