-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Wola Zaleska / Wola Zadzimska / Wola Konopczyna

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wola Zelewska, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 28 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wola Zalewska, parafia zadzim, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Dąbski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola zalewska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Zadzim, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 142, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Wola Zalewska, w par. Zadzim, ob. Wola Zadzimska.

Słownik Geograficzny:  
Wola Zadzimska al. Zaleska, na początku XVI w. Wola Konopczyna, wś, fol. i młyn, pow. sieradzki, gm. i par. Zadzim, odl. od Sieradza w. 26; wś ma 11 dm., 185 mk.; os. młyn. 1 dm., 8 mk.; fol. 4 dm., 8 mk. W r. 1827 wś Wola Zalewska, miała 18 dm., 142 mk. Na początku XVI w. Wola Konopczyna dawała dziesięcinę z łan. km. kolegiacie w Uniejowie, z dwor. pleb. w Zadzimiu. Kmiecie dawali pleb. tylko kolędę, po groszu z łanu (Łaski, L. B., I, 388). W reg. pobor. z 1552 Wolia Derslai seu Konop. ma 7 osad. na 21 łan. (Pawiń., Wielk., II, 230).  

Spis 1925:
Zaleska Wola, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Zadzim. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 32, kol. 8. Ludność ogółem: wś 220, kol. 57. Mężczyzn wś 108, kol. 32, kobiet wś 112, kol. 25. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 220, kol. 57. Podało narodowość: polską wś 220, kol. 57.

Wikipedia:
Wola Zaleska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.


Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1597

Roku jak wyżej, dnia zaś 18. czerwca była obecnie wobec ? parafialnym w Zadzimiu Stanisława ze Zgierza ochrzczona córka imieniem Anna Urodzonego Pana Pawła Bełdowskiego i Małgorzaty, małżonków, obecnie mieszkających w Zigri [Zygry]. Jej rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Charbicki i Katarzyna Bertelow małżonka Urodzonego Mikołaja Zaleskiego łowczego Ziemi Sieradzkiej i Pana dziedzica Woli Zaleskiej.

Dziennik Powszechny 1832 nr 347

Po zeyściu W. Karola Cypryana 2ch imion Dąmbskiego, dnia 3 Października 1832 r. nastąpionem, otworzył się spadek, o którym po raz pierwszy donosząc uwiadamia się, że do przeniesienia tytułu własności dóbr ziemskich Zadzimia i Woli Zaleskiey z przyległościami, w Powiecie Szadkowskim Woiewództwie Kaliskiem położonych, termin półroczny na dzień 22 Czerwca 1833 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem wyznaczonym został. Kalisz d. 16 Grudnia 1832 r. Ignacy Glówczewski R. K. Z. W. K.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 107

(N. D 1769) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zawiadamia kogo dotyczeć może, iż w d. 26 Grudnia (7 Stycznia) 1846j7 r. na drodze wiodącej od Woli Zadzimskiéj ku wsi Prusinowicom w Okręgu Szadkowskim, znaleziony został człowiek nagle zmarły, z imienia nazwiska i pochodzenia nie wiadomy, wieku około lat 65 mieć mogący, ubrany w sukmanę siwą łataną płótnem, surdut granatowy podobnież łatany, tak że łata na łacie znajdowała się, sukmanę bronzową jeszcze gorszą, w spodnie płócienne zemslone koszulę lnianą, buty dobre, czapkę starą sukienną z barankiem siwym, był okrytym w płachtę w końcu której znajdowała się garść mąki.
Piotrków d. 29 Mar. (10 Kwiet.) 1847 r.
Sędzia Prezydujący, Wolanowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 145

(N. D. 3487) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
W wsi Woli Żukowskiej gminie Zadzin Ogu Szadkowskim położonej, w m-cu Maju r. b. przy kopaniu fundamentów na zabudowania dworskie wynaleziono kości trupa to jest kości ludzkie jak się domyślać należy kobiety lat około 40 mieć mogącej, przed kilkunastu laty pogrzebane.
Ktoby o nazwisku i pochodzeniu oraz rodzaju śmierci tej kobiety posiadał wiadomość takową wprost Sądowi tutejszemu lub Okręgowemu Szadkowskiemu udzielić zechce.
Piotrków d. 3 (15) Czerwca 1855 r.
Sędzia Prezydujący,
Chmielewski.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1886 nr. 36
_________________________________________________________________________________


Gazeta Kaliska 1899 nr. 31


W dniu 12 stycznia na folwarku Wola Zalewska p. sieradzkiego spłonęła stodoła zaasekurowana na 1,580. Straty wynoszą 6,000 rubli.


Kurjer Warszawski 1899 nr 44


Pożary. W pierwszej połowie stycznia r. b. w gub. kaliskiej zdarzyło się 9 pożarów, które zrządziły straty w sumie 38,438 rb. (...) Na folwarku Dzierzawy, w pow. tureckim, spalił się dom mieszkalny i trzy stodoły, wartości 1,050 rb., (...).


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 349

+ Pożary. W pierwszej połowie listopada w gub. kaliskiej było 7 pożarów, a. mianowicie: W Zielęcinie Małym, w pow. tureckim, w Woli Zaleskiej i Święte, w pow. sieradzkim (…) w Suliszewicach i Zdunach, w pow. kaliskim; (…) Straty wynikłe z pożarów powyższych wynoszą:
w ruchomościach i nieruchomościach ubezpieczonych 2,770 rb., w nieubezpieczonych zaś 380 rb. W tymże czasie wynikły 3 pożary prawdopodobnie z podpalenia, a mianowicie: w Starem Mieście pod Kaliszem, w Porczynach, w pow. sieradzkim i na kolonji Izabela-Dżąznowska, w pow. sieradzkim. Wynikłe straty z tych pożarów wynoszą w ubezpieczonych nieruchomościach 250 rb., a w nieubezpieczonych wraz z ruchomościami rb. 1,210.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 27

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Wojciechu Klimczaku, właśc. 3 dzies. 2025 sąż. z maj. Wola-Za­leska, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 29 października 1923 r. i w tym dniu osoby zainteresowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 14

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO.
L. p.
6. 6. 1928 L. B. P. 3805 T-wo Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli - Zaleskiej, gm. Zadzim, pow. Sieradzki.Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 32a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 17 grudnia 1928 r.
10199. "Genia Burdelak" — sklep spożywczy w Woli Zaleskiej, gm. Zadzim, pow. sieradzkiego. Istn. od 1927 r. Właśc. Genia Bur­delak, zam. w Woli Zaleskiej.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 79

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 5 grudnia 1930 r., o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawane będą nieruchomości, a mianowicie: 1) osada włościańska, położona we wsi Zadzim, ozna­czona p/g. tabeli Nr. 8, przestrzeni 17 morg. w czterech działkach, na któ­rej znajdują się: dom mieszkalny, dwie stodoły, obora, ogród i las na przestrzeni 2 i pół morga; 2) działka ziemi z majątku ziemskiego Wola Zalewska, gminy Zadzim, przestrzeni 7 morg. 150 pręt. i 3) działka łą­ki, oznaczona Nr. 6 z majątku ziemskiego Zadzim Młyniska, przestrzeni jednego morga.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, oznaczone pod punktem 2 i 3 mają książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, długami nie są obciążone, sprzedane będą w całości w/g protokółu zajęcia z dnia 8 lipca 1929 roku, w drodze dzia­łów z mocy wyroku sądu powiatowego w Zduńskiej Woli z dnia 21 kwiet­nia 1925 roku, celem podziału między spadkobiercami po Józefie Woźniakowej na żądanie Bronisławy Przytuła.
Licytacja rozpocznie się: nieruchomości pierwszej od sumy 8000 zł., drugiej od sumy 4000 zł. i ostatniej od 400 zł. za złożeniem wadjum w kwocie 10 proc. i dowodu o pochodzeniu włościańskiem do licytacji osady wzmiankowanej pod punktem pierwszym.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

 Ziemia Sieradzka 1930 marzec

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1930 lipiec
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 22a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 7 lutego 1931 roku
10199. Do rejestru firmy „Genia Burdelak". sklep spożywczy w Wo­li - Zaleskiej, gminy Zadzim, powiatu sieradzkiego", jak następuje: „Ge­nowefa Lewandowska", sklep spożywczy w Woli - Zaleskiej, gminy Zadzim, powiatu sieradzkiego. Właśc. Genowefa z Burdelaków Lewandow­ska, zam. w Woli - Zaleskiej.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 89

Wydział hipoteczny, II sekcja, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Władysławie Krajewskim, właścicielu działki Nr. 3 obszaru 3 dzies. 2025 sążni z pod Nr. 3 działu II wykazu hipotecznego majątku Wola Zaleska, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 8 maja 1932 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
16. Wola-Zaleska, obejmującą: wieś Wola Zaleska, kolonię Wola Zaleska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 54


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 13 maja 1933 r. zostało wdrożone po­stępowanie o uznanie za zmarłego Antoniego Greslera, syna Walentego i Marjanny z Rożniatowskich, urodzonego w dniu 6 czerwca 1883 roku w Woli Zaleskiej, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio mie­sięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu, zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Antoniego Greslera, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Antoni Gresler był stałym mieszkańcem wsi Wola Zaleska, gm. Za­dzim, pow. sieradzkiego. (Nr. sprawy Co 407/33).

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 17 czerwiec

ZA OSZUSTWO WEKSLOWE.
Władysław Palczewski, 35 lat. z Woli Zalewskiej gminy Zadzim za oszustwo wekslowe przez wypisanie 118 zł. zamiast 200 zł. na wymienionym wekslu skazany został na 1 miesiąc aresztu z zawieszeniem wykonania tej kary na 5 lat.


Dziennik Łódzki 1950 nr 59

Co się dzieje w Zadzimiu
(Od wiejskiego korespondenta „Dziennika Łódzkiego")
Zadzim jest to wieś położona w pow. sieradzkim na trasie łączącej Sieradz z szosą Uniejowską. Wieś ta liczy około 450 mieszkańców, posiada 7-klasową szkołę podstawową, gminną Spółdz. Sam. Chłopskiej oraz organizacje społeczne i polityczne jak K. G. W., ZMP. SP. OSP oraz Gminną Bibliotekę wyposażoną w około 500 tomów książek, którymi zaopatruje swoje punkty biblioteczne w gromadach.
 Najżywotniejszą działalność gospodarczą prowadzi Z.S.Ch. poprzez Gm. Sp., która zaopatruje rolników w nawozy sztuczne oraz inne potrzebne w rolnictwie artykuły. Ostatnio Gm. Sp. zorganizowała kurs dla kierowników grup plantatorów i hodowców.
Komitet Rodzicielski doceniając potrzebę pomieszczeń dla nauczycielstwa poczynił starania o wybudowanie gminnego domu dla nauczycieli, którego budowa przewidziana jest w roku 1950.
Obok spraw gospodarczych rozwijają się na terenie Zadzimia i sprawy oświatowe. W ramach zwalczania analfabetyzmu pracuje 9 punktów kształcenia dla analfabetów, 3 zespoły samokształceniowe, prowadzone przez Insp. Kult. - Oświat. „Czytelnika" w Łodzi. Odczuwamy brak rozrywek kulturalnych jak kino, teatr, który zastępuje nam sporadycznie zespół żywego słowa „Czytelnika".
Staraniem organizacji społecznych urządzane są własnymi siłami amatorskie występy artystyczne.
Znajdująca się świetlica Zw. Sam. Chłopskiej nie jest w pełni wykorzystana i tą sprawą należałoby się zainteresować.

Na podkreślenie zasługuje leżąca o 2 km od Zadzimia gr. Wola Zaleska. Mieszkańcy tej wsi postanowili własnymi siłami wybudować szkołę, której brak odczuwały dzieci wsi, uczące się dotychczas w wynajętej, ciemnej, małej izbie, która była jedynym lokalem służącym jednocześnie dla szkoły, świetlicy, sali zebrań itp. Według postanowień gromady szkoła będzie wykończona do września br. (W.ż.)

Dziennik Łódzki 1950 nr 287

Nowi ludzie: rozumni i mocni.
Chłopi z Woli Zaleskiej- co postanowili-to zrobili.
Szkołę w gromadzie Wola Zaleska, gm. Zadzim, budowano przeszło trzydzieści lat. A było to tak:
W zamian za wydzierżawione pola gromady obszarnik jaśnie pan Jarociński, jak to się wówczas mówiło, obiecał wybudować szkołę. Ale ileż to musiał się wystać komitet chłopski przed drzwiami jaśnieoświeconego dziedzica, by uzyskać choć trochę budulca na szkołę. Pan z psami i fuzją biegał po polach — polował. A szkoła? O szkole zapomniał — nie miał czasu, a zresztą to i lepiej, jak chłop jest ciemny. Po co mu szkoła?
Lata mijały a pan Jarociński wciąż polował. Szkoły jak nie było, tak nie było. Przyszła zawierucha wojenna. Zebrany z wielkim trudem materiał budulcowy rozgrabił okupant. Po wojnie zmieniły się czasy; przyszli nowi, inni ludzie, rozumni i mocni.
Teraz szkołę zbudujemy — powiedzieli sobie chłopi w gromadzie Wola Zaleska. Zakasali rękawy i wzięli się do pracy.
W roku 1948, na zebraniu gromadzkim wyłoniono komitet, któremu powierzono pieczę nad budową szkoły. Weszli wówczas do niego: Stępniak, Sałata i sołtys gromady — Cieślik. Gromada opodatkowała się samorzutnie po 250 zł od 1 ha oraz zobowiązała się do bezinteresownych prac pomocniczych, jak zwózka materiału, robocizna i inne.
Nie poszło jednak wszystko tak gładko, jak pragnął tego nowowybrany komitet, bo byli wśród gromady i tacy, którzy utrudniali pracę, chcieli ją zahamować. Wiadomo — rozbijacze. Ale rozprawił się z nimi szybko dzielny i energiczny Stępniak, wokół którego zgrupowali się wszyscy, którym leżała na sercu budowa. W tym też czasie szczególną ofiarnością w pracy nad budową szkoły wykazał się majster murarski Ignacy Łukowski, który bez grosza zapłaty postawił wszystkie mury szkoły. To się nazywa obywatelski stosunek do potrzeb gromady!
Na zebraniu gromadzkim w dniu 16 kwietnia br. na cześć Święta 1-majowego gotowe już mury szkolne przekazano gminie, i ponadto przyjęto rezolucję, w której zobowiązali się wszyscy, iż w ramach czynu w 6 rocznicę PKWN szkoła zostanie całkowicie ukończona i z dniem 1 września br. oddana do użytku. Wskutek nieprzewidzianych przeszkód budowę ukończono z dziesięciodniowym opóźnieniem.
W dniu 10 września br. w obecności prezydium Gm. R. N., komitetu budowy oraz mieszkańców gromady dokonano uroczystego otwarcia szkoły.
Tak to chłopi z Woli Zaleskiej co postanowili — to zrobili.
Wacław Barbura Koresp. „Dz. Ł."

Dziennik Łódzki 1961 nr 290


7 bm. ok. godz. 10.30, zapalił się na skutek zaprószenia ognia dom mieszkalny Adama Bojdy; w Woli Zadzimskiej, pow. Poddębice. Straty ponad 10 tys.


Dziennik Łódzki 1972 nr 307

Wysoka cena zaniedbań i nieostrożności
Padło pastwą płomieni: 14 zabudowań w Grabowinie, 7 budynków w Woli Zalewskiej
(Informacja własna)
Wczoraj o godz. 6.15 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Sieradzu została zaalarmowana wiadomością, iż we wsi Grabowiny k/Szadku płoną zabudowania gospodarcze i domy mieszkalne. Na miejsce pożaru skierowano natychmiast kilka jednostek straży. Akcję ratunkową utrudniał wiatr, który przenosił iskry z budynku na budynek w gęsto zabudowanej wsi. Mimo to, dzięki ofiarności strażaków, a także wydatnej pomocy miejscowej ludności udało się uratować od pożogi kilka budynków. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie iskra z nieszczelnych przewodów kominowych w gospodarstwie W. Juszczyńskiego. Pomimo szybkiej akcji spłonęły dwa domy mieszkalne, pięć stodół i siedem obór, a także kilkanaście sztuk trzody, bydła, konie, znaczne ilości sprzętu rolniczego i maszyn. Straty wynoszą tu ponad pół miliona złotych. Wielu ludzi znalazło się bez dachu nad głową. Władze powiatowe pośpieszyły pogorzelcom z natychmiastową pomocą.
Tego samego dnia o godzinie 9 kilkuletni chłopiec bawiąc się „zimnymi ogniami" wzniecił pożar we wsi Wola Zalewska k/Zygier, gdzie spłonęło 6 stodół wraz ze zbiorami i jeden budynek mieszkalny. W akcji ratowniczej brało udział 26 jednostek straży pożarnych z terenu powiatów sieradzkiego i poddębickiego i tylko dzięki temu zdołano opanować sytuację.
Pułkownik W. Kobza z KW Straży Pożarnych w Łodzi oraz komendant z Poddębic i Sieradza — kpt H. Folusiak i kpt S. Szarzalski w rozmowie z nami zwracali uwagę na rzucające się w oczy braki w zakresie bezpieczeństwa p.-poż. w obydwu wsiach. W dalszym ciągu rolnicy lekceważą obowiązujące w tym zakresie przepisy nie uszczelniając przewodów kominowych, nie naprawiając instalacji elektrycznej oraz tolerując nieporządek w obejściach. Nadal w wielu rodzinach nie zwraca się uwagi na dzieci bawiące się zapałkami.
Pożar w Woli Zalewskiej spowodował straty w wysokości ok. 400 tys. zł. Pamiętajmy, ogień jest groźny o każdej porze roku.

M. ZDZIENICKI

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza