-->

wtorek, 7 maja 2013

Wymysłów

Wikipedia:
Wymysłów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. W skład tego sołectwa wchodzą wsie: Wymysłów, Kęszyce i Kłady oraz części wsi: Kłady Dworskie i Stare Kłady.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 73

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
23) Antonim Suwaldzie, właśc. działki gruntu, przestrzeni 34 mórg 93 pręt. z maj. kol. Wymysłów, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 23 marca 1923 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 49

ROZPORZĄDZENIE
Wojewody Łódzkiego z dnia 27. XI. 1926 r.
o wyłączeniu kolonji Wymysłów z pod władzy sołtysa kolonji Ochraniew, gm. Zduńska Wola, pow.
Sieradzkiego.
Na zasadzie art. 287 ustawy gminnej z r. 1864 oraz art. 17 p. 1. i art. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13. XI. 1919 (Dz. ust. Nr. 90 poz. 490) zarządzam co następuje:
1. Kolonja Wymysłów, gm. Zduńska Wola, pow. Sieradzkiego, wyłącza się z pod władzy sołtysa kolonji Ochraniew tejże gminy i zezwala się na wybór odrębnego sołtysa kolonji Wymysłów,
2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście w Sieradzu,
3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dn.1 stycznia 1927 r.
Wojewoda (—) Jaszczołt.


Echo Sieradzkie 1932 26 styczeń

Z SĄDU OKRĘGOWEGO.
Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał sprawę (...) W sprawie mieszkańców wsi Wymysłów gm. Zduńska Wola: Władysława Szulca, Stan. Kosteckiego, Wacława Głowińskiego, Czesława Gwizdałę, oskarżonych o zadanie ciężkiego uszkodzenia ciała Ignacemu Białeckiemu*. Sąd skazał Szulca na 6 mies. Kosteckiego i Głowińskiego - po 2 mies. więz. i Gwizdałę na 14 dni aresztu. Powodem bójki był spór o gołębia.(...)

*nieczytelne, przypis autora bloga  Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
22. Wymysłów, obejmującą: osadę Gajewniki, wieś Kęszyce, wieś Kłady, kolonję Wymysłów, kolonję Wymysłów Nr. 1, kolonję Wymysłów Nr. 2.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 56

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Teodorze Kałuziaku, właścicielu reszty współwłasności 5 mórg ziemi z pod Nr. 31 działu II wykazu hipotecznego kolonji Wymysłów, powiatu sieradzkiego;
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczo­no na dzień 17 stycznia 1935 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego celem ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
16. Z gromady kol. Wymysłów: os. Gajewniki, kol. Wymysłów, kol. Nr. 1 Wymysłów, kol. Nr. 2 Wymysłów.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 22


Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwar­te zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Stefanii Gwizdała, współwłaścicielce 4 morgów 150 prętów z kol. Wymysłów, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 18 wrze­śnia 1939 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kan­celarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecz­nego, pod skutkami prekluzji. 47/39.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 31

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwar­te zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Władysławie Białeckiej, współwłaściciel­ce 6 morgów 106 prętów gruntu z kol. Wymy­słów, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 20 paździer­nika 1939 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kan­celarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecz­nego, pod skutkami prekluzji. 73/39.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza