-->

piątek, 31 maja 2013

Wymysłów Francuski

Słownik Geograficzny:
Wymysłów Francuski,  kol. i os., pow. łaski, gm. Wymysłów, kol. ma 6 dm., 56 mk., 488 mr.; os. 1 dm. 9 mk., 120 mr.

Spis 1925:
Wymysłów Francuski, wś i folw., pow. łaski, gm. Wymysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 22, folw. 3. Ludność ogółem: wś 135, folw. 22. Mężczyzn wś 63, folw. 12, kobiet wś 72, folw. 10. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 73, folw. 21, ewangelickiego wś 62, innego chrześcijańskiego folw. 1. Podało narodowość: polską wś 135, folw. 21, rosyjską folw. 1. 

Wikipedia:
Wymysłów Francuski-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń. Wchodzi w skład sołectwa Wymysłów, którego częścią składową jest też Wymysłów-Piaski. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Łącznie mieszka tu zaledwie ok. 100 osób. We wsi jest cegielnia. Nazwa "Francuski" wywodzi się z XVIII w. i nadana została za sprawą markiza Stanisława Jana de Boufflers, który uciekając przed następstwami rewolucji francuskiej schronił się w Prusach. Była to znana osobistość - do chrztu trzymał go sam król Stanisław Leszczyński. W 1784 r. został marszałkiem polnym, a w rok później gubernatorem Senegalu. W 1789 r. zasiadał w Zgromadzeniu Narodowym Francji. W Prusach przyjęto go do Akademii Berlińskiej. Dzięki koneksjom na dworze pruskim otrzymał od króla folwark Wymysłów tytułem wieczystej dzierżawy liczący 38 włók miary magdeburskiej (ok. 10 ha) "wraz z prawem pasania 18 sztuk bydła w lasach skarbowych, bezpłatny deputat drzewny z tych lasów i drzewo w miarę potrzeby, wreszcie pańszczyznę od 6 Wymysłów Francuski 37 chłopów z Mogilna". Ponadto z funduszy rządowych wybudowano mu potrzebne budynki i zakupiono inwentarz gospodarski. Stosowny dokument w tej sprawie podpisano 27 VI 1800 r. w Pabianicach. Oprócz markiza w Wymysłowie osiedlili się: hrabina de Salles, markiz de Puissseux i kawaler Saint Angel. Pobyt Francuzów nie trwał tu długo. Obdarowany Wymysłowem markiz Boufflers jeszcze w 1800 r. sprzedał folwark Ferdynandowi Oppeln-Bronikowskiemu za 3300 talarów. Po Francuzach pozostała tylko nazwa. Pod koniec XIX w. było tu 7 domów i 65 osób. Przed I wojną św. majątek należał do Chodakowskich. Po dawnym folwarku do dziś zachowały się tylko resztki parku z alejami kasztanowców. W Piaskach znajduje się największy na Ziemi Sieradzkiej cmentarz wojenny z I wojny św. Jest pamiątką po bitwie o Łódź, która miała miejsce w okresie od 17 do 24 XI 1914 r. Na tablicy następujący napis: "Teren cmentarza wojennego z okresu I wojny św.. Miejsce spoczynku 654 żołnierzy: INF.RGT. 14,48, 49, 71, 95,96,140,149 LDST. INF.BTL. SCHRIMM, COBLENC, AACHEN, SAMTER, MUNSTER ERS. BTL.LDW. GREN. RGT. 100 ERS. BTL. GREN. RGT. 7, MG. K. LDW. INF.RGT. 829 ARMII NIEMIECKIEJ GEN. AUGUSTA VON MACKENSENA. Miejsce spoczynku 71 żołnierzy: 150 INF. PGT. 17 BRG. ART., 7 SIB. SCH. 5 ARMII ROSYJSKIEJ GEN. PAWŁA PLEHWEGO oraz nieustalonej liczby żołnierzy N.N. poległych w grudniu 1914 r. w bitwie o miasto Łódż"

1992 r.

Dziennik Powszechny 1833 nr 31

Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego. Z powodu żądaney regulacyi nowey hypoteki osady w Kolonii Wymysłów, Ekonomii rządowey Pabiianice,pod Nr. 1 położoney, w całem ograniczeniu z obsiewami zbóż ozimem, z budynkami i wszelkiem prawem, Michała Umińskiego własney. Uwiadamia interessentów, że takowa regulacya nastąpi w Sądzie tuteyszym dnia 29 Kwietnia r. b. 1833 z rana o godzinie 10. Wzywa ich przeto, aby się w oznaczonym terminie w Sądzie Pokoiu mieysca tuteyszego osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego stawili, żądania swe i wnioski do protokułu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowadniaiące opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie, podpadną skutkom prekluzyi w Art. 154 i 160 prawa o hypotekach z r. 1818 przepisaney. Jeżeliby właściciel do tey nieruchomości ubiegaiący się, w terminie do regulacji przeznaczonym niestanął, na żądanie któregokolwiek z interessentów karę złp. 10 do 50 zapłaci, i podług Art. 150 tegoż prawa, utraci wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi, iaka w skutek regulacyi wydaną będzie, nastąpi w dziesięć dni po upływie terminu do regulacyi przeznaczonego, na audyencyi publiczney Sądu tuteyszego, i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszeniu iey przytomnymi bydź powinni. w Szadku dnia 15 Stycznia 1833 roku. N. D. 43. Paweł Roiek.Dziennik Łódzki 1888 nr. 221

Zjazd sędziów pokoju. Wczoraj przed prezesem zjazdu przyszły pod sprzedaż następujące nieruchomości:
2) osada po Antonim Byczkowskim w Wymysłowie Francuskim oceniona na rs. 300, sprzedana za rs. 304
Karolowi Rufen.


Goniec Łódzki 1903 nr 331

Zebranie gromadzkie. Onegdaj
w gm. Wymysłów w pow. łaskim odbyło się zebranie gromadzkie kolonii niemieckich Markówka (nazwanej przez niemców Hochweiler) Wymysłowa Francuskiego i innych, w celu uchwalenia założenia szkoły wraz z kantoratem.
Postanowiono szkołę i kantorat otworzyć na koszt składki z morgi, do której podciągnięto grunta majątku Wymysłów, należącego do p. Kokieli.
Ponieważ w takim razie na p. Kokieli przypadłoby płacić składki, przeto zaprotestował przeciw uchwale i zakłada apelacyę do komisyi włościańskiej.

Goniec Łódzki 1904 nr 20

Uchwała gminna. W swoim czasie pisaliśmy, że koloniści niemcy w kolonii Markówka, w powiecie łaskim, na zebraniu kilku wsi uchwalili założyć w Markówce kantorat i koszt założenia, oraz utrzymania postanowili nałożyć na starające się o kantorat kolonie, oraz na obywateli ziemskich p. Kokieli z Wymysłowa i p. Błociszewskiego z Wymysłowa Francuskiego pobierając z morgi w ten sposób trzy czwarte kosztów przypadło na obywateli, którzy utworzem kantoratu bynajmniej zainteresowani nie byli.
Od uchwały tej p. Kokieli apelował, na skutek czego w tych dniach odbyła się powtórna uchwała gminna, na której postanowiono koszt założenia i utrzymania kantoratu włożyć na obowiązek kolonistów, właścicieli zaś Wymysłowa i Wymysłowa Francuskiego prosić o jednorazową zapomogę.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:

§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Dobroń dzieli się na gromady:

14. Wymysłów - Francuski, obejmującą: wieś Wymysłów-Francuski, folwark Wymysłów-Francuski, folwark Wymysłów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Z Otchłani Wieków 1935 nr 1

Prace wykopaliskowe pod Łodzią. W Pabjanicach przy ul. Bugaj 3 odkrył mag. Jan Fitzke 3 groby podkloszowe, z których dwa były pojedyńczerni, trzeci zaś zawierał dwa oddzielne klosze, otoczone wspólną obstawą kamienną. Następnie w kierunku rzeki Dobrzynki odkrył badacz ten osadę wczesnohistoryczną. Dalej na gruntach Wymysłowa znalazł ślady cmentarzyska łużyckiego z okresu późnobronzowego a w Piątkowniku wały usypane z piasku, dochodzące do 4 m wysokości, (I. K. C, dnia 12/X1934, nr. 339).


Gazeta Świąteczna 1935 nr 2850

Sprzedam gospodarstwo z zabudowaniami — pola 30 morgów, wtem las i łąka. Cena przystępna. Wieś Wymysłów-Francuski, dom nr. 28, powiat łaski, gmina Dobroń.

Z Otchłani Wieków 1936 nr 8-9

JAN FITZKE.
PRACE ARCHEOLOGICZNE NA TERENIE WOJ. ŁÓDZKIEGO.
W czasie od 20. IX. 1933 r. do l. VII. 1934 r. przeprowadziłem z ramienia Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi badania na terenie woj. łódzkiego, których wyniki w drobnej tylko części zostały ogłoszone. Sądzę, że w interesie nauki leży podać bodaj ogólne krótkie zestawienie rezultatu tychże prac.
Wymysłów Francuski, pow łaski. 24. III. 1934. Zwiedziłem na wydmie pod lasem doszczętnie zniszczone halsztackie cmentarzysko łużyckie i zebrałem większą ilość ułamków naczyń, które pokrywają powierzchnię pola.

Dziennik Łódzki 1951 nr 283

Trzech prawdziwych sołtysów
i jeden Piechulski
Wykonywanie planów gromadzkich zależy również od prowadzonej przez sołtysów pracy uświadamiającej w gromadzie. Tam, gdzie sołtysi zabrali się z pełnym zapałem do pracy, chłopi odstawiają systematycznie zboże i ziemniaki oraz wpłacają podatek gruntowy i wykonują inne zobowiązania.
Często przykład dobrego sołtysa w gromadzie, który wywiązał się jako jeden z pierwszych ze swych obowiązków, jest wzorem i zachętą dla chłopów.
Sołtysa Antoniego Rogalewskiego z Wymysłowa Francuskiego w gm. Dobroń zna cała gromada i gmina. Jako jeden z pierwszych wpłacił on podatek gruntowy, FOR oraz I ratę Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski. Wykonał już roczny plan sprzedaży państwu zboża i ziemniaków. Za jego przykładem poszła cała gromada i dziś wykonała już w 90 proc. roczny plan dostawy zboża i ziemniaków. Gromada nie może jednak zameldować o całkowitej spłacie podatku gruntowego i FOR, bo ociąga się Zofia Błaciszewska, mająca 15 ha dorodnej ziemi. Gromadzie brakuje do wykonania planu 4 tys. zł, których nie chce zapłacić oporna bogaczka.
Również sołtys gromady Róża nie chce, by go wyprzedzili inni. Sam uregulował już wszystkie zobowiązania wobec państwa, a obecnie rozmawia z chłopami, chodząc od chałupy do chałupy, uświadamia rolników o znaczeniu wykonania obowiązków wobec państwa. Pomogło to wiele, bo już dziś gromada w 100 proc. spłaciła podatki, a wykonanie planowego skupu zboża i ziemniaków znacznie się poprawiło.
Także i sołtys grom. Dobroń — Ludwik Partyka nie chce, by wieś jego pozostała na szarym końcu.
Gromada wpłaciła I-szą ratę Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski, już 154 chłopów spłaciło podatek gruntowy i FOR. Zwleka jeszcze 6-ciu, ale i oni zapłacą, jak się z nimi porozmawia i wytłumaczy — mówi sołtys. Gromada wykonała już 65,6 proc. rocznego planu skupu zboża.
Wszędzie tam, gdzie dobrze pracują sołtysi i aktyw gminny, plan roczny dobiega końca, jak np. w grom. Dobroń Poduchowny, która wykonała już 70,3 proc. rocznego planu skupu zboża i Chechło 50,8 proc.
Zdarzają się jednak sporadyczne wypadki, że sołtysi sami nie spełniając swych zobowiązań, namawiają jeszcze rolników, by nie śpieszyli się z odstawą, żeby nie odstawiali wszystkiego, a tylko tyle, „ile mogą". Tak rozumie swe obowiązki sołtys Piechulski, z gromady Orpelów, a skutki tego jasne. Gromada wlecze się w ogonie za innymi. Plan roczny skupu zboża wykonała zaledwie w 37 proc., a miesięczny w 35 proc.
Piechulscy będą osamotnieni — za Rogolewskimi idzie coraz więcej chłopów.

(jek)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Na Sieradzkich Szlakach 1996/4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza