-->

czwartek, 30 maja 2013

Miedze

Słownik Geograficzny:
Miedze al. Miedze-lasek,  wś, pow. sieradzki, gm. Dzierzązna, par. Rossoszyca, odl. 171 w. od Sieradza. Ma 37 osad i 280 mk. Powstała z uwłaszczenia bezrolnych włościan w 1864 r.

Słownik Geograficzny:
Międzylasek, wieś, pow. sieradzki, gm. Dzierzązna Wielka, odl. od Sieradza w. 171, dm. 37, mk. 280.

Spis 1925:
Międzylasek, kol., pow. sieradzki, gm. Dzierżązna. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 25. Ludność ogółem: 164. Mężczyzn 80, kobiet 84. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 164. Podało narodowość: polską 164.

Wikipedia:
Miedze-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1832 nr 272

Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego. Wzywa uprzeymie wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe, ażeby zbiegłego z miasta Szadku star. Moska Jamnika v. Jakubowicza do kradzieży koni powołanego, wszędzie śledziły podług niżey umieszczonego rysopisu, uiąwszy Sądowi tuteyszemu pod strażą dostawić nieomieszkały. Tenże Mosiek Jamnik vel Jakubowicz ma lat około 50, wyznania Moyżeszowego, rodem z wsi Miedznego do dóbr Sikucina należącey, wzrostu małego, barczysty, włosów i brody czarnych, twarzy okrągłey dziobatey, oczów burych, czoła miernego, miał na sobie ubiór: koszulę z płótna lnianego, kamizelkę baścikową starą, spodnie płócienne, burkę z sukna szarego, kapelusz wielki okrągły, bóty stare bez obcasów i płaszcz stary z sukna zielonego, pisać ani czytać nieumie, błąka się około Wsi Turowey woli, pod miastem Rawą leżącey i tam z żydówką na wiarę ma mieszkać. Szadek dnia 28 Sierpnia 1832 r. Hałaczkiewicz.

Kaliszanin 1885 nr. 19

Na osadzie Międzylas, w pow. sieradzkim, włościanin Wojciech Pechta, lat 50, przy ścinaniu drzewa zabity został przez upadającą sosnę.

Kaliszanin 1885 nr. 53

We wsi Międzylasek, powiecie sieradzkim, piorun zabił 19-letnią Marjannę Sobczak.

Gazeta Kaliska 1895 nr. 75

Tegoż dnia (4/16 sierpnia) we wsi Miedze, powiatu sieradzkiego zmarł nagle Wawrzyniec Żmudziński, wieku lat 45.

Gazeta Świąteczna 1918 nr 1937

Ze wsi Miedz pod Sieradzem pisze do nas jeden czytelnik: Niebo dziś pochmurne, w sercu niewesoło, jeno za czemś tęsknię, oglądam się wkoło. Co wyjrzę na pole, nic mnie nie weseli, czarna nasza rola od śniegu się bieli; więc żeby rozerwać się i rozweselić, chcę chociaż myślami z wami się podzielić... Co się tyczy oświaty, to wieś nasza nie pozostaje bardzo w tyle za innemi. Gazeta Świąteczna ma tu bardzo wielu czytelników i wszystko wogóle, co dobre i warte czytania, z ciekawością czytamy. Mamy we wsi kościelnej czytelnię, do której sprowadzono książek za 300 zgórą marek. Dzieci u nas próżno się nie wałęsają, bo je rodzice posyłają do szkół. Wojna zbyt wielkich szkód nam nie zrobiła, choć ogołociła nas z paszy i żywności, a ci, których żołnierze wzięli na podwody, powrócili do domu bez koni i wozów Wieś naszą ustrzegł Bóg od zniszczenia. Bitwy toczyły się pod Wartą i Szadkiem, a myśmy tylko z boku patrzyli na ich straszną grozę. Ile tam było pożarów, to zachowaj, Boże! Ryk armat był tak straszny, że szyby w oknach u nas drżały i drzwi same się otwierały, a kiedyś spojrzał nocą w tamtą stronę, toś wszędzie widział tylko łuny pożarów. I nasze Miedze nawiedził na początku wojny pożar, ale nie od pocisków armatnich; wznieciły go pono dzieci pozostawione bez dozoru. Poszły wtedy z dymem cztery zagrody. W zaprzeszłym roku nawiedziła nas znowu straszna burza z niezwykłym wichrem; nie mówiąc już o innycn szkodach w okolicy, w naszej tylko wiosce przewrócił ów wicher dziewięć stodół. — Urodzaje w roku ubiegłym mieliśmy takie: ziemniaki i proso nieźle się urodziły, tatarka (gryka) też dobrze się udała, ale owies i groch prawie zupełnie przepadły; jęczmień dał plon lichy, a i żyta zbiór był niewielki. — Dokucza nam bardzo plaga złodziejstwa. Nalęgło się złodziejów co niemiara; kradną konie, zboże, bydło, kury z grzęd, napadają też na domy, rabują, a za opór śmiercią grożą. Józef Krajka.

Rozwój 1931 nr 307

Obiecujący synalek
(a) We wsi Miedza, gminy Rososzyca, powiatu Sieradzkiego zdarzył się przed dwoma dniami wypadek który wstrząsnął do głębi wszystkich mieszkańców wsi.
Wieczorem do zagrody Marjanny Pawlak wtargnął jakiś zamaskowany osobnik z fuzją w dłoni i rzekomo zagroziwszy synowi Pawlakowej, 24-letniemu Józefowi, śmiercią wszedł do pokoju gdzie właśnie Pawlakowa lokowała się do snu.
Wystraszona niewiasta wszczęła krzyk, czem zaalarmowała sąsiadów wobec czego napastnik pożucił ofiarę i zbiegł w ciemnościach nocy.
O napadzie niezwłocznie powiadomiono władze policyjne, które wdrożyły poszukiwania. Pawlakowej na wstępie rzuciło się w oczy, niezwykłe zachowanie syna, który bez oporu wpuścił napastnika do jej pokoju, gdy natomiast wogóle znany był z odwagi.
Nasunęło jej to pewne podejrzenia, tembardziej że w ostatnim czasie Józef dość często odgrażał się że o ile mu matka nie odda majątku to ją zakatrupi.
Spostrzeżenia swe zakomunikawała policji i przeprowadzono w tym kierunku dochodzenie ujawniło, iż istotnie Józef Pawlak w ostatnim czasie w Sieradzu i Szadku, wśród tamtejszych mętów szukał osobnika, któryby się podjął za wynagrodzeniem zamordować jego matkę.
Wobec takiego stanu żeczy Pawlak osadzony został w więzieniu, pod zarzutem usiłowania zamordowania i ograbienia swej matki. Badany nieprzyznał się do winy, twierdząc że nie był w kontakcie z bandytą. Dalsze dochodzenia w kierunku odnalezienia jego pomocnika prowadzi policja.
Zaznaczyć wypada że istotnie Pawlakowa
posiadała w krytycznym dniu dość znaczną sumę, około 7 tysięcy zł. otrzymanych ze sprzedaży jednej gospodarki.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 51

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, III rewiru, mający kancelarję swoją w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego L. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, iż w dniu 14 października 1932 roku, od godziny 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Ka­liszu, sprzedawana będzie nieruchomość rolna, w dwu działach, położo­na we wsi Miedze - Lasek, gm. Rossoszyca, pow. sieradzkiego, zapisana w tab. likw. dla tejże wsi pod Nr. 35, obejmująca ogólnej przestrzeni 11 morg. 268 pręt., z czego: 1) 7 morg. 286 pręt. gruntu ukazowego i 2) 3 morg. 282 pręt gruntu serwitutowego
I. Na działce, zawierającej 7 morg. 286 pręt. ziemi, znajdują się: a) dom mieszkalny, o 1 izbie, obora i stajnia, z gliny, pod jednym dachem, kryte słomą; b) stodoła z regli, obita deskami, kryta słomą, studnia z kręgów cementowych, ogród w którym znajduje się 60 drzew owoco­wych i parkan drewniany, odgradzający nieruchomości, od drogi wiej­skiej, oraz para koni. Z powyższej przestrzeni ziemi 4 morg. obsiane ży­tem, reszta zaś przygotowana pod zasiewy wiosenne.
II. Na działce ziemi o przestrzeni 3 morg. 282 pr., położonej w miej­scowości "Łąki", odległej od zabudowań około 3 km., zabudowań nie­ma, znajdują się tylko łąki, pastwiska i olszyna. Opisana nieruchomość księgi hipotecznej urządzonej niema, w dzierżawie, ani też w zastawie nie znajduje się, i na mocy intercyzy przedślubnej, wyłuszczonej w akcie notarjusza Łuniewskiego w Warcie, z dnia 17 marca 1909 r. za Nr. 157, stanowi wspólną własność Aleksandra i Stanisławy małż. Wasiaków.
Nieruchomość jest obciążona sumą 1.400 zł. na rzecz Józefa Taniewicza, sumą 1.100 zł. na rzecz Wawrzyńca Rybaka, oraz procentami i kosztami procesu.
Powyższa nieruchomość sprzedawana będzie w całości według pro­tokółu zajęcia z dnia 5 grudnia 1931 roku, sporządzonego na żądanie Jó­zefa Taniewicza,
Licytacja rozpocznie się od sumy 6.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.

Akta. tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.


Echo Sieradzkie 1933 16 styczeń

LISTA UKARANYCH
ZA NIEPRAWNE POSIADANIE BRONI.
Przez wydział karny starostwa sieradzkiego zostały ukarane następujące osoby: (...)
Rusak Bronisław Miedze gm. Zadzim na 50 zł. za posiadanie fuzji.(...)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XII. Obszar gminy wiejskiej Rossoszyca dzieli się na gromady:
6. Rossoszyca, obejmującą: rudunek Józefów-Wiktorów, wieś Miedze, wieś Rossoszyca, wieś Rossoszyca Poduchowna, folwark Rossoszyca, Rossoszyca-Wyciągi, Rossoszyca- Klin, kolonję Rossoszyca-Dębina, kolonję Rossoszyca-Nowiny, Rossoszyca-Papajka, kolonję Rossoszyca-Podmogilno, wieś Ulesie, Włyń-Polesie III. letnisko.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 6 styczeń

Poszukuje
Władysławę Domagalską urodzoną w roku 1895 ze wsi Mogilno gm. Rossoszyca pow. Sieradzkiego przed wojną światową wyjechała do Łodzi i odtąd wszelki ślad po niej zaginął.

Ktoby wiedział o jej pobycie, proszony jest za zwrotem kosztów powiadomić Antoniego Franiaka. Miedze Lasy gm. Rossoszyca.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 33

Wydział Hipoteczny, Sekcja III przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu obwieszcza, że na dzień 31 lipca 1937 roku wyznaczony został ter­min pierwiastkowej regulacji hipoteki dla należącego do Leona Plihala gruntu zaserwitutowego o powierzchni około 10 morgów, czyli 5 ha 60 arów, dołączonego do osady tabelowej nr 36 we wsi Miedze - Lasek, powiatu sieradzkiego, celem dołączenia tej przestrzeni do księgi wie­czystej os. Ulesie Leonida, powiatu sieradzkiego.

W terminie powyższym osoby interesowane winny zgłosić swe pra­wa w pomienionym Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 128/37.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza