-->

wtorek, 14 maja 2013

Wronowice

Zajączkowski:
Wronowice-pow. łaski
1) 1366 kop. z końca XVI w., Lib. priv. Lasc. f. 66-67: Wronowicze - villa. W dok. dot. uposażenia kośc. w Łasku (v.) wym. są W. jako wchodzące w skład parafii łaskiej. 2) 1403 T. Sir. III f. 71: Wronouicze - Swansco de W.
3) XVI w. Ł. I, 447-448: Wronovicze - villa, par. Łask, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 192: Wronovicze - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 239: Wronowycze - jw. 5) XIX w. SG XIV, 53: Wronowice - wś i folw., par. i gm. Łask, pow. łaski.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wronowice, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 14 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wronowice, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Łask, własność prywatna. Ilość domów 21, ludność 192, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Wronowice,  wś i folw., pow. łaski, gm. i par. Łask. Wś ma 25 dm., 285 mk., 35 os., 457 mr.; folw. 3 dm., 10 mk., 1500 mr., należy do dóbr Łask. W r. 1827 było 21 dm., 192 mk. Na początku XVI w. dziesięcinę dawano arcyb. gnieźn. a kościołowi w Łasku tylko kolędę, po groszu z łanu. W r. 1552 było 14 osad., 8 łan. (Pawiń., Wielk., II, 239).

Spis 1925:
Wronowice, wś i folw., pow. łaski, gm. Łask. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 54, folw. 5. Ludność ogółem: wś 440, folw. 99. Mężczyzn wś 220, folw. 45, kobiet wś 220, folw. 54. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 440, folw. 99. Podało narodowość: polską wś 440, folw. 99.

Wikipedia:
Wronowice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Jest to stara wieś powstała zapewne w XIV w. należąca do erygowanej w 1356 r. parafii w Łasku. W XVIII w. powstał tu folwark. Obok stał niewielki dworek. Na pocz. XX w. zbudowano tu gorzelnię. Ocalała w niej część urządzeń z okresu jej powstania. Po wojnie do lat 90. XX w. była własnością PGR. Obecnie jest własnością prywatną i produkuje alkohol z ziemniaków lub zbóż. Po dawnym założeniu dworskim została tylko aleja grabowa pomnik przyrody, obok okazałe pomnikowe trzy dęby. We Wronowicach 1 lutego 1863 r. oddział powstańczy Józefa Tampickiego i ks. Józefa Czajkowskiego starł się z Rosjanami i uległ rozproszeniu.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
WRONOWICE do d. łaskich. dwór 30x14x4 łokci z drzewa rżniętego na węgieł, ściany wewnątrz i zewnątrz na kliniki wylepione i wytynkowane, z gankiem pod 4 filarami drewnianymi, dach pod gontami. Są 2 kurniki, stajnia z wozownią, spichrz 21x14x4 łokcie, spichlerz 14x12, stodoła o 3 klepiskach 95x14, owczarnia 63x17, obora lamus na chlew przerobiony, gorzelnia 34x14. Zabudowania wiejskie; 15 chałup w tym dwojaki. (Szczawiński 1838 k.475)


1992 r.

 Gazeta Południowo-Pruska 1802

Do sprzedania. Gdy dobra w wydziale Przświetney Regencyi Kaliskiey w powiatach Szadkowskim i Lutomirskim sytuowane, Urodz. Antoniemu Wyganowskiemu należące, wolne szlacheckie, to iest: miasto Łask i do niego należące wsie, iako: Ostrow, Barycz, Rokitnica, Wiewiorczyn, Wierzchy, Wronowice, Orchow, Wesołka, Krzucz, Poleszyn, Stary Niewolka czyli Poleszyn średni część C. Wola Łaska część A. młyn Pułusznica i wieś Janowice, których wartość na summę 373,606 reis. tal. I dr. gr. 6 fen. sądownie iest wyrachowana, ad instantiam fisci z okazyi długu drogą subhastacyi publicznie plus offerenti sprzedane bydź maią. A przeto maiący chęć kupienia ich i będący zdolni do ich posiadania także będący w stanie ich zapłacenia, tym pismem zapozywaią się, aby na terminach dnia 3. Marca, 3. Junii i 3. Septembris 1802 zawsze o 10 godzinie rano przed konsyliarzem Regencyi Matuszką stanęli i podanie swoie oświadczyli, także spodziewali się, że na poźnieysze podanie po terminie ostatnim zważano nie będzie. Taxę tych dóbr w registraturze Regencyi tuteyszey i Regencyi Poznańskiey, tudzież w Kreys Justyc Kommissyi Piotrkowskiey żądaiący przeyrzeć może. W Kaliszu dnia 22. Septembris 1801.
Krolewska Południowo- Pruska Regencya.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 69

Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego. Z powodu żądaney regulacji hypoteki, młyna nowego pod Wronowicami, w maiętośei Łaskiey położonego, a przez Woyciecha Mańskiego od Jana Kirebauma okupionego: Uwiadamia interessentów, że regulacya hypoteki tey nastąpi w Sądzie tuteyszym, co do pierwszego domu dnia 9 Czerwca r. b. z rana i o godzinie 9 przed Pisarzem hypotecznym. Wzywa ich przeto, aby do takowey osobiście, lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie do tego umocowanego, zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu nowey regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowodniaiące, opatrzyli się.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 59

Administrator majętności Łaskiej, podaje do publicznej wiadomości, iż przed Rejentem Szczawińskim wmieście Szadku, wydzierżawione zostaną przez publiczną licytacyą na lat trzy zaczynając od Sgo Jana 1838 roku wsie Wronowice, Wiewiórczyn, i Wesołka z folwarkami tegoż nazwiska, każda osobno do tejże majętności Łaskiej należące w Powiecie Szadkowskim położone, w dniu 11 (23) Marca r. b. o godzinie 10 z rana, pod warunkami w Kancellaryi tegoż Rejenta i Administratora zlożonemi.
Łask dnia 7 (19) Lutego 1838 roku.
J. Szalasz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 90

Rejent Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadamia szanowną publiczność, że dnia 2 n. s. miesiąca Maja r. b. z. majętności Łaskiej to jest: 1. Folwark Wronowice z wsią tegoż nazwiska o godzinie 10 z rana.
2. Folwark Wywierzyn z wsią tegoż nazwiska z folwarkiem Smelin o godzinie 12 ty w południe.
3. Folwark Wesołka z wsią tegoż nazwiska o godzinie 2 z południa, z wszelkiemi tych dóbr użytkami w Powiecie Szadkowskim Gubernii Kaliskiej położonych na lat trzy poczynając od Świętego Jana Chrzciciela r. b. stosownie do żądania W. Administratora tej majętności, w Kancellaryi moiej w Szadku przez publiczną licytacyą wydzierżawione zostaną. Warunki do tych dzierżaw w mej Kancellaryi są do przejrzenia.
w Szadku d. 21 Mar. (2 Kwiet.) 1838 r.
Kajetan Prawdzic Szczawiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 34

(N. D.748.) Rejent Powiatu Szadkowskiego
Zawiadamia szanowną publiczność, iż stosownie do żądania Wgo Edwarda Kręskiego Administratora majętności Łaskiej, przez notę do siebie na dniu 1 Lutego r. b. podaną, odbywać się będzie publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie dóbr z majętności Łaskie, w Powiecie Szadkowskim Gubernii Kaliskiej leżących dnia 14 (26) Marca 1841 r. w kancellaryi mojej w mieście Powiatowym Szadku, Gubernii Kaliskiej, mianowicie: od dnia 21 Czerwca 1841.
1. Folwarku z wsią Wronowice o godzinie 10tej z rana.
2. Folwarku z wsią Wywierczyn o godzinie 12stej w południe.
3. Folwarku z wsią Wesołką o godzinie 2giej z południa.
O warunkach licytacyjnych każdego czasu w biórze moim w Szadku i w biórze W. Administratora w mieście Łasku dowiedzieć się można.
w Szadku dnia 28 Stycz. (9 Lutego) 1841.
Kajetan Szczawiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 129

(N. D. 2534) Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej.
Zawiadamia interessowaną Publiczność, iż przed Józefem Sztaudinger Rejentem Okręgu Szadkowskiego w mieście Szadku w Kancellaryi Jego w dniu 16 (28) Czerwca r b. o godzinie 10 z rana rozpoczynając, odbywać się będzie publiczna licytacya na której następujące wsie do majętności Łask należące, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, w Powiecie Sieradzkim Okręgu Szadkowskim położone, w trzech letnią dzierżawę poczynając z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. w trzech następnych oddziałach najwięcej dającym wypuszczoną zostanie, a mianowicie w oddziale 1 folwark i miasto Łask z propinacyą folwark Wesołka i wieś zarobna tegoż nazwiska. Kolonie: Maurycy, Teodory i Utrata z czynszem z Papierni Orchowskiéj. b) W oddziale II. folwark i wieś zarobna Wiewiorczyn, kolonia Anielin, folwark Barycz z wsią zarobną tegoż nazwiska, kolonija Rokitnica z propinacyą i czynszem z osady kolumny, с) W oddziale III. folwark i wieś zarobna Wronowice z czynszami i propinacyą z kolonii Jasionny, Huty Janoskiéj i Wysierad.
Dobra wyżej wymienione przynosiły dotąd czynszu rocznie: oddział I zł. 25000 rs. 3750, oddział II. zł. 15000, rs: 2250. oddział III. zł. 9,000 rs. 1350.
Warunki pod jakiemi dobra te wydzierżawione być mają w Biurze tegoż Rejenta w czasie prawem oznaczonym złożone będą, które tamże każdy z mających chęć licytowania przejrzeć i odczytać może.
w Sieradzu dnia 1 (13) Maja 1844 roku.
Sakowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 118

(N. D. 2505) Uwiadamia publiczność, że dobra ziemskie jako to:
1. Janowice z folwarkiem i wsią tegoż nazwiska z wiatrakiem i propinacyą w kolonii Jesionna oraz Hucie Janowskiéj z czynszami do kolonii tych przywiązanemi wydzierżawione będą na lat trzy od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż dnia 1851 roku z zastrzeżeniem że czynsze z kolonii Wysieradz i Jesionna oraz Huty Janowskiej, wrazie zniesienia kontraków na przeszkodzie będących w dniu 8 (20) Czerwca r. b. w wrazie niezniesienia w temże dniu 1849. Co zaś do wydzierżawienia dóbr i propinacyi w pierwszym terminie.
2, Ostrów z folwarkiem i wsią tegoż nazwiska i—
3, wola Łaska w dniu 8 (20) Czerwca r. b.
4, folwark Łask z dworem z przychodami w mieście Łasku z folwarkiem i wsią zarobną Barycz oraz Wiewiorczyn z czynszami w kolonii Rokitnicy, Teodory, Utrata, papierni Orchowskiéj, kolonii Anielin, Maurycy, dochodami z cegielni, czynszami z młyna i Hamerni kolumna, przychodami targowego i mostowego, od synagogi miasta Łasku, czynszem z olearni w Wiewiórczynie, z wszystkich młynów wodnych w dobrach tych i propinacyą w mieście Łasku i innych nomenklaturach wrazie zniesienia kontraktów na przeszkodzie będących w dniu 8 (20) Czerwca r. b. a wrazie zniesienia w temże dniu 1849 r.
5, folwark Wronowice z wsią zarobną tegoż nazwiska z czynszami rybołóstwem na rzece w d. 9 (21) Czerwca 1848 r.
6, dobra Orchów i Wesołka z wsiami i folwarkami tegoż nazwiska w dniu 9 (21) Czerwca r. b. z rana o godzinie 10 wszystko położone w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej wydzierżawione zostaną na satysfakcyą procentów za lat dwa zaległych i trzeciego bieżącego w Kancellaryi Rejenta Okręgu Szadkowskiego Adama Łukaszewicza w mieście Szadku, roczna cena dzierżawna dóbr zajętych wynosić może a mianowicie dóbr ad 1, rs, 850; ad 2, rs. 750; ad 3, rs 800: ad 4, 3750; ad 5, rs 2250: ad 6, rs. 1350.
7, folwark Piotrowszczyzna z rudunkiem Pieńki do dóbr głównych Bronowa należący, w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawekiéj położony, rocznie około rs. 300, ceny dzierżawnej przynosić mogący, na lat 3 poczynając od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż dnia 1851 r. w Kancellaryi Rejenta Okręgu Wartskiego Karola Trzaskowskiego w mieście Warcie w dniu 7 (19) Czerwca r. b. z rana o godzinie 10 wydzierżawiony zostanie.
J. Rojek Komor. Tryb. Kal.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 282

(N. D. 5654) Sąd Policyi Poprawczej Wуdziału Kaliskiego.
Zapozywa Adama Zielonkę Ekonoma ostatecznie we wsi Wronowicach Gminie Łask Ogu Szadkowskim zamieszkałego, aby się w ciągu dni 30 od niniejszego ogłoszenia do publikacyi wyroku Sądu Appellacyjnego Królestwa Polskiego pod d. 7 (19) Lipca r. b. wostatniej Instancyi o obelgi p-ko niemu wydanego w Sądzie Poprawczym tutejszym stawił, a to pod skutkami prawa.
Tyniec pod Kaliszem d. 23 Listopada (5 Grudnia) 1851 r.
Sędzia Prezydujący, Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 111

(N. D. ...156*) Pisarz Trybunatu Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 Kodexu Postępowania Sądowego, wiadomo czyni: iż na żądanie Edwarda Kręskiego dziedzica dóbr Masłowic, dawniej w m. Łasku Ogu Szadkowskim Gubernii Kaliskiej, a nateraz w dobrach Masłowicach Ogu Wieluńskim Gubernii Warszawskiéj mieszkającego , zamieszkanie prawne do tego interessu, w m. Kaliszu, u Jana Gowarzewskiego Patrona przy Trybunale tutejszym obrane mającego, w poszukiwaniu summy rs. 14624 k. 50 z procentem i kosztami, wyrokiem Trybunału tutejszego w d. 21 Maja (12 Czerwca) 1844 r. ocznie zapadłym, Edwardowi Kręskiemu, od SS rów Piotra Czołchańskiego zasądzonéj, aktem zajęcia przez Józefa Rojek Komornika Sądowego na gruncie dóbr Łask w dniach 2j14, 3j15, 4j16, 5j17, 6j18, 7j19, 9j21, 10j22, 11j23, 12j24, 13j25, 14j26, 16j28, 18j30 Października 1844 r. kontynuowanych, a w d. 2j14 Listopada t. r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie dobra ziemskie miasto ŁASK, składające się z miasta Łask, z folwarku Łask, oraz zabudowań dominialnych w temże mieście będących jakoto:
a) kuźni z wiazdem, pod N. 164 i ogródkiem obejmującym długości prętów 35, szerokości łokci 35, z placem pustym nu którym stajnia dawniej istniała, zawierającym długości łokci 68, szerokości 21 w ulicy Kowalskiéj Cyrk. 3 .
b) oberży pod Nr. 62 z stajnią wjezdną w ulicy Kościelnej z podwórzem.
c) placu pustego niezabudowanego bez numeru będącego w ulicy Piotrkowskiéj Cyrkule 3cim miasta Łasku położonego, zawierającego długości łokci 201, szerokości łokci 31 miary Warszawskiéj.
Młynów dominialnych szczegółowo w akcie zajęcia opisanych: z folwarku i wsi zarobnéj Woli Łaskiej, z folwarku i wsi zarobnéj Barycz, z folwarku i wsi zarobnéj Ostrowa, z folwarku i wsi zarobnéj Wiewiórczyna i pustkowia Anielin zwanego, niemniéj karczmy z stajnią wjezdną, kuźnią i innemi zabudowaniami w Kolumnie, z folwarku i wsi zarobnéj Wronowice, z folwarku i wsi zarobnéj Poleszyna starego, z folwarku i wsi zarobnéj Janowice, oraz wiatraka, z karczmy Oszczywilk i karczmy na Hucie Janowskiéj Wysieradz zwanéj, z folwarku i wsi zarobnéj Krzucza z folwarku i wsi zarobnéj Orchów, oraz z folwarku i wsi zarobnéj Wesołka. Z koloniów: a) Maurycy, b) Teodory, c) Utrata, d) Anielin e) Rokitnica i Jasionna z papierni Orchowskiéj, z młyna wodnego na Utracie, z młyna przy mieście Łasku, z młyna nowego do Wiewiórczyna należącego, z młyna w Baryczy i wiatraka w Woli Łaskiéj, z folusza na rzece Grabówce z młyna wodnego na Łęgu pod miastem Łask, oraz cegielni, z wszystkiemi przyległościami, użytkami i dochodami bez żadnego wyłączenia jednę hypotekę mające, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim byłej Gubernii Kaliskiéj położone, trzy gminy to jest: jednę miasto Łask, drugą gmina Łask, i trzecię gminę Probostwo Łask stanowiące, sukcessorów Piotra Czołchańskiego i ich praw Nabywców jako to:
1. Zofii z Czołchańskieh Szantyrowéj wdowy, w wsi Orchowie.
2. Wiktoryi z Czołchańskich Łukasza Chmielińskiego żony, czyli obojga małżonków Chmielińskich w m. Łasku.
3. Maryanny z Czołchańskieh Tadeusza Rudnickiego żony, czyli raczej małżonków Rudnickich w Ogrodzimiu Ogu Szadkowskim.
4. Ewy z Czołchańskich Józefa Szałas małżonki, czyli raczej obojga małżonków Szałasów, w wsi Sulikowie Okręgu Lelowskim b. Gubernii Kieleckiej mieszkających.
5. Maurycego Czołchańskiego żołnierza wojsk Cesarko-Rossyłskich w m. Oremburgu Państwie Rossyjskim konsystującego, z głowy Wincentego Czołchańskiego przychodzącego, prawne i obrane zamieszkanie w m. Łasku mającego.
6. Józefy z Domżalskich Józefa Szaniawskiego żony, czyli raczej obojga małżonków Szaniawskich w Warszawie.
7. Józefa Szaniawskiego jako opiekuna Pelagii nieletniej Domżalskiéj, w Warszawie mieszkającego.
8. Elżbiety z Czołchańskieh Marcellego Brochockiego żony, czyli obojga małżonków Brochockich, w m. Grajewie Ogu Biebrzańskim Gubernii Augustowskiej mieszkających.
9. Seweryny Domżalskiéj panny doletniéj w Ujejscu Okręgu Lelowskim b. Guberni Kieleckiej mieszkającej.
10. Jakóba Oknińskiego jako praw nabywcy od Józefy z Czołchańskieh Kajetana Gzowskiego żony, czyli obojga małżonków Gzowskich i od Elżbiety z Rüdygerów Adama Kraszewskiego małżonki czyli obojga małżonków Kraszewskich we wsi Zabłociu Okręgu Siedleckim b. Gubernii Podlaskiej mieszkającego i zamieszkanie prawne obrane mającego.
11. Julii Czołchańskiéj panny doletniéj w Warszawie pod Nr. 2449 mieszkającej.
12. Konstantego Rekowskiego we wsi Żydowie Ogu kaliskim mieszkającego jako praw nabywcy od Władysława Czołchańskiego z głowy Wincentego Czołchańskiege do spadku przychodzącego. 13. Z głowy Tekli z Czołchańskich Rüdygerowéj, jako to:
a) Józefy z Rüdygerów Mielickiéj Augustyna Mielickiego żony, czyli obojga małżonków Mielickich, b) Ludwika, c) Karoliny, d) Karola rodzeństwa Rüdygerów prawne i obrane zamieszkanie, w m. Łasku i u Jana Szaniawskiego w Warszawie mających, oraz: e) Tekli Rüdyger panny doletniéj w m. Łasku zamieszkałej, a prawne zamieszkanie w Warszawie pod Nr. 2182 obrane mającej, wszystkich z własnych funduszów utrzymujących się, własne, obejmujące w sobie wedle pomiaru przez Geometrę Polkowskiego w roku 1823 sporządzonego, a przez Geometrę Teodora Krzyckiego sprawdzonego, włók 580, mórg 3 prętów 203 miary Nowo-Warszawskiéj w co wchodzi kontrawers z strony dóbr Orpelowa mórg 130 prętów kw. 96 zamujący, w szczególności zaś:
1. Miasto Łask z folwarkiem Łask, z młynem i cegielnią zajmuje mórg 1203 pr. 203, 2. Wola Łaska z kolonią, Teodory i Mauryców mórg 1465 pr. 244, 3. Orchów z papiernią i karczmą mórg 810 pr. 71, 4. Ostrów mórg 1607 pr. 8, 5. Barycz z młynem mórg 990 pr 224, 6. Wesołka mórg 274 pr. 18, 7. Wiewiórczyn z młynem okupnym mórg 819 pr. 287, 8, Utrata mórg 108 pr. 237. 9. Janowice z kolonią Jasionną oraz hutą szklanną Wysieradz zwaną i karczmą Oszczywilk mórg 3996 pr. 233, 10 Poleszyn stary mórg 1535 pr. 169, 11. Wronowice mórg 1467 prąt. 85, 12, Krucz z kolonią Anielin mórg 1921 pr. 126, 13. Holendry Rokitnickie mórg 1111 pr. 9, 14. Karczma Kolumna z Amernią mórg 118 pr. 89. razem jak wyżej włók 580 mórg 3 pr. 203, w którą to rozległość wchodzą bory i lasy, nieużytki oraz kontrowers powyż rzeczony, niemniej wody, drogi i grunta okupników.
Grunta w dobrach tych należą do II, III, IV, V, VI, i VII. klassy, łąki zaś są dwu i jednosieczne.
Oprócz téj rozległości, grunta do Probostwa w Łasku należące, zajmują hub 3 mórg 15 prętów kwadratowych 208 miary Nowo-Warszawskiej.
Nadmienia się, że z dóbr tych niegdy Piotr Czołchańeki odprzedał małżonkom Majerowiczom wieś Wierzchy obejmującą rozległości hub 47 mórg 21, prętów kwadr. 63 miary Magdeburskiej, lecz o tem wcale w Hypotece wzmianki nieuczyniono, jedynie o sprzedaży mórg 29 pr. 299 miary Chełmińskiej, i dla tego Komornik zastrzegł w akcie zajęcia dla Nowo-nabywcy odzyskanie ilości takowej, jednak bez zaręczenia z strony extrahenta.
W dobrach, tych jest okupna Hamernia, młyny wodne i wiatrak jeden,oraz papiernia.
W całych dobrach jest propinacya dominialna.
Włościan pańszczyznę robiących jest.
a) we wsi Wronowicach: półrolników 10; zagrodników 7, komorników 7,
b) we wsi Wiewiórczynie: półrolników 2, zagrodników 11, komorników 7,
c) w wsi Baryczy: półrolników 7, zagrodników 4, komorników 6,
d) w wsi Ostrowie: półrolników 5, zagrodników 10, komorników 6,
e) w woli Łaskiéj: półrolników 5, zagrodników 2, komorników 7,
f) w wsi Orchowie: półrolników 4, zagrodników 2, komorników 4,
g) w wsi Wesołce: komorników 10,
h) w wsi Janowicach: półrolników 3, zagrodników 15, komorników 8,
i) w wsi Krzuczu: półrolników 6, zagrodników 3, komorników 7,
k) w Poleszynie starym: półrolników 8, zagrodników 4, komorników 2, od których pańszczyzna, powinności, daniny i załoga w akcie zajęcia szczegółowo jest wyrażona.
Czynszownicy stali;
A. Na kolonii Maurycy.
1. Michał Czajkowski, 2. Szymon Wojtynek, 3. Józef Kazimierczak, 4. Wawrzyniec Stefańczyk, 5. Kazimierz Wojtynek, 6. Maciej Klos, 7. Stanisław Malinowski, 8. Marcin Hęciński 9, Antoni Grabarczyk, 10. Antoni Gabryończyk, 11. Józef Rogulski, 12. Leonard Kubicki, 13. Józef Golańczyk, 14 Walenty Łuzatka, 15. Piotr Pawelec, 16. Izydor Stefańczyk, 17. Wincenty Otocki 18. Marciu Pasternak, 19. Wawrzyniec Wójcik, 20. Tomasz Burszała, 21. Maryanna Kubicka, 22. Józef Skalski, 23. Tomasz Lawenda.

B. Na kollonii Teodory.
1. Maciej Bogacki, 2 Jan Szultz, 3. Wincenty Biegański, 4. Marcin Knal, 5. Józef Cieszka, 6. Jakób Grabski, 7. Stanisław Urbankowski, 8. Marcin Gajzler, 9. Michał Maciejewski, 10. Tomasz Sokołowski, 11. Bartło. Wierusiński, 12. Marcelli Garusiński, 13. Walenty Sulczewski, 14. Maciej Małecki, 15. Antoni Olejniczak, 16 Stanisław Urbankowski, 17. Łukasz Olejnik, 18. August Dymmel, 19. Walenty Brudzewski, 20. Paweł Trofalski, 21. Faustyn Janiszewski, 22. Kasper Urbankowski, 23. Gottfrid Gwis, 24. Gottlib Ginter, 25. Józef Olejnik, 26. Jan Chęciński, 27.Antoni Chęciński, 28. Bonawentura Maciejewski, 29. Wojciech Gajzler, 30. Andrzej Urbankowski, 31.Paweł Trofalski,32. Bogumił Dymmel, 33. Walenty Dwornik, 34. Jan Grocholiński, 35. Józef Płoski, 36. Floryan Gampe, 37. Franciszek Marcinkowski, 38. Franciszek Sztyngest.

C. Na kolonii Utrata:
1. Wiktor Jakóbowicz, 2. Habergrytz Jakób, 3. Arye Kratz, 4. Rajzler Rosler, 5. Aron Rapport, 6. Ludwik Nejman, 7. Franciszek Wesołowski, 8. Szymon Domański, 9. Felix Jabłoński, 10 Józef Różański, 11. Ludwika Krygerowa, 12. Lewek Senator, 13, Frydrych Bukowski, 14. Kazimierz Wolnicki, 15. Wilhelm Gazic, 16. Ejzyk Wojkowski, 17, Józef Nowakowski, 18. Jakób Pasternak, 19. Wincenty Karzydłowski, 20. Jante Wolfowa Szmulewicz, 21. Felicyan Karpiński, 22. Karol Mański, 23. Józef Koterski, 24. Mikołaj Brzustowski, 25. Salamon Markusfeld.

D. Na kolonii Anielin.
1. Jan Klim, 2. Jan Zieliński, 3. Frydrych Daitschman, 4. Samuel Klinicki stary, 5. Samuel Klinicki młody, 6. Wojciech Kirchen, 7. Bogumił Fechner, 8. Michał Guthertz, 9. Stanisław Jekel, 10. Józef Nowakowski, 11. Idzi Jańczyk, 12. Jakób Bielski, 13. Andrzej Solarski, 14. Franciszek Eberman, 15. Sobestyan Raczyński, 16. Mosiek Plewiński, 17. Mateusz Lewicz, 18 Jan Cieślewicz, 19. Karol Kokosiński, 20. Dorota Orlik, 21. Jan Wejchert, 22, Krystyan Dyderko, 23. Samuel Dyderko, 24. Wilhelm Szedler, 25. Marcelli Gorecki, 26. Ernest Kutzwege; 27. Gotfrid Dyderek, 28. Wojciech Bruk, 29. Samuel Bruk, 30. Rywe Habelok, 31. Mateusz Augustyniak, 32. Frydrych Delian, 33. Bogusław Bruk, 34. Michał Filipowicz, 35. Wilhelm Ulbrych, 36. Stanisław Zabłocki, 37. Michał Pietroski, 38. Walenty Michalak, 39. Jan Wolski, 40. Roch Zych, 41. Gottlib Klim, 42. Gottltib Greber, 43 . Samuel For, 44. Krystyan Zaif, 45. Bogumił Haneł, 46. Gottfrid Pusz, 47. Józef Joksz 43. Karol Wejchert, 49. Gottfrid Gaj, 50. Krystyan Frajer, 51. Stanisław Karczmarek, 52. Gottfrid Linke, 53. Piotr Raczyński, 54. Wojciech Fechner, 53. Krystyan Toć, 56. August Kurtzweg, 57. Gottfrid Kurtzweg, 58. Franciszek Grabski, 59. Karol Ulbrych; 60. Frydrych Wegner, 61. Tomasz Paliński, 62. Bogumił Bloch, 63. Jan Kamiński, 64. Józef Otuski, 65. August Hein, 66. Grzegorz Cerber, 67. Jan Soliński.

E. Na kolonii Rokitnica:
1. Franciszek Edert, 2. Daniel Klich, 3. Teodor Malinowski, 4. Andrzej Bukowski, 5. Wojciech Srodka, 6. Franciszek Rzyskoski, 7. Łukasz Guzicki, 8. Krystyan Obst, 9. Gottfrid Fust, 10. Jan Dybka, 11. Frydrych Obst, 12. Karol Obst, 13. Jan Majzner, 14. Michał Fintz, 15. Krystyan Ginter, 16. Antoni Klich, 17. Michał Krajda, 18. Jakób Obst, 19. Michał Wał, 20. Wojciech Kuchler, 21. Franciszek Fintz, 22. Wojciech Kuchler, 23. Jan Pawelec, 24. Filip Pawelec, 25. Andrzej Walczak, 26. Wojciechu Dziedziczak, 27. Wdowa Lowiza Cytyer, 28. Wojciech Bożek, 29. Bogumił Gwis, 30. Walenty Szczepański, 31. Bugumił Majszatz, 32. Samuel Pogorel, 33. Gottfrid Pogorel, 34. Łukasz Krakoski, 35. Jan Wał. 36. Marliza Zygmuntka, 37. Michał Harman, 38. Frantz Weber, 39. Izydor Filipiec, 40. Andrzej Klich, 41. Daniel Klich, 42. Marcin Klich, 43. Wojciech Przybylski, 44. Karol Cimmerman, 45. Jan Krajda, 46. Tomasz Stramski, 47. Krysztof Derfer, 48. Gottlib Kurtzmanowski, 49. Bogusław Szyler, 50. Bartłomiéj Sztramski, 51, Karol Gwis, 52. Wojciech Biegański, 53. Bonawentura Sapala, 54. Józef Maciejowski, 55. Karol Pogorel, 56. Krystyanna Pogorel wdowa, 57. Józef Smielowski, 58. Ignacy Smielowski, 59. Michał Leler, 60. Bogumił Gus, 61. Wojciech Kurtzweg, 62. Stanisław Sztyngest, 63. Gottfrid Gitter, 64. Józef Rozwąż,65. Michał Biegański, 66. Samuel Klich, 67. Johann Gottfrid Szwienitz,68. Ludwik Kaźmirowski,69. Jakób Kaus, 70. Krysztof Kurtzmanowski, 71. Wilhelm Otto, 72. Józef Szoska, 73. Ernest Kipert, 74. Bogumił Gucz, 75. Frydrych Gucz, 78. Józef John, 77. Jakób Słomczyński, 78. Ludwik Kolof, 79. Krysztof Szultz, 80. Wilhelm Szultz, 81. Racz Gottfrid, 82. Marcin Sztyngest, 83. Daniel Jedliński, 84. Bogusław Einglichart, 85, Frydrych Binter, 86. Karol Lejdenfrost, 87. Dawid Gutman, 88. Frydrych Redlów, 89. Bogumił Szpald, 90. Gottfrid Klich, 91. Felix Krajda, 92. Łukasz Woźniak, 93. Samuel Macanke, 94. Frydrych Szultz, 95. Bogusław Kraft, 96. Józef Mentzel, 97. August Szultz, 98. Łukasz Gazycki, 99. Daniel Fendler, 100. Tomasz Guzycki.

F. Na kolonii Jasionna:
1. Jan Medyński, 2. Jan Kosiński. 3. Józef Magnuski, 4. Marcin Gejsler, 5. Jan Piochtak, 6. Ignacy Nowicki, 7. Józef Wartalski, 8. Maciej Wartalski, 9. August Albrecht, 10. Józef Entrycht, 11. Andrzej Hennig, 12. Hennig Mergel, 13. Piotr Wajt, 14. Gotlob Mantaj, 15. Marcin Joksz, 16. Józef Langer, 17. Wilhelm Biler, 18. Bogumił Joksz, 19. Daniel Elhmann, 20. Krystyan Nejmann 21. Jan Friedenberger, 22. Krysztof Kaus, 23. Wojciech Biedak, 24. Antoni Nowicki, 25. Wojciech Nowicki, 26. Jan Gejzler, 27. Frydrych Frankowski, 28. Ludwik Wietzke, 29. Michał Grams, 30. Wojciech Cimmermann, 31. Stanisław Cimmermann, 32. Daniel Frankowski, 33. August Jeszke, 34. Daniel Binder, 35. Bogumił Rosiński, 36. Jakób Prokopiński, 37. Franciszek Sztyller, 38. Mateusz Wartalski, 39. Jakób Tuzikiewicz, 40. Andrzéj Sempolski.

Jak niemniéj: 1. Proczyński Jakób w Łęgu pod Łaskiem, 2. Synagoga miasta Łasku, 3. Wojciech Mański, 4. Wojciech Gedel w Baryczy, 5. Antoni Wasiwicz na osadzie Kolumna, 6. Andrzéj Krauze, 7. Paweł Więckowski i 8. Edward Kühn, 9. Ludwik Magnuski z Wronowic, 10. Aniela Bielawska z huty Janowskiéj i Wysieradz, 11. Jan Riter Michał Jeszke, 12. Adam Wesoły w Woli Łaskiéj.

Czynszownicy niestali:
1. Stanisław Grabski na folwarku Łask, 2. Karól Teraszkiewicz na folwarku Wronowice, 3. Jan Szultz w Wiewiórczynie, 4. Józef Krysztofowicz w Orchowie, 5. Ignacy Nawrocki w Janowicach, 6. Fryderyk Szulc w Wiewiórczynie, 7. Starozakonny Mosiek Szmulowicz w mieście Łasku, 8. Daniel Rygert w Janowicach, 9. Jan Sieciński w Ostrowie, 10. Bartłomiej Skonieczny w Woli Łaskiej, 11. Tomasz Jagodziński w Krzuczu 12. Stanisław Kowalczyk w Poleszynie starym, 13. Piotr Pochocki i Franciszek Maciejewski.
Dzierżawcy Dóbr są następni:
Dobra Janowice z przyległościami dzierżawi Walenty Kęszycki za summę rs. 921 kop. 2.
Dobra Ostrów z przyległościami i Orchów, Maciej Szulmirski za summę rs. 968.
Dobra Wolą Łaską, Mateusz Bardzki za summę rs. 391 kop. 50, którym kontrakty z d. 24 Czerwca 1847 r. exspirują, zaś
Miasto i folwark Łask, wieś Barycz, Wesołkę, Wronowice, Wiewiórczyn z przyległościami i propinacyą w mieście Łasku i na wszystkich koloniach prócz Jasionny i Wysieradza dzierżawi Tomasz Kanigowski za summę rs. 4805 k. 75, pod nieustąpieniem z dóbr z powodu należących mu się pretensyi kontraktami urzędowemi zastrzeżonych.
Dobra Krzuca zostają w zastawnej posessyi Ansperty z Badeńskich Rogolińskiej w procencie od summy złp. 45000, która też dobra poddzierżawiła na lat 6 do 24 Czerwca 1850 r. Wincentemu Zaborowskiemu, nakoniec.
Dobra Poleszyn stary są również w zastawnej possessyi Antoniego Kurczewskiego w procencie od summy 52000 złp.
Porządki gruntowe w gorzelni na folwarku Łaskim:
1) Garniec miedziany z pokrywą i szrubą obejmujący garncy 201, 2) wąż do niego ważący funt. 180.
W browarze: 3) kilsztok do chłodzenia piwa, 4) kocioł miedziany obejmujący garncy 200, 5) kadzie dwie z których każda ma po dwie obręcze żelazne.
W młynie na Utracie: 1) kosze 2, 2) kamienie 4, 3) skrzynie 2, 4) pułskrzynki 2, 5) łubia 2, 6) obręczy żelaznych na wale 6, 7) na drugim wale takimże obręczy 4, 8) na dwóch cewiach obręczy żelaznych 4, 9) pytli starych 5, 10) żuberki 2, 11) cwierci 2, 12) garniec żelazny 1, 13) copów 4.
W foluszu: 1) na wale obręczy żelaznych 6, 2) kocioł miedziany do warzenia wody 3) stęporów 10, 4) copów 2.
Porządki od piły z Kolumny w miejscu której dziś exystuje okupna Amernia:
1) Jedna piła żelazna duża, 2) korba żelazna z copem takimże, 3) dwa сору grube a drugie dwa mniejsze od wała, 4) kółka drewniane z cywiem, na którym dwie obręcze i korba żelazna, 5) pasów żelaznych sztuk 19, 6) klorenków* sztuk 3.
Na wiatraku w Janowicach: kamieni do mielenia gruntowych dwa.
Zabudowania dworskie i wiejskie w akcie zajęcia szczegółowo opisane jest kilka murowanych, a wreszcie z drzewa budowane; bardzo mało w średnim a więcej w złym stanie zostają.
Akt zajęcia zwyz z daty powołany, w jednej kopii Kasprowi Bieńkowskiemu jako ustanowionemu Dozorcy, w drugiej Karólowi Kranas Burmistrzowi miasta Łasku, na ręce Maxymiliana Mazurowskiego Ławnika Kassyera, a w trzeciej Janowi Toczkiewiczowi Wójtowi gminy Łask, w czwartej Xiędzu Józefowi Kamińskiemu Wójtowi gminy Probostwa Łaskiego, w piątej Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Szadkowskiego w d. 13 (25) Listopada r. 1844 wręczony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej b. Gubernii Kaliskiej w księdze wieczystej dóbr majętności Łask z przyległościami w d. 17 (29) Listopada 1844 r. podany, a w księdze zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 4 (16) Grudnia 1844 r. wpisany został.
Warunki licytacyi i sprzedaży dobr tych wraz zbiorem objaśnien w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Jana Gowarzewskiego każden z interessentów przejrzeć może, podług których sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Tryb. Cyw. I. Instan: Gub. Warszawskiej w m. Kaliszu.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na audyencyi tegoż Trybunału w d. 16 (28) Lutego 1845 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie w d. 2 (14) a trzecie w d. 16 (28) Marca t. r. 1845 odbyło się, gdzie popierający przedaż Edward Kręski za dobra Łask z wzelkiemi przyległościami złp. 990482 gr. 8, czyli rs. 148572 k. 34 podał, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na d. 15 (27) Maja 1845 r. na godzinę 10 z rana na audyencyi Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu oznaczony został. Przed tym terminem temczasowego przysądzenia zapadł na skutek wniosku incydentalnego Maryanny z Czołchańskich Tadeusza Rudnickiego żony czyli małżonków Rudnickich, Wiktoryi z Czołchańskich Łukasza Chmielińskiego żony czyli małż. Chmielińskich, Pelagii Heleny dwóch imion Domżalskiej i Zofii z Czołchańskich 1. voto Szautyrowej, 2. voto Leona Potockiego żony czyli małż. Potockich w Tryb. Cyw. Gub. Warsz: w Kaliszu w d. 12 (24) i 14 (26) Maja 1845 r. naprzeciw Extrahentowi subhastacyi wyrok, którym w samej sprawie zajęcie dóbr Łasku z przyległościami na rzecz Edwarda Kręskiego dopełnione a wywłaszczenie dóbr rzeczonych na celu mające zniesiono, i na skutek tego to wyroku nie przyszedł termin temczasowego przysądzenia na powyższy dzień oznaczony do skutku.
Na skutek założonej od wyroku tego appellacyi, zapadł znów w Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego d. 16 (28) Lipca 1846 r. między wzmiankowanemi stronami wyrok, którym wyrok Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu w dniach 12(24) 14 (26) Maja 1845 r. zapadły uchylono i dalszego popierania działań w drodze postępowania subhastacyi w przedmiocie sprzedaży dóbr Łasku dopuszczono, wyrok ten wydanym z stał z rygorem temczasowej exekucyi.
Nadmienić jednak wypada, że przy wprowadzeniu sprawy w Sądzie Appellacyjnym Obrońca Extrahenta Edwarda Kręskiego wieś Wierzchy z pod sprzedaży wyłączyć zadeklarował, po wręczeniu Owego ostatniego wyroku w Sądzie Appellacyjnym zapadłego a d. 8 (20) Sierpnia r. b . stronom interessowanym, wydał Tryb. Cyw. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu na illacyą Edwarda Kręskiego w d. 13 (25) Sierpnia 1846 r. wyrok którym do temczasowego przysądzenia dóbr Łasku w drodze przymuszonego wywłaszczenia termin na d. 1 (13) Października r. 1846 oznaczono.
W skutek więc tego wyroku Tryb: Cyw. Gub. Warsz: w Kaliszu z illacyi zapadłego, oznacza się niniejszem termin do temczasowego przysądzenia dóbr Łasku w drodze przymuszonego wywłaszczenia na przedaż wystawionych na d. 1 (13) Października r. 1846 na godzinę 10 z rana na audyencyi Ps. Tryb. Cyw. I . Jnst. Gub. Warsz: w Kaliszu, w temze mieście Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina sytuowanym posiedzenie swe odbywającego, odbyć się mający.
Powtarza się że extrahent subhastacyi Edward Kręski podaje za te dobra złp. 990482 gr. 8, czyli rs. 148572 k. 34 w List. Zast. z właściwemi kuponami. W końcu nadmienią się, że odtąd działać będzie w miejscu dotychczas popierającego postępowanie subhastacyjne Jana Gowarzewskiego, Karól Rózdejczer Patron przy Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu i że Extrachent subhastacyi Edward Kręski u tegoż Patrona Karola Rozdejczer w Kaliszu z Urzędu zamieszkałego obiera sobie zamieszkanie.
Nareszcie czyni się i ten dodatek, że extrachent subhastacyi Edward Kręski przestawszy być Administratorem dóbr Łasku na mocy wyroku w IX. Departamencie Rządzącego Senatu w dniach 3 (15) 4 (16) 7 (19) 8 (20) Maja 1846 zapadłego, przeniósł swe mieszkanie do dziedzicznych dóbr Masłowice w Ogu Wieluńskim położonych.
W terminie temczasowego przysądzenia dóbr Łask z przyległościami Karolowi Rozdejczer Patronowi za summę rs. 148573 w gotowiźnie temczasowie przysądzone zostały, a termin do ostatecznego przysądzenia onych na d. 14 (26) Listopada r.1846 godzinę 10 z rana na audyencyi Trybunału tutejszego oznaczono.
Termin powyższy do ostatecznego przysądzenia dóbr Łasku na d. 14 (26) Listopada 1846 r. oznaczony, niemógł przyjść do skutku dla następnych sporów:
1. Że wyrokiem Rządzącego Senatu d. 28 Września (10 Października) 1846 r. zapadłym odebranym został, wyrokowi Sądu Appellacyjnego d. 16 (28) Lipca 1846 r. wydanemu rygor temczasowej exekucyi.
2. Że Rządzący Senat Wyrokiem dopiero w d. 25 i 27 Listopada (7 i 9 Grudnia) 1846 zapadłym wyrok Sądu Appellacyjnego d. 16 (28) Lipca 1846 r. wydany w ten sposób zmienił, iż zajęcie nа przymuszone wywłaszczenie dóbr Łasku aktem Komornika Rojek w d. 2 (14) Października 1844 r. rozpoczęte, a w d. 2 (14) Listopada t. r. ukończone, na rzecz Edwarda Kręskiego dopełnione, jedynie co do wsi Wierzchy unieważnił, z resztą wyrok Sądu Appellacyjnego zatwierdził.
3. Że z powodu wniesionego przez Maryannę z Czołchańskich Rudnicką, Zofią z Czołchańskich Potocką, Wiktoryą z Czołchańskich Chmielińską i Pelagią Domżalską w terminie temczasowego przysądzenia sporu incydentalnego, który wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed samem odbyciem d. 1 (13) Października 1846 terminu temczasowego przysądzenia został oddalonym, Sąd Appellacyjny Królestwa Polskiego wyrokiem d. 29 Października (10 Listopada) 1846 r. zapadłym wyrok Trybunału Kaliskiego w terminie temczasowego przysądzenia wydany uchylił, a tem samem odbycie przygotowawczego przysądzenia dóbr Łasku za nieważne uznał i dalsze popieranie przymuszonego wywłaszczenia tychże dóbr aż do skutku skargi przez wyżej wzmiankowane SSorki niegdy Piotra Czołchańskiego od wyroku Sądu Appellacyjnego z d. 16 (28*) Lipca 1846 przed Rządzący Senat wyniesionej wstrzymał.
4. Że nareszcie dopiero Wyrokiem Rządzącego Senatu dnia 15 (27) Kwietnia 1847 r. wydanym uchylonym został Wyrok Sądu Appellacyjnego z d. 29 Października (10 Listopada,) 1846 r. a potwierdzonym wyrok Tryb. Cyw. Gub. Warsz, w Kaliszu z d. 1 (13) Paź. 1846 r. to jest odbycie terminu temczasowego przysądzenia w swej mocy utrzymanem.
Po takich tedy wyrokach i uprzątnięciu wszelkich przeszkód wyznaczony został wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu; dnia 15 (27) Maja 1847 r. z illacyi zapadłym terminu do ostatecznego przysądzenia na d. 27 Czerwca (9 Lipca) 1847 r.
W końcu czyni się wyraźna wzmianka, że Wierzchy, jako wyjęte z pod zajęcia, nie będą należały do licytować się mających przyległości dóbr Łasku; a prócz tego że w posiadaniu dzierżawnem folwarku Łask z dworem zwanym Zamek, folwarku Barycz i Wiewiorczyn, z czynszami daninami i osepami od samych włościan рrzуpadającemi z propinacyą w M. Łasku oberżą przed kościołem propinacyą na Kolumnie, Anielinie, Utracie, Rokitnicy, Teodorach i Maurycy, znajduje się na teraz Ludwik Lipowski z mocy kontratku d. 20 Czerwce (2 Lipca) 1844 r. między Józefem Szaniawskim w imieniu własném, jako opiekunem nieletnich Domżalskich i pełnomocnikiem niektórych sukcessorów po niegdy Piotrze Czołchańskim przed Rejntem Okręgu Szadkowskiego Szczawińskim zeznanym do Sgo Jana Chrzciciela 1847 r. prolongowanego, do Sgo Jana Chrzciciela 1849 r. kontraktem między temiż osobami w d. 25 Listopada (…* Grudnia) 1844 r. przed Pisarzem Aktowym Królestwa Polskiego Tomaszem Rudnickim zeznanym, że nareszcie wyexmitowani z dobr Łasku łącznie z byłym administratorem Edwardem Kręskim w końcu miesiąca Lipca 1846 r. dzierżawcy Walenty Kęszycki, Maciej Sulmierski, Mateusz Bardzki i Tomasz Kanigowski dotąd służących im dzierżaw na powrót nie objęli.
Licytacya rozpocznie się od summy rs. 148673.
Dnia 21 Сzerwca (9 Lipca) 1847 r. nie przyszedł termin ostatecznego przysądzenia do skutku z przyczyny, że wyrokiem d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1847 r. w Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego zapadłym, nakazano sporządzenie taksy dóbr Łasku. Wyrok ów Sądu Appellacyjnego takiej tylko uległ zmianie, iż wyrokiem IX. Departamentu Radzącego Senatu z d. 13 (25) Października 1847 r. relacyą biegłych na to naznaczono ,,czy rewizja taksy w r. 1824 sporządzona, odpowiada obecnemu stanowi rzeczy i czy wartość dóbr w tej rewizyi wynaleziona jest obecnie wyższą?” .
Podług relacyi tej przez biegłych Franciszka Kosińskiego, Тоmaszа Borzędzkiego i Władysława Suchorskiego, w r. 1849 wygotowanej i do biura Pisarza Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu złożonej, wynosi wartość dóbr Łasku z przyległościami z wyłączeniem wsi Wierzchów rs. 230006 k. 18 rozpocznie się więc licytacya od summy rs. 153337 czyli złotych polskich 1,022246 groszy 20.
Od Sgo Jana Chrzciciela 1849 r. do Sgo Jana Chrzciciela 1852 r. wydzierżawione zostały dobra Łask z przyległościami przez Towarzystwo Kredytowe Waleryanowi Zagrodzkiemu, a ten poddzierżawił je w oddziałach różnym osobom.
Wyrokiem dnia 11 (23) Maja 1850 r. w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu z illacyi zapadłym, wyznaczony został termin do ostatecznego przysądzenia na d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. o godzinie 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Przed terminem do ostatecznego przysądzenia na d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. naznaczonym, wystąpili małżon. Rudniccy Potoccy, małż. Chmielińscy i Pelagia Domżalska na przeciw Edwardowi Kręskiemu z dwoma sporami incydentalnemi, a mianowicie z pierwszym o unieważnienie postępowania subhastacyjnego, po terminie temczasowego przysądzenia dokonanego, tudzież o uchylenie sporządzonej taxy i nakazanie nowej, zaś z drugim o wstrzymanie odbycia terminu ostatecznego przysądzenia aż do prawomocnego rozsądzenia sporów o taxę zachodzących.
Co do pierwszego oddaleni zostali w zupełności Incydentalnie skarżący wyrokami trybunału Kaliskiego daty 7 (19) 8 (20) Сzerwcа 1850 r. Sądu Appellacyjnego daty 14 (26) 16 (28) Czerwca 1851 r. i Rządzącego Senatu Departamentu IX. daty 29 Stycznia (10 Lutego) 30 Stycznia (11 Lutego) 1852 r. tak iż obecnie pod względem zasady do odbycia licytacyi w terminie ostatecznego przy sądzenia rzecz stanowczo i ostatecznie jest rozstrzygniętą, a co do drugiego oddalono w prawdzie również incydentalnie skarżących wyrokiem Trybunału Kaliskiego daty 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. lecz wyrokiem Sądu Appellacyjnego daty 15 (27) Czerwca 1881 r. uchylono ów wyrok Trybunału Kaliskiego i postanowiono, że ostateczne przysądzenie dóbr Łasku przed rozsądzeniem sprawy o detaxacyą dóbr miejsca mieć niemoże.
Lubo więc Edwardowi Kręskiemu służyłoby jeszcze prawo odwołania się do wyroku Sądu Appellacyjnego daty 15 (27) Czerwca r. 1851 do Rządzącego Senatu i domaganie się aby wyrok Trybunału Kaliskiego daty 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. zasądzający mu dobra Łask z wszelkiemi przyległościami za summę 166000 rs. ostatecznie na własność w swej mocy był utrzymanym: przecież postanowił Edward Kręski poprzestać na owym wyroku Sądu Appellacyjnego i postarać się o nowу termin do odbycia ostatecznego przysądzenia. Wyrokiem tedy dnia 30 Kwietnia (12 Maja) 1852 r. w Trybunale Kaliskim z illacyi zapadłym, wyznaczony został termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Łasku z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami na d. 18 (30) Czerwca 1852 r: o godzinie 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Kalisz d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1852 r.
Wojciech Śliwiński.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1871 nr 111

Wiadomości krajowe. Podług otrzymanych z 10-ciu gubernij kraju tutejszego, urzędowych wiadomości, w drugiej połowie marca r. b. miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
2) W gubernji petrokowskiej:   
W dniu 15 (25) marca, we wsi Wronowicach gminie Łask, w powiecie łaskim, spaliły się trzy domy włościańskie, trzy stodoły i wszelkie zabudowania gospodarcze w towarzystwie ogniowem ubezpieczone.

Goniec Łódzki 1900 nr 146

Epizootya. (...)
Na karbunkuł kiszkowy we wsi Wronowice gm. Łask zachorował jeden koń i na zarazę sybyryjską w Łodzi zachorował jeden koń, obydwa padły.


Godzina Polski 1917 nr 5

OBWIESZCZENIE,
Gospodarza Józefa Gołębiewskiego z Wronowic, wybrano i zatwierdzono na sołtysa wsi Wronowice, gminy Łask.
Pabianice, dnia 28 grudnia 1916 r.

Cesarsko - Niemiecki Prezydent Policyi.

Rozwój 1919 nr 245

Do wydzierżawienia od I. X. 19 r.
Folwark 38 mórg.

Dwór, zabudowania folwarczne, ogrodu 4 m., łąki 6 m., w odległości 10 km. od Pabjanic w tem 2 kl. boczną droga. Dzierżawa na 5 lat. Wiadomość: Administracja Dóbr Łask, p. Łask, fol. Wronowice.


Rozwój 1923 nr 228

Wieś Wronowice spłonęła doszczętnie.
Straty nieobliczalne.
Wieś Wronowice pod Łaskiem ub. święta spotkała wielka klęska, gdyż w czasie nabożeństwa, kiedy to prawie wszyscy starsi byli w kościele odległym o parę wiorst od Wronowic, zaś w domach pozostały dzieci i starcy, w miejscowym sklepie spożywczym kilku wielbicieli Bachusa raczyło się i osładzało chwile gorzałką, wybuchł ogień, czy to przez rzucony niedopałek papierosa, czy też niezagaszoną zapałkę. Ogień ze sklepu przedostał się na słomiany dach chaty, następnie na inne budynki gospodarskie kryte słomą, zwłaszcza stodołę napełnioną tegorocznym zbożem Ogień mając łatwopalny materjał przerzucał się z budynku na budynek i z zagrody na zagrodę, co mu się w zupełności udawało, gdyż wioska była zabudowana po staroświecku tj. budynki, a zwłaszcza stodoły stykały się z sobą, co stanowiło jakby pomost dla niszczącego żywiołu. W kilka minut po wybuchu pożaru cała wieś przedstawiała jedno morze ognia, które huczało i syczało, a żar tego piekł wściekle i oślepiał obecnych, jakoby urągał południowemu przyjaźnie świecącemu słońcu. Na ratunek
zbiegli się okoliczni mieszkańcy jak również dziesięć sąsiednich ochotniczych straży pożarnych, które rozpoczęły natychmiastową pracę nad umiejscowieniem szalejącego żywiołu, lecz to im przychodziło z trudem, gdyż stodoły napełnione zbożem płonęły bardzo szybko, pomimo wszelakiego ratunku. Należy zanotować smutny objaw przy tymże pożarze: Gospodarze, którym spłonęły zagrody, szaleni z żalu po straceniu mienia chwytali gorejące żagwie i podpalali domy jeszcze nie objęte ogniem.
Temi szaleńcami natychmiastowo zainteresowała się policja państwowa z Łasku.

Wioska spłonęła doszczętnie, a pożar umiejscowiono dopiero w folwarku Wronowice, gdzie spłonął również jeden z budynków folwarcznych. Pogorzelcy przed chwilą zamożni ludzie stali się nagle nędzarzami, gdyż ani zboże, ani inwentarz żywy i martwy, prócz budynków i to nie wszystkich, nie był ubezpieczony, pomimo, iż taksatorzy ubezpieczeniowi robili tym gospodarzom propozycje ubezpieczenia tych rzeczy. (pap)

 Ziemia Sieradzka 1923 wrzesień

Wronowice. Wieś Wronowice pod Łaskiem ub. święta spotkała wielka klęska, gdyż w czasie nabożeństwa, kiedy to prawie wszyscy starsi byli w kościele odległym o parę wiorst od Wronowic, zaś w domach pozostali starcy i dzieci. W miejscowym sklepie spożywczym kilku wielbicieli Bachusa raczyło się i osładzało chwile gorzałką, wybuchł ogień, czy to przez rzucony niedopałek papierosa, czy też niezagaszoną zapałkę. Ogień ze sklepu przedostał się na słomiany dach chaty, następnie na inne budynki gospodarskie kryte słomą, zwłaszcza stodołę napełnioną tegorocznym zbożem. Na ratunek zbiegli się okoliczni mieszkańcy jak również dziesięć sąsiednich ochotniczych straży pożarnych, które rozpoczęły natychmiastową pracę nad umiejscowieniem szalejącego żywiołu, lecz to im przychodziło z trudem, gdyż stodoły napełnione zbożem płonęły bardzo szybko, mimo wszelakiego ratunku. Należy zanotować smutny objaw przy tymże pożarze. Gospodarze, którym już spłonęły zagrody szaleli z żalu po straceniu mienia, chwytali gorejące żagwie i podpalali domy jeszcze nie objęte ogniem.
Tymi szaleńcami natychmiastowo zajęła się policja państwowa z Łasku.
Wioska spłonęła doszczętnie, a pożar umiejscowiony dopiero w folwarku Wronowice, gdzie spłonął również jeden z budynków folwarcznych. Pogorzelcy przed chwilą zamożni ludzie stali się nagle nędzarzami, gdyż ani zboże, ani też inwentarz żywy, i martwy, prócz budynków i to nie wszystkich, nie był ubezpieczony, pomimo, iż taksatorzy ubezpieczeniowi robili tymże gospodarzom propozycje ubezpieczenia tych rzeczy.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1924 nr 23

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosku włościan wsi Wronowice, położonej w gminie Łask, pow. łaskim, o scalenie gruntów, Komisja Ziemska Okręgowa w Piotrkowie decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 27 marca r. b. sprawa NR. 21/24 r.) postanowiła powyższy wniosek zatwierdzić i określić obszar scalenia w granicach następujących: a) grunty ukazowe wsi Wronowice, b) część gruntów dworskich z folwarku Wronowice, należącego do dóbr Łask, ciągnących się pasem od granicy z majątku Wierzchy do szosy biegnącej w stronę Poleszyna, oraz część dworskich łąk przylegających do gruntów wsi Wronowice.
Piotrków, dnia 28 maja 1924 r.
Prezes
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie.

Gazeta Świąteczna 1924 nr 2282

Wojciech Maciejczyk z Wronowic (par. Łask), wzięty do wojska rossyjskiego w r. 1914, do dnia dzisiejszego żadnej wiadomości o sobie nie daje. Gdyby kto wiedział o miejscu jego zamieszkania, lub że umarł, proszony jest o zawiadomienie o tem Ks. Proboszcza par. Łasku (urząd pocztowy w miejscu) Koszta będą zwrócone.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 26

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosków Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku w przedmiocie rozszerzenia obszaru scaleniowego wsi Wronowice, w gminie Łask, powiecie Łaskim położonej, Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie postanowiła: 1) decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 23 października 1924 r. (sprawa Nr. R. 21/24): „rozszerzyć obszar scalenia wsi Wronowice przez włączenie do niego gruntów zaserwitutowych, obejmujących ogólnej powierzchni 157,8 ha; 2) decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 5 marca 1925 r. (sprawa Nr. R. 21/24): „rozszerzyć obszar scaleniowy wsi Wronowice przez włączenie do niego dwóch działek łąki wsi Woli-Łaskiej, należących do osady tabelowel Nr. 4 i do osady sołtysa tejże wsi, — ogółem około 1,2 ha.
Piotrków, dnia 17 czerwca 1925 r.
p. o. Prezesa (—) J. Chamiec.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 86

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Łodzi wniesio­no następujące wpisy pod NrNr:

9811. „Dominium Łask, Janusz Szwajcer". Tartak, gorzelnia i młyn wodny. Tartak we wsi Kolumna, młyn w miejscowości Utrata, gorzelnia w miejscowości Wronowice, gm. Łask, st. łaskie. Właśc. Janusz Szwajcer, majątek Ostrów, gm. Łask, st. łaskie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 21

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 27 września 1928 roku
postanowił:
1) wniosek Komisarza Ziemskiego w Łasku z dnia 12 czerwca 1928 r. w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Wronowice, gminy Łask, powiatu łaskiego — zatwierdzić;
2) zwiększyć obszar scalenia wsi Wronowice, przez włączenie do tegoż 30 ha łąk, należących do dóbr ziemskich Łask, własność Janusza Szwejcera.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 26 października 1928 r.
Z p. Prezesa (—) K. Jaroński

Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 65

Komornik przy sądzie okręgowym w Łodzi na pow. łaski 2-go rewiru, Apolinary Ciesielski, urzędujący w Łasku, obwieszcza, że w dniu 17 października 1928 roku, od godz. 10 rano w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115, odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytację nieruchomości położonej we wsi Wronowice, gm. Łask, pow. łaskiego, woj. łódzkiego, należącej do Józefa i Stani­sławy małż. Nowackich.
Nieruchomość ta składa się z połowy osady włościańskiej zapi­sanej do tabeli likwidacyjnej wsi Wronowice, gminy Łask pod Nr. 12, przestrzeni 6 mórg 150 prętów ziemi w 13 kawałkach, oraz znajdu­jących się na niej drewnianych budynków: domu o dwóch izbach kry­tego dachówką i obory krytej słomą.
Nieruchomość nie ma urządzonej hipoteki, w zastaw ani też w dzierżawę nie jest oddana, obciążona jest alimentami na rzecz Anto­niego i Marjanny małż. Nowackich i została wyznaczoną do sprzedaży na zaspokojenie pretensji Jana Ignasiaka, oraz Antoniego i Marjanny małż. Nowackich w ogólnej sumie 2.280 zł. z % % i kosztami.
Licytacja rozpocznie się od sumy 3.000 zł.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji obowiązane będą złożyć kaucję w wysokości 300 zł.

Akta sprawy dotyczące sprzedawanej nieruchomości mogą być przeglądane w kancelarji sądu okręgowego w Łodzi.

Gazeta Świąteczna 1929 nr 2548

Potrzebni pomocnicy do rozprzedaży majątków ziemskich, na wynagrodzenie procentowe od aktów kupna, zawartych z nabywcami przez nich sprowadzonymi do majątków. Zgłoszenia z życiorysami adresować: Olszewski, poczta. Łask, gorzelnia „Wronowice”.

Echo Tureckie 1930 nr 17

Obrady Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie

W tych dniach odbyło się w Piotrkowie posiedzenie okręgowej komisji ziemskiej.— Ogółem załatwiono około 76 spraw, z któ­rych najważniejszą była komasacja grun­tów w szeregu powiatów województwa łódzkiego. Opracowano przytem projekt sca­lenia gruntów we wsiach Zalesie i Chojki powiatu konińskiego, projekt scalenia wsi Pruszków pow. kaliskiego, wsi Zakurowie powiatu łaskiego, wsi Gosławice powiatu radomskowskiego, zmiany gruntów we wsi Duszniki powiatu sieradzkiego oraz projekt scalenia gruntów wsi Grądy powiatu sie­radzkiego, wsi Wronowice powiatu łaskiego wsi Warszyce powiatu brzezińskiego oraz wsi Majkowice pow. radomskowskiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 28. II. 1931 r. L. APH. 13
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29.VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470), podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu łaskiego, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
32. Dąbrowski Wacław, m. zam. i postoju Wronowice, gm. Łask, pow. łaski, samochód osobowy, 4 osob., ŁD. 80257. Nr. ewid. 73.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Łaskiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia której poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(-) Wallas Jan.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 20

OGŁOSZENIE.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Łasku obwieszcza, że na żądanie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie wywołuje się do pierwiastkowej regulacji hipoteki grunta scalonej wsi Wronowice, gminy Łask, powiatu łaskiego, należące do włościan tejże wsi, składajace sie z gruntów ukazowych i zaserwitutowych, zapisanych w tabeli likwidacyjnej wsi Wronowice pod Nr. Nr. od 1 do 38 włącznie, podzielonych obecnie na 64 gospodarstwa rolne, oraz na plac pod szkołę, czyli posesję szkolną, uwidocznionych na planie i rejestrze pomiarowym mierniczego Hornowskiego pod Nr. Nr. od 1 do 65 włącznie, zawierających ogólnej powierzchni 412 ha 3562 metr. kw. i że pierwiastkowa regulacja dla każdego gospodarstwa rolnego i posesji szkolnej, tych scalonych gruntów nastąpi w kancelarji Wydziału Hipotecznego w Łasku, dnia 2 stycznia 1931 roku o godzinie 10-ej zrana.
Wzywa się przeto wszystkich interesowanych, aby w oznaczonym terminie, pod skutkami prekluzji, zgłosili się do kancelarji Wydziału Hipotecznego w Łasku osobiście lub przez pełnomocnika, urzędownie i szczególnie na to umocowanego, żądania swe i wnioski do protokułu regulacji podali i w dokumenty, prawa ich udowadniające zaopatrzyli się.
Pisarz Hipoteczny:

(—) Jan Niewiadomski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Łask dzieli się na gromady:
18. Wronowice, obejmującą: wieś Wronowice, folwark Wronowice, osadę Nowy Młyn.§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 13 styczeń

TAJNA GORZELNIA
w zamaskowanym pokoiku.
Brygada lotnej kontroli skarbowej w Sieradzu odkryła we wsi Wronowice pow. łaskiego u gospodarza Józefa Nowackiego tajną gorzelnię, która była w pełnym biegu. Na miejscu zastano kilka beczek zacieru oraz gotowego spirytusu 28 litrów.
Gorzelnia urządzona była w małym zamaskowanym pokoiku. Całe urządzenie wraz ze spirytusem urzędnicy spakowali na wóz i przewieźli do Łasku. Protokół skierowano do Urzędu Akcyzowego w Sieradzu.
Dodać należy, że jest to już drugi sukces Lotnej brygady kontroli skarbowej w Sieradzu, bowiem przed dwoma tygodniami wykryła ona tajną gorzelnię w Pabjanicach u Augusta i Aleksandra Pacerów (ul. Legionów 24).

 Orędownik 1937 nr. 2 bis

Po dwóch tygodniach wydobyty z wody.
W związku z notatką, jaką umieściliśmy w numerze „Orędownika" 304 p. t. „Zaginiony młodzieniec" pod nazwiskiem Józef Kałuża ze wsi Wronowic, gminy Łask, został odnaleziony przez Stanisława Jaworskiego z Wiewiórczyna, który niezwłocznie powiadomił dnia 30 ub. mies. posterunek P. P. w Łasku. Po przybyciu posterunkowych na miejsce wypadku z komendantem na czele, zastano śp. Józefa Kałużę w wodzie utopionego w dole, gdzie dawniej kopano torf, tj. obok wsi Wiewiórczyna przy torze kolejowym. Jak się okazało z zewnętrznego wyglądu trupa, od którego wprost odstawało ciało, stwierdzono, iż leży on w wodzie co najmniej dwa tygodnie. Śledztwo prowadzi post. P. P. Łask.

 Orędownik 1937 nr. 110

Krwawa bójka. We wsi Wronowice pod Łodzią na tle porachunków osobistych doszło do krwawej bójki, podczas której zabity został kilku uderzeniami młotka i siekiery 31 -letni Antoni Jurowski. Sprawców zabójstwa, Stefana Szubskiego, Franciszka Kłuszyka i Józefa Kłosa aresztowano i osadzono w więzieniu w Łodzi.

 Orędownik 1937 nr. 217

Za zabójstwo. Łódzki Sąd Okręgowy na kadencji wyjazdowej w Łasku, w dniu 17 bm. rozpatrywał sprawę głośnego zabójstwa w miejscowości Wronowice pod Łaskiem. W sprawie tej, jako główny oskarżony stanął przed sądem Stefan Szubski, następnie Franciszek Kluczyk i Józef Kłos, wszyscy zamieszkali we wsi Wronowicach. Wymieniona trójka znanych awanturników oskarżona była o to, że w nocy na 10 maja 1937 r. na tle porachunków osobistych, pobili ciężko tępymi narzędziami we wsi Wronowicach stałego mieszkańca tej wsi Antoniego Jurowskiego, który przewieziony do szpitala w Łasku, dnia następnego zmarł. Sąd skazał Szubskiego na 8 lat więzienia, pozostałych zaś, Franciszka Kluczyka i Józefa Kłosa, po 2 lata więzienia.

 Orędownik 1938 nr. 107

Sprytna oszustka. W tych dniach przyłapana została na oszustwie niejaka Malongowa ze wsi Wronowice, gm. Łask. Malongowa przychodziła do różnych sklepów żądając paczki machorki i korzystając z nieuwagi sklepikarzy zamieniała dobry towar na identyczne paczki przynoszone z sobą i zawierające łęciny, trociny itp. Malongowa grasowała przez dłuższy czas oszukując w ten sposób sklepikarzy. Przyłapana na gorącym uczynku w sklepie „Spożywców" w Łasku oszustka oddana została w ręce policji.


Dziennik Łódzki 1951 nr 287

2 tuczniki ponad plan
dostarczył radny Jaskułowski
Radny gm. Łask, Dyonizy Jaskułowski, zamieszkały w gr. Anielin, pomagając gminnym aktywistom w pracy uświadamiającej, tak koniecznej przy wypełnianiu przez wieś obowiązków wobec państwa i klasy robotniczej — zaczął przede wszystkim od zrewidowania własnego stanowiska.
-Cóż będą znaczyły słowa zachęty — rzekł do żony — jeśli my będziemy zalegali z podatkami i odstawą? Przecież wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi.
-Racja, najpiękniejsze nawet słowa nic nie znaczą, gdy nie popiera ich przykład — orzekła żona.
I do 24 października Jaskułowscy, gospodarujący na 6 ha wywiązali się w 100 proc. z uregulowania podatku gruntowego oraz z odstawy zboża i ziemniaków. Poza tym na gminnym spędzie sprzedali w różnych terminach bież. roku 6 tuczników, czyli o 2 więcej niż zakontraktowali.
Przykład radnego podziałał zachęcająco na jego bliższych i dalszych sąsiadów. W gr. Anielin ruszyli na punkt skupu ziemiopłodów również najbardziej opieszali chłopi.
Złym natomiast przykładem przyświeca w gromadzie Wronowice, radny Antoni Świegocki, który do 28 października nie tylko nie wywiązał się z obowiązku odstawy zboża i ziemniaków, ale nie wpłacił jeszcze ani złotówki na poczet podatku gruntowego, mimo że czerpie dochody tak ze swego gospodarstwa, jak i z pracy w mleczarni.
Nic też dziwnego, że gr. Wronowice, zapatrzona w radnego wlecze się w ogonie gromad gm. Łask.
(Opracowane na podstawie listu korespondenta L. Bednarczyka).

(c. m.)

Dziennik Łódzki 1952 nr 79

Jan Szmit pojechał pierwszy i na pewno nie żałuje
Jan Szmit z gminy Pruszków pow. łaskiego okazał się energicznym, przedsiębiorczym człowiekiem. Widząc, że jego maleńkie gospodarstwo w rodzinnej wsi nie może go wraz z rodziną wyżywić zdecydował się przesiedlić na Ziemie Zachodnie i jako jeden z pierwszych w swojej gminie wyruszył na poszukiwanie odpowiedniego gospodarstwa.
W PRN otrzymał bezpłatny bilet więc podróż nic go nie kosztowała. Upatrzył sobie ładne gospodarstwo, do tego otrzymał bezprocentową umarzalną pożyczkę na kupno krowy i konia i dziś już jest gospodarzem całą gębą.
W ślad za Szmitem wyjechał z grom. Okup Henryk Bielicki.
Za tymi ruszyli inni małorolni i bezrolni z pow. łaskiego. Tadeusz Witek z grom. Kopyść gminy Bałucz i Stanisław Witek z Łasku i Bolesław Walczak cisnący się dotychczas na małej, dzierżawie w grom. Wronowice gm. Łask. Ryszard Kaźmierski z Widawy wyjechał jako magazynier do PGR na Ziemiach Zachodnich, a młode małżeństwo — Zamelscy z Zelowa wyjechali do spółdzielni produkcyjnej. W tych dniach wyjadą jeszcze Andrzej Osman i Zofia Dzikowska.
Na zwiady — w celu upatrzenia sobie gospodarstw wyruszyli: Józef Sadkowski z Pabianic, Kazimierz Gabelski z Sięganowa gm. Pruszków, Antoni Szczepaniak z Pruszkowa i Bielawski z Kolumny. Nic dziwnego, pow. łaski należy do najbardziej przeludnionych powiatów naszego województwa, gdzie procent małorolnych i bezrolnych jest dość duży.
Na Ziemiach Zachodnich są jeszcze połacie ziemi leżące odłogiem i czekające na ręce które by je uprawiły. Uchwała Rządu w sprawie osiedleńczej idzie na rękę małorolnym i bezrolnym umożliwiając im na dogodnych warunkach uzyskanie gospodarstw na Ziemiach Zachodnich. — Oprócz bezprocentowych pożyczek na zakup inwentarza i bezpłatnego przejazdu, przesiedleńcom przysługuje wiele ulg i uprawnień. Przede wszystkim zaś są całkowicie zwolnieni od wszystkich podatków przez pierwsze trzy lata po osiedleniu, zaś przez dwa lata — od obowiązku sprzedaży państwu zboża i zwierząt rzeźnych.
Na podst. koresp. L.

oprac. E. M.  

Dziennik Łódzki 1971 nr 97

We Wronowicach pow. Łask spaliły się 2 stodoły, 2 szopy i dach na oborze. Straty wynoszą ok. 60 tys. zł. Przyczyną pożaru była iskra z komina.

Dziennik Łódzki 1975 nr 18

Kto wie o zbrodni w Chechle?
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi, prowadzi śledztwo w sprawie zamordowania przez żołnierzy Wehrmachtu w dniu 6. IX 1939 r. w Chechle pow. Łaski Jana Piechoty, Edwarda Grzanki, Kazimierza Pachulskiego oraz 6 nie ustalonych mężczyzn z których jeden w wieku ok. 18 lat miał pochodzić ze wsi Wronowice. Osoby które posiadają jakiekolwiek informacje o tej zbrodni, w szczególności mogłyby podać bliższe dane dotyczące nie ustalonych dotąd 6 zamordowanych, proszone są o osobiste, listowne lub telefoniczne zgłoszenie do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5, pokój 239. tel 811-29. wewn. 182 lub 843-90 w godzinach 8—14).
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza