-->

wtorek, 14 maja 2013

Wrońsko

Zajączkowski:
Wrońsko -pow. łaski
1) 1383 trans, z 1398 r. w trans. z 1562 r., Parczewski s. 84; kop. XIX w., TP 3344 f. 167-168: Wronsko (Parczewski), Wrońska (TP) -na dok. Drogosza, starosty sieradzkiego, wym. są Spytko i Pietrasz, dziedzice z W. 2) 1384 kop. XIX w., TP 3344 f. 176: Wronsko - na dok. Drogosza, starosty sieradzkiego, wym. jest Spytko z W. 3) 1390 T. Sir. I f. 13: Wronszka - Bochenko de W.
4) XVI w. Ł. I, 473-474: Wronska, Wronsca -villa, par. Brzyków, dek. szadkowski, arch. uniejowski 5) 1496 P. 170: Wronska Petri, Wronska Konopnyczsky- par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 179: Wronska - wł. szl., jw. 1553-1576 P. 217: Wronska (1576 Wroniska)-jw. 6) XIX w. SG XIV, 54: Wrońsko dawniej Wroniska albo Wrońska - wś i folw., par. jw., gm. Dąbrowa Widawska, pow. łaski 

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wrońsko, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzyków, własność prywatna. Ilość domów 28, ludność 189, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Wrońsko,  dawniej Wroniska al. Wrońska, wś i folw., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska, par. Brzyków. odl. 28 w. od Łasku, 7 od Widawy. Wś ma 27 dm., 347 mk.; folw. 3 dm., 33 mk.; wś W. Poduchowne 11 dm., 41 mk. W r. 1827 było 28 dm., 189 mk. W r. 1886 folw. W. rozl. mr. 1104: gr. or. i ogr. mr. 403, past. mr. 11, lasu mr. 658, nieuż. mr. 32; bud. mur. 3, drew. 4; płodozm. 10 pol., las nieurządzony. Wś W. os. 29, mr. 310. Wś W. Poduch. 65 mr. Na początku XVI w. pleban z Brzykowa miał tu 2 łany i trzeci później (w 20 grzyw.) zapisany przez Starzeńskiego i to wraz z placami kmiecemi, ogrodami i łąkami. Dwanaście łanów folw. dawało dziesięcinę pleb. w Brzykowie, kmiece (prócz plebańskich), w liczbie 91 , dawały prepozytowi wieluńskiemu za dziesięcinę po fertonie, a z pustych łanów dawano albo snopną al. pieniężną. Pleban w Brzykowie otrzymywał od kmieci meszne po 2 kor. żyta i 1 kor. owsa z łanu (Łaski, L. B., I, 474 i II, 96). W r. 1553 płacono od 4 łan. a 1576 od 6 łan. km.

Spis 1925:
Wrońsko, wś i folw., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 80, folw. 5. Ludność ogółem: wś 442, folw. 87. Mężczyzn wś 223, folw. 43, kobiet wś 219, folw. 45. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 442, folw. 87. Podało narodowość: polską wś 442, folw. 87. 

Wikipedia:
Wrońsko-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Konopnica. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W pobliżu wsi, za leśniczówką, okazały pomnik poległym "o utrwalanie władzy ludowej".

1992 r.
______________________________________________________________________________
Pomnik 4 funkcjonariuszy MO poległych w dn. 27.10.1946 r. we Wrońsku (koło leśniczówki)

  Fot. Janusz Marszałkowski 
______________________________________________________________________________
Zbliżenie

  Fot. Janusz Marszałkowski 


POMNIK W LESIE WROŃSKIM
OSP
BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁYGAJÓWKA
Kurjer Warszawski 1838 nr 236

Podpisany Dziedzic Dóbr Rychłocice, Brzykowa i Wrońsko, w pow: Wieluńskim i Sieradzkim, Gub: Kaliskiej położonych, uwiadamia chęć maiących kupna DRZEWA, iż w swych lasach na Dobrach Rychłocice i Wrońsko, ma do sprzedania Drzewa grubego Budulcu, Sosien sztuk 4000, i Dębów na klepki lub Bale zdatnych 400, wszytko drzewo iest zdrowe, i to za pomierną cenę każdego czasu aż po dzień 15 Kwiet: 1839 r. sprzedawać będzie; zalecając łatwe iego prowadzenie wodą, ponieważ przez las Rychłocice płynie rzeka spławna Warta, a od lasu Wrońsko najdalej wiorsta iedna. Każdy przeto, chęć maiący kupna, zechce się znosić do podpisanego do wsi Rychłocic, August Trepka.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 8

(N. D. 197) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie Augusta Nekandy Trepki, właściciela dóbr ziemskich Rychłocice, z przyległościami w Okręgu Wieluńskim, oraz dóbr Wrońsko i Brzyków, dwóch ostatnich w Okręgu Sieradzkim położonych, otworzył się spadek, do uregulowania którego wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 7 (19) Lipca r. b. przedemną Pisarzem odbyć się mający.
w Kaliszu d. 26 Grud. (7 Stycz.) 1850/1.
Zengteller.


Dziennik Powszechny 1862 nr 164

(N. D. 3750) W myśl art. 960 K. P. S. zawiadamia: iż stosownie do wyroku Trybunału Cywilnego w Kaliszu z d. 19 Kwietnia (l Maja) b. r. sprzedane będą w drodze działów i w trzech respective Oddziałach, Dobra Ziemskie poniższe: należące prawem własności do SSrów Augusta Trepki, pełnoletnich, Artura, Alfonsa i Elizy, tudzież nieletnich: Leontyny v. Eleonory i Gustawa, rodzeństwa Trepków, ostatnich pod opieką ich matki i głównej opiekunki Julii z Szołowskich pierwszego ślubu Trepka powtórnego Sulimierskiej wdowy, w dobrach Rychłońcach Okręgu Wieluńskim zamieszkałej, i Włodzimierza Trepki przydanego opiekuna dziedzica dóbr Mokrsko tamże w Okręgu Wieluńskim zamieszkałego, zostających, a mianowicie:
1) Oddział I. Dobra Rychłowice z przyległościami w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej parafii własnej położone, składające się z folwarku, probostwa, i wsi czynszowych Rychłowice i Mała Wieś z Osadą Żabiniec, obejmujące powierzchni ogólnej włók 119 m. 17 pr. kw. 246 miary nowopolskiej.
2) Oddziału II. Dobra Wrońsko z przyległościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim, Gubernii Warszawskiej położone, składające się z folwarku i wsi czynszowej Wrońsko, obejmujące powierzchni ogólnej w. 49. m. 11, pr. kw. 160 takiejże miary.
3) Oddział III. Dobra Brzyków z przyległościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej, parafii własnej położone, składające się z folwarku, probostwa, i wsi czynszowej Brzyków, obejmujące powierzchni ogólnej włók 32, m. 4, pr. kw. 27, takiejże miary. Po odbyciu w d. 23 Czerwca (2 Lipca) b. r. publikacji warunków licytacyjnych, termin do tymczasowego przysądzenia wyznaczony został na d. 7 (19) Sierpnia 1862 r. godzinę 3 z południa na sali posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przy ulicy Józefiny w pałacu Sądowym przed W. Feliksem Wittman Sędzią Trybunału delegowanym, poczynając licytację: Oddziału I. dóbr Rychłowice od sumy rs. 81293 kop. 40. Oddziału II. dóbr Wrońsko od sumy rs. 50721 kop. 70. Oddziału III. dóbr Brzyków od sumy rs 25705 kop. 40 w monecie srebrnej lub w listach zastawnych, a to jako od wartości ustanowionej Sądową taksą biegłych wyrokiem Trybunału z d. 22 Czerwca (4 Lipca) b. r. potwierdzoną. Zbiór objaśnień i warunków licytacyjnych przejrzanym być może w Kancelarji Pisarza Trybunału Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w pałacu Sądowym, i u podpisanego Patrona w Kaliszu zamieszkałego, przedaż tę popierającego. Kalisz d. 27 Czerwca (9 Lipca) 1862 r. I. Wasiłowski, Pat. Tr.

Dziennik Warszawski 1870 nr 66

N. 2444. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
2. Mowszy Endelmanna, co do: a) prawa wycięcia i wybrania drzewa pod Nr 4 w dziale III dóbr Rychłocice, a pod Nr. 6 Wrońsko; 2) rs. 6,000; c) rs. 54,900; d) rsr. 15,000; e) rs. 15,000 pod Nr. 10, 11, 16 i 21, na dobrach Rychłocice z Okręgu Wieluńskiego, pod Nr. 10, 11, 15 i 17, w dziale IV na dobrach Wrońsko z Okręgu Szadkowskiego mieszczących się, na szacunek drzewa zapłaconych, otworzyły się spadki, do uregulowania których, termin na dzień 28 Września (10 Października) 1870 r., przed sobą w Kaliszu wyznaczam.
Zenon Łopuski.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1896 nr 125

Wybory .
(Sprawozdanie specjalne Kurjera. Warszawskiego.)
Piotrków, d. 5-go maja.
Ci, co przybyli na wybory jutrzejsze do Piotrkowa, zapewniają, że zebrania tegoroczne pozbawione są dawnej cechy: są smutne. Ale jakżeż mają być wesołe, skoro po mokrym kwietniu od trzech dni deszcz leje, jak z cebrą, a tymczasem w wielu majątkach jeszcze siewu nie ukończono; a żyto, które tak pięknie prawie wszędzie powschodziło, na dobre rzadkiem się staje. Na domiar złego obawiają się, że kartofli nie będzie można w porę zasądzić, a te, co zasadzone zostały, gnić zaczynają.
Smutną byłaby więc dola robotnika, gdyby nie pocieszał go dobry stan pszenicy, która w r. b. szczególnie dobrze się tutaj udała.
Deszcze fatalne sprawiły, że drogi są złe, a skutkiem tego na dzisiejsze zebranie przedwyborcze stawiło się zaledwie 50 stowarzyszonych, a więc połowa tej liczby, która dawniej w obradach udział brała.
Jak w Łomży, tak i w Piotrkowie stowarzyszeni pracę wyborczą muszą rozpocząć od wyboru prezesa wyborów. Więc też zebranie przedwyborcze zagaił prezes dyrekcji szczegółowej p. Zygmunt Płonczyński. Na przewodniczącego obradom powołano p. Artura Trepkę (wł. dóbr Brzyków i Wrońsko), który na asesorów zaprosił pp. Michała Szwajcera (wł. dóbr Łask i Rzeczyca), oraz Eugenjusza Borakowskiego (wł. dóbr Strzałki).
I w Piotrkowie obrady ześrodkowały się na dawnym a ustawicznie poruszanym projekcie utworzenia wzajemnych ubezpieczeń przy Towarzystwie kredytowem ziemskiem. Poruszył tę sprawę p. Artur Trepka zapytaniem: co stowarzyszeni czynić mają, aby nareszcie projekt ów do skutku doprowadzić?
Odpowiedź na pytanie dał radca Gołembowski, wyjaśniając, że opracowany przez władze projekt ustawy wzajemnych ubezpieczeń uznany został w Petersburgu za wzorowy i że w chwili obecnej znajduje się w biurze JE. Jenerał-Gubernatora.
W sprawie tej przemawiali jeszcze pp. Michał Szwajcer, Biedrzycki i prezes Płonczyński, który to ostatni wyraził przekonanie, że relacja radcy Gołembowskiego powinnaby zadowolnić wszystkich.
Ale sprawa przyjmowania przez radców Towarzystwa posad, w prywatnych towarzystwach ubezpieczeń, tak w Lublinie jak i tutaj, poruszona została energicznie. P. Steinhagen w przemówieniu krótkiem ale stanowczem zażądał, aby radcowie wybierani złożyli deklarację, iż posad owych nie przyjmą. Dodał jednakże p. Steinhagen, że należałoby podnieść płace radców.
Napróżno p. Stanisław Kobierzycki tłumaczył, że radcowie powoływani bywają tylko dla kontroli w interesie ziemian, obecni wyrażali przekonanie, że radcowie powinniby zastosować się do wyraźnego życzenia swoich wyborców. Napróżno p. Artur Trepka zapewniał, że radcowie, przyjmujący posady w towarzystwach prywatnych, mimo to usilnie popierają projekt ubezpieczeń wzajemnych, a wie o tem, ponieważ sam zasiada w komitecie nadzorczym jednego z towarzystw. Napróżno p. Masłowicz z Myśliwcowa dowodził, że radcowie w towarzystwach owych obznajmiają się ze sprawą ubezpieczeń i wiadomości tam nabyte będą mogli później użytkować na korzyść stowarzyszonych. Napróżno nawet radca Gołembowski w dłuższem przemówieniu zapewnił, że wszyscy pracują dla dobra stowarzyszonych, że nikt nie może pomawiać nikogo o niedość gorliwe spełnianie obowiązków. Dodał nadto p. Gołembowski, że żaden radca deklaracji żądanej złożyć nie może, aby kto nie przypuścił, że czyni to dlatego, iż istotnie przyjmowanie posad w towarzystwach prywatnych nie jest zgodne z interesom stowarzyszonych.
Dopiero przemówienie prezesa Płonczyńskiego wyjaśniło, o co właściwie stowarzyszonym chodzi. Wybierają z pośród siebie to, co mają najlepszego, więc wobec tego nie wolno ani przez chwilę jedną podejrzewać działalności wybrańców. A jednakże nie można powiedzieć, by ci, co występują przeciw przyjmowaniu posad prywatnych, nie mieli racji moralnej. Dbają o to, aby nikt nie używał radców za płaszczyk, którym tak często banki i rozmaite przedsiębiorstwa za granicą osłaniały szwindle swoje. Wszak przedsiębiorstwa podobne w Austrji kompromitowały najzacniejsze nazwiska, przy których pomocy wyrabiały sobie dobrą opinję i zaufanie. A chociaż u nas tego rodzaju instytucyj niema, to jednak skoro wybieramy, co mamy najlepszego, nie chcemy, aby nasi radcowie zużywali się w innych towarzystwach. Znaczna część stowarzyszonych podziela to zdanie, należy więc liczyć się z prądem ogólnym.
Przemówienie to przyjęto burzą oklasków.
Druga część wniosku p. Steinhagena co do podwyższenia płac radców przyjętą została sympatycznie. Poparł ją p. Artur Trepka, zaś p. Feliks Trepka zauważył, że uwzględnienie tego wniosku zależy od komitetu. Radca Gołembowski zwrócił uwagę, że etaty zatwierdza ministerjum skarbu, a istnieją już od lat przeszło 30 bez zmiany. Jeden tylko prezes Płonczyński oświadczył się za odroczeniem decyzji w tej sprawie do następnego zebrania za lat dwa.
Dłuższe rozprawy wywołał jeszcze projekt emisji 3 1/2 % listów zastawnych metalicznych, co do którego udzielał objaśnień oraz wystąpił ze swojemi co do niego poglądami radca Józef Jeziorański. W sprawie tej zabierał głos także i usilnie popierał projekt metalizacji p. Stanisław Dzierzbicki.
Po posiedzeniu obecni zgromadzili się w salonach prezesa Płonczyńskiego, znanego ze starodawnej gościnności, ogólnie szanowanego i lubianego.
Jutro wybory rozpoczynają się od nabożeństwa w kościele oo. pijarów.
B. F.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 35

Komornik przy sądzie okręgowym w Łodzi, Walerian Dudziński, zamieszkały w temże mieście, przy ul. Południowej 28, obwieszcza, że d. 10 lipca 1920 r., o godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń tegoż sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Pańskiej 115, publiczna sprzedaż przez licytacje osady włośc., pozostałej po zmarłym Szczepanie Sikorze, zapisanej w tabeli likw. pod Nr 17 wsi Wrońsko, gm. Dąbrowa-Widawska, pow. Łaskiego.
Nieruchomość ta składa się z placu i 2 działek gruntu, ogólnej przestrzeni 6 mórg z prawem na serwitut. Na placu znajdują się: dom drewniany, mieszkalny oraz stodoła. Budynki te, dźwignięte kosztem Stefana Sikory, stanowią jego wyłączną własność.
Powyższa nieruchomość, opisana do sprzedaży przez b. komornika Nestorowicza w d. 21 maja 1914 r., w zastaw ani w dzierżawę nie jest oddana, urządzonej księgi hipot. nie posiada, podchodzi pod ukaz z d. 2 marca 1864 r.,-wystawiona jest na sprzedaż całkowicie, w drodze działów, na mocy
tytułu wykonawczego b. sądu gmin. IV okręgu pow. Łaskiego z d. 14 kwietnia (s. s.) 1914 r. Nr. 605.
Licytacja rozpocznie się od sumy 1.728 mk., równającej się sumie szacunkowej 800 rb.
Osoby, zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane będą złożyć kaucję w sumie 173 mk. oraz dokumenty o przynależności swej do Państwa Polskiego i że trudnią się rolnictwem.

Warunki licytacyjne jak również dokumenty, tyczące się tej sprzedaży, mogą być przejrzane w kancelarji sądu okręgowego w Łodzi.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 48

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: Wola Przatowska, Kliczków-Wielki, Wola-Krokocka, Ostrów, Wilamów, Dąbrówka położonych w powiecie Sieradzkim, Wrońsko, Łask w powiecie Łaskim, Chwalęcice w powiecie Kaliskim, Sławsk w powiecie Konińskim, Cielętniki w powiecie Radomskowskim, Gałkowice w powiecie Piotrkowskim, Bolków i Okalew w powiecie Wieluńskim że w dniu 4-go stycznia 1924 roku o godzinie 9 rano na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających dobra: Wola-Krokocka, Ostrów, Sławsk, Łask, Cielętniki, Dąbrówka, Gałkowice, Bolków i Okalew oraz sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających dobra: Wola Przatowska, Kliczków Wielki, Wrońsko, Chwalęcice, Wilamów, Bolków i Okalew.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 14 grudnia 1923 r.
Prezes (—) Podpis.Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 102

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
3)Adamie vel Adam-Władysław-Teofil-Marjan-Franciszek-Salezy Trepce, synu Artura, właśc. dóbr ziemsk.: 1) „Rzyków" i 2) „Wrońsko", obydwóch pow. łaskiego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 26 czerwca 1926 r., w kancelarji pisarza wydziału hipo­tecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 2

WYKAZ
wydanych odpisów kart ewidencyjnych na zwierzęta pociągowe w kw. II i III przez Starostwo Łaskie.
Karta ewidencyjna za Nr. 1887/IV, wyd. mieszk. wsi Wrońsko, gm. Dąbrowa Widawska, Wiśniewskiemu Stanisławowi.
Łask, dnia 31 października 1925 r.
Starosta (—) podpis.

Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
166. Nazwa majątku leśnego: Wronisko-Nekandów, powiat Łask. Właściciel: Adam Trepka. Obszar ha: (serw.) 378, 35.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 32

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa za­wiadamia.
II. Okrąg Piotrkowski
44. Właściciela i wierzycielkę hipotecznych dóbr Wrońsko, po­wiatu łaskiego, a mianowicie: 1. Andrzeja-Józefa-Marję 3-ch imion Nekanda Trepkę, 2. Lucynę Trepka;


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 28

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
II. Okrąg piotrkowski.
26. Właściciela hipotecznego dóbr Wrońsko, powiatu łaskiego, mianowicie: Andrzeja Józefa Marję 3-ch imion Nekanda Trepkę.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszkania z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie artykułu 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarji niżej wymienionych notarjuszów:(...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipotecz­nych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecznych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcją Główną, wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pis­mach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku li­cytantów — dobra te na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościelne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż od­będzie się w dniu następnym w kancelarj i tego samego notarjusza.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawia­damia:
I. Okrąg Piotrkowski.

58. Właściciela hipoteczego dóbr Wrońsko, powiatu łaskiego, a mianowicie: Andrzeja - Józefa - Marję 3 imion Nekanda Trepkę.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
21. Wrońsko, obejmującą: wieś Wrońsko, wieś Wrońsko-Poduchowne, folwark Wrońsko.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 39

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia.
OKRĄG ŁÓDŹ
30. Właściciela hipotecznego dóbr WROŃSKO, powiatu łaskiego, a mianowicie: An­drzeja - Józefa - Marję 3 im. Nekanda-Trepkę.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 39

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych dóbr następujących:
OKRĄG ŁÓDŹ.
70.WROŃSKO, powiatu łaskiego: Andrzeja-Józefa-Marję 3-ch imion Nekanda Trepka, syna Adama.

Dziennik Łódzki 1946 nr 343

Łask
Znaleziono zmasakrowanych milicjantów
W lesie wrońskim, gm. Widawa, znaleziono w rowie przeciwczołgowym przykryte ziemią zmasakrowane zwłoki czterech milicjantów.
Są to funkcjonariusze powiatowej Komendy M.O. w Łasku. Adamkiewicz Jan, Florczak Mieczysław, Służ Bolesław i Szczepaniak Roger.

Dziennik Łódzki 1965 nr 236

Dzień Milicjanta na ziemi łódzkiej
Apel poległych
Otwarcie nowej szkoły
W związku ze zbliżającym się Dniem Milicjanta, wczoraj we Wrońsku (pow. Łask) odbyła się uroczystość XXI rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej połączona z apelem poległych funkcjonariuszy MO i otwarciem nowej szkoły. Przybyli nań m. in.: I sekretarz KW PZPR
—Stefan Jędryszczak, sekretarz KW PZPR-Wiesław Bek, komendant KW MO-płk Kazimierz Kraupe i zastępca przew. Prez. WRN-Wacław Fibakiewicz.
Pierwsza część wczorajszych uroczystości odbyła się u stóp pomnika wzniesionego w ub. roku dla uczczenia pamięci poległych w lesie wrońskim funkcjonariuszy MO. Po oddaniu salwy honorowej odczytano apel poległych, po czym poszczególne delegacje złożyły wieńce kwiatów.
Następnie odbyło się otwarcie nowej szkoły we Wrońsku, której nadano imię Poległych Funkcjonariuszy MO. Do zebranych przemówił I sekr. KW PZPR-Stefan Jędraszczak.
Jako następny przemówił komendant KW MO-płk Kazimierz Kraupe oraz wicekurator wojewódzkiego OS — Hieronim Kosek.
Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonał zastępca przew. Prez. WRN-Wacław Fibakiewicz. (aw)

Dziennik Łódzki 1966 nr 106


We Wrońsku pow. Łask z nie ustalonych przyczyn wybuchł pożar w zabudowaniach A. Nowakowskiego, M. Bierczyka i S. Mańki, w płomieniach stanęły 2 domy mieszkalne, 2 obory, 2 stodoły. Straty szacuje się 120 tys. zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza