-->

wtorek, 14 maja 2013

Wólka / Wólka Bezdziadowa

Zajączkowski:
Wólka dawniej Wola Bezdziadowa -pow. poddębicki
1) 1380 PKŁ I, 1228: Vola - Johannes de V., Beszdacz de V. 2) 1390 PKŁ I, 1748: Vola - Bezdzad de V. 3) 1400 PKŁ II, 744: Vola - Przesdzad de V.
4) XVI w. Ł. II, 364: Volya Bedzathova, Bezathova Volya - villa, par. Chodów, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 5) 1576 P. 68: Wola bezdziadowa - wł. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 6) XIX w. SG XIII, 777: Wola Bezdziadowa dziś Wólka Bezdziadowa - wś, par. Wartkowice, pow. jw.
Uwagi: identyfikacja wg Koz. (I,11). Wola Bezdziadowa 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Bozdzedowa, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 15 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wólka, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Wartkowice, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 68, odległość od miasta obwodowego 5.

Słownik Geograficzny:
Wólka, wś, dziś Wólka Bezdziadowa, w par. Wartkowice, pow. łęczycki, dawniej w par. Chodów (Lib. B. Łaskiego mylnie ją. nazywa: Wola Bedzathowa). Na początku XVI w. łany kmiece dawały dziesięcinę dziekanowi kollegiaty łęczyckiej, dworskie i zagrodnicy plebanowi w Chodowie. W r. 1576 Szymon Wolski płaci od 1 łanu i 1 os., Stanisław Zaleski od 1 łanu, 1 łan pusty. Prócz tego płaci Szymon Wolski od 11 łanu bez kmieci i 1 zagr., a Anna, wdowa po Idzikowskim od 1 łanu (Pawiń., Wielkop., II, 68, 125).

Słownik Geograficzny:
Wólka Bezdziadowa, wś i młyn nad rz. Ner, pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Wartkowice, odl. od Łęczycy 14 w.; wś ma 26 dm., 96 mk.; os. młyn. 1 dm., 14 mk. Ob. Wola Bezdziadowa. W r. 1827 było 6 dm., 68 mk.

Spis 1925:
Wólka, wś i osada, pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 33, osada 1. Ludność ogółem: wś 220, osada 7. Mężczyzn wś 107, osada 4, kobiet wś 113, osada 3. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 220, ewangelickiego osada 7. Podało narodowość: polską wś 220, niemiecką osada 7. Wola

Spis 1925:
Wola, kol., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 65. Mężczyzn 30, kobiet 35. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 65. Podało narodowość: polską 65.

Wikipedia:
Wólka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.
______________________________________________________________________________
Budynek nr 5, obora z mieszkaniem (z wapnia) w Wólce .

Fot. Janusz Marszałkowski
______________________________________________________________________________
Budynek nr 7, kryty strzechą z 1898 r.

Fot. Janusz Marszałkowski
______________________________________________________________________________
Budynek nr 7, obora kryta strzechą z 1898 r.

Fot. Janusz Marszałkowski
______________________________________________________________________________
Budynek nr 7, stodoła kryta strzechą z 1898 r.- widok ogólny

Fot. Janusz Marszałkowski
______________________________________________________________________________
Budynek nr 7, stodoła kryta strzechą z 1898 r.

Fot. Janusz Marszałkowski


Gazeta Warszawska 1825 nr 33

Po nastąpionej w dniu 17 Maia 1822 r. śmierci Bogumiła Hrabi Załuskiego dziedzica dóbr Neru, do których wsie Wartkowice i Zawady w Powiecie Wartskim, Gostków, Połczyska, Chodów, Wola Bezdziadowa i Kluczewo w Powiecie Zgierskim, iako przyległości należą; tudzież dobra Kłodna w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy w skutek Art: 125 i 127 Prawa Hypotecznego donosząc, zawiadamia nierównie pod pisany, iż do przeniesienia własności dóbr wyżey przerzeczonych, termin roczny a w szczególe na dzień 28 Lutego 1826 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz dnia 19 Lutego 1825 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
F. Bajer.  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 90

(N. D. 1748) Podaje do publicznej wiadomości iż dobra ziemskie Gostków folwark Pełczyska wieś zarobna Wola bezdziadowa z Dezertami Chodowo i Kluczewo z wszelkiemi przychodami i użytkami sądownie zajęte w Powiecie Zgierskim Obwodzie Łęczyckim Gubernii Mazowieckiej położone w dniu 9 (21) Maja r. b. o godzinie 10 z rana w mieście powiatowem Zgierzu przed Franciszkiem Boguńskiem Rejentem Powiatu Zgierskiego przez publiczną licytacyą wydzierżawione zostaną na lat trzy od dnia 12 (24) Czerwca r. b. poczynając od ceny rocznej dzierżawy złp. 6,000 licytacya zaczynać się będzie. Akt zajęcia dóbr i warunki licytacyi są każdego czasu do przejrzenia w Kancellaryi wymienionego Rejenta.
Zgierz dnia 1 (13) Kwietnia 1839 roku.
F. Skotnicki K. S.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 180

(N. D. 4020) Patron Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Pauliny z Wierzchlejskich Kazimierza Biernackiego żony, współwłaścicielki dóbr Neru i Gostkowa w Okręgach Wartskim i Zgierskim położonych, we wsi Bartochowie Okręgu Wartskim zamieszkałej, na przeciw Maryannie z Wierzchlejskich Henryka Falęckiego żonie, w dobrach Ner Okręgu Wartskim, oraz Józefowi Jarocińskiemu jako ojcu i opiekunowi nieletnich z niegdy Teklą z Wierzchlejskich żoną swą spłodzonych dzieci, Tekli i Jadwigi Jarocińskich w dobrach Woli Niedźwiedniej, Okręgu Zgierskim zamieszkałym wszystkim jako współwłaścicielem dóbr wyż wyrażonych na dniu 18 (30) Stycznia 1857 r. zapadłego, sprzedane zostaną w drodze działów przed Radcą Honorowym Józefem Starczewskim Sędzią Trybunału delegowanym w sali posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu wspomnione dobra Ner i Gostków w czterech Oddziałach, a mianowicie:
w Oddziale I.
Dobra Gostków z pałacem i budowlami dworskiemi murowanemi z przyległościami Wartkowice składające się z folwarku i wsi Gostków, z wsi zarobnej Wartkowice w Okręgu Zgierskim położone, mające rozległości morgów 1721 pręt. 1 miary nowopolskiej czyli 860 1j2 diesiatyn. W dobrach Gostkowie znajduje się apparat gorzelniany wraz z kotłem do robienia piwa z miedzi, oraz niektóre sprzęty gorzelniane, tak jak w taxie są zamieszczone, oraz młyn wodny, z którego młynarz opłaca czynszu po rs. 225 rocznie jak niemniej pobierane jest mostowe przez wydzierżawienie około 135 rs. rocznie wynoszące. Dobra powyższe Gostków i Wartkowice oszacowane na rsr. 43,463 kop. 43 1j2.
w Oddziale II.
Dobra Pełczyska składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, wsi zarobnej Woli Bezdziadowej, oraz z folwarku wsi Wola Niedźwiedzia z przyległością Tumidaj vel Chotów Dezerta zwanej, obejmujące: dobra Pełczyska i Wola Bezdziadowa morgów 2058, pręt. 255 czyli 1029 1j3 diesiatyn, zaś Wola Niedźwiedzia z przyległością Tumidaj morgów 840, pręt. 175 wszystko miary nowopolskiej czyli 426 dziesiatyn. Dobra Pełczyska i Wola Bezdziadowa oszacowane przez biegłych na rs. 54,622 kop. 43 29/62 a dobra Wola Niedźwiedzia z przyległością Tumidaj na rs. 14,689 kop. 43 11j23.
w Oddziale III.
Dobra Ner składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, z wsi zarobnej Zawady w Okręgu Wartskim położone, obejmujące rozległości morgów 1460 prętów 205 miary nowopolskiej czyli 730 1j3 diesiatyn, oszacowane razem na rs. 24,117 k. 36 9j16.
w Oddziale IV.
Dobra Kłudna także w Okręgu Wartskim położone, obejmujące morgów 702 pręt. 74 także miary nowopolskiej czyli 351 1j8 diesiatyn oszacowane przez biegłych na rs. 13,899 k. 67j36. Таха dóbr tych wszystkich potwierdzoną została wyrokiem Trybunału miejscowego z dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1857 r.
Warunki sprzedaży tej złożone zostały w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu, i ogłoszone w dniu 3 (15) Lipca r. b. 1857. Poczem termin do temczasowego przysądzenia wyznaczony został na dzień 10 (22) Września 1857 r. na godzinę 3 z południa w sali posiedzeń Trybunału.
Licytacya dóbr każdego Oddziału zaczynać się będzie od summy w tymże Oddziale zamieszczonej, a taxą przez biegłych sporządzoną wykrytej, powyż zamieszczonej. Таха ta oraz warunki przejrzane być mogą każdego czasu w biurze Pisarza Trybunału i u Patrona Nowickiego sprzedaż powyższą popierającego.
Kalisz dnia 3 (15) Lipca 1857 r.
Nowicki.

Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5659) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1865 r.
2. Pełczyska, Chodów vel Tumidaj, Kluczewo i Wola Bezdziadowa, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Ogu Zgierskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 325, kop. 77 i pól, vadjum do licytacji rs. 1170, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6194, przeil Rejentem Kanc. Ziem. Emiljanem Ordon.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 24 Paźdz. (5 Listop.) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.
Gazeta Kaliska 1907 nr 115

W Wólce, w pow. łęczyckim, spaliły się dwa młyny wodne, z których jeden z mieszkaniem, należące do Władysława Bettichera, ubezpieczone na 1,560 rb.  

_________________________________________________________________________________

Gazeta Łódzka 1917 nr. 167
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 69

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dn. 1 czerwca 1926 r., zawiadamia, że na skutek podania Magdaleny-Anny Szewczykowej, zamieszkałej we wsi Pełczyska, gm. Gostków, pow. Łęczyckim, wdrożone zostało postępowanie, ce­lem uznania Antoniego Szewczyka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Antoniego Szewczyka, męża petentki, a syna Józefa i Jadwigi ze Szczepaniaków, urodzonego w 1887 r., ostatnio zamieszkałego we wsi Wólka, gm. Gostków, pow. łęczyckim, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Stef. Że­romskiego 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Antoniego Szewczyka, posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w ozna­czonym wyżej terminie do sprawy Z. 411/26.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 71a

Do rejestru handlowego, Działu A i B, sądu okręgowego w Łodzi wniesiono następujące wpisy pod Nr. Nr.:
10265 A. „Ludwik Cylke". Młyn wodny. Firma istnieje od 1 stycz­nia 1925 r. Wólka, gm. Gostków, st. łęczyckie. Ludwik Cylke, zam. tamże.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 19

Łęczycki powiatowy wydział hipoteczny w mieście Łęczycy wo­jewództwie łódzkiem obwieszcza, że na dzień 15 czerwca r. 1929 (godz. 10 rano) wyznacza się termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
5) dla pozostałej w spadku po Piotrze i Katarzynie z Kołodziej­czyków małżonkach Dobrosińskich połowy, od strony południowej, osady włościańskiej we wsi Wola Bezdziadowa w gm. Gostków poło­żonej, w tab. likw. pod Nr. 14 zapisanej, o przestrzeni według tabeli cała osada 12 morgów 86 prętów plus dodatek za serwituty 1 morga 150 prętów ziemi z budynkami.

Osoby interesowane winny zgłosić w wyznaczonym terminie swo­je prawa w kancelarji wydziału hipotecznego w Łęczycy, pod skut­kami prekluzji. Decyzja zapadnie na pierwszem po terminie regulacji posiedzeniu wydziału hipotecznego.

Echo Sieradzkie 1932 15 sierpień

Koepenikiada" w Kole.
Kupiec prokuratorem - krawiec komisarzem policji.
Niesłychany występ szajki szantażystów.
Koło. 14 sierpnia. Cylke Ludwik, właściciel młyna we wsi Wólka gm. Gostków, pow. Łęczyckiego miał w sądzie sprawę o to, że zatrudnionemu w jego młynie młynarczykowi — maszyna zmiażdżyła rękę.
O sprawie tej dowiedział sie znany policji z różnych sprawek kolidujących z prawem — Janecki Wiktor z Kłodawy, pow. kolskiego — i nastraszył młynarza Cylkiego grożącą odpowiedzialnością sądową i t. d. za wypadek w jego młynie. Pouczył Cylkiego, żeby powołał się na świadków, których on mu za opłatą dostarczy, a to uratuje go od kllkoletniego więzienia.
Janecki nie zadowolił się tem co otrzymał od Cylkiego i zaczął obmyślać plan na szeroka skalę obmyślonego szantażu, którego ofiarą miał paść Cylke.
Do pomocy dobrał sobje odpowiedni personel pomocniczy w osobach: krawca Marcinkowskiego ze wsi Przedecz i Drata Edmunda z Kłodawy. Drata jako "bystrzejszego" mianował nadprokuratorem, krawca Marcinkowskiego — komisarzem Pol. Państw.
W końcu ubiegłego miesiąca - nowo mianowani „dygnitarze" zajechali samochodem przed młyn Cylkiego przeprowadzili dochodzenie w sprawie wypadku z młynarczykiem, w konsekwencji czego p. „nadprokurator" Drat
ze wstęga prokuratorską na piersi — wydał p. "komisarzowi" Marcinkowskiemu nakaz aresztowania Cylkiego i odstawienia go do aresztu w Kole. Wystraszonego młynarza zapakowano do samochodu i panowie „władza" osobiście asystowali aresztowanemu do Koła. Pomysłowi oszuści wynajęli w Kole w „Hotelu Polskim" pokój w którym zamknęli „aresztowanego", a sami zeszli na dół do restauracji przepłókać swe utrudzone urzędowaniem gardła. Aresztowanego Cylkiego — strzegli jak „oka w głowie" pilnując, aby nikt z obsługi hotelowej nie miał do więźnia dostępu.
Następny dzień przyniósł nowe trudy przedstawicielom „władzy". — Dobrana para pod batutą mistrza Janeckiego — w dalszy ciągu straszyła więźnia różnemi karami doczesnemi i wiekuistemi, na moment nie dając więźniowi wolności (nawet do dyskretnej ubikacji asysta!) w rezultacie wystraszony Cylke podpisał i wręczył grube weksle i znaczną kwotę gotówki za fatygę.
Wobec tego p. „nadprokurator" nakazał odwiezienie aresztowanego — z powrotem na łono rodziny i sprawę przyobiecał umorzyć.
Wynajętą taksówką „dygnitarze" ulotnili się z hotelu (oczywista za pokój nie płacąc) w stronę Kłodawy. Należność za przejazd (zł. 30) Drat polecił odebrać szoferowi — z firmy, w której Drat był zatrudniony. Krucha karjera „dygnitarzy" zaczęła chwiać się — aż... dowcipnych oszustów ich karjera zaprowadziła za kraty więzienia w Łęczycy.
Energiczne śledztwo prowadzi policja, a dwaj dygnitarze z p. dyrygentem Janeckim siedzą w więzieniu w oczekiwaniu rozprawy sądowej.
Ciekawa rzecz jaką miał minę p. "nad prokurator", gdy stanął przed prokuratorem. — Drat zdawałoby się człowiek uczciwy — pracownik firmy, naczelnik Straży Pożarnej — cieszył się dobrą opinją tak w Kłodawie jak i okolicy, mistrz igły „komisarz P. P." p. Marcinkowski z Przedecza — również człowiek spokojny, dzięki "dokształcającym kursom" mistrza Janeckiego w tak brudną aferę zostali wmieszani za co czeka ich więzienie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
26. Wólka Bezdziadowa, obejmującą: wieś Wólka Bezdziadowa, os. Wólka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

                    Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza