-->

wtorek, 14 maja 2013

Wójcice / Wójcice Małe i Wielkie

Zajączkowski: 
Wójcice -pow. kaliski
1) 1357 oryg,, KDW 1354: Woycyce - villa. W potwierdzeniu posiadłości arcbpstwa przez Kazimierza Wielkiego wym. jest W. w grupie wsi należących do kap. gnieźnieńskiej. 2) 1386 T. Sir. I f. 9: Woywczicz - Budziwogius de W.
3) XVI w. Ł. II, 58: Voyczycze, utraque, Voyuczycze- villa, par. Błaszki, arch. kaliski. 4) 1496 P. 171: Voyczycze minor, Voyczycze , Voyczycze minor - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 180: Woycice minus, Woycice (1518 Woyuczice maius), Woycice maius (1516 bez maius) - jw. 1553-1576 P. 219: Woiuczicze minus (Woycice), Woiczicze, Woiuczicze maius - jw. 5) XIX w. SG XIII, 738: Wójcice- wś, par. jw., gm. Gruszczyce, pow. jw. Wójcice Wielkie i Małe - 2 folw. i wś nad rz. Usicą, par. i gm. Błaszki, pow. kaliski,
Uwagi: miejscowości o nazwie Wójcice  istnieją obecnie w Polsce tylko pod Błaszkami. Powiązanie poszczególnych zapisów z jedną z dwóch osad o tej nazwie położonych w pobliżu siebie w par. Błaszki jest jednak niemożliwe. Koz. (II, 230-231) odnosi W. z 1357 r. do dzisiejszych W. Wielkich. Obecnie W. Małe i W. Wielkie, Spis 1259.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Woycice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Błaszki, własność prywatna. Ilość domów 19, ludność 107, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Wójcice,  w XVI w. Voyuczyce duplex, dwa folw. i wś nad strum. Usiącą, pow. kaliski, gm. i par. Błaszki, odl. od Kalisza 28 w. Pierwszy fol. ma 2 dm., 42 mk.; drugi fol. 1 dm., 6 mk.; wś ma 9 dm., 174 mk. W r. 1873 fol. W. Wielkie i Małe rozl. mr. 353: gr. or. i ogr. mr. 312, łąk mr. 22, past. mr. 6, nieuż. mr. 13; bud. mur. 2, drew. 7; płodozm. 13-pol., cegielnia. Wś W. os. 20 , mr. 92. Następnie folwark uległ rozparcelowaniu na 15 kolonii, mających od 12 do 61 mr obszaru. Na początku XVI w. łany folw. dają dziesięcinę pleb. w Błaszkach. Według reg. pob. pow. sieradzkiego z r. 1553 wś W. (Wojuczyce) Majus i Minus miały 4 łan. a w r. 1576 łan. 51, prócz tego 1 łana bez kmieci (Pawiń., Wielkop., 219). W r. 1734 wś została zniszczona przez wojska Augusta III. 

Spis 1925:
Wójcice Małe, kol., pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 84. Mężczyzn 47, kobiet 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 84. Podało narodowość: polską 84.

Spis 1925:
Wójcice Wielkie, kol., pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 118. Mężczyzn 63, kobiet 55. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 118. Podało narodowość: polską 118.

Spis 1925:
Wójcice, wś, pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 91. Mężczyzn 42, kobiet 49. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 91. Podało narodowość: polską 91.

Wikipedia:
Wójcice-wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki.W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
WÓJCICE par. Błaszki, p. sieradzki 93 mają 15 domów. Wójcice Wielkie i Małe mają 353 mg. Zygmunta Kiedrowskiego sędziego ostrzeszowskiego. (SGKP t.13, s.738)

1992 r.

Gazeta Warszawska 1828 nr 136

Komornik Sądowy Powiatu Wartskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż Dobra Ziemskie wieś Woycice Wielkie i Małe z przyległościami, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, wypuszczone będą w trzechletnią dzierżawę, z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. poczynać się, a w tymże czasie roku 1831 kończyć się maiącą, przez publiczną licytacyią przed Woyciechem Morkowskini Rejentem Powiatu Wartskiego w dniu 30 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana odbyć się maiącą. Dzierżawa roczna z Dóbr tych wynosi zł: Pol: 5166.
Warta dnia 16 Maia 1828 roku.
Paweł Walentowicz Komor.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 15

Wydział Woyskowy, Sekcya Woyskowa. Nro. 11,199/1524 z r. 31.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA KALISKIEGO.
Z oddziału ludzi 595 wybranych z Kadr Gwardyi Ruchomey Woiewództwa Kaliskiego, do pułku 13go piechoty liniowey woyska Polskiego, wysłanego ztąd do miasta Strykowa w Woiewództwie Mazowieckiem, zbiegło między miastem Kaliszem i Turkiem 9 Rekrutów, poniżey z imienia, nazwiska, i z ostatniego pobytu wymienionych. Z tego powodu wzywa wszelkie Władze Administracyine i Policyine, tudzież każdego w szczególności, aby, skoro który z tych zbiegów dostrzeżony i uięty będzie, oddany zaraz został pod strażą kommissarzowi Ob­wodu naybliższego do dalszego z nim postąpienia.
w Kaliszu dnia 30 Marca 1831.
Prezes NIEMOJOWSKI. S. J. Welinowicz Z.
Jmiona i Nazwiska zbiegów.
1) Tomczyk Łukasz z Krobanowa Ptu Szadkowskiego,
8) Michalak Piotr z Wóycic Ptu Sieradzkiego,

9) Skonieczny Grzegorz z Rzechta Ptu Szadkowskiego.

Dziennik Powszechny 1834 nr 310

Sąd Pokoiu Powiatu Wartskiego. Z powodu żądaney regulacyi nowey hypoteki młyna wodnego na territorium dóbr Wuycic w Powiecie Wartskim leżących, a przez Franciszka Krzymińskiego posiadanego, uwiadamia interessentów, że takowa nastąpi w Sądzie tuteyszym dnia czwartego Lutego 1835 roku o godzinie dziesiątey z rana. Wzywa ich przeto, aby do takowey osobiście, lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokułu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowadniające opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie, podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z r. 1818 przepisaney. Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołaney w terminie do regulacyi nie stawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interessentów na karę 10 do 50 złp. skazanym zostanie i podług art. 150 tegoż prawa, utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi, iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi dnia 4 Lutego 1835 roku o godzinie 12 w południe, na publicznem posiedzeniu Sądu tuteyszego, i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessenci przeto bez dalszego wezwania, w tymże dniu ogłoszeniu iey przytomnymi być winni. Warta d. 29 Października 1834 r. Dzierożyński, Pods.


Dziennik Powszechny 1837 nr 27

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Po nastąpionej śmierci:
1. Karola Rabczewskiego, właściciela kapitału 18,000 złp., na dobrach Wojcicach, w Powiecie Wartskim położonych, w dziale IV, pod Nr. 3 b, hypotekowanego, jako-też
2. Józefa Wstowskiego i Alexandra Schmidt, współwłaścicieli dóbr Grzymaczewa lit. D i Włoczyna lit. D, w Powiecie Sieradzkim leżących, oraz współwłaścicieli kapitału 30,000 złp., na dobrach Majeszewicach, w Powiecie Wartskim, w dziale IV, pod Nr. 6, na dobrach Sędzimirowicach, także w Powiecie Wartskim, w tymże dziale, pod Nrem 4. i na dobrach Dziadkowicach, w powiecie Szadkowskim exystujących, w tymże dziale pod Nr. 3 ubezpieczonego; (…) otworzyło się postępowanie spadkowe i termin do regulacyi spadków tych nadzień 16/28 Lipca 1837 r., w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego został wyznaczony; o czem zawiadamiając interesentów, wzywam ich, a by w powyższym terminie z prawami swojemi i dowodami takowe usprawiedliwiającemi, pod skutkami prekluzyi, prawem o hypotekach z r. 1818 zagrożonemi, przed podpisanym pisarzem zgłosili się. Kalisz d. 5/17 Stycznia 1837 r. Pisarz Kacellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 122

Rejent Powiatu Wartskiego w Gubernii Kaliskiej.
Zawiadamia publiczność iż dnia 3 (15) Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana w mieście powiatowem Warcie w Kancellaryi mojej w domu pod Nr. 58 dobra ziemskie Wojcice wielkie i małe ze wsi i folwarku jednego nazwiska składające się w Powiecie tutejszym Obwodzie i Gubernii Kaliskiej położone, rodzeństwa Kiedrowskich niepodzielną własnością będące, czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2820 wydzierżawione zostaną przez licytacyą ze wszystkiemi przynależytościami, dochodami i użytkami na lat trzy od dnia 21 Czerwca r. b. 1838 rachując podług warunków które złożone u mnie i W. Pawła Walentowicza Patrona w Kaliszu są zawsze gotowe do przejrzenia.
Warta d. 11 (23.) Maja 1838 roku.
Wawrzyniec Lubicz Janczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 219

(N. D.4661.) Rejent Kаncellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku:
1. Po Alexandrze Alexym dwóch imion Kosickim, co do przepisania sched po nim przypadających: a) z dóbr Zawadek, b) z summy złotych 16,500 w Dziale IV. pod Nr. 4 lit: b. na dobrach Wojcinku, c) z summy złotych 10,900 w Dziale IV. pod Nr. 1 na dobrach Grzymaczewie lit: D, d) z summy złotych 30,000 na dobrach Wojcice male i wielkie w Dziale IV. pod Nr. 7 hypotekowanych (...)
(...) w pisanych, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 3 (15) Kwietnia 1841 roku godzinę 9tą z rana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta, celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych, pod prekluzyą niezgłaszających się.  
Kalisz dnia 9 (21) Września 1840 roku.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 142

DONIESIENIA PRYWATNE.
(N. D.3117) Uwiadamia się niniejszem, iż na żądanie Konorynsza Biernackiego i Stanisławy Kiedrowskiej współdziedziców dóbr Wójcic wielkich i małych stosownie do działów pod dniem 8 Października 1838 r. zdziałanych między familią Kiedrowskich o dobra Wojcice dziedziczne w Powiecie Wartskim, ogłasza się powtórna dobrowolna licytacya z powodu niedoszłej pierwszej w dniu 8 (20) Czerwca r. b. ogłoszonej o propinacyą dóbr Wojcice południowych; każdy chęć licytować mający zgłosić się może na dzień 29 Czerwca (11 Lipca) 1842 r. i warunki przejrzeć jakie złożone są u Rejenta Janczewskiego Powiatu Wartskiego przed którym licytacya odbywać się będzie.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 224

(N. D. 4842.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
1. Po Teofilu Kosickim co do współwłasności summy złp. 1,000 w dziale IV. ad Nr. 7 ad a. i e. na dobrach Wojcice Wielkie i Małe w Powiecie Wartskim wpisanej.
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 16 (28) Kwietnia 1843 r. godzinę 9tą, z rana, tu do kancellaryi podpisanego Rejenta celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 26 Wrześ (8 Paździer.) 1842 r.
Mikołaj Basiński.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 261

(N. D. 5847) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiéj.
Do ukończenia postępowania spadkowego :  
3.) Po Annie z Szymańskich Kurczewskiej wierzycielce części summy rs. 600 z prawem zastawu 2 ról i 15 zagonów na dobrach Wojcicach w Okręgu Wartskim położonych zahypotekowanéj. Wyznacza termin w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu na dzień 19 (31) Maja 1845 r.
Kalisz d. 27 Paździer: (8 Listop:) 1844 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 237

(N. D. 5340)) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po Mikołaju Kiedrowskim, jeszcze w r. 1832 zmarłym, właścicielu połowy dóbr ziemskich Wojcice Wielkie i Małe, w Okręgu Wartskim, toczy się postępowanie spadkowe, do ukończenia którego i uregulowania spadku, wyznacza się termin na dzień 28 Kwietnia (10 Maja) 1849 r. przedemną Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej Kaliskiej.
w Kaliszu dnia 8 (20) Października 1848.
Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 163

(N. D. 3284) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
4, Józefa Gawłowskiego wierzyciela summy złotych pol. 1885 gr. 18, w dziale IV. wykazu dóbr Wojcice Wielkie i Małe w Okręgu Wartskim pod Nr. 15 zapisanej;
(...)  otworzyły się spadki de uregulowania których wyznaczają się termina prekluzyjne, (…) a co do 4, 5 i 6 na dzień 19 (31) Stycznia 1851 r. przedemną Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu odbyć się mające.  
w Kaliszu dnia 6 (18) Lipca 1850 roku.
Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 177

(N. D. 3529) Z mосу wyroku Trybunału Gubernii Warszawskiej w Kaliszu między Eufrozyną z Kiedrowskich Rudnicką a opieką małoletnich Florentyny, Sylwestra Maryanny i Józefa rodzeństwa Gawłowskich po niegdy Józefie Gawłowskim pozostałych dzieci na dniu 16 (28) Listopada 1850 r. zapadłego dział i sprzedaż realności na przestrzeni dóbr Wójcice Wielkie i Małe położonej nakazującego, sprzedaną zostanie przez publiczną licytacyą przed W. Rembielińkim Sędzią delegowanym
REALNOŚĆ
Na przestrzeni wsi Wojcice Wielkie i Małe, w Gminie Wojcice Okręgu Wartskim Gubernii Warszawskiej położona, składająca się: a) z siedmiu mórg miary nowopolskiej gruntu klassy średniej zajętego częścią pod Ogrody częścią pod zabudowania ad b, c. d, e; b) z domu mieszkalnego, c) z owczarni, d) chałupki z stodołą, e) gołębnika. Nadto poza obrębem gruntu ad a, wyrażonego, f) z karczmy niedokończonéj, i g) stajni zajezdnej wszystkie budowle są drewniane.
Po odbyciu publikacyi zbioru objaśnień i warunków licytacyjnych w dniu 10 (22) Maja b. r termin do tymczasowego przysądzenia na dzień 22 Czerwca (4 Lipca) r. b. godzinę 4 po południu wyznaczony został i odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w pałacu Sądowym przed wspomnionym W. Sędzią delegowanym.
Licytacya zacznie się od summy rs. 1756 k. 87 jako taxy przez biegłych wynalezionej.
Zbiór objaśnień i warunki licytacyi przejrzane być mogą w Kancellaryi Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu i u podpisanego Patrona Trybunału w Kaliszu pod L. 136 zamieszkałego, przedaż popierającego.
Kalisz dnia 12 (24) Maja 1851 r.
J. Wasiłowski, Patron Trybunału.
Następnie po odbyciu tymczasowego przysądzenia za summę taxie biegłych wyrównywającą termin do stanowczego przysądzenia przed W Sędzią delegowanym w miejscu jak wyżej na dzień 8 (20) Sierpnia r. b. godzinę 4 po południu oznaczony został.
Kalisz dnia 16 (28) Lipca 1851 roku.
J. Wasiłowski, Patron Trybunału.

Kurjer Warszawski 1853 nr 52

Wd.7 b.m. odbył się w Kościele parafialnym Tuliszkowskim, wobec licznie zebranej Rodziny i Przyjaciół, obrzęd zaślubin W. Edmunda Rokossowskiego, Obywatela z Wojcic Wielkich w Pcie Kaliskim; z Panną Oktawią Nasierowską, córką WW. Nasierowskich, Dziedziców dóbr Kiszew w Pcie Konińskim. W. JX. Józef Kobyliński, Kanonik h. Kaliski, Proboszcz Tuliszkowski, błogosławił ten związek małżeński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 289

(N. D. 6946) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Julianny z Czapiewskich Znanieckiej, co do współwłasności kapitału rs. 660 na dobrach Wittów z O-gu Wartskiego, w dziale IV pod Nr. 14, i co do summy rs. 525 sposobem ostrzeżenia, pod Nr. 20, na dobrach Wojcice Wielkie i małe z tegoż Okręgu, do której ściągają się, skutki z ostrzeżenia, w dziale IV. pod Nr. 9 stojącego, wyniknąć mogące.
(…) otworzyły się spadki, do uregulowania których, termin ad 1 i 2 na dzień 1 (13) Lipca 1856 r., a ad 3 et 4 na dzień 12(24) t. m. i r. w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu, przed podpisanym Rejentem wyznacza się.  
Stan. Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 268

(N. D 6567) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Teofila Kiedrowskiego co do summy rs. 450 na dobrach Wojcice wielkie z Ogu Wartskiego w dziale IV pod Nr. 13 hypotekowanej.
(…) Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin na d. 27 Maja (8 Czerwca) 1857 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 13 (25) Listopada 1856 r.
Jan Niwiński.

Dziennik Powszechny 1861 nr 74

(N D. 5979) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamia, iż po
1. Sylwestrze Tomaszu Gawłowskim i 2 Józefie Eufrozynie Gawłowskiej, jako współwłaścicielach sum: rs. 600 pod N. 5, rs. 683 k.40 pod N. 6, rs.4500 pod N. 7, rs. 225 pod N.10, rs. 150 pod N.14, rs. 282 k. 84 pod N. 15, rs. 1769 pod N. 23, wszystkich na dobrach Wojcice Wielkie i Małe z Ogu Wartskiego w dziale IV wykazu z procentami i kosztami hypotekowanych, tudzież jako współwłaścicielach tak sumy rs. 562 subintabulowanej na kapitałach wyżej wyszczególnionych, jako i prawa zastawu ról i gruntów w dz. Ш wykazu tychże dóbr pod N. 3 stojącego;  
(...) toczy się postępowanie spadkowe, oraz że do regulacji tychże spadków oznaczony jest termin na d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1862 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta. Kalisz d. 8 (20) Grudnia 1861 r. Edward Milewski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 251

Dnia 10 Września r. b., we wsi Wójcice, gminie Kwasków, powiecie Kaliskim, z powodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem wybuchł pożar, skutkiem którego spaliły się dwa domy mieszkalne i karczma ze stajnią zajezdną, ubezpieczone na rs. 420, oraz rozmaite ruchomości wartujące 200 rs.

Dziennik Warszawski 1865 nr 255

(N. D. 6804) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:   
5. Feliksa Kiedrowskiego co do tytułu współwłasności dóbr Wojcice wielkie i małe, z Okręgu Wartskiego.  
(…) otworzyły się spadki do regulacji których wyznacza się termin na dzień 6 (18) Maja 1866 r. w Kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 5 (17) Października 1865 r.
Teofil Józef-Kowalski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 13

(N. D. 130). Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Mikołaja Kiedrowskiego, współwłaściciela dóbr Wojcice-wielkie i małe z Okręgu Wartskiego.
Otworzyły się spadki, do regulacji których, oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 13 (25) Lipca 1867 r.
Kalisz d. 21 Grud. (2 Stycz.) 1866/7 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 79

N. D. 2907. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłych:
3. Po Janie Szpecht, współwłaścicielu sumy rs. 600 pod Nr. 19, obu na dobrach Wójcice z Powiatu Kaliskiego w dziale IV wykazu zahypotekowanych.
(…) oraz, że do regulacji wszystkich tych spadków oznaczony został termin na dzień 22 Października (3 Listopada) 1870 r. w mojej Kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 30 Marca (11 Kwietnia) 1870 r.
Edward Milewski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 90

N. D. 697. Rejent Kancelarji Ziemiańskej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Piotra Pawła Szrubarskiego, (…) oraz wierzyciela sum: a. rsr. 2,400 na dobrach Wojcice, z Okręgu Wartskiego, w dziale IV, pod Nr. 28; (...) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin prze sobą w Kancelarji mej w Kaliszu, na dzień 31 Lipca (12 Sierpnia) 1871 r. godzinę 10 z rana pod prekluzją.
Kalisz dnia 16 (28) Stycznia 1871 roku.
Józef Jezierski.

Kaliszanin 1873 nr 44

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:

3) Błaszki miasto, kościół p. w. Św. Anny, wymurowany w. r. 1779 przez Ignacego Lipskiego; na cmentarzu jest kaplica p. w. Śgo Jana Ewang. Parafja ta liczy 4350 dusz. Do niej należą: m. Błaszki, wsie: Żelisław, Bukowina, Bronczyn (z kaplicą N. M. P.), Gzików, Chrzanowice, Borysławice, Kokoszki, Wójcice, Kołdów, Woleń, Domaniew, Maciszewice, Kociołki, Jadamki, Kwa­sków, Kostrzewice, Zawady, Smaszków. Probo­szczem tej parafji od r. 1853 jest Wjks. Tomasz. Piskorski (ur. r. 1817, kapłan od r. 1840), wika­rym od r. 1872 ks. Mikołaj Karwaciński, refor­mat (ur. r. 1834, kapłan od r. 1861. 

Dziennik Warszawski 1875 nr 142

N. D 4516. Rejent Kancelarii Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Wilchelma Hertzog współwłaściciela dóbr Bugaj jak równie dóbr Wojcice Wielkie z o-gu Wartskiego.
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których wyznaczonym został termin na d. 7 (19) Stycznia 1876 r., w którym strony interesowane z prawami swemi do Kancelarji Ziemiańskiej podpisanego Rejenta zgłosić się winny.
Kalisz d. 20 Czerwca (2 Lipca) 1875 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 258

N. D. 5950. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3) Wojciecha Migdalskiego właściciela dóbr Jadamki i Maciszewice, do których przyłączono dwie włuki gruntu z dóbr Wójcic Wielkich, w Okręgu Sądowym Wartskim położonych, otworzyły się spadki, do regulacji których oznaczam termin na dzień 18 (30) Marca 1876 roku, godzinę 10-tą z rana w mej kancellarji.
Kalisz dnia 26 Sierpnia (7 Września) 1875 r.
Teodor Kuszkowski.

Kaliszanin 1886 nr. 50

Otrucie. We wsi Wójcice, pow. kaliskim, zmarła nagle 24-letnia Antonina Wojciechowska. O otrucie podejrzany jest mąż jej Wincenty Wojciechowski.

Gazeta Kaliska 1894 nr. 64

W folwarku Wojcice, pod Błaszkami od 1/13 Stycznia 1895 r., wydzierżawię na lat kilka dobrze prosperującą propinację.


Gazeta Kaliska 1895 nr. 96

W d. 7 t. m. na kolonji Wójcice, p. kaliskiego spłonęły dom, dwie stodoły, zaasekurowane na rs. 1400, spichrz niezaasekurowany wartości rs. 300. Właściciel Antoni Wójcik poniósł strat w ruchomościach na rs. 2560. Z tych pożarów jeden wynikł z podpalenia, o co podejrzaną jest mieszkanka wsi Siąszyce pow. konińskiego Magdalena Jasińska, przyczyny reszty pożarów nie wiadome.  

Gazeta Kaliska 1900 nr. 76

Sprzedaje się folwark Wójcice położony pod miastem Błaszki i od szosy odległy o jedną wiorstę, rozległości mórg 58 pr. 70, z inwentarzem lub bez takowego, w tem 3 kośne łąki 3 mor. 80 pr. i pięknego ogrodu owocowego wyborowych gatunków 1 1/2 morgi. Budowle wszystkie drewniane, masywne, nowo wystawione. Bliższe szczegóły i cena na miejscu, oraz w Magistracie miasta Błaszki. Tamże może być sprzedaną oddzielnie stodoła w ryglówkę budowana. obita deskami, pod słomą, długości 72. szerokości 19 i wysokości 7 łokci.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 145

Zgon. W Wójcicach, pod Błaszkami, zmarła 29 b. m. ś. p. Natalja z Marquartów Charzyńska, przeżywszy lat 44. Eksportacja zwłok do kościoła parafjalnego w Błaszkach nastąpi w niedzielę 1 lipca o godz. 6-ej po południu, a dnia następnego pochowanie zwłok na cmentarzu miejscowym.


Gazeta Kaliska 1900 nr. 151

W szystkim, którzy raczyli uczestniczyć w oddaniu ostatniej posługi zmarłej w Wójcicach, w dniu 29 czerwca, ś .p. Natalji Charzyńskiej a w szczególności Wielebnemu Duchowieństwu: ks. kanonikowi Juettnerowi z Błaszek, ks. Rusinowi proboszczowi z Zadzimia, ks. proboszczowi Sawickiemu z Kościelca, ks. proboszczowi Jędreckiemu z Wojkowa i ks. proboszczowi Oyrzanowskiemu ze Stawu; ks. wikarjuszom: Mądrzyckiemu z Błaszek i Jasiakowi z Iwanowic, oraz alumnowi Szczepańskiemu, jak również i tym, którzy wynieśli drogie nam szczątki, oraz W-mu Pągowskiemu za bezinteresowne udzielenie koni. straży ogniowej błaszkowskiej za utrzymanie porządku w czasie exportacji i pogrzebu, składa niniejszem serdeczne „Bóg zapłać" pozostała w smutku Rodzina.

Gazeta Kaliska 1902 nr. 197

Sprzedaje się Dwu-włókowa ferma Wójcice 1 1/2 wiorsty od miasta Błaszki i 1 1/2 wiorsty od stacji kolei kaliskiej Kociołki położona, w wysokiej kulturze, pięknie zabudowana, z ładnym ogrodem: łąka 3-kośna. Wiadomość na miejscu lub w magistracie miasta Błaszki.

Gazeta Kaliska 1904 nr 12

Folwark Wójcice pod Błaszkami ma do sprzedania około 1.000 centnarów słomy jarej, owsianej, jęczmiennej oraz długiej żytniej. Słoma czysta i pastewna. Wiadomość na miejscu lub w Błaszkach w Kasie posagowej.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 23

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte postępowania spadkowe, a mianowicie:
4) Antoniego Kończaka, współwłaśc. os. Wójcice-Wielkie Nr. 13 pow. Kaliskiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony został na d. 27 września 1922 r. i w dniu tym osoby zainteresowane winny stawić się w kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 42

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Franciszku Archangielskim, właśc. os. Nr 1 w m. Wójcice - Wielkie i Małe lit. B, pow. kaliskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 30 listopada 1925 r., w którym to dniu osoby interesowane winny stawić się w tymże wydziale hipotecznym i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 40

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
1) Stanisławie Prus, współwłaśc. os. Nr. 14 w maj. Wójcice Wielkie, star. kaliskiego, i współwłaśc. działki gruntu, pow. 13 mórg 98 pręt. z maj. Suliszewice Mikołajewszczyzna, star. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 11 grudnia 1926 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskie­go w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 98

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, ze otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Józefie Pawlakowej, współwłaśc. osady Wójcice-Wielkie Nr. 5, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 20 czerwca 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgło­sić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 100

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłym:
6) Antonim Sobocie, właśc. działki gruntu, o powierzchni 10 morgów, za­pisanej w dziale II, wyk. hip., majątku Wójcice Wielkie i Małe B, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 20 czerwca 1927 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego, w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 20

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Łukaszu i Władysławie Królakach, współwł. 7 i pół morg. z majątku Wójcice-Wielkie i Małe lit. B. pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 17 września 1928 r., w którym to dniu osoby intereso­wane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 42

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3. Marjannie Grzegorzewskiej, współwł. 7 i pół m. z maj. Wójcice-Wielkie A. B., pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 3 grudnia 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane win­ny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia
I. Okrąg Kaliski.
34. Wierzyciela hipotecznego dóbr osada Nr. 14 w dobrach Wójcice Wielkie, powiatu kaliskiego, a mianowicie: Jana Rychlińskiego.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjąch hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów, dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 35a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sadu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
Dnia 3 listopada 1928 roku.

9906. „Józef Lipiński", sprzedaż artykułów spożywczo - kolonial­nych oraz wyrobów tytoniowych we wsi Wójcice, gminy Błaszki, powia­tu kaliskiego. Istnieje od 1 lipca 1927 roku. Właśc. Józef Lipiński, zamieszkały we wsi Wójcice.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 28

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 12 czerwca 1931 roku, o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana bę­dzie osada Nr. 5 z majątku Wójcice-Wielkie, gm. Błaszki, pow. kali­skiego należąca do Stefana i Józefy małż. Kopackich w 4/12 cz., Wła­dysławy z Janickich Pawlakowej w 3/12 cz. i Walerjana, Zofji, Kazi­mierza, Łukasza Pawlaków i Józefy Pawlakowej po 1/12 cz., po­wierzchni 15 morgów ziemi, w tem 1 morga łąki, na której znajdują się budynki: 1) dom, 2) stodoła w reglówkę i 3) sadek.
Osada ta w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię powyżej wymienio­nych właścicieli, obciążona jest długami na sumę 2327 zł. 50 gr. i ali­mentami na rzecz Marjanny i Marcina Królaków, sprzedana będzie w całości wg. protokółu zajęcia z dnia 22 października 1930 roku, na żą­danie Szymona i Heleny m. Królaków.
Licytacja rozpocznie się od sumy 5000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 51

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C ., obwie­szcza, że w dniu 9 października 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawa­ne będą prawa Wojciecha Walczaka, do długoletniej dzierżawy działki ziemi, położonej we wsi Wójcice, gminy Błaszki, powiatu kaliskiego, zapisanej w tab. likw. Nr. 11, przestrzeni 3 morgi 17 pręt. ziemi ornej, zasianej żytem.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, książki hipo­tecznej nie ma, prawo dzierżawy rozciąga się do 24 maja 1965 roku, sprzedane będzie według protokółu zajęcia z dnia 26 stycznia 1931 r. na żądanie Benjamina Aronowicza.
Licytacja rozpocznie się od sumy 2.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 53

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, IV rewiru, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwie­szcza, że w dniu 7 października 1932 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawa­na będzie działka ziemi z majątku Wójcice - Wielkie i Małe lit. B, gminy Błaszki, powiatu kaliskiego, należąca do Franciszka i Marjanny małż. Kołodziejczyków, przestrzeni 5 morgów w tej liczbie 1/4 morga łąki. Na działce tej znajdują się budynki: 1) dom mieszkalny z bali, z przybudo­waną oborą; 2) płoty; 3) studnia z cementówek i 4) sad.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię małż. Kołodziejczyków, obciążona jest długami przez ostrzeżenie na sumę 3.922 zł oraz alimentami na rzecz Marjanny Matysiakowej.
Działka sprzedana będzie w całości, według protokółu zajęcia z dn. 6 listopada 1931 roku na żądanie Abrama - Dawida Galewskiego, na­bywcy praw Jakóba Galewskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy 4.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum po 10 proc.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
II. Obszar gminy wiejskiej Błaszki dzieli
się na gromady:
15. Wójcice, obejmującą: wieś Wójcice- Małe, kol. Wójcice-Małe, kol. Wójcice-Wielkie, wieś Kokoszki.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Dnia 18.V.33 r. około godz. 2.30 w zagrodzie Chudzika Ignacego we wsi Wójcice, gm. Błaszki, pow. kaliskiego, z nieustalonej przyczyny wybuchł pożar, który strawił stodołę drewnianą, wartości około 2032 zł.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Tegoż dnia we wsi Wójcice, gm. Błaszki, w zagrodzie Switosiaka Tomasza, wybuchł pożar, który zniszczył dom mieszkalny drewniany, stodołę i oborę. Ogólne straty poszkodowany oblicza na sumę 1.500 zł. Pożar powstał wskutek zapalenia się sadzy w kominie.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Pożar We wsi Wójcice, gm. Błaszki, spłonęła stodoła wraz z zbiorami i obora, należące do gospodarza Józefa Dolaty. Straty, łącznie ze zbożem, wynoszą 5.000 zł. Pożar powstał z powodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Czerwony kur. Dnia 14. I. 33 r. o godz. 19-ej we wsi kol. Wójcice, gm. Błaszki, pow. Kalisz, w zagrodzie Generowicza Józefa wybuchł pożar, od którego spalił się dom mieszkalny i przyległa obora. Straty wynoszą około 1700 zł. Zachodzi przypuszczenie, że pożar mógł powstać wskutek wadliwej budowy komina. Dochodzenie w toku.


Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Czerwony kur Groźny pożar miał miejsce we wsi Wójcice, gm. Błaszki. W zagrodzie Mariana Płóciennika ogień strawił stodołę napełnioną tegorocznemi zbiorami oraz oborę. Straty wynoszą 3 tys. zł.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Groźny pożar wybuchł we wsi Wójcice, gm. Błaszki. Pastwą płomieni padł dach domu mieszkalnego, należącego do Marjana Płóciennika. Straty wynoszą 5400 zł. Przyczyną pożaru była wadliwa konstrukcja komina.

Zorza 1937 nr 44

Listy do „Zorzy"
Z Wójcic — pow. kaliski
30 maja 1937 r.
We wsi Wójcice, gm. Błaszki, pow. kaliskiego, życie społeczno-polityczne—pchnięte zostało z martwego punktu przez zawiązanie we wrześniu 1935 roku przez p. Wacława Przyjaznego prez. Koła Str. Nar., które było jedyną organizacją na terenie Wójcic, aż do następnego roku—kiedy to intruktorka p. H. Chachulska zawiązała koło Gospodyń Ziemianek. Rozwija się ono raz lepiej w duchu katolickim i narodowym, podnosząc polityczny, społeczny, rolniczy i kulturalny poziom wsi. I tak ostatnio staraniem Wójcickiego Koła Gospodyń Ziemianek przy współpracy członków miejscowego koła Str. Nar. w dniu 17 maja wystawiono komedie ludowe „Bursztyn Kasi" oraz „Adami i Ewa". Przedstawienie to wypadło bardzo dobrze. Role tytułowe grali: p. M . Olszewska:, z Kokoszek oraz p. N. Pawlak i p. J . Osiawalanka z Wójcic. Przedstawienie reżyserowała instruktorka p. H. Chachulska z Błaszek.
Miarą wykonania było ogólne żądanie powtórzenia tego teatru, co też i nastąpiło w niedzielę, 23 maja, po czym podobnie, jak za pierwszym razem odbyła się w miłym nastroju zabawa taneczna. Dochód z całości przeznaczono na cele kulturalne Koła Zjedn. Gosp. Ziemianek w Wójcicach. Piękne zaiste wspomnienie mają Wójcice i okolica.
Wacław Przyjazny.
Prezes koła Str. Narodowego w Wójcicach.

Zorza 1937 nr 44

Odpowiedzi Redakcji
P. Wacław Przyjazny w Wójcicach. Podaliśmy w numerze dzisiejszym. Dziękujemy serdecznie za adresy, które w całej pełni będą spożytkowane.

Zorza 1937 nr 47

Uroczystość Bożego Ciała w Błaszkach
Uroczystość Boże Ciała w Błaszkach obchodzono, jak zwykle, b. uroczyście, do czego przyczyniły się miejscowe organizacje, jak: „Sokół", Stronnictwo Narodowe, K. S . M . i straż Pożarna, z których każda przystoiła "swój" ołtarz. We Mszy Św., którą celebrował -i w procesji, którą prowadził ks. prefekt Gabryelski, wzięły udział wymienione już wyższe organizacje wraz ze sztandarami, dalej cechy z chorągwiami, Akcja Katolicka, młodzież szkolna oraz tłumy wiernych. Podczas procesji przygrywały orkiestry: „Sokoła" i „Straży", a pienia religijne wykonał chór „Echo". Zaznaczyć trzeba, że acz skromnie, to jednak b. pięknie był przyozdobiony zielenią i kwiatami oraz godłem S. N. mieczami Chrobrego — Ołtarz Stronnictwa Narodowego, za które to kwiaty i zieleń Sz. Ofiarodawcom: pp. Kudłom i Śniegulom z Wójcic, Kempskim z Kokoszek oraz p. Stojowskiemu Błaszek tą drogą przesyła staropolskie podziękowanie: Bóg zapłać!
Stronnictwo Narodowe w Błaszkach.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza