-->

piątek, 3 maja 2013

Wola Łobudzka / Wola Sosnowa

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wola Łobodzka, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 6 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wola Łobucka, parafia małyń, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Maciej Dąbski (Dąmbski), podsędek brzeski-kujawski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola łobudźka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 62, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Łobudzka Wola, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Krokocin, par. Małyń: staranna hodowla inwentarza i piękne gospodarstwo folwarczne. Wś 5 dm., 178 mk.; folw. 6 dm., 12 mk. W 1827 r. 7 dm., 62 mk. Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł. albo Wola Łobudzka (z wsią Wola Łobudzka, kol. Joanów i Łobudzice) rozległy mr. 596: grunta orne i ogr. mr. 424, łąk mr. 18, past. mr. 58, lasu mr. 69, nieuż. i place mr. 27, bud. mur. 9 z drzewa 1. Wś Wola Łobudzka os. 12, z grun. mr. 20; kol. Joanów os. 13, z grun. mr. 107; kol. Łobudzice os. 67, z grun. mr. 617.

Słownik Geograficzny:  
Wola Łobudzka, pow. sieradzki, par. Małyń, ob. Łobudzka Wola. Wspomniana w Lib. Ben. Łaskiego (I, 274). W r. 1552 ma 10 osad., 4 łany (Pawiń., Wielkop., II, 236).

Spis 1925:
Łobudzka Wola, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 9, folw. 5. Ludność ogółem: wś 52, folw. 136. Mężczyzn wś 27, folw. 58, kobiet wś 25, folw. 78. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 52, folw. 136. Podało narodowość: polską wś 52, folw. 136.

Wikipedia:
Wola Łobudzka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Odkryto tutaj cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu rzymskiego (II - II w. n.e.) liczące ok. 100 grobów. W jednym z nich, w 1987 r., znaleziono m.in. unikalny gliniany pucharek z trzema uszkami, zdobiony ornamentami m.in. w postaci pływających kaczek. Znaleziono również fragmenty ceramiki kultury trzcinieckiej. Folwark w tej wsi przed II wojną św. należał do Ksawerego Niemyskiego. Stał tam dwór do końca lat 70. XX w. zamieszkany przez kilka rodzin. Nie remontowany, popadł w ruinę i w l. 80. został rozebrany.
______________________________________________________________________________

Wola Łobudzka (Wola Łobocka czyli Socnowa) 1839 r.

1992 r.

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1810 r.

UWIADOMIENIE.
Sąd Podsędkowski Powiatu Szadkowskiego uwiadomia szanowną publiczność, iż w dniu 20. miesiąca r.b. tu w Szadku, odbywać się będzie publiczna Licytacya na puszczenie w Possessyą iednorocznią, za kwartalne pieniądze w grubey monecie, wsi Wola Łabudzka czyli Sosnowa.
Dan w Szadku dn. 6. Czerwca 1810.
Mołodecki, Podsędek.
Jedliński, Pisarz.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 39

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechnej wiadomości , iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacji od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie:
1. W d. 1 maia 1831 naczelną dzierżawę ekonomii Brodnia w obwodzie Kaliskiem położoną, na lat sześć pro 1831f37 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 14,125 gr. 22 do którey należą: a) folwarki Brodnia i Dzierzążna, b) wsie Brodnia, Brzeg i Dzierzążna, e) Propinacya, d) Rybołówstwo,
4. W d. 14 marca r. b. Folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położoney na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
5. W d. 8 Marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Mokrska w Obwodzie Wieluńskim położoną na risico dotychczasowego naddzierżawcy pro 1831f33 czyniącą rocznego dochodu złp. 27,644 gr 27 do którey należą. a) folwarki Kowale. Krzyworzeka, Mokrska, i Wróblew, b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrska. Stroiec i Wróblew, c) Rybołówstwo,
7.W d. 10 marca r. b. Klucz Grzybki w ekonomii rządowey Brodnia obwodzie Kaliskim położony na lat sześć pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 4829 gr. 7 do którego należą. a) folwark Grzybki, b) wsie Grzybki i Proboszczowice, c) Propinacya:
8. W d. 11 marca r. b. klucz Dzietrzniki w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położony na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr. 10 do którego należą. a) folwarki Dzietrzniki i Wieluń, b) wieś Dzietrzniki, c) Młyn Kępa zwany d) Propinacya:
9. W d. 12 marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkim położoną na resico dotychczasowey naddzierżawczyni na lat cztery pro 1831f35 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 6901 gr. 3 do którey należą. a) folwarki Męka i Piaski, b) wsie Męka, Piaski i Ruda, c) Młyn Nagrobla, d) Propinacya, e) Rybołóstwo,
10. W d. 14 marca r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 4300.
11. W d. 15 marca r. b. dobra wieś wójtostwo Dzigorzew w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lata sześć, pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2425 gr. 15 oprócz podatków kontyngensu furażowego, kanonu i kompencyi ofiary gruntowej i podymnego z tych dóbr uiszczanych a złp. 2634 gr. 11 wynoszących.
12. W d. 16 marca r. b. dobra Woźnik w ekonomii Męka, obwodzie Sieradzkim położone wraz z prawem pobierania cła mostowego od mostu w Woźnikach na rzece Warcie położonego, tudzież z propinacyą w Woźnikach Dzigorzewie Suchy i Mnichowie na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 5250 oprócz podatków kantyngensu, kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłaconych a złp. 6227 gr. 21 wynoszących.
13. W dniu 17 marca r. b. Dobra wieś zarobna Mnichów z folwarkiem Sucha w ekonomii Męka, w obwodzie Sieradzkiem położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2,000 oprocz kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłacanych a złp. 1602 gr. 28 wynoszących.
Termina w tey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey po południu od godziny trzeciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić. a) Świadectwem Kommissarza Obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany, iako dobry zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien, tudzież: b) Świadectwem dziedzica dóbr, kótóre dotąd dzierżawił, iż mu się w zupełności uiścił, że iest zamożnym gospodarzem i że się z Włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie. c) Złożyć vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą do wysokości jedney czwartej części summy dzierżawney z dóbr o których Possessyą ubiega się, które nieutrzymuiącemu się przy licytacyi natychmiast zwrócone będzie. Działo się w Kaliszu dnia 22 stycznia 1831 roku. Zastępco Prezesa podpis. Dodani z grona obywateli podpisy. Sekretarz Jlny

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 88

Kommissya Wdztwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie.
1. W d. 11 kwietnia r. b. klucz Groiec W ielki, w ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkiem położone na lat 6 pro 1831f37 czyniącej dotąd rocznego dochodu złp. 4036 gr. 25 do którego należą. a) folwark Groiec Wielki b) wsie Groiec Wielkie i Łagiewniki c) Wiatrak d) Propinacya.
2 W d. 18 kwietnia r. b. folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położone na lat 6 pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
3 W d. 12 kwietnia r. b. naczelną dzierżawę w ekonomii Mokrsko w obwodzie Wieluńskim położone na ryzyko dotychczasowego naddzierżawcy na lat 2 pro 1831f33 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 26,664 gr. 27 do którey należą. a) folwark Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko i Wróblew. b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko Stroiec, i Wróblew. c) Rybołówstwo. d) Propinacya.
5 W d. 14 kwietnia r. b. klucz Dzieczniki, w ekono. Wieluń obwodzie Wieluńskim położony na lat 6 pro 1831f37, czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr, 10 do którego należą. a) folwarki Dzieczniki, i Wieluń. b) wieś Dzieczniki. c) młyn Kępa zwany. d) Propinacya.
6. W d. 16 kwietnia r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekono. Męka obwodzie Sieradzkiem położone, na lat 6 pro 1831f37 dochodu czyniące dotąd rocznego, złp. 4300.
7 W d. 18 kwietnia r. b. naczelna dzierżawę w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położono, na lat 6 pro 1831f37 , czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 17,265 gr. 12 do którey należą. a) folwarki Kamionka, Kadłup, Popowice, Starzeniec, Starościński w Wieluniu. b) wsie Kamionka, Kadłub, Grębin, Załęcze wielkie, Starzeniec, Sieniec, Popowice. c) Kolonia Józefów. d) Młyny w Załętku wielkim Nosek, i Kluska, i Zamkowy w Wieluniu. e) Propinacya. f) Rybołówstwo.
8. W d. 19 kwietnia r. b. klucz Szynkielów w ekono. Mierzyce w obwo. Wieluńskim położonych, na lat 6 pro 1931f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 3513 gr. 18, do którego należą. a) folwark Szynkielów. b) wieś Szynkielów. c) Propinacya.
9. W d. 15 kwietnia r. b. klucz Pontnów w ekono. Mierzyce w obwodzie Wieluńskim położony, na lat 6 pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5052 gr. 25. do ktorego należą. a) folwark Pontnów. b) wieś Pontnów. c) Młyn w Pontnów. d) Rybołówstwo. e) Propinacya.
Termina wtey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń w Kommissyi wdzkiey popołudniu od godziny 3ciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wymienionych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biórze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Jaką zaś kwalifikacyą, każdy z pretendentów przystępuiących do licytacyi mieć powinien, wpoprzednich numerach ninieyszego pisma iuż ogłoszono. Działo się w Kaliszu d.18 marca 1831 r Prezes Niemoiowski. Sekretarz Jlny Dziewulski.

Dziennik Powszechny 1835 nr 82

BANK POLSKI. Maiąc na sprzedaż dobra Łobudzice i Wolą Łobudzką, w Wdztwie Kaliskiem, Obw. Sieradzkim położone, składaiące się z dwóch wsi i dwóch folwarków, podaie do wiadomości publiczney, iż licytacya głośna do kupna tych dóbr odbędzie się w dniu 30 Kwietnia r. b. w biurze Banku Polskiego, o godzinie 10 z rana, w sali iego posiedzeń. Rozległość dóbr tych z lasami, podług zrobionego pomiaru, wynosi około włók 49, morgów 28, prętów 88 miary nowopolskiey. Dochód netto wynaleziony na złp. 6,780 groszy 18. Każdy chęć kupna maiący obowiązany iest złożyć na vadium złp. 14,000 w gotowiźnie lub listami zastawnemi z 11 kuponami. Licytacya zaczynać się będzie od summy 49,672 w gotowiźnie lub listach zastawnych białych z 11 kuponami, w nominalney wartości, która naydaley w dni 20 po ostatecznem przybiciu do Kassy Banku wniesiona być winna. Oprócz zapłacenia summy, iaka na licytacyi postąpioną będzie, nowonabywca przyimie na siebie obowiązek, zabezpieczenia hypotecznie dla skarbu publicznego złp. 45,000, którą procentem amortyzacyynym po 2/100 na procent a 1/100 na umorzenie kapitału w półrocznych ratach, w ciągu lat 28 uiszczać będzie, tudzież opłatę kanonu w ilości złp. 2500 w gotowiźnie. Dalsze warunki, tudzież opisanie tabellaryczne źródeł dochodu dóbr pomienionych, każdy chęć kupna maiący, przeyrzeć może w Kancellaryi Sekretarza Jeneralnego Banku Polskiego, codziennie od godzinie 10 z rana do 2 popołudniu; niemniey u W W. Witkowskiego Adwokata i Woyciechowskiego Obrońcy Prokuratoryi Jeneralney Królestwa Polskiego w Kaliszu. Wolno nadto każdemu ostanie dóbr przekonać się na gruncie. w Warszawie dnia 18 Marca 1835 r. Radca Stanu Prezes, Lubowidzki. Sekretarz Jeneralny, Łubkowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 22

Sąd Poprawczy Wydziału Łęczyckiego. Wzywa wszelkie władze nad porządkiem powszechnym w kraju czuwające, aby Bogumiła Hermann inaczej Kantorowicza, rodem z Paprotni, lat 43, ewangelika, pilarza, miernego wzrostu, twarzy ściągłej, włosów ciemnych, oczów siwych, nosa miernego, ust szerokich, brody ściągłej, który w Gm. Zgniłe Błoto Okręgu Zgierskim, a potem w Woli-Łobudzkiej Okręgu Szadkowskim ostatnio zamieszkiwał, i dziś z pobytu nie jest wiadomy, jako prawomocnym wyrokiem za wspólnictwo zbrodni gwałtu publicznego na 6 miesięcy domu poprawy skazanego ściśle śledziły, a ująwszy pod mocną strażą wprost Sądowi Naszemu odstawiły.
w Łęczycy dnia 4/16 Maja 1843 r.

Skwarski. Sędzia Prez.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 130

DONIESIENIA PRYWATNE.
(N. D. 2870) Podaje do publicznej wiadomości, że zagubiony wexel przez Fabisia Opatoskiego na imię pana Ludwika Bergemann w roku 1843 wystawiony na sześćset trzydzieści talarów, nie ma żadnej wartości z powodu nastąpionej już wypłaty, w każdym jednak razie, łaskawy znalazca raczy podpisanemu takowy zwrócić na koszt do Woli Łobudzkiéj pod Szadkiem w b. Gubernii Kaliskiej. Warszawa dnia 1 (13) Czerwca 1845 r.
Ludwik Bergemann.

Kurjer Warszawski 1849 nr 114

We wsi Wola Łobudzka (w Pcie Sieradzkim), założoną została przez Pana Wilhelma Bergmann, nowa fabryka cukru z buraków.

Kurjer Warszawski 1849 nr 167

We wsi Woli Łobudzkiej w pow: Sieradzkim, założoną została nowa fabryka cukru przez P. Wilhelma Bergman, w której wyrabiane będą mączka cukrowa i syrop, a później cukier w głowach, pieczęcią fabryczną obejmującą litery W. B. opatrzony.

Warszawska Gazeta Policyjna 1850 nr 349

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 22 z. m., włościanin Franciszek Błaszczyk, we wsi Wola Sosnowa, pow. Sieradzkim zamieszkały, przybywszy do przyległej wsi Porszewice, przez powieszenie się na poddaszu, życie sobie odebrał. Przyczyna samobójstwa niewiadoma.

Gazeta Rolnicza, Przemysłowa i Handlowa 1854 nr 21

(...) Jarzyny po ciepłych deszczach dosyć pięknie powschodziły, a wcześniejsze bardzo ładnie się rozkładają: koniczyny i trawy na łąkach ogromne, bo z zadziwiającą szybkością rosną. Oziminy mamy po większej części wcale nie złe, a nawet miejscami śliczne: szczególniej pszenice lepiej się ukazują od żyta; rzepaki zimowe niemal wszędzie piękne, szkoda tylko, że tych nie wiele w naszych stronach siewają. Sadzenie buraków dosyć się u nas w tym roku rozpowszechnia, bo w wielu miejscach chcą probować tego nowego u nas artykułu w gospodarstwie, a nawet w niektórych znaczne partye tych nasadzili, bo fabrykacya w cukrowni w Woli Łobudzkiej, w tym roku ma być na większą skalę zaprowadzoną, a ztąd więcej buraków potrzebować będzie. Ta gałęź gospodarstwa widocznie ma dążność do znacznego podniesienia się w naszych stronach, bo i na gruntach naszych dosyć buraki rodzić by się mogły; szkoda tylko, że mało mamy cukrowni, chociaż miejscowość sprzyjałaby dosyć tych wzniesieniu.(...)

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 192

(N. D. 4331) Podpisany Adwokat przy Sądzie Appel. Król. Polskiego w Warszawie pod N. 1774 zamieszkały jako Obrońca Wilhelma Bergeman właściciela dóbr Wola Łobudzka tamże w Ogu Szadkowskim zamieszkałego działając na zasadzie wyroku illacyjnego z d. 10j22 Grudnia 1853 r. wzywa wszystkich mogących mieć pretensyedo Marcina Kwiatuszyńskiego Komornika Ogu Orłowskiego ażeby takowe w ciągu miesięcy 3ch objawili bądź przez podanie do JW. Prokuratora przy Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Warszawie bądź przez zapisanie ostrzeżenia w Księgach wieczystych dóbr Łobudzice i Wola Łobudzka w Ogu Szadkowskim Gub. Warszawskiej położonych, gdyż po upływie miesięcy 3ch uczynię wniosek przez illacyą do Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Warszawie o wykreślenie kaucyi zapisanej przez Bergemana w summie rs. 900 na dobrach Łobudzice i Wola Łobudzka w Ogu Szadkowskim Gub. Warszawskiej położonych. Warszawa d. 18j30 Sierpnia 1854 r.
Z. Krysiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 290

(N. D. 7015) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako też i wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające aby Alexego Stańczyk katolika, ze służby utrzymującego się z wsi Woli Sosnowej Ogu Szadkowskiego pochodzącego, o kradzież obwinionego przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się, ścisłe śledziły wrazie dostrzeżenia ujęły i Sądowi tutejszemu lub najbliższemu dostawiły. Rysopis, lat ma 46, wzrostu dobrego, twarzy ściągłej, włosów blond, oczów niebieskich, nosa i ust miernych, ubrany w kapotę siwą, spodnie płócienne stare podarte, czapkę sukienną starą. Piotrków d. 3 (15) Grudnia 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Kurjer Warszawski 1859 nr 93

(A. n.) Posiadając cukrownię w Powiecie Sieradzkim, w Woli Łobudzkiej, miałem w z. m. zdarzenie, że mi pękł kocioł parowy; reparacji którego nikt podjąć się nie chciał bez wyjęcia z zamurowania, coby zbyt wielką stratę spowodowało, gdyż nie możnaby już w tym roku zapasu buraków wyrabiać. Zgłosił się więc do mnie Pan Steinbrecher, który w Zgierzu ma swój warsztat robót mechanicznych, i podjął się reparacji pękniętego kotła bez wyjęcia go z obmurowania, co też uskutecznił w bardzo krótkim czasie, bo w niespełna 14tu dniach, i to w taki sposób, że zupełnie odpowiada celowi, tak jak nowy kocioł. Podaje więc to do wiadomości publicznej, jako okoliczność zasługującą na pochwałę, i polecam go każdemu, ktoby się znalazł w podobnym przypadku. — Aron Wolman z Poddębic, Dzierżawca fabryki.

Dziennik Powszechny 1862 nr 241

(N. D. 5480) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7. Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra Ziemskie za zaległość w ratach towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży odbywać się będzie dnia 15 (27) Maja 1863 r.    
6. Łubudzice i Wola Łobudzka, z przyległościami Joannowo i wszystkiemi przynależytościami w Ogu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzonej sprzedaży wynoszą rs. 151 k. 59, vadium do licytacji rs. 750, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3750, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Stanisławem Rościszewskim. 
Sprzedaże wzmiankowane, odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystyeh i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.  
Ostrzezenie. Wrazie niedojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez żadnych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedlе art. 25 powołanego napoczątku postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Kalisz d. 2 (14) Października 1862 r. Prezes, Chełmicki. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 138

(N. D. 3571) Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Gubernji Warszawskiej v Kaliszu. Stosownie do artykułu 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Bronisławy z Węglowskich Aleksandra Marków małżonki, w asystencji męża działającej, czyli obojga małżonków Marków właścicieli dóbr Bieniewice, w okręgu Błońskim Gubernji Warszawskiej położonych, w mieście Warszawie zamieszkałych, zamieszkanie prawne w Kaliszu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału, który w popieraniu sprzedaży przymusowej dóbr Łobudzice i Woli Łobudzkiej stawać będzie, obecnie sobie obierających, w poszukiwaniu sumy rs. 26,247 kop. 15, z procentem, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale, na gruncie tychże dóbr w dniu 29 (10) i 30 Stycznia (11 Lutego) 1865 roku sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie.
Dobra Ziemskie Łobudzice i Wola Łobudzka,
Dwie księgi wieczyste mające, składające się z wsi i folwarku Wola Łobudzka, fabryki cukru (mączki), wsi Łobudzice czyli nateraz kolonji Łobudzice zwanej, kolonji Joanowo, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, bez żadnego wyłączenia, w okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej położone, należące do Parafji Małynia, stanowią jednę gminę pod nazwiskiem Łobudzice, obejmują w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około mórg 1,503 prętów 85, czyli dziesiatyń 765 miary rosyjskiej, grunta należą do II-ej, III-ej i IV-ej klasy.
Dobra te własne są Karola Gebhardt w Warszawie pod Nr. 603 mieszkającego.
Czynszownicy, czyli opłacający z posiadanych gruntów i zabudowań, przed wydaniem Najwyższego Ukazu z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku, ustanowioną opłatę, w całych dobrach są:
1. Jakób Arbuga, 2. Konrad Müller, 3. Johan Fultenberg, 4. Johan George, 5. Mikołaj Felda, 6. Henrych Szpitznagel, 7. Dorota Landt wdowa, 8. Maksymiljan Felde, 9. Johan Szlejfe, 10. Marja George wdowa, 11. Johan Szefer, 12. Johan Zicer, 13. Konrad Bury, 14. Andrzej Samer, 15. Henrych Bender, 16. Jakób Rejb, 17. Karol Konrad Dejbel, 18. Johan Burg, 19. Johan Georg Grün, 20. Georg Johan Sahej, 21. Piotr Leper, 22. Jakób Szefer, 23. Jobasz Georg Grün, 24. Jakób Cygier, 25. Michał Brozaw, 26. Hajnrych Ratz, 27. Krysztof Szubert, 28. Kacper Bekel, 29. Adam Wejk, 30. Krystyjan Wejk, 31. Walenty Knopf 32. Jakób Furwat, 33. Frydrych Ostoms. 34. George Müller, 35. George Bury, 36. Wilhelmina Emrych, 37. Mikołaj Grün, 38. Konrad Gner, 39. Ludwik Sznej, 40. Marcin Müller, 41. Maksymiljan Felde, 42. Rudolf Frondt, 43. Krystjan Betfeld, 44. George Bohn, 45. Johan Pfunk, 46. Jan Szefer, 47. Johan Wolf, 48. Antoni Rünfeldt, 49. Juljan Ostaj, 50. Michał Kurtz, 51. Andreas Milbrandt, 52. Gotlib Bajer, 53. Małgorzata Szubert wdowa, 54. Ferdynand Kulsz, 55. Roch Kubiak, 56. Wojciech Lawenda, 57. Katarzyna Juszczak, 58. Andrzej Kowalski, 59. Wawrzyniec Juszczak, 60. Marcin Szot, 61. Walenty Warych, 62. Józef Grzelak, 63. Marcin Kowalski, 64. Jan Rent, 65. Karol Franke, 66. Józef Cypel, 67. Piotr Suchaczewski, 68. Józef Trojanowski, 69. Józef Jarczak, 70. Walenty Kozłowski, 71. Józef Grzelak, 72. Jan Jagiełła, 73. Wojciech Sawicki, 74. Józef Rozniecki, 75. Kazimierz Wozek.
Czynsze od powyższych kolonistów poprzednio opłacane, jak i zabudowania dworskie, oraz opłacające się podatki, granice i inne szczegóły, w dobrach tych znajdujące się, w akcie zajęcia są opisane.
Dobra te, z wyłączeniem propinacji i czynszów, oraz fabryki cukrowej, za kontraktami z dat 28 Września (10 Października) 1863 roku i 10 (22) Kwietnia 1854 roku wypuszczone zostały w dziesięcio-letnią dzierżawę Kamilli z Słowińskich Leona Kobierzyckiego żonie, zaś propinacja za kontraktem z dnia 18 Października 1863 roku, od 1 Grudnia 1863 roku zaczynającym się, wypuszczona w trzech-letnią dzierżawę Kudwikowi Olszewskiemu.
Akt zajęcia wyżej z daty powołany, Konradowi Rozwadowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego, Adamowi Wejcht Wójtowi gminy Łobudzic i Leonowi Kobierzyckiemu ustanowionemu dozorcy w dniu 30 Stycznia (11 Lutego) r. b. doręczony, następnie do księgi wieczystej dóbr Łobudzic i dóbr Woli Łobudzkiej w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu d. 25 Lutego (9 Marca) r. b. a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 10 (22 Marca) t. r. wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego 1ej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń.
Warunki licytacji oraz zbiór objaśnień, w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Franciszka Modrzejewskiego przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży dóbr tych na audjencji publicznej Trybunału tutejszego w dniu 4 (16) Maja r. b. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie w dniu 18 (30) Maja t. r., trzecie w dniu 1(13) Czerwca r. b. termin do temczasowego przysądzenia na dzień 30 Czerwca (12 Lipca) r. b. godzinie 10 z rana, w miejscu posiedzeń tegoż Trybunału, przez tenże wyznaczony został, extrachenci Bronisława i Aleksander małżonkowie Marków rs. 36,000 podają za dobra wzmiankowane.
Kalisz d. 1 (13) Czerwca 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski. (9130)

Dziennik Warszawski 1866 nr 256

(N. D. 7253) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Bronisławy z Wąglewskich Markow, wierzycielki sumy rs. 26,202 kop. 15, na dobrach Łobudzice, pod Nr. 11 i na dobrach Woli Łobuckiej, z Okręgu Szadkowskiego, pod Nr. 9 działu IV. hypotekowanej.
Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej na dzień 14 (26) Maja 1867 r.
Kalisz d. 3 (15) Listopada 1866 roku.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
b. dnia 28 Marca (9 Kwietnia) 1867 r.
W dobrach Zaborów od sumy rocznej rs. 30.
w dobrach Dzierzązna Szlachecka od sumy rocznej rs 28 k. 50.
w dobrach Wola-Łobuzdka od sumy rocznej rs. 177.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1875 nr 19

N. D. 607. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powoda nastąpionej śmierci:
1. Elżbiety Marków współwłaścicielki dóbr Łobudzic i Łobudzkiej Woli w Okręgu Szadkowskim położonych.  
Otworzyły się spadki do regulacji których termin na dzień 15(27) Lipca 1875 r. w Kancelarji mojej oznaczam.
Kalisz d. 24 Grudnia (5 Stycznia) 1874/5 r.
Stanisław Białobrzeski.

 Dziennik Łódzki 1890 nr. 63

Zarząd stadniny janowskiej urządził w guberni kaliskiej dwie stacye rozpłodowe: w powiecie tureckim, w majątku hr. Tola i w Woli Łobudzkiej. w powiecie sieradzkim, należącej do pułkownika Modla. Na każdej stacyi są po dwa ogiery.

Gazeta Świąteczna 1890 nr. 484

Dla poprawienia rasy. Gospodarzom w guberńji kaliskiej, którzy mogą utrzymać przychówek z własnych klaczy, donosimy, że we wsiach Aleksandrji w powiecie Tureckim i w Woli Łobudzkiéj, w pow. Sieradzkim, urządzono teraz stacje pięknych ogierów dla rozpłodu. Przyprowadzono ich tam dziesięć ze stadniny skarbowej w Janowie Podlaskim.

Jeździec i Myśliwy 1891 nr 5 

Ogłoszenie o umieszczeniu ogierów Janowskiego Depot na stacyach w 1891 roku.
Gubernia Kaliska.
Powiat Sieradzki w dobrach Wola-Łobudzka u p. Modl.
FRANK gniady Chren. stada, po 1/2 krwi anglo-arabach, wzrost w werszkach: 3 1/2 , opł. za pokryw., opłata stempl.: 3 r., 80 k.
FRIWOT kaszt. Janow, stada, 1/2 krwi angielskiej, ojciec czystej krwi Fontenua, wzrost w werszkach: 5, opł. za pokryw., opłata stempl.: 2 r., 80 k.
Za Starszego, Masztalerz Stanisław Klimkiewicz.

Jeździec i Myśliwy 1892 nr 22 

Ogłoszenie o umieszczeniu ogierów Janowskiego Depot na stacyach w 1892 roku.
Gubernia Kaliska.
Pow. Sieradzki w dobrach Wola-Łobudzka, u p. Modl.
REWOLWER gn. janowskiego stada, pół krwi angielskiej, ojciec pełnej krwi Rifleman, wzrost w werszkach: 4 1/2, opł. za pokryw., opłata stempl.: 3 r., 5 k.
FRIVOLE kaszt, janowskiego stada, pół krwi angielskiej,ojciec pełnej krwi Fontenoy, wzrost w werszkach: 5, opł. za pokryw., opłata stempl.: 2 r., 5 k.
Jako starszy, masztalerz Stanisław Klimkiewicz.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 238

Sprzedaż majątków i nieruchomości, w kadencji b. m. naznaczonych było przez kom. sądowego Muellera 12 majątków do sprzedaży w sądzie okręgowym; i z tych w dzień licytacji 17 b. m. odroczonych zostało przez strony powodowe 5 majątków ziemskich, wystawionych na sprzedaż w drodze subhastacji, sprzedane zaś zostały: 1) w drodze działów: majątek Wola Łobudzka w powiecie sieradzkim, nabył współwłaściciel Ksawery Niemyski za 25,050 rb.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 293

Wieści z kraju.
(…) Na licytacji w sądzie okręgowym kaliskim majątek Wola Łobudzka, w pow. sieradzkim, nabył w drodze działów p. Ksawery Niemyski za 25,050 rbl., zaś nieruchomość w Turku wraz z aparatem gorzelniczym i dystylacyjnym, nieczynnym od dwóch lat, wystawioną na sprzedaż za zależność zarządowi akcyzy w sumie 9,000 rbl., nabył zarząd akcyzy za 7 070 rbl. (...)

Gazeta Leśna i Myśliwska 1914 nr 5

Na terenach majątków Bąki, Lichowa i Wola Łobudzka (pow. sieradzki) odbyło się polowanie w 10 strzelb, na którem zabito: 120 zajęcy i 5 kuropatw. Najwięcej, 20 zajęcy i 3 kury, zabiłp. Lucjan Niemyski.


Gazeta Świąteczna 1919 nr 1990

Zarząd „Koła opieki nad żołnierzem” przy szpitalu Czerwonego Krzyża w Warszawie składa służbie dworskiej w majątku Woli-Łobudzkiej serdeczne podziękowanie za hojny dar nadesłany dla żołnierzy. Przysłanemi 65-ciu funtami chleba obdzielonych zostało 130 ranionych oraz chorych żołnierzy, którzy, wzruszeni pamięcią o nich, przyłączają się również do tego podziękowania i ślą gorące „Bóg zapłać!”. Ksiądz M. Nowakowski.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

W dniu 31 grudnia 1927 r.
8888. „Leonard Kowalski" — sklep kolonjalno-spożywczy ze sprzedażą mięsa i wędlin w Woli - Łobudzkiej, gm. Krokocice, pow. sie­radzkiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Leonard Kowalski, zam. w Woli Łobudzkiej.

Ziemia Sieradzka 1930 maj

Kradzież świń.
W nocy z dnia 2 na 3 maja 1930 roku nieznani sprawcy za pomocą oderwania kłódki skradli z chlewa na szkodę Jakóba Kolińskiego, zamieszkałego w folwarku Wola-Łobudzka, gminy Krokocice dwie świnie, wartości 200 złotych, które po dokonaniu kradzieży zabili na polu i mięso zebrali. Dochodzenie w toku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
9. Łobudzice, obejmującą: wieś Łobudzice, osadę Wola Łobudzka.
14. Wola Łobudzka, obejmującą: wieś Johanów, wieś Wola Łobudzka, folwark Wola Łobudzka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 38

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Franciszku - Ksawerym Niemyskim, współwłaścicielu majątku Wola Łobudzka, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczono na dzień 15 listopada 1933 roku, w którym to terminie osoby zaintere­sowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swych, praw pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 92

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Ka­liszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
1) Franciszku - Ksawerym Niemyskim, współwłaścicielu majątku Wola Łobudzka, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 maja 1939 roku, w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wymienionego Wydzia­łu Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 256/38.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza