-->

piątek, 3 maja 2013

Łodzia

Spis 1925:
Łodzia, kol., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 43. Mężczyzn 22, kobiet 21. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 43. Podało narodowość: polską 43.

Łodzia, obecnie osada w gminie Szadek.

1992 r.

Ziemia Sieradzka 1920 lipiec

Z Krokocic.
Wieczorem dnia 9 lipca r. b. miejscowości: Krokocice, Wolę-Krokocką, Brondy, Lodzia, Łobudzice, Lichawę, Stefanów i Sikory — w gminie Krokocice nawiedziła straszna nawałnica. Padał ulewny deszcz i grad wielkości gołębiego jajka, a przytem szalał olbrzymi wicher, grzmot i błyskawica, wszystko to trwało 15—20 minut i poczyniło okropne spustoszenia w ogrodach i w polu. W wielu domach grad powybijał szyby w oknach, a dach papowy na kancelarji gminnej został podziurawiony od gradu jakby był poprzestrzelany. Starzy ludzie w wieku powyżej 70 lat mówią, że podobnej klęski w pobliskiej okolicy nie pamiętają. Józef Pustelnik.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 35

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem zawiadamia Annę Płotkę i Michała Płotkę, w kraju nieobecnych i z miejsca pobytu niewiadomych, iż decyzją sądu z dnia 25 lutego 1928 roku (Nr. akt. Z. I. 405/27), do obrony praw nieobecnych w kraju został mianowany kurator, mieszkaniec kolonji Łodzia, gm. Krokocice, pow. sieradzkiego, Antoni Konarski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
6. Krokocice, obejmującą: wieś Krokocice, kolonję Krokocice, osadę Krokocice, kolonję Łodzia, kolonję Tomaszew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza