-->

wtorek, 28 maja 2013

Wola-Dąbrowa / Dąbrowa

Spis 1925:
Dąbrowa, kol., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 39. Mężczyzn 17, kobiet 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 39. Podało narodowość: polską 39.

Wikipedia:
Wola-Dąbrowa-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1822 nr 121

NOWOŚCI WARSZAWSKIE, w Kolonji Dąbrowie w Powiecie Łęczyckim d. 25 Marca rb. popełniono morderstwo w następuiącym sposobie. Michał Henig Kolonista, wszedł wieczorem do domu innego lepiej się maiącego Kolonisty Krygiera który mu świadczył wiele dobrodziejstw i był iego przyiacielem. Krygiera niebyło w domu. Henig Żonę Krygiera iuż śpiącą siekierą zabił, a leżące przy niej Dziecię zadusił, poczym zabrał rozmaite sprzęty. Córka Heniga służyła u Krygierów, zabójca rozkazał iej aby podpaliła domostwo, i również kazał pod posłuszeństwem aby ieszcze dwoie pozostałych Dziatek nieratowała; dopełniła rozkazu Ojca, podpaliła dom, lecz przez przywiązanie do dwuletniego Dziecka ocaliła ie,a inne 5 letnie-oraz całe domostwo stały się pastwo płomieni. Zbrodnia nigdy utaić się niezdoła, ieśli niewydadzą iej iakie znaki i podejrzenie, tedy zgryzota sumienia i niespokojność serca wykażą czyn okropny, iakoż Córka Heniga dręczona wyrzutami sumienia wyznała swą zbrodnią, lecz zamilczała o rozkazie Ojca chcąc go ochronić , a całą winę przypisywała innym rozmaitym niewinnym osobom. Po ścisłem przecież badaniu i dowodach, wyznała nakoniec całą zbrodnię. Ojciec i Córka znajduią się w więzieniu w Łęczycy, Sąd tameczny ciągle zajmuie się dokładnem wyiaśnieniem tej sprawy.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
25. Wierzbowa Derszlej kol., obejmującą: kol. Wierzbowa Derszlej, wieś Wierzbowa Woźnicka, kol. Dąbrowa, kol. Wola-Bankowa.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki


Wicewojewoda.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza