-->

wtorek, 28 maja 2013

Wilczyniec

Spis 1925:
Wilczyniec, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 76. Mężczyzn 36, kobiet 40. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 76. Podało narodowość: polską 76.

Wilczyniec, obecnie część wsi Brzeźnio w gminie Brzeźnio.

1965 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 23

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
18) Mikołaju Łaznym, współwł. działki gruntu, powierz. 17 mórg 100 pręt., z majątku Wilczyniec, pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 23 września 1922 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 79

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Franciszku Szczepaniaku, właśc. 8 morg. 200 pręt. z maj. Wilczyniec, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 10 stycznia 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgło­sić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 3

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19.IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 17 września 1926 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Wilczyniec gminy Brzeźnio.
Spółka wodna nosi nazwę „Wilczyniec".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 14 października 1925 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publicznych z dnia 20/VII 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 21 stycznia 1929 r.
Starosta Powiatowy
(—) J. Jellinek.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
1. Brzeźno, obejmującą: wieś Brzeźno, wieś Brzeźno-Poduchowne, folwark Brzeźno, kolonję Pędziwiatry, kolonję Wilczyniec, kolonję Zagrodnicze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza