-->

wtorek, 28 maja 2013

Poręba

Spis 1925:
Poręba, kol., pow. sieradzki, gm. Barczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 44. Mężczyzn 20, kobiet 24. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 44. Podało narodowość: polską 44.

1965 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 202

(N. D. 3905) Rząd Gubernialny Warszawski. (Dalszy Ciąg listy imiennej zbiegłych z Królestwa za granicę.)
1076, Skipiała Józef, lat 23, furman, zbiegł z Poręba pow. Sieradzkiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
13. Wierzbowa, obejmującą: kolonję Poręba, kolonję Staropole, kolonję Wierzbowa.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza