-->

piątek, 3 maja 2013

Wardęga / Zagoda

Słownik Geograficzny:  
Wardęga,  os. karcz. nad rzeką Pichną, pow. sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. od Sieradza w. 24, ma 1 dm., 5 mk.

Spis 1925:
Wardęga, os. mł., pow. sieradzki, gm. Szadek. Spisano łącznie z wsią Ogrodzim.

Wardęga, obecnie część wsi Szadkowice w gminie Szadek.

Wardęga (Wardenga) na początku XX w.


1965 r.

Lustracja 1789 r.

Drugi młyn Wardęga zwany za miastem ku Szadkowicom stojący, stary, zły. Woda strugą na koła idzie. 2 koła małe u tegoż młyna, tylko czasami miele. Młyn ten już do reparacyji nie jest zdatny.

Gazeta Warszawska 1825 nr 32

Kommissyia Woiewodztwa Kaliskiego.
Do powszechney podaie wiadomości, iż następuiące Dobra Rządowe są do nowego wydzierżawieniu od dnia 1 Czerwca 1825 r. na zasadzie Postanowienia Xięcia Namiestnika Królewskiego z d. 24 Stycznia 1818 r., to iest:
I. W Obwodzie Sieradzkim.
1. W Ekonomii Męka:
a) Klucz Szadek składaiący się: z miasta Szadku, wsi Kobyla mieyska, Kromolniec, Szadkowic i Wielgiey wsi, z folwarków: Szadkowic i Wielgiey wsi, z propinacyi, z wolnego mlewa w młynach: Nagrobli i Wardęga, z rybołostwa w stawie przy młynie na grobli będącem; na lat trzy po sobie idących, za opłatą roczney summy dzierżawney zł: Pol: 12,652 gr: 25.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Dziennik Warszawski 1870 nr 2

N. D. 179. Sąd Pokoju w Szadku.
Zawiadamia strony interesowane, że pierwiastkowa regulacja hypoteki nieruchomości w dobrach donacyjnych młyna wodnego, zabudowań gospodarskich, ogrodów, łąk i roli w ogóle mórg dwadzieścia siedm, prętów kwad. dwieście, Wardęga lub Zagoda zwanego, w dobrach Szadkowice powiecie Sieradzkim położonego, obecnie do małżonków Fryderyka-Wilchelma i Wilchelminy z Hejmanów Neubauer, prawem wieczysto dzierżawnem należącego, od sukcesorów po Gustawie Wegner nabytego, odbędzie się w d. 15 (27) Kwietnia 1870 r. w Kancelarji hypotecznej Sądu tutejszego.
Wzywa więc każdego, ktoby miał jakie prawo do tej nieruchomości, aby się w powyższym terminie osobiście, lub przez pełnomocnika z dowodami prawa jego usprawiedliwiającemi, pod skutkami prawa stawił. Ogłoszenie decyzji, w dniu jej zapadnięcia nastąpi.
Szadek d. 30 Grud. (11 Stycz.) 1869/70 r.
Za Podsędka, J. Otocki.

Gazeta Świąteczna 1900 nr. 1040

Do sprzedania MŁYN WODNY, budynki gospodarskie, oraz 27 morgów gruntu, w czém 7 morgów łąk dwukonnych z torfem i laskiem. Cena 6000 rubli. Wiadomość na miejscu, we młynie Wardędze, przez pocztę w Szadku, w pow. sieradzkim, gub. kaliskiéj.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 14a


REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A. sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr Nr:

3052. „Antoni Kempka", młyn wodny we wsi Wardęga, gm. Szadek, właśc. Antoni Kempka we wsi Wardęga.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
12. Szadkowice, obejmującą: osadę Nagrobla, folwark Ogrodzim, wieś Ogrodzim, Probostwo-Szadek, wieś Szadkowice, kolonję Szadkowice, osadę leśną Szadkowice, osadę młyńską Skóra, osadę Wardęga.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

  Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza