-->

wtorek, 14 maja 2013

Upuszczew

Zajączkowski: 
Upuszczew -pow. sieradzki
l) 1232 oryg., KDW 139: Hupusczevo - villa. Władysław Odonic z synami nadaje Ziemięcin (v.) i H. kośc. Św. Wawrzyńca pod Kaliszem oraz udziela im wolności, jakie posiada wś Góra. 2) 1406 C. Sir. I, II f. 25, por. Koz. II, 198: Wpuszczewo - Nicolaus de W.
3) XVI w. Ł. II, 59: Upusczowo - villa, par. Góra, arch. kaliski. 4) 1496 P. 173: Upuschczow - par, jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511 P. 183: Vpusczow - jw. 1553- 1576 P. 223: Upusczow - jw. 5) XIX w. SG XII, 815: Upuszczew - wś, par. jw., gm. Bartochów, pow. turecki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Uposzczów, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 6 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Upuszczow, parafia gora (góra), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, powiat kaliski, własność: Madalinski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Upuszczew, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Warta, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 51, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Upuszczew, wś, pow. turecki, gm. Bartochów, par. Góra, odl. od Turka w. 43; ob Raczków. Spisy z 1827 r. i późniejsze podają tę wś w par. Warta a gm. Grzybki. W 1827 r. miała 6 dm., 51 mk. W r. 1232 ks. Władysław Odonicz (Kod. Wielkp., Nr. 139) nadaje wsiom „Zemiczino et Hupuszczevo", które dał klasztorowi św. Wawrzyńca w Kaliszu wzamian za „Lysszek" (Lisiec), te same prawa i swobody, które ma „Spiczinagora" (Góra). Widocznie później wś ta przeszła na własność prywatną. U. dawało dziesięcinę w XVI w. pleb. w Górze (Łaski, L. B., II, 59). Według reg. pob. pow. sieradzkiego ws U. miała w 1553 r. 4 łany w 1576 r. 2 łany (Pawiński, Wielkp., II, 222). Br. Ch.

Spis 1925:
Upuszczew, wś, pow. sieradzki, gm. Bartochów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 40. Mężczyzn 24, kobiet 16. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 40. Podało narodowość: polską 40.

 Upuszczew, obecnie wieś w gminie Warta.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1836 nr 74

Komornik Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego. Zawiadamia publiczność, iż w dniu 9/21 Maja 1836 r., o godzinie l0tej z rana, przed Wawrzeńcem Janczewskim, Rejentem Powiatu Wartskiego, w mieście Warcie, wypuszczone zostaną przez publiczną licytacyą na wydzierżawienie trzech-letnie, poczynając od dnia 21 Czerwca 1836 r., dobra ziemskie Raczków z wsią zarobną Upuszczew z wszelkiemi przyległościami, w Powiecie Wartskim. Obwodzie i Województwie Kaliskiem położone; cena dzierzawna nie jest wiadomą, gdyż dobra zostają dotąd w posiadaniu dłużnika; warunki do wydzierżawienia tego ułożone, u Rejenta licytacyą odbyć mającego przejrzeć można. Kalisz d. 18 Lutego (1 Marca) 1836 r. Józef Waliszewski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 15

Pisarz Trybunału Cywilnego 1ey Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Stosownie do Artykułu 682 Kod. Post. Sąd. zawiadomia Publicz­ność, iż na żądanie Apolonii z Powalskich Antoniego Skupińskiego Na­ czelnika Banku Polskiego Wydziału Handlowego Małżonki, czyli oboyga Małżonków Skupińskich, imieniem własnem tudzież iako Sukcessorów Magdaleny Powalskiej działaiących, tudzież Antoniego Powalskiego Referendarza Stanu, również iako Sukcessora pomienionej Magdaleny Powalskiej, wszystkich w Warszawie mieszkaiących i zamieszkałych, za­mieszkanie zaś prawne do tego interessu u Józefa Zagurowskicgo Pa­trona Trybunału tutejszego obrane maiących, Aktem zaięcia przez Wincentego Gustowskiego, Komornika przy Trybunale tutejszym w dniu 6/18 Stycznia 1839 roku na Gruncie Dóbr Raczkowa spisanym zaięte zosta­ły, nu sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia dobra ziemskie
Raczków
składaiące się z folwarku i wsi zarobnej Raczków, oraz wsi zarobnej Upuszczów, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej Gminie Raczków położone, obejmujące w sobie około Włok 36, Morg 11, Prętów Kwadratowych 150 miary nowo polskiej; to iest: w placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi oraz ogrodach około morg 26, w gruntach ornych około morg 740, klassy I II i III, w łąkach około morg 70, Brzeziny małej około morg 60, w drogach rowach i sadzawkach około morg 15 prętów kwadratowych 150, uważaiąc sposobem przybliżonym niegdy Bogumiła Retter dziedziczne, teraz do iego Sukcessorów to iest: a) Karoliny z Dąbrowskich Retterowej wdowy po rzeczonym Bogumile Retter pozostałej i b) Michała Retter ojca dziedzica dóbr Zagaiewa, obojga w wsi Raczkowie Powiecie Wartskim mieszkaiących prawne własności należące.
W tych Dobrach Zabudowania dworskie i wiejskie są z drzewa budowane, oprócz tylko owczarki która iest z cegły murowana i gorzelni, obor które są w pruski mur postawione.
W Dobrach tych iest pułrolników pięciu maiących załogę dworską i zasiew gruntowy robią, pańszczyzny dworowi po dni sześć na ty­dzień sprzężaiem lub ręczno i cztery tłuki w żniwa. Zagrodników 3ch maiących także załogę i zasiew gruntowy, ci robią po cztery dni pańszczyzny na tydzień sprzężaiem lub ręczno i po cztery tłuki w żniwa, oraz powinności odbywają w Akcie zaięcia wyszczególnione. Komorni­ków ośmiu i komornic trzy, z których komornicy po trzy dni a komor­nice po dni dwa ręcznej pańszczyzny dworowi na tydzień odrabiaią i po cztery tłuki w żniwa, za co biorą kopczyznę ze dworu. Czynszownik iest tylko ieden niestały Jan Sobieray młynarz, który płaci z wiatraka dominialnego rocznie złotp. 240 i mele mlewo dworowi bezpłatnie.
Dobra te zostaią w dzierzawnem posiadaniu Tomasza Kempskie­go, z których płaci rocznej dzierżawy po zp. 6000.
Akt zaięcia wyż z daty powołany Michałowi Retter iako Dozor­cy i Samuelowi Schoepe Zastępcy Wójta gminy Raczków i SSróm Bogumiła Retter w dniu 7/19 Stycznia 1839 roku, oraz Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego w dniu 29 Lu­ tego (12 Marca)1840 roku wręczony i zostawiony; następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej Dóbr Raczkowa pod dniem 18/30 Marca 1840 roku podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 28 Marca (9 Kwietnia) t. r. wpi­sany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych łącznie z Inwentarzami, porządkami gospodarczemi i statkami gorzelnianemi gruntowemi w Akcie zaięcia wyszcze­gólnionemi, odbywać się będzie na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki zaś licytacji i przedarzy dóbr tych, oraz Zbiór obiaśnień w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona Józefa Zagórowskiego (który tą sprzedażą diryguie), każden z Jnteressentów przejrzeć sobie może. —
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 3/15 Maja roku bieżąc. 1840 o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 28 Marca (9 Kwietnia) 1840 r.

Franciszek Salezy Wołowski.


Kurjer Warszawski 1866 nr 236

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 2,009 kop. 95, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 4 (16) Października r. b., Anieli Kożuchowskiej, właścicielce dóbr Raczków i Upuszczów, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Kaliskim, Gminie Grzybki, wysłane zostało do Kassy Ptu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).

14) Góra, kościół paraf. p. w. Wniebow. M. B. i Ś. Jakóba Apost. wybu­dowany z drzewa w r. 1792 przez parafjan. Ma słynący łaskami obraz Ś. Rocha. Parafja ta liczy 2190 dusz; do niej należą wsie: Góra, Kobylniki, Korzenica, Gorzałów, Krąków, Zielęcin, Cielce, Czartki Wielkie i Małe, Głaniszew, Chabierów, Chociszew, Upuszczew i Pustkowia: Borowiny i Dębowiec. Proboszczem od r. 1852 jest W. Iks. Maxymiljan Kurzawski, (ur. w r. 1825, kapłan od r. 1848). 

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 20

Postępowania spadkowe.
Notarjusz Wojciech Cybulski w Kaliszu obwieszcza, o toczących się postępowaniach spadkowych po zmarłych:
6) Wincentym Rezlerze, właśc. pozostałej części majątku Raczków- Upuszczów, pow. Sieradzkiego i wierzycielu sumy 100 rb. na hipotece tegoż majątku.
Termin, zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 września 1921 r., w kancelarji rzeczonego notarjusza, dokąd winni stawić się interesowani, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
10. Raczków, obejmującą: wieś Raczków, kolonję Raczków, wieś Upuszczew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. PotockiWicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza