-->

wtorek, 14 maja 2013

Uników Kapitulny

Zajączkowski:
Uników -pow. sieradzki
1) 1386 T. Sir. I f. 4: Vncowo - domina Dobeslawa de V. 2) 1397 PKŁ II, 5538: Unicowo - Petrasius de U.
3) XVI w. Ł. I, 422-424: Unkow - villa, wł. szl., par. w m., dek. warcki, arch. uniejowski. 4) 1496 P. 170: Unkow - par. w m., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 178: Unkow - jw. 1535 P. 316: Vnkow-wł. szl., jw. 1553-1576 P. 217: Unkow - jw. 5) XIX w. SG XII, 805-806: Uników dawniej Unków i Unków Kapitulny -wś i folw., par. w m., gm. Złoczew, pow. jw. 

Słownik Geograficzny:  
Uników Kapitulny, por. Uników w gminie Złoczew. 

Spis 1925:
Uników Kapitulny, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 69. Mężczyzn 30, kobiet 39. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 69. Podało narodowość: polską 69.

Wikipedia:
Uników Kapitulny – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 239

(N. D. 5493) Podpisany Adwokat Sądu Appellacyjneo Królestwa Polskiego w Kaliszu mieszkający, jako ustanowiony Obrońca Mareina Εichmullera wiadomo czyni iż wskutek wyroków pierwszego w Trybunale Cywilnym Gubernii Kalskiej dnia 24 Stycznia (3 Lutego) 1840 r. drugiego w Sądzie Appellacyjnym dnia 5 (17) i 7 (19) Stycznia 1842 r. trzeciego w Departamencie Dziewiątym Rządzącego Senatu dnia 14 (26) Czerwca 1843 r. na powództwo Anny Maryi Augustyny 3-ch imion Bartlińskiéj z mężem swym Janem Bartlińskim rozseparowanéj z własnych funduszów utrzymującéj się, tudzież wyżej wspomnionego Marcina Eichmullera majstra stolarskiego jako wierzyciela Barllińskiéj obydwóch w mieście Warszawie zamieszkałych p-ko SS-ów po Emilii z Trąpczyńskich i Nikodemie mał. Węgierskich pozostałym jako dziedzicom dóbr Unikowa w Okręgu Sieradzkim leżących to jest p-ko Kamilli Kornelii dwóch imion Alberta Tarnowskiego żonie i p-ko temuż Albertowi Tarnowskiemu jako opiekunowi dawniej nieletniego Juliusza Antoniego dwóch imion Węgierskiego, który teraz doszedł do pełnoletności w dobrach Unikowie mieszkającym, ustanowionego obrońcę w osobie Mateusza Rubach Adwokata mającym zapadłych, popieraną jest przedaż dóbr Unikowa z przyległościami w okręgu Sieradzkim leżących drogą publicznéj licytacyi, która to przedaż odbywać się będzie w mieście Kaliszu w sali audyencyonalnéj Trybunału dawniéj Gubernii Kaliskiéj dziś Warszawskiej przed W. Kazimierzem Szumańskim Sędzią Trybunału jako delegowanym.
Dobra ziemskie Uników w Okręgu Sieradzkim Gubernii Warszawskiej leżące składają się z wsi i folwarku tegoż nazwiska i folwarku Pasieki z wsi zarobnej Huta z wsi takiejże Kamasze z pustkowia Wilkołek z pustkowia Lesiak z pustkowia Psujowizna, graniczą na wschód z dobrami Rządowemi Grójec Wielki z dobrami prywatnemi Złoczow, na południe z dobrami prywatnemi Dymki na zachód z dobrami prywatnemi Niemojów oraz wsią Rządową Owieczki do Ekonomii Klonowa należącą, na północ z wsią Rządową Grójec Wielki, do tejże Ekonomii należącą, granice są w ogólności jawne stałe i wspokojnem używaniu zostają.
Dobra Uników odległe są od miasta dawniej Gubernialnego Kalisza mil 8 od miast Okręgowych i Powiatowych jako to: od Sieradza mil 3, od Wielunia mil 2, od Szadku mil 6, od Warty mil 5, od Piotrkowa mil 8, od Częstochowy mil 10, od Radomska mil 9, od miast fabrycznych, od Opatowka mil 7, od Turku mil 9, od Zduńskiéj Woli mil 4, od Pabijanic mil 8, od Łodzi mil 10, od Zgierza mil 12.
W dobrach tych jest kościół parafialny z Probostwem i Szpitalem i do parafii téj oprócz wsiów dobra Uników składających należą wieś prywatna Bojnów oraz wsie Rządowe Grojec Wielki i owieczki.
W dobrach tych jest część Rządowa Kapitulna zwana do Ekonomii Rządowéj Klonowa należąca 6 zagrodników i 2 komorników we wsi Unikowie oraz jednego zagrodnika we wsi Kamaszach składająca się.
Rozległość dóbr tych według pomiaru Jeometry Rządowego przysięgłego Ignacego Zaremby jest następna.
a) Folwark Uników
Grunta orne mórg 613 pr. 285, łąki mórg 182 pr. 262, ogrody owocowe mórg 2, ogrody warzywne mórg 9 pr. 152, zabudowania mórg 1 pr. 240, wody i rowy mórg 6 pr. 269, lasy mórg 186, drogi wygony i inne nieużytki mórg 38 pr. 17*, pastwiska mórg 421 pr. 53.
b) Folwark Pasieki.
Grunta orne mórg 341 pr.168, łąki mórg 44. pr. 299, ogrody mórg 2, zabudowania pr. 70, wody i rowy pr. 100, drogi i wygony mórg 18 pr. 94, pastwiska mórg 43 pr. 139.
Użytki włościan
a) We wsi Unikowie
Grunta orne mórg 452 pr. 33, łąki mórg 69 pr. 119, ogrody mórg l8 pr. 92*, drogi i wygony mórg 16. b) We wsi Huta.
Grunta orne mórg 28 pr. 207, łąki mórg 14 pr. 38, ogrody mórg 14 pr. 40, drogi i wygony pr. 176.
c) We wsi Kamasze.
Grunta orne mórg 36 pr. 16, łąki mórg 23 pr. 4, ogrody mórg 7 pr. 108, drogi i wygony mórg 1 pr. 117.
d) W pustkowiu Wilkołek.
Grunta orne mórg 46 pr. 268. łąki mórg 12 pr. 32, ogrody mórg 2 pr. 200, drogi i wygony mórg 3 pr. 98.
e) W pustkowiu Lesiak.
Grunta orne mórg 23 pr. 168, łąki mórg 24 pr. 132, drogi i wygony pr. 242.
f) W pustkowiu Psujowizna.
Grunta orne mórg 3 pr. 175, łąki mórg 3, ogrody mórg 1, grunta probostwa Unikow obejmują mórg 70 pr. 247, ogół rozległości dóbr Unikowa z przyległościami mórg 2784 pr. 181 czyli włók 92 mórg 24 pr. 181, zaś ogół gruntów części Rządowéj Kapitulna zwanej włók 4 mórg 20 pr. 137, miary nowopolskiéj.
W dobrach tych są dwa wiatraki dworskie w dzierżawę wypuszczone, czynszowników stałych niemasz żadnych stan zabudowań tak dworskich jakoteż włościańskich w większéj części dobry a w mniejszej średni.
Dobra te przez biegłych przysięgłych oszacowane zostały na rs. 37279, oszacowanie zaś ich w dniu 11 (23) Listopada 1843 r. rozpoczęte w dniu 1 (13) Lutego r. z. 1844 ukończono Trybunał Cywilny Gubernii Warszawskiej w Kaliszu wyrokiem swym na dniu 28 Grudnia 1844 (9 Stycznia) 1845 r. wydanym mimo sprzeciwieństwa Alexandra Górskiego nabywcy praw Anny Augustyi Maryi trzech imion Bartlińskiéj zatwierdził.
Warunki licytacyi i przedaży które tak w Biurze Pisarza Trybunału Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu jakoteż u podpisanego adwokata w Kaliszu mieszkającego przedaż dóbr w mowie będących popierającego przejrzane być mogą ogłoszone zostały w dniu 22 Maja (3 Czerwca) 1845 r. poczem termin do przygotowawczego przysądzenia Sędzia delegowany W. Kazimierz Szumański na dzień 5 (17) Lipca 1845 oznaczył. W terminie tym uznawszy Sędzia delegowany formalności za dopełnione właściwie przywołanie licytacyi do przygotowawczego przysądzenia aż do rozsądzenia appellacyi przez Alexandra Górskiego od wyroku wyżej powołanego zatwierdzającego taxę założonéj zawiesił po odrzuceniu téj appellacyi wyrokiem Sądu Appellacyjnego Królestwa Polskiego na dniu 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. 1845 wydanym nowy termin do przygotowawczego przysądzenia Sędzia Delegowany W. Kazimierz Szumański na dzień 3 (15) Października t. r. godzinę 4 z południa oznaczył. W którym to terminie Patronowi Zawadzkiemu w zastępstwie Chrystowskiego Adwokata dobra w mowie będące przysądzono temczasowo za rs. 9000 i poczem termin do stanowczego przysądzenia na d. 15 (27) Listopada r. b. 1845 godzinę 3 z południa oznaczony został.
w Kaliszu d. 9 (21) Paździer. 1845 roku.
Chrystowski.

*nieczytelne

Kaliszanin 1886 nr. 61

We wsi Kapituła, powiecie sieradzkim, Marjanna Caban nowonarodzone dziecko zakopała w ziemi.

Ziemia Sieradzka 1919 wrzesień

Obwieszczenie.
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Bronisław Jakubowski, zamieszkały w m. Sieradzu, przy ul. Wartskiej w domu No 254, na zasadzie art. 1,141, 1,148, 1.149 i 1.570 U. P. C podaje do publicznej wiadomości, że dnia 2 grudnia 1919 r., o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji połowy osady włościańskiej, położonej we wsi Kapituła-Unikowska, gminy Złoczew, pow. Sieradzkiego, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod No 9. przestrzeni 14 morgów 6 prętów, pozostałej po zmarłym Pawle Chudzia.
Na wymienionej połowie osady żadnych budynków niema, a tylko znajdują się dwa rosnące drzewa wierzbowe i jedno brzozowe. Połowa tej osady nie ma urządzonej księgi hipotecznej, w posiadaniu zastawnem ani też w dzierżawnem nie znajduje się, długami nie obciążona, wyznaczona jest na sprzedaż w drodze działów. Licytacja takowej rozpocznie się od sumy 5,000 mk.
Osoby, zamierzające wziąść udział w licytacji, obowiązane są złożyć kaucję w wysokości 1/10 części sumy szacunkowej czyli 500 mk.
Papiery i dokumenty, tyczące się powyższej sprzedaży, są do przejrzenia dla interesowanych w kancelarji Komornika, a w dniu licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu.
Komornik Sądowy JAKUBOWSKI.

Ziemia Sieradzka 1921 styczeń

Z Unikowa. Już od kilku miesięcy nie czytałem żadnej wiadomości, o którejkolwiek Straży Ogniowej, czy by już przestały istnieć? Dla tego też podaje następujące zdarzenie. W dniu 20 listopada wybuchł pożar we wsi Kapituła, oddalonej od siedziby naszej straży o 2 kilometry. Momentalnie też stanęliśmy do walki z pożarem i zdołaliśmy ocalić jeden dom mieszkalny. Ale nie tak to łatwo walczyć z rozszalonym żywiołem garstce strażaków, gdyż większa część naszych druhów walczy w szeregach walecznej armji naszej, a ludność cywilna niema poczucia ludzkości i z zimną krwią może patrzeć na niknące w płomieniach mienie. Tak było we wsi Kapituła. Tłum ludzi złożony z jakich 300 osób stał półkolem, gwarząc spokojnie a nawet wesoło, nie myślał zupełnie o ratunku. Dwaj gospodarze wsi Kapituła, Stanisław Krawczyk i Józef Chudzia, zaprzęgli konie do swych wozów, włożyli na nie beczki i w ten sposób dostarczali wodę, lecz i ta pomoc nie wystarczała. Straż nasza pracowała w pocie czoła, wodę ręczną beczką dostarczać musiała do sikawki. Przybył też oddział Klonowskiej straty z Owieczek, lecz z braku wody nie przystąpił do akcji ratunkowej. Wieś Kapitułę zamieszkuje dwunastu zamożnych gospodarzy, z których każdy ma konie i to dobre; czemuż nie poszli śladem Krawczyka i Chudzi? Czy płonące mienie nie jest naszym mieniem? Wszak ono jest polskim mieniem, A co w Polsce ginie wszyscy stratę ponosimy, wiec wszyscy ratować jesteśmy obowiązani. Jan Dorabialski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
10. Owieczki, obejmującą: pust. Liski, wieś Owieczki, Uników-Kapitalny.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza