-->

wtorek, 14 maja 2013

Tomisławice

Zajączkowski:
Tomisławice-pow. turecki
1) 1176 trans. z 1262 r. w kop. XV i XVII w., Mitk. I fals., por. Mitk. s. 3-14, 301 nr 1 i 315-316: Domecelauez (kop. XVII w.), Domecelavz (kop. XV w.) - w dok. fundacyjnym Kazimierza Sprawiedliwego kl. sulejowski otrzymał od arcbpa Piotra dziesięcinę z D. 2) 1176 trans. z 1232 r., KDW 587 fals., por. Mitk. s. 32-35 i 301 nr 2: Domecelavez-villa. Arcbp Piotr nadaje kl. sulejowskiemu dziesięciny z D. 3) 1178 rzek. oryg., Mitk. 2 fals., por. Mitk. s. 35-49, 302 nr 3 i 315: Domassolouiz - Kazimierz Sprawiedliwy dokonuje zamiany Straszowa (v.), wsi kl. sulejowskiego, za D. i Skąpe (Strassouiz... pro qua eis D. et Scampiz commutavi). 4) 1386 T.Sir. I f. 11: Thomlslauicz - Helena de T.
5) XVI w. Ł. I, 410-411: Thomyslavicze - villa, par. Warta, dek. warcki, arch. uniejowski. 6) 1496 P. 172: Tomyslawicze - par. jw. pow. i woj. sieradzkie. 1511- 1518 P. 182: Tomislawice - jw. 1553-1576 P. 221: Thunislawicze (1576 Tunisławice - Tomisławice) - jw. 7) XIX w. SG XII, 383: Tomisławice - wś i folw. nad rz. Wartą, par. jw., gm. Grzybki, pow. turecki.
Uwagi: Mitk. (s. 171-172 i 314 przyp. 19 oraz mapa 4) przypuszcza, że wym. w dok. z 1176 i 1178 r. miejscowość D. to dzisiejsze Tomisławice nad Wartą, par. Warta. Koz. (I, 90) określa tę miejscowość jako Domiesławice względnie Domasułowice, od imienia Domesław, Domisław, Domasław lub Domasuł i uważa za os. zaginioną, może w okolicach Sulejowa. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Tomisławice, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 19 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Tomisławice, parafia warta, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Wolski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Tumisławice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Jeziersko, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 129, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Tomisławice, wś i folw. nad rz. Wartą, pow. turecki, gm. Grzybki, par. Warta, odl. od Turka w. 34; wś ma 11 dm., a wraz z Mikołajewicami 247 mk.; folw. 3 dm., 52 mk.; os. 1 dm., 5 mk. W 1827 r. 18 dm., 129 mk., par. Jeziersko. W r. 1885 fol. T. rozl. mr. 550: gr. or. i ogr. mr. 301, łąk mr. 127, past. mr. 75, nieuż. mr. 47; bud. mur. 6, drewn. 11; płodozm. 6 i 10-pol. Wś T., os. 21, mr. 31. Na początku XVI w. łany km. dawały dziesięcinę na stół arcyb. gnieźn., plebanowi zaś tylko po groszu na kolędę; folw. dawał dziesięcinę plebanowi w Warcie (Łaski, L. B., I, 411). W r. 1576 były 4 łany (Pawiński, Wielkop., II, 220). Br. Ch.

Spis 1925:
Tomisławice, wś i kol., pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 14, kol. 21. Ludność ogółem: wś 88, kol. 167. Mężczyzn wś 47, kol. 74, kobiet wś 41, kol. 93. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 88, kol. 167. Podało narodowość: polską wś 88, kol. 167.

Wikipedia:
Tomisławice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta nad zachodnim brzegiem zalewu "Jeziorsko", przy drodze z Warty do Turku (DK83). W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. Pierwsza pisana wzmianka z 1176 r. dotyczy nadania dziesięciny z tej wsi cystersom z Sulejowa, a wzmianka z 1178 r. dotyczy jej zamiany z klasztorem sulejowskim na Straszów. W XV w. wieś była własnością Świnków, a w 2 poł. XVIII w. - Wolskich. Po nich wieś należała do Rembowskich, J. Modlibowskiego, Orłowskich, E. Repphana. W latach 1840-1844 jej właścicielem był Erazm Józef Dołęga Jerzmanowski, s. Franciszka i Kamili z Kossowskich, wnuk Jana Pawła, płk. wojsk Księstwa Warszawskiego, który przebywał z Napoleonem na Elbie. W 1847 r. Tomisławice nabył J. Jabłkowski, właściciel pobliskich Cielc, jednakże dobra te wkrótce stracił na skutek bankructwa Domu Handlowego w Kaliszu

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
TOMISŁAWICE par. Warta, p. sieradzki w 1783 roku własność Wolskich. Wieś i f-k nad Wartą, z wsią Mikołajowice ma 247 mieszkańców i 550 mg ziemi. W1912 r. własność uwłaszczonych włościan, J. Jabłkowskiego i spółki bankowej. (SGKP t.12, s.383,PGkal.).

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1779

Z parafii Warta
Roku Pańskiego 1779, dnia 13 stycznia. Ja Michał Lubiński prepozyt wartski, na mocy indultu Znakomitego oficjala gnieźnieńskiego, bez zapowiedzi błogosławiłem małżeństwo Wielmożnego Pana Aleksandra Kobierzyckiego cześnika piotrkowskiego z Wielmożną Faustyną Wolską córką cześnika ? z Tumisławic. Świadkowie Wielmożny Jan Wolski z Wólki, Wielmożny Antoni Twardoski wicewojewoda.

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1816


 Akt 58.
30.03.1816
Świadkowie: Wielmożny Stanisław Chmielewski, posesor dóbr Tomisławice, lat 35 i Wielmożny Józef Swinarski, kapitan Wojsk Polskich, lat 35, zam. Tądów Górny


Gazeta Warszawska 1827 nr 258

Dobra Tomisławice, nad rzeką Wartą, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem, w Królestwie Polskiem, od miast: Powiatowego Warty o trzy ćwierci mili, Dobry mil dwie, miasta Obwodowego Sieradza mil dwie, miasta Woiewódzkiego Kalisza o mil cztery położone, maiące wysiewu oziminy wierteli sto dwadzieścia,; grunta dobre, szczególnie zaś znaczne pastwiska i łąki, również dobry inwentarz zakładny i w dobrym stanie znaydujące się budynki, nieco także zagaienia olszowego; od S. Jana roku przyszłego, z wolney ręki sprzedać zamyślam. Ochotę nabydź maiący, zechcą się osobiście albo przez frankowane listy do podpisanego, iako dziedzica wyżey wspomnionych dóbr, na Wschowę do Wijewa w Xięztwie Poznańskiem, lub też do W. Andrzeia Miłkowskiego dziedzica dóbr Milejewa, w Powiecie Wartskim pod miastem Dobrą położonych, zgłosić, gdzie bliższe warunki kupna i sprzedaży, tudzież na żądanie dostatecznieysze wiadomości co do wartości dóbr wspomnionych oznaymione będą.
Dan w Wijewie pod Wschową dnia 15 Września 1827 roku.
Józef Modlibowski.


Dziennik Powszechny 1832 nr 135

Dyrekcya Szczegółowa Towarzywa Kredytowego Ziemskiego Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadamia Publiczność iż dobra Ziemskie Tomisławice w Powiecie Wartskim Parafii Warta, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadających, z mocy art. 86 i 87 prawa Seymowego w dniu 1 (13) Czerwca 1825 zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca 1832 do tegoż dnia 1835 r. przez publiczną licytacyą w dniu 18 Czerwca r. b. o godzinie 4 z południa w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbydź się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną pod następuiącemi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne iako to: Ofiary złp. 204 gr. 24. Kontyngensu złp. 201 gr. 15, i 20 złp. corocznie dziesięciny pieniężney kościołowi w Warcie. 2. Winien będzie przed obięciem dzierzawy złożyć monetą srebrną kurs w kraiu maiącą całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney pożyczki należącą, łącznie z karami za miesięcy siedm na złp. 703 gr. 7 obrachowaną, i ratę Czerwcową r. b. złp. 660 gr. 3 wynoszącą. 3. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych TstwuKred. należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie od 1 do 12 Czerwca i od 1 do 12 Grudnia każdego roku, które to wypłaty półroczne wynoszą złp. 660 gr. 3. 4. Oddać dobra po wyyściu kontraktu w takim stanie w iakim ie obeymuie. 5. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakie bądź nakłady gruntowe. 6. Co do uchybień opłat dzierzawca poddać się winien exekucyi administracyyney, i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Reszta warunków licytacyynych przez chęć dzierzawienia maiących, w każdym czasie w biórze Dyrekcyi Szczegółowey przeyrzaną bydź może. w Kaliszu dnia 1 Maia 1832 r. Prezes Biernacki. Pisarz Chrystowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 195

(N. D. 3905) Rząd Gubernialny Warszawski. (Dalszy Ciąg listy imienej zbiegłych z Królestwa za granicę.)
498, Wilczak Andrzej lat 25, z Tomisławic pow. Kaliskiego, zbiegł w Sierpniu 1849 r.;

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 206

(N. D. 4780) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
W dniu 30 Maja (12 Czerwca) r. b. we wsi Tomisławicach, w stodole w sąsieku znaleziono zwłoki chłopaka, lat około 14 mieć mogącego, budowy ciała wyniszczonej, włosów na głowie ciemno blond dosyć długo zapuszczonych, na tylnej części głowy znajdowała się plika zwinięta, około której głowa była pokryta strupami, twarzy pociągłej, oczu niebieskich; ze śladami chronicznego zapalenia powiek, szczególnej na prawym oku, nosa krótkiego, ust szerokich, z wargą górną nabrzękłą, lewą nogą znacznie w kolanie zgrubiałą, krótszą od prawej, ubrane, w kapotę starą niebieską, spodnie z płutna grubego stare, koszulę starą podartą, obok zwłok leżał kaszkiet czyli czapka z sukna czarnego z daszkiem, torebka i różne gałganki stare, imie, nazwisko i pochodzenie tego chłopaka nie są dotąd wiadome, ktoby więc o imieniu, nazwisku i pochodzeniu chłopca powyż opisanego miał wiadomość, da znać o tem natychmiast Sądowi naszemu lub najbliższemu miejsca swego zamieszkania.
Warta d. 2 (14) Lipca 1856 r.
Assessor Trybunału,
p. o. Podsędka, K. Grzybowski.

Kaliszanin 1874 nr 82

Otrzymaliśmy z okolic Warty wiadomości o pożarach, że jednak Szanowny korrespondent nie raczył podpisać swego nazwiska, podajemy ją z zastrzeżeniem co do prawdziwości faktów:
Wszystko zdaje się walczyć przeciwko gospo­darstwu rolnemu, a oprócz różnorodnych klęsk, któ­re spotykają rolnika, plaga ognia w chroniczną klęskę przechodzi.
Wczorajsza noc t. j. z 15 na 16 zajaśniała nam bardzo jaskrawo, bo aż trzy łuny oświeciły ho­ryzont.

W majątku Gać wszytkie gospodarskie budyn­ki spłonęły, w Tomisławicach stodoły ze zbożem i kilka stert; w okolicach Dobrej również się pa­liło. Co najsmutniejsza, że powodów tych klęsk wyśledzić trudno, bo wszystkie pomysły nikną nie mając podstawy. X. X.

Kaliszanin 1874 nr 94

Wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Pożary: (...) Dnia 1 października, we wsi Tomisławice, gm. Grzybki, w turekskim powiecie, także z niewiado­mej przyczyny spaliły się dwie stodoły, należące do obywatela Jabłkowskiego, ubezpieczone na 860 rs.; oprócz tego spaliło się zboża nieubezpieczonego na 8229 rs.

Kurjer Warszawski 1874 nr 232

Kaliszanin otrzymuje z okolic Warty wiadomość o pożarach, za którą jednak nie ręczy. Podług tego doniesienia z dnia 15 na 16 w majątku Gać, spłonęły wszystkie gospodarskie budynki, w Tomisławicach stodoły ze zbożem i kilka stert, w okolicach Dobrej również pożar spostrzeżono. 

Dziennik Warszawski 1874 nr 241

1 (13) października, we wsi Tumysławicach, gminie Grzybki, w powiecie turekskim, tejże gubernji, z niewiadomej przyczyny wszczął się pożar, który zniszczył dwie stodoły należące do właściciela dóbr, p. Jabłonowskiego i ubezpieczone w sumie 860 rs.; oprócz tego spaliło się zboże ubezpieczone w sumie 8,229 rs.

Kurjer Warszawski 1877 nr 111


= Otrzymujemy wiadomość dotyczącą regulacji interesów kaliskiego domu handlowego „Jabłkowski, Radoliński, Skupieński i S-ka”, którego upadłość wyrokiem sądu okręgowego z dnia 26-go marca r. b. uznaną została, iż wyznaczeni dwaj kuratorowie masy — w dniu 12-tym kwietnia dokonali opieczętowania kantoru i składów upadłego domu, a następnie jeden z kuratorów udał się dla dopełnienia tejże czynności w majątkach: Zborowie, Żelazkowie, Cielcach, Krakowie, Tomisłowicach, Zichcinie, oraz Piątku małym, Zernikach, Karnowie, Dąbrowie, Łychowie i Młyniskach. Obecnie kuratorowie pracują nad sporządzeniem bilansu na zasadzie ksiąg i rachunków handlowych, do czego zbierane są też informacje od upadłych dłużników.  

Kaliszanin 1878 nr 98

Ostateczni syndycy upadłego Domu handlowego pod firma „Jabłkowski, Radoliński, Skupieński i Sp.” w Kaliszu podają do wiadomości, że począwszy od miesiąca marca 1879 r. sprzedawane będą drogą licytacji publicznej następujące dobra ziemskie i dom z placem w mieście Kaliszu do firmowych dłużników i upadłego domu należące, a mianowicie:
I. Dom murowany i plac oddzielny przy tymże z ogrodami przy ulicy Józefina w mieście Kaliszu położony.
II. Bez inwentarzy dobra ziemskie Dąbrowa z przyległościami ogólnej rozległości morg 1252 prę. 278 mające, w powiecie wieluńskim pod miastem Wieluniem położone.
III. Z inwentarzem żywym i martwym dobra ziemskie: a) Kaznów ogólnej rozległości mórg 482 pr. 147 mające, w powiecie turekskim pomiędzy miastami Dąbiem i Łęczycą położone.
Pod miastem Wartą dobra ziemskie:
b) Cielce ogólnej rozległości mórg 1011 prętów 285 mające.
c) Krąków ogólnej rozległości mórg 674 pr. 45Mające.
d) Zielencin-Wielki ogólnej rozległości mórg 304 pr. 224 mające.
e) Tumisławice ogólnej rozległości mórg 543 pr. 155 mające, — w powiecie turekskim położone.
f) Dobra ziemskie Żelazków ogólnej rozległości mórg 1263 pręt. 64 mające, w powiecie kaliskim pod miastem Kaliszem położone.
g) Dobra ziemskie Piątek-mały ogólnej rozległości mórg 1119 pr. 152 mające, na trakcie szosowym konińsko-kaliskim, w powiecie kaliskim pomiędzy miastem Kaliszem a osadą Stawiszynem położone, w rozległości których jest przestrzeń lasu towarowego dębowego mórg 180.
h) Dobra ziemskie Żerniki ogólnej rozległości mórg 952 pr. 146 mające, na granicy Księztwa Poznańskiego położone. Bliższe szczegóły opisu i warunki w kantorze Syndyków w Kaliszu, każdodziennie z wyjątkiem świąt od godziny 10 z rana do 2 -ej po południu i w kancelarjach adwokatów Grodzieckiego i Sulimierskiego przejrzeć można. Grodziecki, Kryński, Sulimierski.

Kaliszanin 1885 nr. 65

W tej samej rzece znalazła śmierć 22-letnia Franciszka Łuczak, mieszkanka wsi Tomisławice, w powiecie tureckim.
Kaliszanin 1886 nr. 50

Wypadki. Stanislaw Mikuła, służący we wsi Tomisławice, w powiecie tureckim, przeganiając bydło przez rzekę Wartę, dostawszy się na głębię, utonął.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1892 nr 5

Kupno dóbr.
Majątek Tomisławice, w powiecie tureckim, obejmujący 17 włók, nabył od p. Repphana p. Lutostański za 31,000 rs. 

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1892 nr 125

Parcelacja.
W okolicy Turka rozpoczęto z wiosną parcelować majątki: Zakrzew i Tomisławice.
Pierwszy z nich obejmuje około 40 włók, drugi 19.

Gazeta Kaliska 1901 nr. 153

W tym samym dniu (1 czerwca) w Tomisławicach pow. tureckiego, 35-letni Marcin Pluta podczas pławienia konia w Warcie, dostał się na głębinę i utonął.


Rozwój 1909 nr 31

Ś. p.
Erazm Jerzmanowski.
W Prokocimiu, pod Krakowem, dokąd przeniósł się był mniej więcej przed laty 12 z Nowego Jorku dla spędzenia ostatnich lat życia na ziemi rodzinnej, zmarł ś. p. Erazm bar. Jerzmanowski, wybitny inżynier i filantrop.
Urodzony d. 2 czerwca 1844 r. w dobrach Tomisławice, w gub. kaliskiej, z ojca Franciszka, matki Kamili z Kossowskich, ukończył w 1862 r. gimnazjum gubernialne warszawskie, poczem wstąpił do instytutu politechnicznego i rolniczo-leśnego w Puławach. Ale rok zaledwie spędza w tym zakładzie naukowym, zawieraucha bowiem 1863 r. porywa i jego, jak tylu z młodzieży ówczesnej. Po upadku powstania Jerzmanowski przechodzi kordon graniczny, w 1864 roku wstępuje do wyższej szkoły polskiej Montparnasse w Paryżu, następnego roku uczęszcza do cesarskiej szkoły górnictwa, a w 1866 roku, za wyjątkowem pozwoleniem rządu francuskiego, ze względu na zasługi dziadka, pułkownika w wojsku Napoleona I, zaliczony jest w poczet uczniów akademii wojskowej w Metzu (Ecole Imperiale d'application de l' Artillerie et du Genie a Metz), którą ukończył w 1863 r.
W 1870 roku bierze udział w obronie Paryża, a po ukończeniu wojny wyjeżdża do m. Buffalo, w stanie Nowego Jorku, wysłany tam przez kapitalistów francuskich dla zbudowania fabryki gazu systemu Tessie du Motay. Buduje następnie fabryki gazu w Nowym Jorku, Brooklynie, Baltimore, Troy, Albany, Utica, Memphis, Yonkers, Lafayette, Logansport, Indianapolis, Chicago itd., zarządza niemi i pracuje wciąż nad ulepszeniem systemów oświetlenia gazowego, zdobywając sobie dzielnością charakteru szacunek amerykan wogóle, wysokiem zaś wykształceniem naukowem uznanie sfer fachowych, uchodząc w nich za powagę.
Pomimo pracy wyczerpującej, w przedsiębiorstwach olbrzymich, pomimo ciągłego obcowania wśród amerykan, zmarły nie zapomniał o ojczyźnie swojej i brał udział czynny w życiu kolonii
poIskiej za oceanem, służąc zawsze radą i pomocą materyalną wychodźcom, wyrabiając im posady w zakładach, któremi zarządzał. Dzięki jemu, setki rodaków naszych rzuconych na bruk nowojorski, znalazło pracę i zarobek, weszło na drogę, zapewniającą im przyszłość i stanowiska trwałe, zamiast zmarnieć w strasznej walce o byt w ciżbie napływającej do portów amerykańskich z całego świata. Niestety, uczynność tę i chęci zacne odpłacano Jerzmanowskiemu często, zbyt nawet często, niewdzięcznością i obmową, zarzucając mu dumę i absolutyzm, ponieważ nie był w stanie przygarnąć wszystkich tych tysięcy, które zgłaszały się do niego o pomoc, a zwłaszcza, że dając stanowiska, nie dawał synekur, wymagał pracy szczerej i uczciwej, pragnąc, jak sam wyraził się do piszącego te słowa, aby rodacy jego świecili przykładem cudzoziemcom, aby przysparzali szacunku imieniowi polskiemu za oceanem.

Uważając jednak pracę dla Polski za obowiązek, nie zrażał się temi objawami niewdzięczności. Założył w Nowym Jorku bibliotekę i czytelnię polską, wspierał ofiarami hojnemi wszelkie cele patryotyczne. Stęskniwszy się wreszcie do ziemi ojczystej i do rodziny, opuścił w 1896 r. Amerykę i osiadł w nabytym pod Krakowem majątku ziemskim Prokocimiu, gdzie także działalność filantropijną rozwinął szeroko.


Gazeta Świąteczna 1919 nr 2000

Stanisława Szurdygowa poszukuje męża który służył w wojsku rossyjskiem w 23-im pułku Newskim. Adres: Tomisławice, poczta Warta, ziemia Kaliska.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 40

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Andrzeju Kazimierczaku, właśc. działki gruntu Nr 2, o pow. 8 morgów z majątku „część majątku Tomisławice Długie", star. tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 22 listopada 1925 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 93

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Marjannie Szczepaniak, współwłaśc. 15 m. 250 pr. z maj. Tomisławice-Główne, pow. tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 6 czerwca 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 22

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 1927 r. postanowiła:
1) wniosek gospodarzy wsi Socha, gm. Grzybki, pow. tureckiego z dnia 17 stycznia 1927 r. o wdrożenie postępowania scaleniowego odnośnie ich gruntów zatwierdzić i
2) ustalić obszar scalenia gruntów wsi Socha, gm. Grzybki, pow. tureckiego w granicach: a) gruntów wykazanych w tabeli likwidacyjnej tej wsi o obszarze około 115 ha, b) gruntów otrzymanych przez włościan wsi Socha za zlikwidowane służebności tej wsi o obszarze około 56 ha, c) gruntów hipotecznych z majątku ziemskiego Socha o obszarze około 47 ha, należących do Idziego Świtonia ze wsi Socha, oraz do uczestników scalenia: Józefa Teodorczyka, Józefa Bielasa, Jana Fibicha, Józefa Chojnackiego, Stefana Strachanowskiego, Ignacego Dołaty, Wacława Leśniewicza, Jakóba Bielasa, Wojciecha Kuźnika, Józefa Woźniaka i Józefa Gradysa, d) około 10 ha gruntów hipotecznych z majątku ziemskiego Dzięcioły-Socha, należących do Janaszkiewicza i Kurzawy, mieszkańców wsi Tomisławice, e) około 3 ha gruntów hipotecznych z majątku ziemskiego Ustków, należących do Marcina Gaja i f) około 19,92 ha gruntów osad tabelowych N. N. 5 i 6 wsi Żerochów.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 października 1927 roku.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie.

Echo Tureckie 1928 nr 20

Z gminy GRZYBKI.
Dnia 20 kwietnia 1928 roku, odbyło się święto sadzenia drzewek, w gminie Grzybki. Zebrana dziatwa szkolna ze szkół: Grzybki, Socha, Witów, Ustków i Tomisławice na czele z nauczycielstwem tych szkół, jak również i wielu mieszkańców gminy naj­pierw udali się na nabożeństwo dkościo­ła w Warcie. Po nabożeństwie zebrani po­wrócili przed Urząd gminny w Proboszczewicach, dokąd także przybył Ksiądz Rorat, wikarjusz parafji Warta, który po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia do licznie zgromadzonych, poświęcił drzewka, a następnie każde dziecko, zabierając drzew­ko, przy udziale starszych osób przystąpili do sadzenia pod kierunkiem gospodarza Grędy Józefa, który z zamiłowaniem odda­je się tym czynnościom.
Mamy już obsadzoną drogę drzewkami owocowemi, czereśniami, prowadzącą do Urzędu gminnego w Proboszczowicach do szkoły we wsi Grzybki na przestrzeni pół­tora kilometra a za lat kilka dopiero gminniacy będą mieli możność naocznego prze­konania się o pożytku jaki gmina osiągnie z drzew owocowych, gdyby tylko ludzie złej woli nie niszczyli drzewek.
Wacław Rusin.

Echo Tureckie 1928 nr 50

Z gminy Grzybki.
Dla upamiętnienia 10-letniej rocznicy Nie­podległości Państwa Polskiego 11 Listopa­da, w gminie Grzybki już w dniu 10 listo­pada we wszystkich szkołach odbyła się Akademja, gdzie nauczycielstwo nie tylko młodzieży szkolnej lecz i starszym zebranych w szkołach wyjaśniło cel święta Niepodległości, po przemówienich odbyły się deklamacje i śpiewy przez dzieci szkolne.
W Urzędzie gminnym tego dnia były wydane biednym zapomogi w sumie 131 zł. wieczorem z inicjatywy naczelnika Straży Pożarnej w Grzybkach p. Ignacego Zaborowicza, był urządzony pochód Straży Pożar­nej przez wsie Grzybki i Proboszczowice.
W dniu 11 listopada w pięknie udekoro­wanej sali Urzędu gminnego zebrali się: nauczycielstwo z dziatwą szkolną, Straże Pożarne: z Ziemiencina, z Witowa i Grzybek, Koło Młodzieży ze wsi Grzybki, Rada gm. ziemiaństwo i wiele ludności. Pochód z orkiestrą poprzedzany konną banderą o godz. 10-tej rano wyruszył do Kościoła parafjalnego w Warcie, na nabożeństwo, które od­prawił miejscowy proboszcz, kanonik Nowicki. Po nabożeństwie wszyscy zebrani z dziatwą szkolną i wszystkimi organizacjami, cechami zlali się w jeden potężny uroczys­ty pochód religijno—narodowy na czele z ks. Kanonikiem Nowickim i po obejściu w koło rynku, zatrzymał się przed magistratem, gdzie przy okolicznościowem przemówieniu Rejenta p. Łuniewskiego została odsłoniona tablica pamiątkowa poległym Wartczanom, po odśpiewaniu Hymnu, pochód z gminy
Grzybki powrócił do Urzędu gminnego w Proboszczowicach, gdzie w obecności pub­liczności zapełniającej całkowicie obie sale kancelaryjne i wszystkie ubikacje i korytarz, odbyło się posiedzenie Rady miejskiej, któ­ra dla uczczenia 10-lecia Niepodległości Państwa Polskiego jednogłośnie uchwaliła stypendjum dla jednego ucznia z gminy, który będzie wysłany do szkoły Rolniczej w Popowie. Po posiedzeniu Rady gminnej odbyła się Akademja na której przemawiali: Właściciel majątku Cielce p. Karłowski, Kierownik szkoły w Grzybkach p. Zaborowicz, i gospodarz z Tomisławic p. Michał Rosiak, śpiewy i deklamacje przez dorosłych i dzieci szkolne z Grzybek i Witowa. Na zakończenie odśpiewano Hymn i Rotę.
Oprócz wyżej wymienionego Komitetu Obchodu Święta powziął myśl urządzenia kwesty na lotnictwo. Zebrano na ten cel dobrowolnych ofiar 284 zł. 83 gr. i pienią­dze te przez Urząd gminy Grzybki zosta­ły przesłane do Powiatowego Komitetu L. O. P. P. w Turku.
Sekretarz gminy Grzybki W. RUSIN.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 5

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 31 grudnia 1928 r.
POSTANOWIŁ:
1) Wniosek Komisarza Ziemskiego w Turku z dnia 26 października 1923 r. Nr. 1531, oraz wniosek tegoż Komisarza Ziemskiego z dnia 10 grudnia 1928 roku Nr. 1816 — zatwierdzić, oraz
2) Zwiększyć obszar scalenia wsi Socha, Żerochów, Ustków i Retnica, gminy Grzybki, powiatu tureckiego — przez włączenie:
a) gruntów ukazowych kolonji Tomisławice- Górne o obszarze około 9 ha, należących do sukc. Stanisława Ziółkowskiego, Stanisława Przygodzkiego i Józefa Kacprzaka — mieszkańców wsi Retnica i
b) gruntów kolonji Socha, o obszarze około 1 ha, należących do Michała Młynarskiego, w celu wyprostowania granic.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 lutego 1929 roku".
Z p. Prezesa
podpis nieczytelny
w/z Naczelnik Wydziału.

Echo Tureckie 1929 nr 18

Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że w dn. 11 maja 1929 r. o godz. 10 rano w Tomisławicach na miejscu opisu będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, na­leżący do Franciszka i Leokadji małż. Ja­niak składający się z krowy it.p. oszacowa­ny do sprzedaży na sumę 650 zł. którego opis i szacunek przejrzany być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji, która jako w II terminie stosownie do art. 1060 u. p.c. może się rozpocząć od ceny zniżonej.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 56

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Marjannie Maciejewskiej i Józefie Ciesielskim, współwł. 11 ha 32 mtr. z części maj. Tomisławice -Dworskie, pow. tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 24 stycznia 1930 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

Echo Sieradzkie 1932 8 sierpień


SKRADZIONO weksel in blanko na sumę 500 zł. podpisany i żyrowany przez Piotra Bednarka, takowy unieważniam i ostrzegam przed nabyciem. Michał Grabski, Tumisławice gm. Grzybki.


Echo Tureckie 1932 nr 12

Z gminy Grzybki
W dn. 9 marca br. przybył do wsi Tomisławice delegat Rady powiatowej Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, pow. tureckiego p. J. Zarębski, gdzie przez Prezesa gm. koła B.B.W.R. p. A. Walerycha zwołane było zebranie członków i sympatyków B.B.
Po otwarciu zebrania p. Zarębski licznie zebranym przedstawił sprawę zakładania kółek wiejskich B.B.W.R. na co zebrani chętnie się zgodzili i kółka wiejskie zawią­zali wybierając Zarząd, do którego weszli:
Przewodniczący J. Formański, Vice prze­wodniczący J. Juszczak, Skarbnik S. Miko­łajczyk, Sekretarz R. Zawodziński. Tegoż dnia we wsi Grzybki, dość licznie zebrani gospodarze, po przemówieniu p. Zarębskiego postanowili także założyć koło B.B.W.R. wybierając Zarząd koła, do któ­rego wybrano: Przewodniczącego A. Hesse V. przewodniczącego K. Janiaka, Skarb. A. Sobczyka i Sekretarza P. Krakowiaka.
Jak widać z powyższego p. Zarębski swem przemówieniem umiał wpłynąć na ludność, to też winien częściej wyjeżdżać do gmin i urządzać pogadanki.


Echo Tureckie 1932 nr 48

Dzień 11 listopada na terenie powiaty Tureckiego.
Sprawozdania napływają z wielu miejscowości i gmin powiatu. Uroczyste obchody w trudnym okresie kryzysu świadczą o wzroście patrjotyzmu. Młodzież Strzelecka, Związki Młodzieży Ludowej, Szkolna, Straże Pożarne oraz Koła i Komitety B. B. W. R., a szczególnie młodzież, wykazały największą inicjatywę.(...). W Grzybkach.
Dzień 11-go listopada r.b., jako 14-letnia Rocznica Odzyskania Niepodległości był święcony. Dzieci ze szkół ze swem nauczy­cielstwem, jak również sporo ludności z gminy, członkowie Rady gminnej i Zarząd gminy byli w kościele parafjalnym w War­cie na nabożeństwie. Po nabożeństwie zo­stał urządzony pochód w Warcie, jak rów­nież wygłosił okolicznościowe przemówie­nie przybyły do Warty profesor gimnazjal­ny z Sieradza.
W dniu 12 listopada o godzinie 5.30 po południu we wsi Tomisławice, jednocześnie z poświęceniem drugiej izby szkolnej, od­była się w obecności dość licznie zebranej ludności, członków i sympatyków B.B.W.R. akademja z okazji 14 letniej rocznicy Niepodległości Polski. Uroczystość poświęce­nia i akademje zagaił prezes Komitetu Gm. B.B.W.R. p. Antoni Walerych. Aktu poświęcenią dokonał ks. kan. Nowicki, proboszcz parafji Warta, poczem wygłosił dłuższe oko­licznościowe przemówienie. Następnie przemówiał sekretarz gminy Grzybki p. Rusin. W dalszym ciągu miejscowy nauczyciel p. R. Zawadziński wygłosił referat o znaczeniu święta Niepodległości 11 Listo­pada. W akademji również wzięły udział dzieci szkolne. O godzinie 20-ej akademja została zakończona. Nastrój był bardzo podniosły.(...).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Grzybki dzieli się na gromady:
3. Tomisławice, obejmującą: wieś Tomisławice, kol. Tomisławice i wieś Retnice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1935 nr 7

Nieszczęśliwy wypadek.
W dniu 4 lutego 1935 roku w godzinach przedpołudniowych, służący gospodarza An­toniego Walerycha, mieszkańca wsi Tomisławice, gm. Grzybki, powiatu tureckiego, Pingot Jan, lat 50, wchodząc po drabinie na strych obory, spadł z drabiny na ziemię tak nieszczęśliwie, że doznał pęknięcia pod­stawy czaszki i pomimo zabiegów lekars­kich nie odzyskawszy przytomności po paru godzinach zmarł.

Echo Tureckie 1935 nr 35

Kandydaci na posłów w okręgu 20 Kalisz.
3. Antoni Walerych — lat 36, z zawodu rolnik w Tomisławicach, wójt gmi­ny Grzybki pow. tureckiego.
W czasie inwazji bolszewickiej wstąpił jako ochotnik do wojska polskiego. Bie­rze udział w pracy organizacyj rolniczych. Był jednym z założycieli kółka rolnicze­go w Tomisławicach. Jest prezesem okręgowego Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych w Turku oraz radcą Łódzkiej Izby Rolniczej— Jest prezesem oddziału Związku Strzeleckiego i oddziału Ligi Morskiej i Kolonjalnej.— Jest członkiem rady gminnej w Grzybkach i delegatem do sejmiku powiatowego.— W 1933 roku zostaje wójtem gminy Grzybki.

Echo Tureckie 1935 nr 37

Ogólny wynik wyborów do Sejmu w okręgu 20, kalisko-tureckim.
Wyniki wyborów do Sejmu z całego okręgu kalisko—tureckiego przedstawiają się, następująco:
na gen. Felicjana Sławoj-Składkowskiego padło ogółem 30.657 głosów
na p. Feliksa Karśnickiego 23.340 głosów
na p. Walerycha Antoniego* 12.937 głosów
na p. Sawickiego Lucjana 12.861 głosów

Posłami zatem zostali wybrani gen. Sławoj-Składkowski i Feliks Karśnicki.

*z Tomisławic, uwaga autora bloga.

Echo Tureckie 1935 nr 47

Z życia Związku Strzel. w Tomisławicach.
Związek strzelecki na wszystkich swoich placówkach nie ustaje w pracy, lecz wyka­zuje żywą aktywność i pomysłowość. Nad­zwyczajne walne zebranie oddziału Z. S. w Tomisławicach (gmina Grzybki), odbyte w połowie b. m. dostarcza nam nowego potwierdzenia faktu, że działalność „Strzelca" odbywa się planowo, idzie z postępem cza­su i wprowadza coraz dalsze ulepszenia i udogodnienia nietylko dla członków organizacji, ale także dla całej ludności. Omawiane zebranie zagaił przewodniczący ob. prezes oddz. Antoni Walerych, wójt gminy Grzybki poczem toczyły się dłuższe obrady nad programem prac strzeleckich wciągu 1935/36r. ze szczególnem uwzględnieniem przysposo­bienia wojskowego i wychowania obywatelskiego. Omówiono również sprawę egzami­nu z przysposobienia rolniczego, który ma się odbyć w Jeziorsku. Ob. prezes i ob. ko­mendant odziału rozważali kwestję przejazdu kursistów P. W. i przewozu eksponatów rolniczych, przyczem podjęli się dostarczyć bez kosztów potrzebnych w tym celu środ­ków lokomocji. Do hufca P. W. zapisało się 18 kandydatów, w tem 10 na 1-szy sto­pień i 8 na drugi stopień, a ćwiczeniem ich zajmie się wkrótce powiatowa komenda PW wespół z zarządem oddziału Z. S.
Wiele uwagi poświęcono kwestji wycho­wania obywatelskiego rozumiejąć doniosłe znaczenie tego działu w życiu strzeleckiem.
Referent Wychowania Obywatelskiego wystąpił z własnym projektem zorganizowania systematycznego kursu wieczorowego oświatowego, któryby wyczerpał wszystkie ważniejsze tematy w okresie zainteresowań obywateli członków oddziału. Wywiązała się nad projektem ożywiona dyskusja, w wyni­ku której postanowiono urządzić wspomniany kurs z udziałem nietylko strzelców, ale również całej młodzieży pozostającej poza organizacją strzelecką. Ob. prezes Walerych który nie szczędzi wysiłków dla strzelca wyraził gotowość poparcia energicznie akcji kursu oświatowego; z jego też inicjatywy i przy jego pomocy zamierza oddział nabyć odbiornik radjowy, który w dużym stopniu ułatwi prowadzenie kursu i wogóle wycho­wania obywatelskiego.
Jak widać zarząd Z. S. w Grzybkach stoi na wysokości swego zadania, realizując na­stawienia Powiatowego Zarządu Z. S. w Turku i dewizę „Związek strzelecki idzie w szeregi głodnych a nie sytych, idzie poto aby dać ze siebie jak najwięcej, aby stwo­rzyć nowy typ myślącego obywatela uświadomionego należycie o stosunku jego do Państwa obywatela zaradnego i podniesionego na wyższy poziom kultury".
STANISŁAW BIAŁOBŁOCKI
Referent Prasowy Z. S. na pow. Turecki

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 36

Wydział Hipoteczny sekcja II przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, niniejszym obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
15) Stanisławie Przeorze, właścicielu działki ziemi obszaru 4 dzie­sięciny 135 sążni z pod nr 7, działu II wykazu hipotecznego z nierucho­mości „część majątku Tomisławice Dworskie", powiatu tureckiego;
16) Ignacym Przeorze, właścicielu niepodzielnej połowy 2 działek ziemi, obszaru 4 dziesięciny 135 sążni każda z pod nr nr 1 i 6 działu II wykazu hipotecznego z nieruchomości „ część majątku Tomisławice Dworskie", powiatu tureckiego;

Termin dla zamknięcia tychże postępowań spadkowych wyzna­czono w kancelarii hipotecznej na dzień 10 listopada 1937 roku, w któ­rym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić się do kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego celem zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji. 284/36. 

Echo Tureckie 1937 nr 51

Z życia oddziału Związku Strzeleckiego w Jeziorsku.
Po skomasowaniu gminy Grzybki i Ostrów Wartski, na terenie nowej gminy Jeziorsko, zorganizowano z dawnych dwóch jeden Oddział Związku Strzeleckiego, skła­dający się z trzech pododdziałów: Jeziorsko, Tomisławice i Zadąbrów.
W związku z tym w dniu 5 grudnia b.r. odbyło się w Jeziorsku walne zebranie od­działu Z.S. związane z wyborami nowego Zarządu.
Z ramienia Powiatowych władz strzele­ckich na to zebranie przybyli: Prezes Zarządu Powiatowego Z.S. Ob. Leopold Kristian, Zast. Kom. Pow. Z.S. ppor. rez. Ob. Tadeusz Kruszyński, oraz Sekretarz Zarządu Powia­towego Z.S. ppor. rez. Ob. Wojciech Jankowski.
Zebranie z udziałem starszego społecze­ństwa zagaił Komendant Oddziału ppor. rez. Ob. Władysław Kosmalski, oddając cześć barwom strzeleckim i wygłaszając następu­jące przemówienie: "Obywatele! Otwieram Walne Zgromadzenia Związku Strzeleckie­go i wzywam obywateli do uczczenia barw strzeleckich naszym zawołaniem „Barwom Strzeleckim Cześć!" (odśpiewano "Hej, strzelcy wraz...") W życiu każdej organiza­cji są chwile twórcze, jasne i pełne rado­ści—mówił Komendant—niestety są i chwile ciemne, pełne załamań. Przeżyliśmy okres twórczy, przeżyliśmy i okres załamania! Czas otrząsnąć się z uśpienia, czas wydobyć siły tkwiące w nas, czas zaprzęgnąć je znów do pracy dla dobra organizacji, dla dobra Pań­stwa! Przeżyliśmy rok, którego w życiu naszej organizacji raczej nie należy liczyć, nie mówmy o powodach, które to sprawiły! Mówmy raczej o tym, że stajemy znów na starym szlaku, że stajemy do pracy w mo­mencie szczególnie ważnym, że w pracy tej nie powinno braknąc nikogo, bo wielkie rzeczy budujemy tylko wspólnym wysił­kiem, a do tej wspólnej pracy nas starych strzelców oddziału Z.S. nie braknie, z przyjemnością stwierdzam, że gdy przyszło do po­kazania, że Strzelcy w Jeziorsku są, nikogo nie brakło z tych, którzy 5 lat temu stanę­li do pracy w szeregach nowozałożonej or­ganizacji. Jesteśmy prawie wszyscy w sta­rym kole i dlatego z radością melduję Ci posłusznie Obywatelu Prezesie, że Oddział Z.S. w Jeziorsku jest gotów do pracy!".
Na przewodniczącego zebrania jednogło­śnie wybrano Prezesa Zarządu Pow. Z.S.Ob. Kristiana, na sekretarza Ob. Bartoszewickiego, po czym przystąpiono do wyboru Pre­zesa i Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz Delegatów na Zjazd Powiatowy.
Krótkie sprawozdanie z działalności prze­dstawił dotychczasowy Prezes Oddziału ob. Tuszyński Bolesław, który w zakończeniu podziękował strzelcom za współpracę i ży­czył oddziałowi dalszego pomyślnego rozwoju. Ob. Tuszyński przekazał na rzecz od­działu własne meble, będące urządzeniem świetlicy, a mianowicie! stół, ławki, szafkę i etażerkę do książek.
Ustępującemu Prezesowi, który służbo­wo przeniesiony został do Dobrej, złożył podziękowanie Ob. Ciepłucha, po czym Wa­lne Zebranie jednogłośnie mianowało Ob. Tuszyńskiego Honorowym Prezesem Oddziału Z.S. Jeziorsko, wyrażając tym sa­mym swoje serdeczne uczucia szczerze pra­cującemu dla organizacji Prezesowi.
Przewodniczący Zebrania Ob. Kristian win­szując ob.Tuszyńskiemu tego zaszczytu bę­dącego najwyższym uznaniem za pracę, wy­jaśnił, że godność honorowa jest zawsze duchowym łącznikiem pomiędzy organiza­cją i tym, którego tą godnością obdarzono.
Prezesem nowego Zarządu Oddziału przez aklamację wybrano wypróbowanego praco­wnika społecznego Wójta Gminy Jeziorsko, Ob. Antoniego Walerycha, który krótko i dobitnie przemówił do strzelców, wzywając do wykazywania obowiązkowości i spoisto­ści organizacyjnej.
Do Zarządu weszli Ob.Ob. Bukowiecki, Graczykowski, Ciepłucha, Bartoszewicki, oraz po jednym przedstawicielu z podod­działów z Tomisławic i Zadąbrowa, do Komisji Rewizyjnej wybrano Ob.Ob. Kaczyń­skiego, Szałka i Wróbla, Referentem Wy­chowania Obywatelskiego Oddziału został Ob. Bartoszewicki, Kierownik Szkoły z Ustkowa.
W wolnych wnioskach omawiano sprawę biblioteki, oraz reperacji instrumentów mu­zycznych orkiestry oddziału Z.S. Prezes Zarządu Powiatowego Z.S. Ob. Kristian na potrzeby oddziału, a zwłaszcza na remont instrumentów muzycznych złożył w imieniu Zarządu Powiatowego Z.S. na ręce Prezesa Ob. Walerycha 60 złotych.
Po wyczerpaniu porządku dziennego w zakończeniu zabrał głos Prezes Zarządu Pow. Z.S. Ob Leopold Kristian apelując do wzięcia jaknajszerszego udziału w powia­towej loterii strzeleckiej, z której dochód przeznaczony zostanie częściowo także na najpilniejsze potrzeby oddziałów na terenie całego powiatu. Następnie ob. Kristian, jak zwykle twardo, po żołniersku, acz serdecznie zachęcał strzelców do wytężonej pracy nad rozwojem oddziału, którego sprawność znana była w całym powiecie. W końco­wych słowach przemówienia Ob. Prezes Za­rządu Powiatowego Z.S. życzył nowoobranemu Zarządowi, oraz Strzelcom powrotu do dawnej, uwieńczonej pięknymi wynika­mi, pracy.
Piosenką "Hej, Strzelcy Wraz..." zakoń­czono walne zgromadzenie.

Echo Tureckie 1938 nr 26

Z Obozy Zjednoczenia Narodowego w TURKU.
Przewodniczący Okręgu Poznańskiego Obozu Zjednoczenia narodowego poseł dr. Leon Surzyński za aprobatą Szefa Obo­zu gen. St. Skwarczynńkiego mianował przewodniczącym Obwodu Tureckiego p. senatora Tomasza Szymańskiego, który zkolei przedstawił do zatwierdzenia Władzom O.Z.N. skład Prezydium Obwodu Ra­dy Obwodowej i poszczególnych Prezy­diów Obwodu Tureckiego.
Jak się dowiadujemy składy te in ex­tenso zostały przez Władze Obozu zatwier­dzone, wobec czego podajemy je poniżej:
PREZYDIUM
Przewodniczący: Szymański Tomasz, no­tariusz, b. senator, Turek, l' Vice-przewodniczący: Bagiński Bronisław, notariusz, Uniejów, II Vice-przewodniczący Ks Dr Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, III Vice- przewodniczący Kawecki Antoni, burmistrz m. Turku, Sekretarz Czarniawski Jan, nau­czyciel, Żuki pow. Turek Skarbnik Budkie­wicz Kazimierz, pracownik umysłowy, Tu­rek.
RADA OBWODOWA
Poseł Felicjan Sławoj-Skladkowski, War­szawa, Poseł Feliks Karśnicki Warszawa, Cieślak Stanisław, rolnik, Bibianna, Mło­dzianowski Tomasz, ziemianin, Kawęczyn, Czyżo Józef, rolnik, Smólsko, Stefaniak Piotr, rolnik, Strachocice, Grzybowski Ma­teusz, rolnik, Orzeszków, Bętkowski Zy­gmunt, rolnik, Kossew, Bednarek Józef, rol­nik, Lubola, Jędrzejczak Walenty, rolnik, Karnice, Szewczyk Józef, rolnik, Wroniawy, Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice, Kawecki Antoni, burmistrz, Turek, Ks. Dr. Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, Mu­szyński Tomasz, burmistrz, Dobra, Stach Franciszek, dyrektor, Gimnazjum, Turek, Szeffel Roman, przemysłowiec, Turek, Opitz Roman, tkacz, Turek, Orzechowska Krystyna, ziemianka, Zbylczyce, Swierczyński Aleksander, inżynier rolnik, Turek, Szy­mańska Zofia, prezeska Zw. Strzeleckiego Żeńskiego Turek, Ks.Dr. Florczak Józef, prałat, Turek, Bauerowa Weronika, nauczy­cielka, Uniejów, Gębicka Cecylia, gospody­ni wiejska, Strachanów, Łaziński Aleksan­der, nauczyciel, Dobra, Dzierzbicki Włady­sław, ziemianin, Biernacice, Walerych An­toni, rolnik, Tomisławice, Szewczyk Józef, nauczyciel, Przykona, Marczyńska Rozalia, gospodyni wiejska, Jakóbka, Scibior Józef, nauczyciel, Bibianna, Puławski Józef, rol­nik, Strachanów, Bartosik Leonard, rolnik, Zdzenice, Scbior Ignacy, prezes Związku Rzem. Chrze. Turek, Kolska Kazimiera b. ziemianka, Turek.
ZARZĄDODDZIAŁÓW
(...) Gm. Jeziorsko przewodniczący Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice zast. przewodn. Durkiewicz Wincenty, rolnik, So­cha sekretarz Kosmalski Władysław, nau­czyciel, Jeziorsko skarbnik Nita Józef, rol­nik, Zadąbrowie członkowie zarządu 1) Żabicki Stanisław, Strachanów 2) Zając Jó­zef, rolnik, Zakrzew.(...).

Echo Tureckie 1938 nr 33

Kronika.
Odznaczeni Krzyżami Zasługi.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 1938 roku na­dał Krzyże Zasługi następującym osobom z powiatu tureckiego:
(...) Srebrny Krzyż Zasługi
Za zasługi na polu pracy społecznej — (...) prof. Janusz Gołąb z Popo­wa, (...)
Brązowy Krzyż Zasługi
Za zasługi na polu pracy zawodowej— (...) Jan Cieślak z Niewiesza, Stanisław Gliczyński, Mateusz Jadwiszczak z Tomisławic, (...) Józef Pietrzak z Śmiechowa, Józef Przybylski z Zalesia, (...).

Za zasługi na polu podniesienia stanu sanitarno-porządkowego Tad. Bartkiewicz z Zagórek, (...)Stan. Gasiński, Wal. Grochowski z Pęczniewa, Marta Hubnerowa, Wal. Jędrzejczak z Karnic, (...) Wład. Kowalski z Pęczniewa, (...) Bol. Leszczyński z Antonina, Ant. Olbiński ze Strachanowa, Wład Papierkowski z Konopnicy, Stan. Pawełczyk z Brodni, Tomasz Pawlak z Dzierzązny, (...).

Echo Tureckie 1938 nr 39

Kronika.
Zebranie Rady
Powiatowej
W dniu 15 września br. odbyło się ze­branie Rady Powiatowej pod przewodni­ctwem Starosty Powiatowego, na którym wybrano nowy skład Wydziału Powiatowe­go z pośród Członków. Rady.
Do Wydziału powiatowego weszli pp : Kaczorowski Mieczysław z Turku, Sieczko Stanisław z Uniejowa, Tomczyk Henryk z Piekar, Bartosik Alexander ze Żdżenic, Walerych Antoni z Tomisławic, Kaszyński Julian z Ładawy.


Echo Tureckie 1939 nr 14

Komitet powiatowy
dla propagandy pożyczki przeciwlo­tniczej przy Komisarzu Powiatowym tejże pożyczki w Turku.
Pan Starosta Wacław Sulkowski jako Komisarz Powiatowy Pożyczki Przeciwlotniczej powołał Komitet Powiatowy w na­stępującym składzie.
1) Ks. Prałat Dr. Florczak, 2) Antoni Kawecki, 3) Kpt. Daniszewski, 4) inż. Kwie­ciński—Nadleśniczy 5) Antoni Walerych (Tomisłowice p-ta Warta), 6) Sieczko J. (Prezes Z. N.P.), 7) Scibior Ignacy (Prezes Zw. Rzem. Chrześć. ), 8) Korab Jan (Naczelnik Urzędu), 9) Zieliński Jerzy (Dyrektor KKO), 10) Grzybowski Czesław (Pre­zes POW), 11) Stach Franciszek (Dyrektor Gimnazjum), 12) Ks. Placek Bronisław (Probosz Chwalborzyce), 13) Rydygier Sylwester (maj. Dominikowice p-ta Uniejów), 14) Mieczysław Kaczorowski), 15) Krzymuski (ziemianin Prezes Zw. Ziemian maj. Bro­nów), 16) Dzierzbicki Władysław (Biernacice p-ta Uniejów), 17) Orzechowski Kazi­mierz (maj. Zbylczyce), 18) Kretkowski An­toni (Parski), 19) Karłowski Jan (Cielce), 20) Łaski (Kom. Pow. PP), 21) Kosieradzki (insp. szkolny).
Komitet powiatowy na zebraniu w dniu 4 bm przystąpił do pracy nad zorganizo­waniem Gminnych Komitetów Poż. Przeciwl powołując na Komisarzy Gminnych nastę­pujące osoby: Turek — p. Kawecki burmistrz; Uniejów p. Sieczko Stan. kier. szkoły, Dobra — p. Kowalski Czesław kier. Kasy Spółdz. Tuliszków — Kochański Władysław kier. szkoły, gm. Dobra — Bednarek Stan. wójt. gm. Dziadowice — Kowalski Stan. wójt, gm. Goszczanów — Pawlak Jan wójt gm. Jeziorsko — Serafin Piotr wójt, gm. Kowale Pańskie — Grzesiek Jan wójt, gm. Niewiesz — Rydygier Sylwester, gm. Orze­szków — Szyller naucz. z Dobrzyska gm. Pęczniew — Bartkiewicz wójt gminy, gm. Przykona — Szewczyk Józef naucz. z Przykony gm. Świnice — Greber Wład. kier. szkoły w Świnicach, gm. Tuliszków — No­waczyk Roman sekretarz gminy, gm. Wła­dysławów — Delong A. kier. szkoły w Kunach, gm Brudzew — Kubiak Kaz. wójt gminy.
Doceniając dorosłość i ważkość prze­prowadzonej akcji oraz konieczności nale­żytego i szybkiego jej przeprowadzenia na­leży przyklasnąć szybkiej i energicznej działalności Komisarza Powiatowego, p. Starosty W. Sujkowskiego i Komitetu Po­wiatowego.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 22

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwar­te zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Janie Juszczaku, współwłaścicielu dział­ki gruntu, o pow. 4 dzies. 647 saż. z części maj. Tomisławice, pow. tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 18 wrze­śnia 1939 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kan­celarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecz­nego, pod skutkami prekluzji. 47/39.

Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:
Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza