-->

wtorek, 14 maja 2013

Szarów

Zajączkowski:
Szarów  Księży -pow. poddębicki
1) 1339 oryg., KDW 1192: Zarono - villa adiacens (oppido Uniejów). W aktach procesu episkopatu polskiego przeciw Krzyżakom wzm. o zniszczeniu przez nich w 1331 r. Z. 2) 1357 oryg., KDW 1354: Zarovo - villa in terra Syradie. W potwierdzeniu posiadłości arcbpstwa przez Kazimierza Wielkiego wym. Z. 3) XVI w. Ł. I, 340, 344-345, 350, 352-353: Scharovo, Scharow, Scharowe - villa, par. Uniejów, dek. i arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 189: Sarow spiritualis - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 232: Szarow Cano. - jw. 5) XIX w. SG XI, 804: Szarów Księży-wś, par. jw., gm. Biernacice, pow. turecki.
Uwagi: Warężak (52-53 i 152) uważa, że Z. dok. z 1357 r. jest zlatynizowaną postacią nazwy Zarowo - Zdary - Żdżary i odnośnej miejscowości szuka na terenie pow. łaskiego, gdzie występuje kilka osad tej nazwy, względnie podobnych, zaliczając ją zgodnie z tym do tenuty sędziejowskiej. Z poglądem tym niepodobna się zgodzić. Równocześnie nie ulega jednak wątpliwości, że Z. dok. z 1339 r. jest zniekształconą postacią nazwy „Zarowo". W tym ostatnim dok. Z. występuje w grupie wsi przyległych do Uniejowa (Kobylniki, Ubysław, Orzeszków, Wielenin, Popów, Niemysłów itd.), podobnie jak w dok. z 1357 r. Z. jest wym. po tych os. Wszystko to przemawia za tym, że Zarovo - Zarono jest transkrypcją nazwy dzisiejszej miejscowości Szarów Księży, która leży w tych właśnie stronach, zgodnie zresztą z SG (XI, 804) i Koz. (II, 166). 

Zajączkowski:
Szarów  Pański -pow. poddębicki
1) 1386 T. Sir. I f. 9: Szarowo - Domaslaus de S. 2) 1391 PKŁ II, 3797: Zarowo - Nicolaus de Z., Domaslaus de Z, 3) 1392 T. Sir. I f. 37: Sarouo - Florianus de S. 4) 1393 T. Sir. I f. 53: Szarowo - Florianus de S. 5) 1398 T. Sir. II f. 25: Sarow - Domaslaus de S. 6) 1399 T. Sir. II f. 83: Szarowo - Domaslaus de S.
7) XVI w. Ł. I, 340, 344-345, 350, 352-353: Scharovo, Scharow, Scharowo - villa, par. Uniejów, dek. i arch, uniejowski. 8) 1552-1553 P. 246: Szarow - wl. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 9) XIX w. SG XI, 804: Szarów Pański - wś i folw., par. jw., gm. Biernacice, pow. turecki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Szarów częzi, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Szarow, parafia uniejow (uniejów), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 3 części, pierwsza Skotnicki, druga kapituła uniejowska, trzecia Misyonarze gniezn.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Szarów xięży, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Unieiów, własność rządowa. Ilość domów 15, ludność 115, odległość od miasta obwodowego 8.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Szarów pański, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Niewiesz, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 53, odległość od miasta obwodowego 6 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Szarów Pański,  wś i folw. i Sz. Księży, wś, pow. turecki, gm. Biernacice, par. Uniejów, odl. od Turka w. 26. Sz. Pański i Księży, wś, ma 19 dm., 193 mk.; folw. ma 2 dm., 30 mk. W 1827 r. Sz. Pański 7 dm., 53 mk., par. Niewiesz; Sz. Księży 15 dm., 117 mk. W r. 1880 Sz. Pański rozl. mr. 221: gr. or. i ogr. mr. 200, łąk mr. 13, past. mr. 4, nieuż. mr. 4; bud. mur. 4, drewn. 2; płodozm. 10 pol., pokłady torfu. Wś Sz. Pański os. 6, mr. 3. Własność arcyb. gnieźn. Zniszczony przez Krzyżaków w czasie łupieżczego napadu w r. 1331 (Kod. Wielkp., Nr. 1192). Na początku XVI w. była to jedna wieś, której większa część należała do dóbr stołowych kollegiaty uniejowskiej. Wszyscy kanonicy i proboszcz, prócz archidyakona, mieli tu po łanie, prebenda zaś zwana Świnicką dwa łany. Pewna część łanów stała pustkami. Z powodu nieobecności wielu kanoników, nie mieszkających przy kollegiacie, ci co przebywali dzielili między siebie dochody z tej wsi, jako dóbr stołowych. Kmiecie jako czynsz i dziesięcinę płacili po grzywnie z łanu i żadnych innych nie mieli powinności. Prócz tego była część szlachecka, z której (z łanów folw. i kmiec.) dawano dziesięcinę kollegiacie wartości do 2 grzyw. Prócz tego dla wikaryi przy tym kościele dawali w części kościelnej po korcu żyta z łanu, a w części szlach. po 11 groszu za kolędę (Łaski, L. B., I, 340, 344, 345, 350). Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z r. 1552 było w części Kozy 1 łanu, Grzegorza 1 łanu, Sebastyana 1 łanu (Pawiński, Wielkp., II, 246). Br. Ch.

Spis 1925:
Szarów Księży, wś, pow. turecki, gm. Biernacice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 23. Ludność ogółem: 164. Mężczyzn 85, kobiet 79. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 158, ewangelickiego 6. Podało narodowość: polską 134.

Spis 1925:
Szarów Pański, wś i folw., pow. turecki, gm. Biernacice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 6, folw. 2. Ludność ogółem: wś 42, folw. 43. Mężczyzn wś 20, folw. 18, kobiet wś 22, folw. 25. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 42, folw. 43. Podało narodowość: polską wś 42, folw. 43.

Wikipedia:
Szarów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. W sołectwie Szarów są trzy przysiółki (części wsi): Szarów Księży, Szarów Pański i Wykaźniki. W Szarowie Księżym polscy żołnierze z 60 pp. Armii "Poznań" zabili, broniąc przeprawy przez Wartę, 39 żołnierzy Wehrmachtu ze szwadronu kolarzy 30 D.P. Niemcy ci byli pochowani po lewej stronie drogi z Niewiesza do Kobylnik na działce, obsadzonej lipami, należącej do Stanisława Gajdeckiego. Ich szczątki ekshumowano 31 maja 2000 r. z inicjatywy niemieckiej fundacji "Pamięć" i przeniesiono na wojskowy cmentarz niemiecki. We wsi Szarów pod nr 27 swoją siedzibę posiada miejscowy zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
______________________________________________________________________________

Szarów Księży i Pański 1930 r.

1992 r. 

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1620

Roku jak wyżej, dnia 26 marca było przeze mnie proboszcza Walentego ? wikarego w Niewieszu ochrzczone dziecko Szlachetnego Stefana Ja[n]kowskiego z Jankowic, któremu nadane zostało imię Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jakub Jankowski i Ewa? Sakowska z Szarowa żona Mateusza?

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1665

Sarowo.
Roku jak wyżej, dnia zaś 25. maja. Ja Walenty Filipkowicz wikary uniejowski, ochrzciłem Zofię, córkę Szlachetnch Piotra Dunina i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego byli Szlachetni Albert Przesmycki i Jadwiga Otocka.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1671

Roku tego samego, jak wyżej, dnia zaś 3 października. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Michał, Franciszek, syna Szlachetnych Jana Chlewskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Szarowa. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony i Wielmożny Kazimierz Karol Lopatecki posesor w Karnicach i Urodzona panna Regina Chlewska z Szarowa.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1700

Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mateusz, syna Franciszka i Zofii Zaborskich, prawowitych małżonków z Szarowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Niegocki z Urodzoną Konstancją Bratkowską z Ułanów. 9 września.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1701

Styczeń
Roku jak wyżej, dnia 1 lutego. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Franciszka i Marianna, córkę Szlachetnych rodziców Stanislawa i Anny Strzałkowskich z Szarowa. Rodzicami chrzestnymi jej Urodzony Stanisław Młodziejewski i Szlachetna Barbara  

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1703

Roku Pańskiego 1703, dnia 6 stycznia.
Ja Wawrzyniec Błoński kapłan Niewiesza, ochrzciłem dwoma imionami Melchior i Antoni, syna Szlachetnych rodziców Adama i Konstancji Bratkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Pan Wawrzyniec Budzisz Pstrokoński i Urodzona Anna Strzałkowska z Szarowa.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1705

Roku jak wyżej, dnia 13 stycznia.
Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Paweł, syna Tomasza i Marianny mieszkańców Karnic, prawowitych małżonków z Szarowa. Rodzicami jej chrzestnymi byli ... Pan Jan Pstrokoński i ... Jadwiga Modrzejewska z Karnic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1705

Roku jak wyżej, dnia 6 lutego.
Ja ten sam, ochrzciłem imieniem ...?, dziecko Szlachetnych rodziców Kazimierza i Anny Strzałkowskich, prawowitych małżonków z Szarowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wojciech Pstrokoński i Szlachetna ...

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1707

Grudzień
Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Andrzej, syna Urodzonych Kazimierza i Anny Strzałkowskich, prawowitych małżonków z Szarowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Pstrokoński i Szlachetna Konstancja Bratkowska z Ułanów.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1719

Październik
22. Ja ten sam ochrzciłem Łukasza, syna Szlachetnych Stefana i Ewy Jarockich, prawowitych małżonków z wsi Jankowice. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzozny Albert Budzisz Pstrokoński i Urodzona Strzałkowska z Szarowa.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1721

Luty
... bieżacego. Ja ten sam ochrzciłem Walentego, syna Urodzonych Jana i Marianny Skotnickich, prawowitych małżonków, dziedziców dóbr wsi ... Rodzice chrzestni jego Szlachetny Jan Więckowski z Niewiesza i Szlachetna Żakowska z Szarowa

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1725

Scharów
Roku Pańskiego 1725, Przewielebny Franciszek Bielski ochrzcił Annę Urodzonych Jana i Zofii ze Strzałkowskich, prawowitych małżonków Rogowskich. Rodzice chrzestni Urodzoeni Taczanowski, Śmiałowska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1727

27 stycznia Szarów
Ja Sebastian Łabęcki wicekustosz uniejowski, ochrzciłem córkę Annę Marcjannę Urodzonych Marcina Wężyka i Franciszki, prawowitych małżonków. Jej rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Bogusławski, Magdalena Porczyńska szlachta.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1729

Szarów
Roku jak wyżej, dnia 7. marca, ten sam, ochrzciłem Kazimierza Urodzonych Marcina i Franciszki ze Strzałkowskich, prawowitych małżonków Wężyków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Aaron Śmietkowski i Marianna Łykowska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1763

Szarów spoza parafii.
Dnia 18 lutego, ja jak wyżej ochrzciłem dwoma dziecko imionami Martyna [?], córkę Urodzonych Antoniego Czyżewskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Krzysztof Turczynowicz z ... i Urodzona panna Zuzanna Chmieleńska z dworu w Niewieszu.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1783

Biernacice dnia 17. maja. Ja Ignacy Domański kanonik kolegiaty i dziekan zewnętrzny uniejowski, kapłan tego kościoła, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, mając zgodę stron, błogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonego Walentego Biegańskiego kawalera z Małgorzatą Chrzanowską panną, oboje z Biernacic. Świadkowie Urodzony Pan Jan Koczański dzierżawca wsi Szarowo i Urodzony Pan Stanisław Bielecki żołnierz pierwszego legionu wojska.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1789

Biernacice
Dnia tego samego, ten sam jak wyżej, dopełniłem ceremonii chrztu nad Urodzona panną Teklą Skotnicką dawniej cudzołożnicą, ochrzczoną dzieckiem, córką nieżyjącego Wielmożnego Pana Walentego Skotnickiego i Ewy z Korzenickich, prawowitych małżonków. Asystowali przy ceremonii Urodzony Pan Pawel Magnuski z Szarowa i Urodzona Turczynowiczowa posesorka z Biernacic.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1804

Szarów
Dnia 8. kwietnia 1804. zmarła na gorączkę "żółciową" Urodzona Wiktoria ze Żółcińs[kich] primo voto Gawłowska, secundo voto Magnuska lat 60, udręczona od dwóch lat, opatrzona ostatnimi sakramentami, jej ciało z honorami zostało złożone w grobowcu kaplicy św. Józefa.

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1810 r.

PREFEKT Departamentu Kaliskiego.
Possessya klucza Uniejowskiego w Ekonomii Narodowey tegoż Imienia, w Powiecie Wartskim sytuowanego, składającego się z następuiących Pertynencyi
Cześć w Wsi Szarów Xięże,
— Ostrowsko,
—    — Kościelnica
i Folwark Uniejów
przeznaczone iest od I. Czerwca r. b. do wypuszczenia przez Licytacyą w dwoch letnią dzierzawęTermina tey Licytacyi wyznaczone są
1. na dzień 9. Czerwca,
2. na dzień 16. Czerwca.
3. na dzień 23. Czerwca.
każdy o godzinie 9 z rana przed Kommissarzem Ekonomicznym Prefektury Depart. Kaliskiego JP. Dembskim w Izbie Prefekturalney w Kaliszu. —
Wzywa się przeto każdego maiącego ochotę trzymania rzeczoney dzierzawy, aby na wyznaczanych Terminach przed upoważnionym do tey czynności Kommissarzem stawił się, od tegoż powziąwszy wiadomość o szczególnych warunkach i kondycyach, pod któremi Possessya ta wypuszczona bydź ma, Licyta swoie do Protokułu podał.
Dzierżawa rocznia tego klucza wynosi podług ostatnich wyciągów Intrat Złt. 4989 gr. 15. — Chcący uzyskać tę Possessyą obowiązanym iest stawić kaucją przynaymniey połowie summy dzierzawney wyrownywaiącą.
Po skończoney licytacyi naywięcey ofiaruiący, wspomnioney dzierzawy pod kondycyami i warunkami Dekretem Nayiaśnieyszego Pana d. d. 29 Marca 1808 przepisanemi , za poprzedniczem potwierdzeniem Kontraktu zawrzeć się mianego pewnym bydź może. w Kaliszu dn. 3. Czerwca 1810.

Gazeta Poznańska 1810

 Do zadzierzawienia. Prefekt Departamentu Kaliskiego. Possessya klucza Unieiowskiego w ekonomii narodowey tegoż imienia, w powiecie Wartskim sytuowanego składaiącego się z następuiących pertynencyi: część w wsi Sarow Xięże, Ostrowsko, Kościelnica i folwark Unieiow, przeznaczona iest od 1. Czerwca r. b. do wypuszczenia przez licytacyą w 2letnią dzierzawę. Termina tey licytacyi wyznaczone są: pierwszy na dzień 9. Czerwca, drugi na dzień 16. Czerwca, trzeci na dzień 9 Czerwca, każdy o godzinie 9. z rana przed Kommissarzem ekonomicznym Prefektury Deptu Kaliskiego JP. Dembskim w izbie Prefekturalney w Kaliszu. Wzywa się każdego maiącego ochotę trzymania rzeczoney dzierzawy, aby na wyznaczonych terminach przed upoważnionym do tey czynności Kommissarzem stawił się, od tegoż powziąwszy wiadomość o szczegolnych warunkach i kondycyach, pod ktoremi possessya ta wypuszczona bydź ma, licita swoie do Protokułu podał. Dzierzawa rocznia tego klucza wynosi podług ostatnich wyciągów intrat zł. 4989 gr. 13 szel. Chcący uzyskać tę possessyą obowiązanym iest stawić kaucyą przynaymniey połowie summy dzierzawney wyrownywaiącą. Po skończoney Iicytacyi naywięcey ofiaruiący, wspomnioney dzierzawy podkondycyami i warunkami dekretem N. Pana d. d. 29. Marca przepisanemi, za poprzedniczem potwierdzeniem kontraktu zawrzeć się mianego pewnym bydź może. W Kaliszu d. 3. Czerwca 1810.

 Gazeta Poznańska 1812

Uwiadomienie.
Radzca Stanu Dyrektor Generalny Dóbr i lasow Narodowych.
Uwiadomia, iż w skutek Dekretu Nayiaś. Pana dnia 13. Lutego r. b. w Drezdnie zapadłego, odbywać się tu w Warszawie w Biorze Dyrekcyi Generalney Dobr Narodowych w Domu Zielińskich przy ulicy Rymarskiey pod Nrem. 744. stoiącym układy o sześcioletnią Dobr Narodowych nietylko przez licytacyą, ale też i zwolney ręki dzierżawę w dniach następuiących: 1. Maia r. b. puszczone będą z Departamentu Warszawskiego Ekonomiia Narodowa Zdziechow z folwarkami i wsiami Zdziechow, Mirosławice, Kazimierz i Babice, oraz Folwarki Zegrzany, Zdzawin i Nakielnica z kolonią Brużycką. Na dniu 4. Maia z Departamentu Kaliskiego Ekonomia Narodowa, Unieiow z Folwarkami Zielenin, Niemysłow, Wielenin, Kościelnica, Ubisław, Wieścice, i z wsiami Człopy, Spicimierz, Niemysłów, Lubiszewice, XiężMłyny, Xięża Wulka, Wielenin, Wieścice, część w kościelnicy Cichniana Kobylniki i Sworawa, tudzież folwarki Unieiow Kapituła, i Wola przedmieyska, z wsiami Szarow Xięży, w Ostrowku w Kościelnicy i Wola przedmieyska. (...) — Życzący sobie nabycia w dzierżawę którychkolwiek Dóbr w dniach do licytacyi wyżey oznaczonych, z rana od godziny 9tey, a po południu od godziny 4tey znaydować się zechcą, ostrzegaią się przytem pretendenci, iż tylko ci do licytacyi lub układów przypuszczeni będą; którzy fundusz pewny na kaucyą połowie Summy dzierżawney wyrownywaiący wskażą i na wstępie do układów vadium czyli zakład równaiący się czwartey części Summy na intratę podaney złożą; warunki ogólne pod któremi zadzierżawienie nastąpi, nietylko przy Akcie licytacyi ogłoszone zostaną; lecz każdy życzący sobie obięcia dzierżawy też warunki i wyciągi intrat od dnia 15. Kwietnia r. b. poczynaiąc w Biórze Dyrekcyi Generalney dla powzięcia informacyi okazane sobie mieć może.—
w Warszawie dnia 13. Marca 1812. roku.
Badeni. Mazaraki.

Gazeta Warszawska 1825 nr 78

Komornik Sądowy Powiatu Wartskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż Dobra Sadów Pański z przyległościami i wszystkiemi użytkami, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, Aktem przez podpisanego Komornika w dniu 3 m. i r. b. na gruncie Dóbr zdziałanym, zaięte, przez publiczną licytacyią w dniu 28 Czerwca r. b. przed Notaryiuszem publicznym Powiatu Wartskiego Ur. Pawłem Dębskim w Warcie o godzinie 9tey zrana odbyć się maiącą, na lat trzy, poczynając od S. Jana Chrzciciela r. b. wydzierżawione będą. Warunki do wydzierżawienia tego służące, złożone są w Biórze tegoż Notaryiusza, które każdego czasu przeyrzane bydź mogą. Z Dóbr tych płaci dotychczasowy dzierżawca W. Stanisław Bogusławski rocznie po zł: Pol: 3550. Chęć licytowania maiących w mieysce przeznaczone zaprasza się. — Warta d. 9 Maia 1825 r.
Józef Narczyński.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 22 Maia 1826 roku — dla:
17. Dóbr Narodowych Ekonomii Unieiow, składaiącey się z folwarku i wsi Kościelnica, z foluszem na rzece Warcie, z placem na austeryią i karczmą Utrata w Unieiowie, z folwarku i wsi Wieleninin, z wsi Ostrowsko, z folwarku i wsi Wieszczyce, z folwarku Zielenin, z wsi Człopy Spicimierz, z Pustkowiem Malczew, z wsi Kobylniki, Szarow Xięży, Czechmiana, Sworowa, z folwarku i wsi Niemysłow z wiatrakiem, z wsi Lubiszewice, z Pustkowiem Kalinki, z wsi Xięża Wólka, i Xięże Młyny, z folwarku Uniejów Wóytostwo, z wsi Kapitulna, z miasta Unieiow, z austeryią, z wsi Wola Przedmieyska w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Charchow Xięży w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Gusiń, z folwarku i wsi Kozanki Podleśne, z folwarku i wsi Orzeszków w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z wsi Chłościn w Powiecie Łęczyckim Woiewództwie Mazowieckiem, i z folwarku Ubysłow w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim sytuowanych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Gazeta Warszawska 1827 nr 141

O nadzwyczayney burzy wydarzoney w Obwodzie Sieradzkim, o którey w wczorayszey Gazecie wspomnieliśmy, takie są dokładnieysze wiadomości:
W Obwodzie Sieradzkim dnia 13 b. m. między godziną 7 a 8 wieczorem w kierunku od zachodu ku wschodowi przechodziła nadzwyczayna burza z ulewnym deszczem i gradem wielkości orzechów Włoskich. — Szkody w samem mieście Sieradzu i okolicach zrządzone były następujące:
Grad zniszczył zupełnie zasiewy, powyibiiał w mieście wszystkie okna od strony zachodniey będące, między innemi w fabryce sukienney Harrera szyb 511, w mieszkaniu Kommissarza Obwodowego szyb 56. — Woda wszędzie wezbrawszy, pozrywała groble i mosty. —Wicher obalił we wsi Woźnikach trzy stodoły dworskie, obory, staynie, gorzelnią; suszarnią; szkoda ma wynosić do 30,000 zł: Pol. — W teyże wsi nadto 12 domów włościańskich 15 stodół, 10 staien i obor, zgoła cała wieś prawie iest zniszczona.
Na Wóytostwie pod Sieradzem zruynował oborę.— We wsi Boleniu stodołę dworską i 7 włościańskich. We wsi Wola Męcka wszystkie zabudowania dworskie i owczarnią, przyczem 1200 sztuk owiec zabitych zostało. Burza ta trwała do godziny 10tey wieczorem.
Tegoż samego dnia, taż sama burza w Obwodzie Kaliskim w okolicach miasta Warty i Unieiowa, podobnież nadzwyczayne zrządziła szkody, a mianowicie: w territorium miasta Warty i Unieiowa, tudzież we wsiach Zagórki, Lubolla, dobrach Rudniki i Lipnice, we wsi Borzewisko, Piekary, Niemysłowie, Xiężey Wólce, Lubiszewicach, Xiężych młynach, Woli Przedmieyskiey, Szarowie Xiężym, Kościelnicy, Ostrowsku, Człopach, Spicimierzu, Kolonii Brzeziny, Ubysławiec i Zielinic, grad zniszczył zasiewy oziminy, iarzyny i ogrodowizny; łąki i ogrody, iako też pola w nizinach położone, z powodu gwałtownie z mieysc wyższych spływaiącey wody, ziemią i piaskiem zasypane zostały. — Wiatr wiele drzew w lasach i ogrodach owcowych zniszczył.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 228

(Ν. D. 4849) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
2. Po Karolu Wojakowskim, (…) b. co do summy 10,000 złp. w dziale IV. pod N 23 na dobrach Wólka w Okręgu Sieradzkim, (…) d. złp. 4000 w dziale IV. ad Nr. 9 na dobrach Szarowie Pańskim w Okręgu Wartskim,   
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 18 (30) Kwietnia 1844 r. godzinę 10 zrana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 23 Września (7 Paźdz:) 1843 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 14 

(N. D. 18...*) Rząd Gubernialny Warszawski.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż w biurze Rządu Gubernialnego Warszawskiego w dniu 5 (17) Lutego r. b. o godzinie 12 w południe odbywać się będzie in plus licytacya na 12 letnie poczynając od dnia 20 Maja (1 Czerwca) 1857 r. wydzierżawienie prawa szynkowania trunków, oraz dochodu z osad karczemnych we wsiach Rządowych Kobylniki, Szarów Xięży i Smorowa w ekonomii Uniejów leżących a po stałem ograniczeniu Majoratów, Niemysłów i Uniejów przy Skarbie pozostałych.
Licytacya zaczynać się będzie od summy rs. 191 kop. 22 rocznie ustanowionej.
O źródłach intraty i warunkach można powziąść wiadomość u Assessora ekonomicznego Okręgu Sieradzkiego i w sekcyi dóbr i lasów Rządowych każdodziennie w godzinach biurowych.
Każdy chęć licytowania mający, zechce stawić się w terminie wyżej oznaczonym zaopatrzony w świadectwo kwalifikacyjne 1j4 części summy od której licytacya zostaje ogłoszoną.
Warszawa d. 26 Grud. (7 Stycz.) 1856j7 r.
Gubernator Cywilny,
Radca Tajny; Łaszczyński,
Naczelnik Kancellaryi, B. Halpert.

*nieczytelne
Gazeta Codzienna 1858 nr 183

Z boleścią przychodzi nam donosić o znikających ozdobach towarzystwa naszego; ubywa co dzień starej powagi, okrytéj siwizną, otoczonéj czcią powszechną. W ostatnich dniach Marca b. r. zakończał życie Walenty Korycki, zasłużony żołnierz, uczestnik sławy Napoleońskiéj. Urodził się we wsi Żytniowie, dawniéj Ziemi Wieluńskiej, 12 Lutego 1782 r.-W roku 1807 wszedł do wojska jako prosty żołnierz do pułku lekko - konnego gwardji Cesarskiéj (Szwoleżerów.) W kilkanaście dni postąpił na kaprala, a w miesiąc na wachmistrza.-W roku 1808 dnia 1 Kwietnia, został starszym wachmistrzem; dnia 21 Sierpnia 1809 roku awansowany na podporucznika; dnia 17 Lutego 1811 r. na porucznika; d. 2 Września 1813 r. awansuje na kapitana. W roku 1810 ozdobiony krzyżem Legji honorowej, w r. 1813 awansowany na officera tego orderu. Znajdował się w bitwach pod Burgos, Madrytem, Sammo-Sierra, Bonawentem, Esslingen, Wagram, Znaym, Almeidą, Ciudad, Rodrigo, Villafranca; daléj pod Bautzen, Dreznem, Goerlitz, Lipskiem, Altenburgiem i Hanau, gdzie dwa razy raniony, w czoło i lewą rękę, zejść musiał z pola. W roku 1815 jako kapitan gwardji Cesarskiej, miał prawo do rangi podpułkownika, wchodząc do nowo tworzonej armii w królestwie; tymczasowo wszedłszy do 4go pułku ułanów w randze kapitana, parę miesięcy oczekując wakansu, wziął dymissją i osiadł na roli w dziedzicznéj wiosce Olszyna w W. Ks. Poznańskiem. Spotkały go jeszcze rany i niewola, z któréj powróciwszy został mieszkańcem królestwa, osiadł w dziedzicznej wsi Szarów, powiecie Kaliskim, gdzie też zakończył doczesne życie. Do ostatka otaczała go miłość obywateli, na którą zasługiwał słodyczą pożycia. Cecha to dobrego żołnierza, lwem być w wojnie, aniołem ciszy w pokoju. Zachował też wielką powagę, będąc w okolicy swojéj przedmiotem czci powszechnej. Karta jego życia wojskowego, związana z dziejami sławnego pułku,—a życie prywatne zapisało się głęboko w sercach rodaków i pamięć zacnego człowieka przechowa się długo. Ożeniony z Walewską zostawił dwoje dzieci: syna Bolesława i córkę Walentynę zamężną Lisiecką. — Zgasły Korycki należał do rzadkich już dzisiaj typów staro-szlacheckich, których godłem była: "służba, i drużba." Każdy też obowiązek wypełniał z religijną skrupulatnością. Pokój niech będzie mężowi temu, a pamięć jego niech będzie wzorem dla długich pokoleń!


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 192

(N. D. 4920) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Walentego Koryckiego i Walentyny z Koryckich Lisieckiej, właścicieli dóbr Szarów Pański z O-gu Wartskiego; (…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin na d. 22 Lutego (6 Marca) 1860 r. w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 13 (25) Sierpnia 1859 r.
Jan Niwiński.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.
22. Szarów Pański z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 55 k. 98, vadium rs. 405, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1340. przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Stanisławem Rościszewskim.  
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 156

(N. D. 3090) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 10 (22) Marca 1866 roku.
36. Szarów Pański, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim położone, od dóbr rządowych Kobylniki linją graniczną na mapie przez Jeometrę Sabaska sporządzonej, oznaczoną odgraniczone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 42 k. 57, vadjum do licytacji rs 300, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,440, przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Niwińskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi, wreszcie uprzedza Dyrekcja Szczegółowa, iż gdyby w terminie do sprzedaży oznaczonym przypadła bądź uroczystość galowa, bądź święto kościelne, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Maja 1865 roku.
Prezes Chełmski.
Pisarz, Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 199

(N. D. 4306) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Walentego Koryckiego i Walentyny z Koryckich Walentego Lisieckiego żony współwłaścicieli dóbr Szarowa Pańskiego tudzież do wierzycieli hypotecznych dóbr pomienionych, a mianowicie:
1. Niewylegitymowanych SS-rów niegdy Ludwika Wielowieyskiego z powodu sumy w dziale IV pod N. 10 wykazu hypotecznego dóbr Szarowa Pańskiego na rzecz jego ubezpieczonej.
2. Do niewiadomego z imienia i niemającego w hypotece obranego zamieszkania prawnego doktora medycyny Stachelroth z powodu sumy w działo IV pod N. 11 pomienionego wykazu hypotecznego mieszczącej się, wreszcie
3. Do niewiadomych z pobytu sukcesorów niegdy Arona Szykier, to jest: a) Maszy Wolman, b) Hindy Swiedzieniewicz, c) Lai Fux, d) Marji Toruńczyk, e) Hanny Stein, f) Mendla Rejchert, g) Izraela, h) Lejbusia, i) Jakóba, k) Abrahama rodzeństwa Szykier, z powodu sumy na rzecz ich w dziale IV pod N. 18 wykazu hypotecznego dóbr Szarów Pański zabezpieczonej.
Na zasadzie Art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Szarów Pański z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernji Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 42 k. 57 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej 3 (15) Marca 1865 roku Nr. 1404 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytację publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w d. 10 (22) Marca 1866 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej przed Janem Niwińskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym.
Vadjum do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 300, w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,440.
Warunki tej sprzedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż do zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle Art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 8 (20) Czerwca 1865 r.
Prezes, Chełmski
Pisarz, Bierzyński


Kurjer Warszawski 1866 nr 168

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 110, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 11 (23) Lipca r. b., Walentemu Koryckiemu, właścicielowi dóbr Szarów-Pański, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Kaliskim, Gminie Bernacice, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1870 nr 72

N. D. 2646. Sąd Pokoju w Warcie. Wydział Hypoteczny.
Z powodu żądanej nowej regulacji hypoteki:  
4. Gospodarstwa składającego się z domu mieszkalnego zabudowań, z gruntu mórg 23 prętów 245, graniczącego z gruntami Jana Gawin, Piotra Frątczaka i Tomasza Piasecznego, jakie to gospodarstwo we wsi Szarowie Księżym gminie Biernacice jest położone.
Termin do regulacji hypoteki wyszczególnionych nieruchomości na dzień 6 (18) Lipca 1870 roku wyznacza i wzywa wszystkich intesantów prawa do tych nieruchomości mieć mogących, aby się w dniu tym przed delegowanym Pisarzem w Kancelarji Sądu stawili i prawa swoje udowodnili, gdyż w przeciwnym razie stosownie do art. 151 i 154 prawa hypotecznego prekludowani będą.
Warta dnia 19 (31) Marca 1870 roku.
Asesor Kolegjalny,
Podsędek, Mizgier.

Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
18. Szarów Pański, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Wartskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rs. 123 kop. 86; sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim, dnia 11 (23) Listopada 1871 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 250; licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,425.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu: 1. SS-rów Walentego Koryckiego; 2. SS -rów Walentyny z Koryckich Lisieckiej Walentego Lisieckiego żony, właścicieli dóbr Szarów Pański; 3. Sukcesorów Ludwika Wielowiejskiego, wierzycieli hypotecznych dóbr Szarów Pański.  
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 82

N. D. 1875. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych głównie wierzycieli hypotecznych, niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
Szarów Pański, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Wartskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 124 kop. 56. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim dnia 10 (22) Września 1873 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 250, Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1440.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-ów Walentego Koryckiego. 2. SS-ów Walentyny z Koryckich Lisieckiej, Walentego Lisieckiego żony współwłaścicieli dóbr Szarów Pański, 3. SS-ów Ludwika Wielowiejskiego, wierzycieli hypotecznych dóbr tych Szarów Pański.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług Kursa Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych Księgach wieczystych w Biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25. Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 3 (15) Marca 1873 r.
Prezes Załuskowski
Pisarz, Bierzyński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1922 nr 31

Komisja Ziemska Okręgowa w Piotrkowie zawiadamia następujących wierzycieli hipotecznych, mających ujawnione swe prawa w dziale 111 wykazu hipotecznego dóbr ziemskich Szarów-Pański, gminy Biernacice, powiatu Tureckiego, stanowiących własność Stanisława Sojeckiego i Jadwigi Sojeckiej, a mianowicie:
1. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie,
2. Walentego i Marję-Różę, małż. Sojeckich.
3. Marjannę vel Marję Krzanowską,
że w dniu 12 lipca 1922 r. na posiedzeniu niejawnem tejże Komisji zapadła decyzja następującej treści: „polecić Komisarzowi Ziemskiemu wszcząć postępowanie w przedmiocie przymusowej likwidacji serwitutów, przysługujących gospodarzom wsi Szarów Pański, powiatu Tureckiego, na majątku Szarów-Pański, tegoż powiatu, wyznaczając jednocześnie stronom termin miesięczny na zawarcie dobrowolnego układu".
Decyzja ta w razie niezadowolenia stron, może być zaskarżoną do Głównego Urzędu Ziemskiego w ciągu dni 14. licząc od dnia następującego po dniu ogłoszenia, za pośrednictwem Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie.


Echo Tureckie 1924 nr 22

OGŁOSZENIE.

JÓZEFA CZERNIK zamieszkała we wsi Szarów, poszukuje męża swego KAZI­MIERZA zaginionego, który w roku 1919 wstąpił do wojska polskiego w Kaliszu, do 29 pułku piechoty, 10 dywizji, 10 bataljonu i do tego czasu żadnej o sobie nie da­je wiadomości. Ktoby cośkolwiek wiedział o zaginionym Kazimierzu Czerniku prosi o wiadomość do urzędu gminy Biernacice pod Uniejowem".


Echo Tureckie 1926 nr 48

Licencja ogierów w powiecie Tureckim.
We wrześniu r. b. odbyła się w powie­cie Tureckim licencja ogierów przez Woje­wódzką Komisją Kwalifikacyjną w następu­jących punktach: w Turku, Uniejowie, Do­brej i we wsi Jeziorsko.
Skład Komisji następujący: przewodniczą­cy inż. Karol Szerląg, kontroler majątków państwowych Województwa Łódzkiego, Ta­deusz Serwatowicz, przedstawiciel C. T. R. sekcji chowu kom. Wiktor Rokicki przedsta­wiciel Centralnego Związku Kółek Rolni­czych i miejscowy powiatowy lekarz weterynaryjny K. Pietrzak.
Doprowadzono z całego powiatu do pun­któw przeglądowych razem 2437 ogierów, w tej liczbie dworskich 83, włościańskich 2344.
Zalicencjonowano dworskich do I kategorji 1., do II-giej—21, do III.—14; włoś­ciańskich do 1 kat.—do II.—16, do III.—163, odrzucono dworskich 57, włościańskich 2165. Pod względem jakości i dobroci materjału hodowlanego męskiego wyróżniają się w tutejszym powiecie następujące gmi­ny: Niemysłów, Wichertów i Piekary. Za­sługują na uwagę ogiery p. I. Karłowskiego z Cielc, p. Temlera z Wilczkowa (pierwsza kategorja), Gorczyckiego z Woli Miłkowskiej, p. Dzierzbickiego z Biernacic i p. Bo­saka z maj. Czepów, w ogierów włościań­skich wyróżniono ogiery p. Józefa Drozda ze wsi Zygmuntówek gm. Malanów, p. Władysława Miłosza z Łęgu Piekarskiego gm. Piekary, p. Józefa Mani ze wsi Szarów gm. Biernacice.
Rasa koni u ziemian przeważa pół krew angielska, typu lekkiego, a u włościan rasa zimnokrwista typu cięższego (pogrubiona). Ponieważ licencja ogierów ma na celu pod­niesienie hodowli koni w kraju, należy łą­czyć klacze tylko z licencjonowanymi ogie­rami stosownie do ustawy z dnia 23 stycz­nia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 17 poz. 113) o nadzorze państwowym nad ogierami i rejestracji klaczy zarodowych, a odrzucony materjał przez Komisję Przeglądową wałaszyć, jako nienadający się do celów hodow­lanych.
Lek. wet. Pietrzak

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 1

Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Turku obwieszcza, że na dzień 12 kwietnia 1928 roku, wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek, dla:
2) nieruchomość we wsi Szarów Księży, gm. Biernacice, pow. tureckiego, składającej się z osady włośc., zapisanej w tab. pod Nr. 16 i oznaczonej polic. Nr. 14, przestrzeni 23 morgi 240 pręt. ziemi z budyn­kami, należącej do Feliksa i Apolonji vel Antoniny małż. Walisiak.
Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1930 nr 38

Z Biernacic
Dnia 15 sierpnia r.b. o godz. 18-ej pp. w Remizie Strażackiej w Biernacicach od­było się zebranie gromad wiejskich wsi:— Felicjanów, Czekaj, Biernacice, Rudunki, Wojciechów, oraz delegatów wsi: Szarów, Kobylniki i Konopnica w ilości około 200 osób, w sprawie ustalenia miejsca pod bu­dowę szkoły powszechnej w gminie Biernacice. Na zebranie, Zgromadzeni zaprosi­li Inspektora Samorządu gminnego p. Ta­deusza Straszyńskiego, mimo to, sprawy ustalenia miejsca pod budowę mającej po­wstać w gminie placówki nie ustalono, po­nieważ delegaci prosili o rozstrzygnięcie tej kwestji przy większym udziale mieszkańców wsi Kobylniki i Konopnica.
Obecni na zebraniu włościanie, zarzucili pytaniami p. Inspektora na temat gospodar­ki państwowej, prawdziwości wyborów Rady Gminnej i Wójta, oraz wyborów do Sej­mu, na co obszernie odpowiadał im p. In­spektor, wypowiadając się o grasującem warcholstwie i zgubnej pracy partyjników i bu­rzycieli dobra w Państwie, o wielkiej pra­cy Marsz. Piłsudskiego, o korzyściach jakie przynieść nam może współpraca z Rządem pod Jego sztandarem, praca zgodna, harmonijna, niewichrząca zgody w kraju, ale cegiełki zgody układająca w jeden wielki gmach,... gmach trwały,... silny, nie budo­wany na chwiejnych zdaniach swych oby­wateli, ale na ich rozumnych niezłomnych czynach.—
Licznie zebrani włościanie podzielili zda­nie p. Inspektora i wyrazili zrozumienie sprawy, poczem wszystkie wioski zgłosiły chęć zaprenumerowania bezpartyjnego Tygodni­
ka Ilustrowanego "Gospodarz Polski", rzu­cającego wiele światła na życie polityczne Państwa, jego stan gospodarczy i materjalny.—
Zgromadzeni rozeszli się, serdecznie że­gnając przedstawiciela władzy powiatowej p. Inspektora Straszyńskiego i wyrażając na­dzieję, że częściej będzie im służył swym uczestnictwem i radami.—
Stanisław Podczaski.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 57

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
14) Tomaszu Chojnackim, właścicielu działki Nr. 10, obszaru 6 mor­gów z pod Nr. 6 działu II wykazu hip. majątku Szarów Pański Nr. 1, po­wiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 stycznia 1933 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Biernacice dzieli się na gromady:
5. Szarów-Księży, obejmującą: wieś Szarów-Księży, Szarów Pański i folw. Szarów- Pański.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1934 nr 40

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądu Grodzkiego w Turku na podstawie art. 602 kod. post. cyw. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25-go października 1934 r., o godz. 10-tej we wsi Szarów Księży, gminy Biernacice odbędzie, się 1-sza licytacja ruchomości, należących do Józefa Mani składających się z 24 metr. żyta, 90-ciu metrów kartofli, 2-ch macior, prosiąt i jałowizny rogatej, oszacowanych na łączną sumę zł. 816.—
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Komornik KARKOWSKI.

Sygnatura: Km. 870/34.

Z Otchłani Wieków 1936 nr 12

KRONIKA
Nowe nabytki Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
Szarów, pow. turecki. Piękny okaz bransolety bronzowej z okr. rzymskiego z cmentarzyska ciałopalnego, odkrytego w majątku Stanisława i Jadwigi Sojeckich, ofiarowany przez p. W. Krzanowskiego, em. prof. gimn.

Echo Tureckie 1936 nr 50

Oświata pozaszkolna w powiecie tureckim.
W piątek ubiegły (4 b.m.) w sali posie­dzeń Rady Miejskiej w Turku odbyło się pod przewodnictwem p. Borzęckiego, inspektora szkolnego z Kalisza, doroczne po­siedzenie Powiatowej Rady Oświaty Pozaszkolnej z udziałem p. Starosty Nożyńskiego, ks. prałata dra Florczaka, oraz p. p.— por. Donaja Powiatowego Komendanta Z.S., insp. Głębowskiego, prezesa Związku Mło­dej Wsi, Hofmana, instruktora okręgowego Oświaty Pozaszkolnej i sekr. Kristiana pre­zesa powiatowego Zw. Strzeleckiego, prof. Robakiewicza, referenta Oświaty Pozaszkol­nej, p. Sieczki reprezentanta Zw. Nauczyc. Polskiego, oraz dra Skowrońskiego dyrek­tora gimnazjum i delegata Koła T. N. S. W. w Turku.—
Na posiedzeniu omówiono działalność i formy oświaty pozaszkolnej na terenie tu­reckiego powiatu oraz ustalono plan pracy na rok przyszły. W roku 1935/36 oświata pozaszkolna zatoczyła duże kręgi i ogarnę­ła tysiące ludzi. Formami jej, używanymi w terenie, były świetlice, biblioteki ruchome i gminne, uniwersytety niedzielne i lu­dowe, kursy systematycznego kształcenia i samokształcenie.— Świetlic czynnych było sto, z tego 75% po szkołach, trzy uniwersytety niedzielne, jeden ludowy w (Piekarach) pięć kursów systematycznego kształcenia, bibliotek działało w terenie 20, ruchomych 19 i i 1 gminna (w Grzybkach). Najwięk­szymi rezultatami poszczycić się mogą bibljoteki z cyfrą 540 wypożyczających (czytelników ze cztery razy tyle) i liczbą 14 ty­sięcy wypożyczonych książek. Działały w następujących miejscowościach — biblioteki gminne w Grzybkach (obsługująca 6 punk­tów) i Tokarach, ruchome; w Brodni, Czepowie, Cielcach, Goszczanowie, Jeziorsku, Kikach, Klonowie, Kowalach Pańskich i Księ­żych, Lipiczach, Malanowie, Miłaczewie, Niemysłowie, Niewieszu, Piekarach, Przykonie, Słodkowie, Szarowie i Wieleninie. W pra­cach oświatowych w powiecie brało udział w porozumieniu z Radą Oświaty Pozaszkolnej pozostając, 178 osób (z tego 80% nauczycielstwo) w tym 40 z inteligencji m. Tur­ka. Fundusze na biblioteki i uniwersytet Rada czerpała z 3 dotacji Pana Premiera 800 zł. na uniwersytet w Piekarach i po 300 zł. na księgozbiory dla organizacji.
Jeśli idzie o rok 1936/37, Powiatowa Ra­da Oświaty Pozaszkolnej uchwaliła stosować wszystkie możliwe formy z położeniem głównego nacisku na biblioteki i czytelnict­wo. Nadal czynne będą biblioteki gminne w Grzybkach i Tokarach, do których przy­będą wykupione księgozbiory w Dobrej (po Tow. im. Mickiewicza) i Skęczniewie. Bibliotek ruchomych działać będzie 20-ca w punktach: Czepów, Felicjanów, Kiki, Konopnica, Kowale Pańskie i Księże, Lipicze, Lubola, Malanów, Miłaczew, Niewiesz, Przy­kona (dostosowana do potrzeb uniwersyte­tu ludowego), Siedlątków, Skarżyn, Strachanów, Wielenin, Zbylczyce i Żeronice. Uniwersytet ludowy czynny już jest w Przy­konie, świetlice w przeszło 100 punktach, przyczym dużą pomocą są szkoły, lokale Z. S. i Związku Młodej Wsi w powiecie. W r. 1937 urządzony zostanie, dla wzmożenia kultu pieśni i ożywienia świetlic, konkurs śpiewaczy dla zespołów jednogłosowych obwodu kaliskiego oraz konkursy głośnego czytania. Na te bowiem działy pracy spe­cjalny należy położyć nacisk, zwłaszcza na czytelnictwo. - Wieś nasza garnie się do książki (w Grzybkach 112 wypożyczających) i prosi o nią (z 50 wsi prośby o bibliote­ki). Trzeba ją dać wsi. Dużą pomoc mo­gą tu okazać same gminy. Powinny zna­leźć choć 100 zł. rocznie w swych budże­tach na kupno własnych bibliotek gminnych, raz na rok kompletu. Najpierw dla punk­tów oświatowych (wioski, gdzie są szkoły), potem dla wszystkich gromad po nich na­leżących. Tylko w ten sposób zostanie roz­wiązana pozytywnie ta kwestia, głód książ­ki na wsi zostanie choć w części zaspoko­jony. Dla wzmożenia akcji oświatowej Ra­da postanowiła tworzyć Gminne i Rejono­we (przy szkołach) Komisje Oświaty Poza­szkolnej, do których powołani będą ludzie światlejsi, ci, którym poziom kultury wsi le­ży na sercu.
Na zakończenie p. Starosta wyraził gorą­ce podziękowanie wszystkim pracującym na tym polu w powiecie, szczególnie nauczy­cielstwu, które mimo złe warunki kroczy w pierwszym szeregu działaczy oświatowych, poczym zebrani postanowili wszelką drogą zaapelować do ogółu o poparcie akcji oś­wiaty pozaszkolnej, która jest apolityczną (gdziekolwiek się odbywa)—i najważniejszą w tej chwili dla nas i kraju naszego.


Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01

Echo Tureckie 1939 nr 22

Na Dozbrojenie Lotnictwa złożyli.
Gminna Kasa P.O. w Niewieszu 3 obli­gacje PN na 300 zł. z kuponami.
Smigielski Józef z Lipnicy 5 zł.
Walczak Feliks z Lipnicy 5 zł.
Jabłoński Bronisław weksel na 100 rubli.
Płeszaj Walenty z Dominikowic 5 zł.
Gromada Bronów 58.50 zł.
Świderski Bronisław z Bronowa 1/2 ru­bla srebn. 1/2 marki sreb. marki sreb.
Piotrowski Wincenty z Bronowa 1 koro­nę srebn.
Śmigielski Stefan z Lipnicy 5 zł.
Szkoła Karnice 5,90 zł.
Pełczyński Stanisław z Niewiesza 14 monet sreb. po 20 kop. 9 monet sreb. po 15 kop. 7 monet sreb. po 10 kop. 12 monet sreb. po 1 krajca.
Bodlak Wincenty z Konopnicy 1,50 zł.
Galach Antoni z Niewiesza 1 rubel sreb.
Dwornicki Andrzej z Wojciechowa 1 1/2 rubla sreb. i 11 monet sreb. po 20 kop.
Pańczyk Józef z Wojciechowa 1 monetę sreb. 10 kop. i monetę sreb. 15 kop. 2 monety reb. po 1/2 rubla i 1 sreb. markę
Pańczyk Czesław z Wojciechowa 2 1/2 rubla sreb. i 2 monety sreb. po 10 kop.
Zych Józef z Szarowa 5 zł.
Nikołaj Adolf z Leśna 2 zł.
Dąbrowski Wacław z Wilczkowa 5 zł.
Szwandt Florentyna z Pauliny 5 zł.
Hałupnik Józef z Dominikowic 5 zł.
Zagłoba Józef z Dominikowic 2 zł.
Szymański Józef z Dominikowic 2 zł.
Tomczyk Andrzej z Polesia 2 zł.
Andrzejczak Walenty z Polesia 1 zł.
Łukasik Władysław z Lipnicy 2 zł.
Gromada Biernacice 24 zł.
Wojtasik Edward Ułany 4 zł. i kupkę torfu wart. 8 zł.
Paprocki Stefan z Niewiesza 2 zł.
Król Kazimierz Kmdt. Z.S. Pododdz. Ewelinów zebrane przez niego ofiary 4.60 zł.
Skoweranda Andrzej i inni z Borzewiska 6 zł.
Jarszkiewicz Stefan z Borzewiska 2 zł.
Szkopik Antoni z Sempułek 2 zł.
Jaszczur Anna z Niewiesza 10 zł.

Szafarz Wojciech z Lipnicy 5 zł.

Światowit 1939-45 tom 18

STEFAN NOSEK
NOWE MATERIAŁY DO POZNANIA KULTURY WENEDZKIEJ
(NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR LA CONNAISSANCE DE LA CULTURE DITE VENÈDE, EN POLOGNE)
W pracy niniejszej podaję opis niepublikowanych dotąd a na poznanie zasługujących zabytków, pochodzących z kilku stanowisk kultury wenedzkiej z okresów późnolateńskiego i wpływów kultury rzymskiej, odkrytych w ostatnich latach przed wybuchem wojny i znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Praca napisana została przed wojną w r. 1939 i złożona w redakcji „Światowita”. Niestety w czasie oblężenia Warszawy we wrześniu tegoż roku rękopis wraz z rycinami spłonął w drukarni, wobec czego trzeba było napisać ją na nowo. Do materiałów przedwojennych dodano jeszcze wiadomość o znalezisku z okresu wpływów rzymskich odkrytym w czasie okupacji na terenie Krakowa. Wszystkie rysunki piórkiem publikowane w niniejszej pracy wykonał prof. Stan. Jakubowski w pracowni naukowej Muzeum Archeologicznego Pol. Ak. Um. w Krakowie.

7. Brązowa bransoleta z okresu wpływów rzymskich znaleziona w Szarowie w pow. tureckim.
W r. 1936 złożył w Muzeum Archeol. Pol. Ak. Um. 59 p. Antoni Krzanowski brązową bransoletę, znalezioną wedle jego informacji przed kilku laty na terenie wsi Szarów w pow. tureckim. Niestety, żadnych bliższych szczegółów, dotyczących tego znaleziska, podać nie umiał.

Bransoleta (Ryc. 50) należy do typu bransolet z główkami wężowymi. Wykonana z płasko wypukłej taśmy brązowej o najw. szer. 0,5 cm posiada zakończenia w kształcie półkolistych płytek osadzonych na krótkich szyjkach w postaci owalnego wałka. Okaz dość znacznie zużyty, przez przygodnych znalazców oczyszczany, wskutek czego usunięto z niego patynę, której resztki gdzieniegdzie tylko zauważyć się dają. Z powodu silnego starcia okazu w niektórych tylko częściach widoczne są słabe ślady zdobienia małymi wybijanymi punkcikami. Punkciki takie znajdowały się w trzech równoległych rzędach na szyjkach oraz w podwójnych liniach wzdłuż obu boków bransolety.
Bransolety z główkami wężowymi są typem pospolitym w Polsce północno-zachodniej 60, bardzo często wykonywane także ze srebra.
Najczęściej spotykane tam okazy zaopatrzone są w wypukłe żeberko środkowe a końce ich zachodzą zwykle na siebie. Bransoleta z Szarowa żeberka takiego nie posiada i końce jej są rozwarte. Prawdopodobnie jednak niegdyś zachodziły one na siebie, stan zaś obecny został spowodowany rozciągnięciem przez przygodnych znalazców. Bransolety z główkami wężowymi pojawiają się w drugiej połowie starszego okresu wpływów rzymskich (II-gi w. po Chr.) 61 a młodsze ich stadia rozwojowe należą już do młodszego okresu wpływów rzymskich. Bransoleta z Szarowa należy do typu starszego, datować więc ją możemy na II-gie stulecie po Chr. Znaczenie omawianego tu znaleziska podnosi fakt, że należy ono do nielicznych okazów tego typu, wysuniętych tak daleko na południe.

Zakończenie
Najważniejsze wyniki opracowania opublikowanych w niniejszej pracy zabytków kultury wenedzkiej przedstawiają się następująco:
1. Stwierdzenie na jeszcze jednym nowym przykładzie silnych wpływów celtyckich na kulturę ziem polskich w ostatnich dwóch wiekach przed Chr. (Baszków, pow. sieradzki).
2. Stwierdzenie przeżywania się cech charakterystycznych dla kultury łużyckiej i pomorskiej w kulturze wenedzkiej późnego okresu lateńskiego (Baszków) i okresu wpływów rzymskich (Szadek, pow. sieradzki) oraz istnienia ścisłej łączności, powiązań i przejść między kulturą pomorską a kulturą wenedzką z późnego okresu lateńskiego a zatem nieprzerwanej ciągłości osadnictwa (Kawczyce, pow. stopnicki).
3. Stwierdzenie nowych, dotąd nieznanych, typów ceramiki i innych zabytków, zarówno z okresu późnolateńskiego (Gniazdowice, pow. miechowski) jak i z okresu wpływów rzymskich (Kawczyce, Kraków-Płaszów).
4. Zwiększenie liczby znanych dotąd z obszaru Polski importów rzymskich a tym samym potwierdzenie istnienia ożywionych stosunków między imperium rzymskim a ziemiami Wenedów (Pełczyska, pow. pińczowski).
5. Stwierdzenie istnienia budowli z podłogą kamienną, pochodzącej z późnego okresu lateńskiego, być może o charakterze kultowym (Kawczyce).
6. Stwierdzenie nowego stanowiska z wczesnego okresu wpływów rzymskich na południe od Wisły i Puszczy Niepołomickiej (Targowisko, pow. bocheński).
7. Stwierdzenie nowego stanowiska z bransoletą z główkami wężowymi, należącego do nielicznych dotąd stanowisk, wysuniętych tak daleko na południe od zwartego zasięgu tego typu bransolet.

59 „Rocznik Pol. Ak. Um.” 1936/37, str. 48.

60 Por. Kostrzewski J., Wielkopolska w czasach przedhistorycznych, wyd. II, str. 198 oraz przyp. 685 na str. 296. — Tenże, Od mezolitu do okresu wędrówek ludów, str. 329. Por. także, Blume, Die germ. Stämme, t. I, str. 46 i n., t. II, str. 63 i n.

61 Por. Kostrzewski, Od mezolitu, str. 329. 62 „Rocznik Pol. Ak. Um.” 1935/36, str. 51.


Dziennik Łódzki 1973 nr 119

20 tys. zł. strat spowodował pożar w miejscowości Szarów pow. Poddębice. W gospodarstwie Zygmunta R. spłonęły budynek mieszkalny kryty słomą i obora murowana kryta słomą.


2 komentarze:

  1. jestem mieszkanką tej wsi, natknęłam się na wpis podczas poszukiwań informacji o swojej małej miejscowości. miło czytać takie informacje!
    na pewno przejrzę też inne wpisy.
    serdecznie pozdrawiam i życzę sukcesów wprowadzeniu bloga! :)

    ps. podlinkuję gdzie się da, bardzo ciekawy blog! :>

    OdpowiedzUsuń