-->

wtorek, 14 maja 2013

Stefanów

Zajączkowski:
Szczepanów (Stefanów)-N lub Z- Łęczyckie
1) 1176 trans. z 1262 r. w kop. XV i XVII w., Mitk. 1 fals., por. Mitk. s. 3-14, 301 nr 1 i 313-315 nr 1: Szczepanow (kop. XV w.), Sczepanow (kop. XVII w.) - Kazimierz Sprawiedliwy nadaje kl. sulejowskiemu S. i 4 inne osady, sicut comes Rescelaus tenuit. 2) 1218 kop. XVII w., Mitk. 4: Sczepanow - curtes. W bulli protekcyjnej Honoriusza III dla kl. sulejowskiego wym. curtes... de S. 3) 1242 kop. XV-XVI w., KDP I, 31 fals., por. Mitk. s. 16-24 i 308 nr 38: Stephanoe - villa. W potwierdzeniu posiadłości i przywilejów zakonników sulejowskich przez Konrada mazowieckiego wym. S. 4) 1308 trans. z 1336 r., KDM 546: Sczekanow (KDM), Sczepanow (Mitk. s. 172 na podstawie fotografii) - villa in ducatu Lancicie. W dok. Władysława Łokietka, dotyczącym wznowienia przywilejów na prawo średzkie dla wsi kl. sulejowskiego wym. S.
Uwagi: Mitk. (s. 172-173 i 314 przyp. 4-10 oraz mapa 2) zaznacza, że ścisła lokalizacja S. jest niemożliwa z powodu występowania kilku os. tej nazwy w okolicy Bałdrzychowa, gdzie autor ten szuka miejscowości należących przedtem do komesa Radosława; z tych też względów Mitk. skłonny jest widzieć S. w dzisiejszej wsi Stefanów w par. Małyń, gm. Krokocice, pow. sieradzki (SG XI, 316), która nie występuje jednak ani u Ł., ani u P. Przeciw temu przemawia jednak wzm. dok. z 1308 r. (1336 r.) o położeniu S. w księstwie łęczyckim. Miejscowości o nazwie Szczepanów względnie Stefanów jest wiele w pow. łódzkim, brzezińskim i kolskim (SG XI, 316, 842), a więc na obszarze dawnego woj. łęczyckiego, żadnej z nich jednak nie odnajdujemy ani u Ł., ani u P. Ze wszystkich tych miejscowości z S. dok. XII-XIV w. można najprędzej jeszcze utożsamić Stefanów leżący na południowy wschód od Domaniewa, na terenie par. domaniewskiej (SG XI, 316), niedaleko innych wsi klucza Radosława: Puczniewa, Mianowa, Kępy oraz Piotrowa, nie występujący jednak w XVI w., co utrudnia jego zidentyfikowanie. Wobec tego sprawa umiejscowienia S. pozostaje nie rozstrzygnięta i Koz. (II, 168) słusznie określa S. jako os. nieznaną w okolicach Bałdrzychowa. Co do formy nazwy, to Mitk. (s. 172) uważa, że pierwotna była postać Stefanów, Por. nadto uwagi ad Piotrów w Łęczyckiem.  

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Stefanów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 21, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Stefanów, kol., pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Małyń, odl. 33 w. od Sieradza, ma 12 dm., 136 mk. W 1827 r. 8 dm., 21 mk. 

Spis 1925:
Stefanów, wś, pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 24. Ludność ogółem: 170. Mężczyzn 89, kobiet 81. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 170. Podało narodowość: polską 170.

Wikipedia:
Stefanów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. Większość tego najmniejszego sołectwa w gminie Zadzim pokrywają lasy . W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1872 nr 235

N. D. 6806. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Wojciecha Ostrowskiego b. dzierżawcy dóbr Michałowic z okręgu Rawskiego, tamże zamieszkałego, i Alodii z Tylów Goskiej po Maxymie Goskim pozostałej wdowy, jako matki i głównej opiekunki nieletniej Stanisławy Goskiej w folwarku Andrzejowie okręgu Konińskim zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Wincentego Jaruzelskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mających wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu z d. 21 Czerwca (3 Lipca) 1872 r., przeciwko Temiże z Wierzbickich Ostrowskiej jako matce i głównej opiekunce nieletnich dzieci Andrzeja Kazimierza i Mirona z Andrzejem Ostrowskim spłodzonych Ignacemu Stępczyńskiemu właścicielowi dóbr Lichawy z okręgu Szadkowskiego jako przydanemu opiekunowi rzeczonych nieletnich oraz Leopoldowi Wierzbickiemu leśniczemu lasów Rządowych leśnictwa Turek zgodnie zapadłym i prawnie w dniu 6 (18) Lipca 1872 r. doręczonym nakazany został dział majątku spadkowego ruchomego i nieruchomego z dóbr Bąków po Andrzeju Ostrowskim pozostałych składającego się naznaczający jednocześnie opinią biegłych czy majątek ten da się dogodnie w naturze podzielić lub nie a wrazie niemożności takowego w naturze sprzedaż przez publiczną licytację nakazano. Zaś do sporządzenia samych działów Rejenta Łopuskiego, a do kierowania całą czynnością działową i odbycia samej sprzedaży, oraz zamianowania biegłych, członka z grona Trybunału i Asesora Witwickiego delegowano.
Na podstawie więc takiego wyroku delegowany Asesor przedewszystkiem zamianował na biegłych Władysława Grzeszowskiego Zenona Biskupskiego i Witolda Getler do udzielenia opinji na gruncie dóbr Bąki, czy dobra te majątek niegdy Andrzeja Ostrowskiego stanowiące, dadzą się dogodnie w naturze podzielić lub nie. Otóż po wykonaniu przysięgi przez mianowanych biegłych ciż udali się do dóbr Bąków, uznali że takowe dogodnie w naturze podzielone być nie mogą, przeto protokółem swym z dnia 15 (27) Sierpnia 1872 r. na gruncie dóbr sporządzonym, opisawszy szczegółowo całe dobra Bąki, poddali je sprzedaży publicznej, od wynalezionej przez nich rzeczywistej wartości. Następnie protokół ten wyrokiem Trybunału Kaliskiego z d. 5 (17) Października 1872 r. zapadłym i prawnie doręczonym, zatwierdzony został.
Sprzedaż odbywać się będzie przed delegowanym Asesorem Trybunału Witwickim na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w Wydziale I-szym poniżej opisanych i wymienionych
Dóbr ziemskich Bąków
składających się z dóbr Bąków i folwarku Stefanów z wszelkiemi przyległościami, zabudowaniami; dworskiemi gruntami łąkami, pastwiskami lasem i zagajnikami, brzezowym i sosnowym w ogóle z tem wszystkiem, co całość dóbr tych stanowi, z wyłączeniem jedynie gruntów i zabudowań w moc Najwyższego Ukazu na własność włościan przeszłych, zresztą bez żadnego wyłączenia, w tem ograniczeniu jak się znajdują.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Lichawą na południe z dobrami Zaborowem, a na północ i zachód z dobrami Kloniszewem, odległe są od miast najbliższych a mianowicie: Osady Szadku wiorst 8, Lutomierska 16, miasta powiatowego Łasku 22, i miasta powiatowego Sieradza 32, należą do gminy Krokockiej, położone w okręgu Szadkowskim, powiecie Sieradzkim, gubernji Kaliszskiej. Całe dobra Bąki mają rozległości w gruntach należących do klasy I-ej II III i IV to jest pod borem, budynkami, łąkach, rowach, wygonach, miedzach i ornych mórg 610, na których wysiew jest szczegółowo wymieniony w protokóle biegłych, Zabudowania zaś dworskie znajdują się potrzebom gospodarskim odpowiednie.
Tak opisanych dóbr właścicielami są Sukcesorowie Andrzeja Ostrowskiego który takowe kontraktem urzędowym a d. 5 (17) Czerwca 1872 r. przed Łopuskim Rejentem w Kaliszu sporządzonym, wydzierżawili w dwunastoletnią dzierżawę Teofilowi Dreckiemu.
Podatki z tego wszystkiego opłacają się rok rocznie do kasy powiatowej w Sieradzu. Obszerniejsze i szczegółowe opisanie dóbr Bąków zawiera w sobie protokół biegłych z d. 15 (27) Sierpnia r. b. na gruncie sporządzony a u popierającego sprzedaż Patrona Jaruzelskiego znajdują się u którego również zbiór objaśnień i warunki licytacyjne, jako też i u Pisarza Trybunału Wydziału I-go przejrzane być mogą.
Po odbyciu w dnu 24 Października (5 Listopada) 1872 r. publikacji zbioru objaśnień i warunków licytacyjnych dóbr Bąki na audjencji Trybunału termin do przygotowawczego przysądzenia przed delegowanym na audjencji publicznej Trybunału na dzień 5 (17) Grudnia 1872 r. godzinę 3 z południa oznaczony został. Vadium do licytacji potrzeba złożyć rs. 3500 w gotowiźnie, a licytacja rozpocznie się od summy rs. 15033 k. 40 jako szacunku taksą wynalezionego.
Kalisz d. 24 Paźdz (5 List.) 1872 r.
Wincenty Jaruzelski Patron.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 21

Sąd pokoju w Zadzimiu, pow. Sieradzkiego, na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje mieszkanki m. Łodzi Marjanny Kancerskiej, ostatnio zamieszkałej we wsi Stefanów, gm. Krókocice, u rezerwistki Bronisławy Stasiak a oskarżonej o kradzież.
Rysopis nieznany.
Osoby wiedzące cośkolwiek o miejscu pobytu Kancerskiej, winny natychmiast powiadomić miejscową władzę policyjną i donieść o tem sądowi pokoju w Zadzimiu, do akt Nr K 33/18.

Ziemia Sieradzka 1920 lipiec

Z Krokocic.
Wieczorem dnia 9 lipca r. b. miejscowości: Krokocice, Wolę-Krokocką, Brondy, Lodzia, Łobudzice, Lichawę, Stefanów i Sikory — w gminie Krokocice nawiedziła straszna nawałnica. Padał ulewny deszcz i grad wielkości gołębiego jajka, a przytem szalał olbrzymi wicher, grzmot i błyskawica, wszystko to trwało 15—20 minut i poczyniło okropne spustoszenia w ogrodach i w polu. W wielu domach grad powybijał szyby w oknach, a dach papowy na kancelarji gminnej został podziurawiony od gradu jakby był poprzestrzelany. Starzy ludzie w wieku powyżej 70 lat mówią, że podobnej klęski w pobliskiej okolicy nie pamiętają. Józef Pustelnik.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 49

Ogłoszenie,
Okręgowy Urząd Ziemski podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosku włościan wsi Stefanów z dnia 9 czerwca 1925 r., w przedmiocie scalenia gruntów wsi Stefanów w gminie Krokocice, powiecie sieradzkim położonej, Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 14 września 1925 r (sprawa Nr. 84/25) postanowiła: 1) wniosek włościan wsi Stefanów z dn. 9. VI. 1925 r., wyrażony w formie podania, w przedmiocie scalenia ich gruntów — zatwierdzić, 2) ustalić obszar scalenia w granicach a) gruntów ukazowych i zaserwitutowych wsi Stefanów o powierzchni około 140 ha, b) gruntów ukazowych i zaserwitutowych wsi Bąki około 11 ha.
Piotrków, dnia 19 listopada 1925 r.
Prezes: J. Chamiec.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 38a


Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 2 marca 1927 r.
7751 „Józef Jarzębiak" — sklep kolonjalny w Stefanowie, gm. Krokocice, pow. sieradzkiego. Właśc. Józef Jarzębiak, zam. w Stefa­nowie.
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1930 sierpień
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1930 październik
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
12. Stefanów-Bąki, obejmującą: folwark Bąki, wieś Nowy-Świat, wieś Stefanów-Bąk.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
9) w § 1. p. IX. w gromadzie Stefanów-Bąki, oznaczonej liczbą 12, zamiast „wieś Stefanów-Bąk" winno być „wieś Stefanów-Bąki".
Wojewoda

(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Dziennik Łódzki 1971 nr 95


5-letni chłopiec, bawiąc się zapałkami, zaprószył ogień i spowodował spalenie się sterty słomy w Stefanowie, pow. Poddębice.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza