-->

wtorek, 14 maja 2013

Suliszewice

Zajączkowski:
Suliszewice -pow. kaliski
1) 1400 T. Sir. II f. 193: Suliszewicze - Grzimislaus de S.
2) XVI w. Ł. II, 65: Schulyschevycze - villa, par. Staw, arch. kaliski. 3) 1496 P. 171: Szulischewycze - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 180: Sulischevice - jw. 1553-1576 P. 218: Suliszowicze - jw. 4) XIX w. SG XI, 573: Suliszewice - wś, folw. i kol. nad rz. Cienią, par. i gm. Staw, pow. kaliski.
Uwagi: Z S. identyfikują Warężak (12) i Łaszcz. (19), za którymi idzie A. Wędzki (Rozwój osadnictwa i podziały terytorialne ziemi lądzkiej do końca XIV wieku, Slavia Antiqua, t. XIII, 1966, 76 przyp. 397) miejscowość Sulostouo super fluvium Tena (Łaszcz. 15) wym. w bulli z 1136 r. Identyfikacja nie wykluczona, por. S. Zajączkowski (Studia nad osadnictwem dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej w XII-XIV w., Studia z Dziejów Osadnictwa, t. IV, 1966, 9). Koz. (II, 154) nie odnosi do S. zapisu z 1136 r., Sułostowo określa jako os. nieznaną nad Cienią w Kaliskiem.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Szulszewice, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 22 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Suliszewice, parafia staw, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: (Kazimierz) Biernacki, woyski (mniejszy ostrzeszowski).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Suliszewice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Staw, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 143, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Suliszewice,  w XVI w. Schulyschewycze, wś, fol. i kol. nad rzeką Cienią, pow. kaliski, gm. i par. Staw, odl. od Kalisza w. 23; kol. ma 13 dm., 112 mk.; fol. 2 dm., 39 mk.; wś 12 dm., 111 mk. W 1827 r. 17 dm., 143 mk. Do 1877 r. jedną całość z S. stanowił fol. Jarki, przyłączony następnie do dóbr Kołdów. Częścią S. był też fol. Mikołajewszczyzna. W 1881 r. fol. S. rozl. mr. 520: gr. or. i ogr. mr. 417, łąk mr. 38, past. mr. 44, nieuż. mr. 21; bud. mur. 7, drewn. 12; płodozm. 5 i 10-polowy, pokłady torfu. Wś S. os. 16, mr. 166. W 1868 r. fol. S. Mikołajewszczyzna rozl. mr. 120: gr. or. i ogr. mr. 115, łąk mr. 3, nieuż. mr. 2. Wś Suliszewice os. 31, mr. 172. Na początku XVI w. łany km. dają plebanowi w Stawie po mierze żyta i owsa z łanu (Łaski. L. B., II, 65). Według reg. pob. pow. sieradzkiego wś Suliszewice, w par. Staw, miała w 1553 r. 10 łan., w 1576 r. 11 łan. (Pawiń., Wielkp., II, 218). W 1734 r. S. zostały zniszczone przez stronników Augusta III.

Spis 1925:
Suliszewice, wś i kol., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 21, kol. 22. Ludność ogółem: wś 157, kol. 152. Mężczyzn wś 77, kol. 75, kobiet wś 80, kol. 77. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 157, kol. 152. Podało narodowość: polską wś 157, kol. 152. 

Spis 1925:
Suliszewice-Mikołajewszczyzna, kol., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 42. Mężczyzn 21, kobiet 21. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 42. Podało narodowość: polską 42. 

Spis 1925:
Suliszewice Nowe, kol., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 161. Mężczyzn 88, kobiet 73. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 161. Podało narodowość: polską 161.

Wikipedia:
Suliszewice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. Pierwsza wzmianka prawdopodobnie z 1136 r. Na przełomie XVIII/XIX w. należała do Biernackich h. Poraj. Jej właścicielem był również generał Józef Biernacki.

1992 r.

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1810 r.

OBWIESZCZENIE. PISARZ
Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Depart. Kaliskiego. Ninieyszym podaie do publiczney wiadomości: Iż Dobra Szulszewice, Szkalmierz , Jarki w Powiecie Wartskim, Kołdów w Powiecie Kaliskim Gminie Stawskiey Departamencie Kaliskim leżące, Wieś zaś Szulszewice na Wschód z Wsią Kołdowem na zachod z Miastem Stawem, na Południe z Wsią Kamienną a na Pułnoc ze Szkalmierzem i Jarkami granicząca gruntu ornego tak Włościańskiego iako i folwarcznego Włok Chełmińskich Trzydzieści dwie, Łąk polowych i nad Rzeczką leżących Włokę iednę Morgow Sześć, Pułrolników Dwunastu załogę pańską maiących Dni sześć ręcznie w Tydzień Tłuk cztery w Żniwa odbywających, Komorników, Kuźnią, Karczmę z Staynią Młyn Czynszowy Pięćset Złotych Polskich na rok Dworowi płacący, dwa Stawy rybne w sobie obeimuiąca, którey część do Sukussorow niegdy Urodzonego Alexandra Mikołaiewskego dziedzicznie należy, podatków zaś z tey Wsi Ofriary Czterysta dwadzieśćia i ieden Złotych Dwanaście Groszy, dwa denarów polskich, podymnego dawnego Stoczterdzieści siedm Złotych polskich, podwyższonego zaś Siedmdziesiąt i trzy Złotych piętnaści Groszy polskich na rok płacąca. Druga Wieś Szkalmierz na wschod z Sędzimierowicami i Golikowem, na południe z Kołdowem i Szulszewicami na pułnoc ztemiż Sędzimirowicami i małemi Mroczkami a na zachód z Szulszewicami i Miastem Stawem w granicach stykająca się, gruntu Dworskiego i Wieyskiego wedle przemiaru Włok Chełmińskich Dwadzieścia i dwie Łąk Polowych i nad Stróżką leżących Włok trzy bez boru nieco tylko chróstu brzozowego maiąca z Folwarkiem Karczmą Czterema Pułrólnikami, załogi Pańskie maiącemi, dni sześć ręcznych w Tydzień Każdy i Tłuki cztery w Żniwa odrabiaiącemi, iednym Zagrodnikiem trzy dni ręczno co tydzień odbywającym, Komornikami, Czterema Czynszownikami z których dwóch po Siedmdziesiąt i dwa Złotych polskich, drugich zaś dwóch po trzydzieści sześć Złotych polskich na rok płacących w sobie mieszcząca, podatku Offiary Dwieście dwadzieścia ośm Złotych polskich dawnego, podymnego Ośmdziesiąt i cztery Złotych polskich, a podwyższonego czterdzieści dwa Złotych polskich do Skarbu, a Proboszczowi Stawkiemu Sto Złotych polskich na rok daiąca. Daley Wieś i Folwark Jarki na wshod z Woleniem na południe z Kołdowem i Szulszewicami, na pułnoc z wielkiemi i małemi Sędzimirowicami na Zachod z temiż Szulszewicami i Miastem Stawem granicząca, Gruntu ornego Chełmińskich włok dziewięć Łąk zaś włuk dwie bez boru z Karczmą Wygodą, Młynym okupnym Pięćset Złotych polskich czynszu do Roku Dworowi płacącym Podatku krajowego Dwieście trzynaście Złotych Dwadzieścia sześć Groszy ośm Denarów polskich corocznie daiąca, które to trzy Nieruchomości wyżey przytoczone w Sekwestracyi Wielmożney Jozefy z Zielonackich Biernackiey zostaią, i Urodzony Swieykowskich Sekwestratorem ustanowiony. Niemniey Wieś Kołdow z Folwarkiem w Possessyi Ur. Jana Koszutskiego końcem wytrzymania swoich pretensyi zostaiąca i Wyrokiem Prześwietnego Trybunału Jemuż oddana, na wschód z Wsiami Wolenie i Woycicami, napołudnie z Szulszewicami, na Zachód z Jarkami, na pułnoc z Szkalmierzą i Golikowem się stykaiąca, gruntu ornego Dworskiego i Wieyskiego Włok Chełmińskich sześć, Łąk polowych i rzecznych włókę iednę i Morgów sześć Olszyny dwie Morgi, Karczmę, sześciu Zagrodników, z załogą dworską po dni trzy ręcznie lub Bydłem na Tydzień do Dwora odbywaiących, w sobie zawierająca, podatku zaś rocznego Offiary Sto trzydzieści siedm Złotych ieden Grosz trzy denary polskich podymnego przez włościan opłacanego daiąca. - W tych zaś całych Dobrach to iest w Szulszewicach owiec Sztuk czterysta trzydzieści i pięć w Jarkach Koni cztery źrebiąt dwoie, Wołów ośm, Krów dwie, Jałowic cztery, Inwentarza gruntowego znayduie się i oneż od Miast Kalisza dwie i puł, Błaszków puł, Stawu ćwierć Mili, od Kempna siedm a od Ostrowa Niemieckiego mil pięć odległe, roczney intraty teraz Dwadzieścia tysięcy Złotych Polskich, a przedtym trzydzieści tysięcy Złotych polskich czyniąc Urodzonego Józefa Bieleckiego Szefa Szwadronu w Miedzyrzyczu Gailicyiskiem Konsystuiącego, którego Patronem do Sprawy był Urodzony Bogusław Nieszkowski. Dziedziczne na żądanie W. W Józefy z Zielonackich i Kaźmierza Małżonków Biernackich w Lututowie w Powiecie Ostrzeszowskim mieszkaiących, którzy sobie co do tego przedmiotu Urodzonego Ernesta Bogumiła Faltz w Kaliszu na Ulicy Maryańskiey pod Numerem 71. zamieszkałego za Patrona obrali, pod dniami dwudziestym siódmym, dwudziestym ośmym, dwudziestym dziewiątym, i trzydziestym Października roku bieżącego przez Urodzonego Ignacego Grąbczewskiego Burgrabiego Trybunalskiego w Summie Sto ośm tysięcy Złotych polskich i z prowizyami Wyrokami dwoistemi tuteyszego Trybunału pomiędzy temiż W. W. Biernackiemi i Urodzonym Bieleckim pod dniem dwudziestym trzecim Sierpnia roku 1808. zapadłemi przysądzonemi na rzecz ich zaaresztowanemi i zatradowanemi, a kopie tego zaaresztowania Szl. Marcinowi Nowackiemu Burmistrzowi w Stawie, stronie oskarzoney, Ur Koszutskiemu Woytowi Gminy Stawkiey, Grzegorzowi Michałkowi dotychczasowemu Woytowi Suliszewskiemu, i Ur. Chrzanowskiemu Pisarzowie Sądu Pokoju Powiatu Wartskiego zostawionemi, niemniey taż tradycya w Księdze zareiestrowań nieruchomości Metrykanta Hypotek Departamentu Kaliskiego pod dniem Dwudziestym trzecim Miesiąca Listopada roku bieżącego, W Księdze zarejestrowań Kancellaryi Trybunalskiey pod dniem dzizieyszym umieszczonemi zostały przez publiczną Licytacyą więcey daiącemu za gotowe pieniądze w grubey monecie na Audyencyi Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Departamentu Kaliskiego Drugiego Wydziału sprzedanemi i przysądzonemi będą, i pierwszy termin publikacyi waranków tey licytacyi w dniu Dwudziestym Dziewiątym Stycznia roku przyszłego Tysiąc Ośmset iedenastego na Sali Audyencyonalney tegoż Trybunału i od czternastu do czternastu dni po trzy razy stosownie do Artykułu 702. Kodexu postępowania Sądowego odbywać się będzie, a potym termina Licytacyi i mającego nastąpić przysądzenia wedleArtykułu 703. tegoż Kodexu przez oddzielne Obwieszczenia obznaymionemi Publiczności zostaną. Wyciąg ninieyszy zawieszonym został na Sali Audyencyonalney Trybunału Drugiego Wydziału, dnia dzisieyszego Podobny Urodzonemu Faltzowi Patronowi Traduiących do umieszczenia go w Dzienniku Departamentowym i poprzylepiania go w miescach Prawem oznaczonych wydanym został. Dan w Kaliszu dnia trzeciego Grudnia Roku Tysiącznego Ośmset dziesiątego. (L. S.) (podp.) Leszczyński.

Gazeta Warszawska 1828 nr 118

Dobra Szuliszewice z folwarkiem Jarki, Pustkowiem Krety i częścią Szuliszewic Mikołayszczyzna zwanemi, położone w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim, z wszelkiemi przynależytościami i przyległościami wypuszczone zostaną w trzechletnią dzierżawę poczynaiąc od S. Jana 1828 do tego czasu 1831 r. Termin licytacyi do wydzierżawienia wspomnionych Dóbr oznaczony został na dzień 3 Czerwca 1828 r. przed W. Franciszkiem Nowosielskim, Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, w mieście Woiewódzkiem Kaliszu i w iego Kancellaryi, rozpoczynaiąc od godziny 11stey zrana. Cena roczney dzierżawy z pomienionych Dóbr wynosi 4250 złotych Polskich.
W Kaliszu dnia 24 Kwietnia 1828 r.
Stanisław Markowski
Komornik Tr: Cyw: Woi: Kaliskiego.


Dziennik Powszechny 1833 nr 147

Po zejściu Maryanny z Mikołaiewskich pierwszego małżeństwa Masłowskiej, a powtórnego Brzeskiey, dnia 4 Stycznia 1833 r. nastąpionem, otworzył się spadek, o którym po raz drugi donosząc, uwiadamia się, iż do przeniesienia tytułu własności dóbr Noski, oraz summy 7,268 złp. z procentem, na dobrach Szuliszewice w dziale IV, pod Nr. 4 hypotekowaney, obojga w Powiecie Wartskim Woiewództwie Kaliskiem położonych, termin półroczny na dzień 31 Sierpnia r. b. w kancellaryi ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przedemną Reientem wyznaczony został. Kalisz dnia 16 Maia 1833 roku. Jgnacy Glówczewski R. K. Z. W. K.

Dziennik Powszechny 1836 nr 229

Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego. Po śmierci: 4. Józefa Gabryela, dwóch imion, Biernackiego, dziedzica dóbr Suliszewic, Kołdowa i części wsi Suliszewic, Mikołajewszczyzna zwanej, wszystkich w Powiecie Wartskim leżących; otworzyły się postępowania spadkowe, i do regulacyi spadków tych termina, a mianowicie: (…) a do czwartego na dzień 5/17 Listopada r. b., w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego wyznaczone zostały; o czem zawiadamiając interesentów. wzywam ich, aby w powyższych terminach z prawami swemi i dowodami takowe usprawiedliwiającemi, pod skutkami prekluzyi, prawem o hypotekach z roku 1818 zagrożonemi, przed podpisanym Pisarzem zgłosili się. Kalisz dnia 14/26 Kwietnia 1836 r. Antoni Korzeniowski.

Gazeta Codzienna 1848 nr 151

Kalisz 27 maja- Kiedy ci umrze sędziwy ojciec lub matka, którzy uczyli cię stawiać pierwsze kroki na śliskiej drodze życia, pod których zasłoną i opieką dojrzałeś do obowiązków społecznych,-spuszczasz głowę na piersi przytłoczone brzemieniem żalu i bez szemrania ulegasz wyrokom Opatrzności; gdy grzebiesz syna lub córkę, co mieli iść wytkniętym przez ciebie torem, co pod twem okiem sposobili się do walki z występkiem, fałszem i własnemi namiętnościami, których już w myśli widziałeś poświęcających się za prawdę, broniących cierpiącej ludzkości i odnoszących nareszcie zwycięztwo,—boleśnie wstrząsasz głową, że nadziei twej pączki szronem śmierci zwarzone, światu wonnym nie błysną kwiatem. Ale gdy idziesz za trumną brata, współobywatela, w sile wieku, w pełni czynnego życia, wśród poświęceń jakie dla dobra ogółu czynił i do jakich się gotował, wydartego nagle i niepowrotnie, o! wtedy zakrwawi ci się serce, oko łzą zajdzie, a przywalone ciężarem piersi, nie dadzą ci nawet wypowiedzieć całej wielkości straty wszystkich zasług zmarłego. Nie nam badać niecofnione Stwórcy wyroki; nie nam słać w niebo zuchwałe pytania, które zmarłego z grobu nie wskrzeszą: nic nam nie wróci Honoryusza Biernackiego, nikt go nie zastąpi, nikt go nie wysłowi, próżnia po nim w rodzinnem kole i w całej okolicy powstała, przykre rodzi wspomnienie jego czynności, jaką rozwijał na każdem stanowisku, na którem go stawiało niezmienne zaufanie współobywateli. Jak się z zaufania tego wywiązał, powiedzcie wy wszyscy, coście go bliżej znali, coście działań jegoświadkami byli; pytajcie zresztą sierot, które w własnym wychowywał domu, dla których był ojcem, choć jednocześnie kilka innych sprawował opiek; pytajcie włościan, którzy z, zapłakanemi oczami szli tłumnie za jego pogrzebem, jakim dla nich był panem, jak ich w chorobie doglądał, jak wychowywał ich dzieci; pytajcie, ilu zwaśnionych pojednał, ilu spierających się pogodził, ilu niewinnych obronił, ilu potrzebujących wsparł, ilu strapionych uspokoił i pocieszył! Mamy wielu piękne głoszących zasady i prawdy, ale Czas teoryj już przeszedł, zebraliśmy ich więcej, niż w ciągu wieku wypotrzebować możemy; dziś chcemy wzbogacić ubogą naszą stronę praktyczną, chcemy czynu, przykładu. Honoryusz był mężem czynu, nie słowa; wszystkich też bez wyjątku żal szczery i szacunek uniósł z sobą do grobu; wszyscy cisnęli się pod jego śmiertelne szczątki, jak za życia wszystkich oczy i serca w każdej ważniejszej ku niemu zwracały się chwili. Wielka to, niepowetowana strata dla pozostałej żony, dla sąsiadów, dla całej okolicy, której był sercem i ramieniem. Jednomyślnością głosów wybrany, pełnił długo obowiązki Radzcy Dyrekcyi Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego, za-krótko niestety! obowiązki Wiceprezesa b. Resursy Kaliskiej. Tak żadnej nie minięto drogi do okazania mu powszechnego zaufania, do oddania publicznego hołdu jego nieposzlakowanej prawości i tej gotowości do obywatelskich posług, dla których o sobie i własnem zapominał mieniu.- Spoczywaj w Bogu czcigodny mężu! oby użyteczne życie twoje dla pozostałych było przykładem, skon twój bolesną nauką; a droga po tobie pamiątka, bodźcem do naśladowania cię w dobrze zrozumianem obywatelskiem poświęceniu się dla drugich! Był synem ś. p. Józefa Biernackiego, b. Jenerała b. wojsk Polskich, umarł w dziedzicznych dobrach Suliszewicach d. 18 maja, pochowany w Błaszkach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 283

(N. D. 6268) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2, Honorjusza Biernackiego właściciela dóbr części Szuliszewic Mikołajewszczyzna zwanej, w Okręgu Wartskim i dóbr Naramic w Okręgu Wieluńskim, wierzyciela 9000 złp. czyli rs 1350 w dziale IV. pod Nr. 18 na dobrach Lututowie w Okręgu Wieluńskim 46,000 złp. czyli rs. 6900, sposobem ostrzeżenia w dziale IV. pod Nr. 13, na dobrach Szuliszewice Okręgu Wertskim 6008 złp. czyli rs. 901 kop. 20 w dziale IV. pod Nr. 7, na dobrach Morawkach część 3 Okręgu Kaliskim hypotekowanych  
(…) otworzył się spadek, do uregulowania więc tych spadków wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, przed podpisanym Rejentem, co do 1 2, 3 i 4, na dzień 22 Czerwca (4 Lipca) 1849 r., co do 5 na dzień 11 (23) Lipca 1849 r. godzinę 10 z rana.
Kalisz dnia 4 (16) Grudnia 1848 roku.
Józef Białobrzeski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1851 nr 195

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W dniu 22 z. m. we wsi Suliszewicach pow. Kaliskim, Wawrzeniec Karbowiak ogrodnik, spadłszy z huśtawki, na miejscu zabił się.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 187

(N. D 4642) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Andrzeja Kiedrzyńskiego* właściciela dwóch summ: (…) i b. rs. 3000, na dobrach Suliszewice, Mikołajewszczyna w dziale IV. pod N. 17 ubezpieczonej, a rozciągającej swe bezpieczeństwo i na dobrach Suliszewice Jarki pod N. 23, oraz na dobrach Kołdów pod N. 14 z Okręgu Wartskiego. (…) otworzyły się spadki do regulacyi których oznacza się termin na d. 21 Lutego (5 Marca) 1856 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 9 (21) Sierp. 1855 r.
Jan Niwiński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 255

(N. D. 5940) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
W dniu 1 m. i r. b. za wsią Szuliszowice ku Kamieńcu, na niwie dworskiej pszenicą świeżą obsianej, przy łączce Płaczka zwanej, w przeganku dla ścieku wody, dostrzeżono zagrzebane dziecię płci męzkiej około 4-ch miesięcy mieć mogące, owinięte w szmatę grubą zgrzebną, widocznie z starej płachty lub worka udartą, główka zaś podobnym tylko cięższym gałganem owinięta, wszystko zanieczyszczone czyli obrudzone, ubrane wreszcie było w koszulkę dziecinną z płótna cienkiego starego białego, z przodu nie z szytej, jak dla dzieci bezwładnych zwykło się używać z slaruzką w miejsce kołnierzyka, tasiemką białą nawleczonej pod szyjką zawiązanej, powijaczem siatkowym blado-niebieskim z białem przerabianym włóczkowym w pół przez brzuszek przepasane, na głowie w czypeczku zwierzchniem tiulowym ze slaruską takąż wstążeczkę różowę przyozdobionym, pod bródką związanem, pod spodem drugi czepeczek żagnotowy gładki bez ogarnirowania i zawiązania. Dziecię to jak się okazało było świeżo na tym miejscu zagrzebane, z obdukcyi zaś i sekcyi osiągnięte przekonanie że z odurzenia żyć przestało, że wreście niewiadomo czyje by było kto mógł się przyczynić do jego śmierci, i ktoby go na tym miejscu zagrzebał. Wzywa zatem wszelkie Władze nad porządkiem i bezpieczeństwem czuwające, ażeby w skutku opisanego ubrania zarządziły ścisłe śledztwo matki lub rodziców tego dziecięcia dla pociągnięcia winnych do prawnej odpowiedzialności za przyczynienie się do śmierci onego i skryte pochowanie na miejscu nie właściwym, co przecież przez brak dziecięcia łatwo matkę lub rodziców wyśledzenie przewidywać się daje.
Warta d. 5 (17) Października 1856 r.
Assessor Trybunału, р. o Podsędka,
K. Grzybowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 278

(N. D. 4413) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
(…) 3) Jeanetcie z Hentschlów Sax, co do summy 1215 rs. pod N. 12 wykazu dóbr Szuliszewice, Mikołajewszczyzna, w Okręgu Wartskim. Otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na dzień 2 (14) Marca 1859 r.
Kalisz d. 28* Sierp. (4 Września) 1858 r.
J. N. Zengteller.

*nieczytelne
Dziennik Powszechny 1863 nr 6

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. (N. D. 251) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszewskiej w Kaliszu. Po śmierci:
1. Jana Esse wierzyciela sum, a) rs. 1500 na dobrach Strzałków z Okręgu Kaliskiego pod N. 95; b) rs. 3000 na dobrach Zalisław z Okręgu Wartskiego pod N. 24; c) rs. 225 i rs. 2250 na dobrach Paniewo z Okręgu Konińskiegopod N. 21 a i b i d) rs. 1305 na dobrach Szuliszewice z Okręgu Wartskiego pod N. 90 działu IV ubezpieczonej, a rozciągającej bezpieczeństwo i na dobrach Kołdowie i Mikołajewszczyzna z Okręgu Wartskiego.  
(…) Otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam termin ostateczny w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej na dzień 28 Czerwca (10 Lipca) 1863 r. pod prekluzję. Kalisz d. 18 (30) Grudnia 1862 r. J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.  
Termin przedaży dnia 10 (22) Lutego 1865 r.
25. Szuliszewice, część Mikołajewszczyzna zwane, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 133 kop. 85 1j2, vadjum do licytacji rs. 855, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3938, przed Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Rościszewskim. 
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 15

N. D. 592. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci Gracjana Łączkowskiego, mającego prawa dzierżawy i sumę 2,225 rubli na trzech dobrach: Szuliszewice w dziale 3 pod Nr. 11, w dziale 4 pod Nr. 41, na części Szuliszewice Mikołajewszyzna w dziale 3 pod Nr. 7, w dziale 4 pod Nr. 28, na Kołdowie w dziale 3 pod Nr. 6, w dziale 4 pod Nr. 24, Okręgu Warszawskiego zahipotekowane, otworzył się spadek, do uregulowania którego, wyznacza się termin na dzień 9 (21) Sierpnia 1869 r. przed podpisanym Rejentem w jego kancelarji w Kaliszu.
Kalisz d. 7 (19) Stycznia 1869 r.
J. Białobrzeski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 22

N. D. 872. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyniemy, iż na żądanie Izraela Tykociner, właściciela nieruchomości, zamieszkałego w mieście Kaliszu, a zamieszkanie prawne u Władysława Rutkowskiego Patrona Trybunału Kaliskiego, w Kaliszu zamieszkałego, obrane mającego, który sprzedażą tą dyryguje w poszukiwaniu sumy rs. 5,930 kop, 2, z procentem i kosztami od Bonawentury Błeszyńskiego, właściciela dóbr Szuliszewice, Mikołajeszczyzna, Jarki i Kołdów, w dobrach Skoraszewie, Wielkim Księztwie Poznańskim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne co do tej egzekucji w dobrach Szuliszewice, Jarki, obrane mającego, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Wiktora Lipskiego dnia 17 (29) Października 1869 r. zajęte zostały na przymuszone w drodze sądowej wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE SZULISZEWICE I JARKI,
składające się z wsi i folwarku Szuliszewice, z folwarku i młyna wodnego Jarki zwanego, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi bez inwentarzy żywych, a z inwentarzem martwym, takim jaki do gruntu jest przywiązanym, z rolami obsianemi i obsiać się mającemi, łąkami, pastwiskami, użytkami i nieużytkami, drogami, sadzawkami, stawami, rowami, płotami, małem kawałkiem olszyny, ogrodami, propinacją, polowaniem, rybołóstwem, czynszami, dochodami i użytkami, co tylko całość tych dóbr stanowi, bez żadnego wyłączenia i ograniczenia.
Dobra te położone są pod juryzdykcją Sądu Pokoju w Warcie, Powiecie i Gubernji Kaliskiej, gminie Kalinowa, parafji Staw. Graniczą na wschód z dobrami Golków i z wsią Kołdów, na południe z dobrami Wojcice i Kamienną, na zachód z Szczytnikami, Stawem i gruntami włościan Szuliszewic, na północ ze Stawem, folwarkiem Lipka i gruntami włościan Suliszewic. Odległe od miast: Stawu wiorst 3, Błaszek wiorst 5, Warty wiorst 14, Kalisza wiorst 24.
Właścicielem tych dóbr jest Bonawentura Błeszyński i są w dzierżawnem posiadaniu Gracjana Łączkowskiego, a po jego śmierci pozostałych S-ów, z kontraktu przed Rejentem w Kaliszu Józefem Białobrzewskim dnia 14 (26) Czerwca 1865 r. zeznanego, na lat 12, za cenę rocznej dzierżawy, wraz z dobrami Kołdów po rs. 2,850, i zamieszkuje w tych wdowa Lucja Walerja Łączkowska.
Budynki w tych dobrach są dostateczne.
W Suliszewicach: dwór z cegły palonej szkudłami i dachówką kryty, z przystawkami murowanemi szkudłami krytemi, w których mieści się kuchnia i piwnica, spichrz, kloaki, olearnia z utensyljami, chlewiki, kurniki, dom dla ludzi dworskich, owczarnia, dwie stodoły o 2-ch klepiskach, dwie szopy, jedna do młóckami, a druga na wozy, dwie studnie cembrowane, dom dworski stara kuchnia zwany, budynki na sieczkarnią i porządki gospodarcze, dwie obory na podmurowaniach, sklep na podmurowaniu, stajnię i wozownie pod jednym dachem, chlewiki i szopa pod jednym dachem, buda dla psów, 3 domy murowane smotowiem kryte, koszary dla ludzi dworskich stanowiące, razem połączone, wreszcie karczma z zajazdem, w której mieszka Juljan Cabański propinator, i płaci do dworu rocznie dzierżawy rsr. 382 kop. 50 i podatku rs. 6, ma do tego gruntu z łąką około mórg 15, stodoła przy karczmie o 1-em klepisku i studnia balami cembrowana.
Na folwarku Jarki są budynki: 2 stodoły po 1-ym klepisku mające, młyn wodny z rekwizytami i mieszkaniem pod 1-ym dachem, dzierżawi młynarz Daniel Kozak za kontraktem prywatnym dnia 23 Kwietnia 1861 r. na lat 12 zawartym, za opłatą roczną rs. 90 i mlewem bezpłatnym dla dworu, stodoła, obora i chlew pod 1-ym dachem.
Dom kuźnia w Suliszewicach z drzewa, a druga ta z cegły surówki.
Rozległość jest Szuliszewic:
1. Gruntów dworskich włók 23 mórg 24 pręt. kwadr. 176.
2. Łąk włók 2 mórg 2 pręt. kwar. 255.
3. Pastwisk włók 4 mórg 2 pręt. kwadr. 77.
4. Wód mórg 2 pręt. kwadr. 43.
5. Dróg, wygonów, miedz i rowów mórg 23 pręt. kwadr. 34.
6. Ogrodów owocowych i warzywnych mórg 2.
7. Pod zabudowaniami i podwórzem mórg 6 pręt. kwadr. 105.
8. Zarośli, olszyny i orzeszyny mórg 5 pręt. kwadr. 100.
Razem włók 31 mórg 8 pręt. kwadr. 190.
Folwark Jarki:
1. Gruntu dworskiego włók 5 mórg 16 pręt. kwadr. 192.
2. Łąk mórg 18 pręt. kwadr. 60.
3. Pastwisk pręt. kwadr. 225.
4. Wód morga 1 pręt. kwadr. 217.
5. Nieużytków morga 1 pręt. kwadr. 70.
6. Pod zabudowaniami i podwórzem pręt. kwadr. 143.
7. Dróg, miedz i rowów mórg 3 pręt. kwadr. 243.
Razem włók 6 mórg 12 pręt. kwadr. 250.
Czyli ogólna rozległość Szuliszewic i Jarek włók 37 mórg 21 pręt. kwadr. 140 na miarę nowopol. czyli ruskich dzies. 470.
Grunta są klasy II. III. i IV.
Szczegółowy opis znajduje się w protokóle zajęcia z dnia 17 (29) Października 1860, który doręczony został Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych 6 (18) Listopada 1869 r., Wójtowi Gminy Kalinowa Hipolitowi Górskiemu dnia 8 (20) Listopada 1869 r., zaś wpisanie tego protokółu zajęcia nastąpiło do ksiąg hypotecznych Szuliszewic i Jarki w Kaliszu dnia 31 Grudnia (12 Stycznia) 1869/70 r., a do księgi zaregestrowań w kancelarji Pisarza Trybunału w Kaliszu dnia 12 (24) Stycznia 1870 r.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych nastąpi dnia 25 Lutego (9 Marca) 1870 r. o godzinie 10 rano na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, które przejrzane być mogą w kancelarji Pisarza Trybunału w Kaliszu i u Władysława Rutkowskiego Patrona sprzedaż popierającego.
Kalisz dnia 12 (24) Stycznia 1870 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).
30. Staw osada. Kościół p. w. Ś. Mikołaja, wymurowany w r. 1521 przez Jana Jarendę z Brudzewa Wojewodę Łęczyck., właściciela. Li­czy dusz 2241; należą do niej: Staw, Suliszewice, Sędzimirowice, Skalmierz, Mroczki Małe i Wiel­kie, Kościany, Tyminiec, Gorzuchy, Cieszyków, Lipka, Marcjanów, Wawry. Proboszczem od r. 1870 jest W. Iks. Edward Rzońca (ur. w r. 1828, kapłan od r. 1853). 


Kaliszanin 1874 nr 44


Burza niedzielna zrządziła liczne i dotkli­we szkody. O ile z opowiadania naocznych świad­ków wnosić można, najwięcej ucierpiały miejsco­wości: Staw, Suliszewice, Radliczyce, Józefów, Tymienice, Cienia i grunta mieszczańskie w Opa­tówku: częściowa klęska dotknąć miała Marchwacz, oraz Mroczki małe i duże.

Kurjer Warszawski 1874 nr 125

Burza niedzielna zrządziła w Kaliszu liczne i dotkliwe szkody. O ile z opowiadania naocznych świadków wnosić można, najwięcej ucierpiały miejscowości: Staw, Suliszewice, Radliczyce, Józefów, Tymienice, Cienia i grunta mieszczańskie w Opatówku: częściowa klęska dotknąć miała Marchwacz, oraz Mroczki małe i duże.  

Kaliszanin 1880 nr. 75

Są do sprzedania DOBRA Suliszewice i Kołdów pod Błaszkami, rozległość ogólna włók 35. Bliższe szczegóły na miejscu u właściciela, poczta Błaszki.

Kaliszanin 1881 nr. 11

Jest do sprzedania wieś Suliszewice pod Błaszkami, rozległości 20 włók 8 mórg nowo-polskich (czyli 608 mórg) pszennej ziemi, w tem 60 mórg łąk dwukośnych, bez żadnych nieużytków z bardzo małemi służebnościami i znacznym pokładem torfu, do kopania takowego maszyny na miejscu. Budynki w części murowane, w części drewniane. Inwentarz żywy i martwy kompletny prócz owiec. Zgłosić się można do właściciela Suliszewic p. Błaszki.

Kaliszanin 1885 nr. 65

Wypadki. Mieszkaniec Błaszek, starozakonny Alter Kraszewski, zaszedłszy do ekonoma wsi Suliszewice, Ottona Gesclera, oglądał rewolwer, który Gescler trzymał za lufkę. Kraszewski chcąc wziąść z rąk Gesclera wzmiankowany rewolwer, nieostrożnie potrącił o cyngiel, w skutek czego rewolwer wystrzelił raniąc w lewą pierś Gesclera, który przywieziony do szpitala kaliskiego, na drugi dzień umarł. Sprawę oddano właściwemu sędziemu śledczemu.

Kaliszanin 1886 nr. 57

Na kolonji Suliszewice, w tymże powiecie, w skutek podpalenia zgorzała drewniana stodoła, ubezpieczona na 20 rs.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 38

Przemysł mleczarski.
W d. 15-ym z. m. w urzędzie gminnym w Błaszkach odbyła się narada okolicznych ziemian.
Przedmiotem obrad był projekt założenia wielkiej mleczarni w dobrach Borysławice.
Właściciel tego majątku, p. Stefan Arnold, zbuduje wielką centryfugę parową pod kierunkiem specjalisty z Oldenburga.
Roboty około jej budowy mają być ukończone już w maju r. b., obok centryfugi założony będzie chlew na 100 wieprzy do tuczenia.
Do centryfugi tej całą produkcję mleka dostarczać mają dominia: Bronczyn, Stok, Gzików, Główczyn, Suliszewice, Maciszewice, Woleń, Smaszków, Zawady, Dziebendów, Słomków, Łubna, Gruszczyce, Żelisław, Emiljanów, Równa, Kobierzysko, Smardzew, Nacesławice, Świnice, Trzebiny, Stace i Szczytniki, które wszystkie razem posiadają około 600 krów.
Kontrakt ma podpisać także p. Greve z Biskupic, posiadający około 100 krów.
Cena mleka, dostarczanego do mleczarni, ustanowiona została na lat sześć w miesiącach: maju, czerwcu, lipcu i sierpniu po 12 kop. za garniec czterolitrowy: we wrześniu, październiku, marcu i kwietniu po 14 kop.; w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym po 16 kop.
Dostawcy mleka do każdych 100 rs., wziętych na dostarczone mleko, mają dodać po 1 1/2 korca kartofli dla wieprzów.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1896 nr 278

Informacje.
Jarmark kaliski.
(Korespondencja własna Kurjera Warszawskiego.)
Kalisz 5-go października.
Drugi jesienny jarmark na konie, inwentarz i chmiel, rozpoczął się dzisiaj przy warunkach mniej sprzyjających, aniżeli pierwszy jarmark wiosenny. Na skutek starań prezydenta miasta, p. Grąbczewskiego, przybyło kilkudziesięciu kupców zagranicznych (z Berlina, Drezna, Nordau, Szląska i t. d.), ogłaszano w bardzo nawet dalekich miejscowościach o jarmarku, tymczasem koni dostawiono bardzo mało bo zaledwie około trzystu sztuk (nie licząc w tem koni włociańskich). Dziś, jak zwykle w pierwszym dniu, kupcy zachowują się wyczekująco. Większych tranzakcyj należy oczekiwać jutro. Tymczasem ograniczamy się na wymienieniu dostawców koni: hr. Toll z Uniejowa przyprowadził 7 koni, Karczewski z Piekar — trzy, Gałczyński z Iwanowic 5, Białecki z Dębołęki 3, Mikorski ze Stobna 3 konie, Trepka z Długiej 5, Rogowski z Dąbrowy Rusieckiej 5, Taczanowski z Wilczyna 2, Siemiątkowski z Męckiej Woli 3, Wejgt z Morawina 4, Scholtz z Kaczek 5, Schner z Turka 2, Schner ze Słodkowa 3, Schepe z Tworkowic 2, N. Goliński z Kalisza 12, Rephan z Dębego 5, Nasiorowski z Wilkoszewic 3, Pieczyński z Czepowa 2, Taczanowska z Biskupic 4, Świniarski z Pstrokoń 6 (z których cztery już dziś rano sprzedał), Topiński z Goradzewa 4, Rastel z Olszówki 4, Fiszer z Suliszewic 3, Sokołowski z Brzeźna 3, Chrystowski z Tłokini 1, Charłupski z Warszawy 7 (dwa bulane dziś już sprzedane), Czaplick z Biskupic 4, Milke z Chojna 4, Jarociński z Zadzima 5, Witold Dąbrowski z Bronówka 6, Bolesław Morawski 6, Stawiska z Rembieszowa 11, Gr z Łodzi 5, Rychłowski z Białej 1, Stokfisz i Frydli z Warszawy 26, Tromann z Krośniewic 8, Kintze i Ciesielski z Łodzi 5 koni. Jarmarkowi sprzyja najpiękniejsza jesienna pogoda. Inwentarza dostarczono bardzo mało; za to chmielu przywieziono okoł 1,500 pudów.  
 
Gazeta Kaliska 1900 nr. 200

Podpalenie. W d. 16 lipca r. b. we wsi Suliszewicach pow. kaliskim zgorzał wiatrak Karola Hifitza ubezpieczony na rb. 980. Są poszlaki podpalenia.

Gazeta Kaliska 1903 nr 342

Ś. p. Bronisława z Orłowskich Fiszer żona właściciela folwarku Suliszewice, opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 9 grudnia 1903 roku, przeżywszy lat 51. Wyprowadzenie zwłok z Suliszewic do kościoła parafjalnego w Stawie nastąpi w piątek, dnia 11 grudnia, o godz. 2 po południu, pogrzeb dnia następnego o godz. 10 rano.

Gazeta Kaliska 1905 nr 136

Ś. p. Józef Fiszer właściciel majątku Suliszewice, gub. kaliskiej, po długich i ciężkich cierpieniach, zasnął w Bogu, w majątku swoim, dnia 13-go maja r. b., przeżywszy lat 59; pogrzeb odbył się 15 b. m.; zwłoki łożono w grobie rodzinnym. Cześć Jego zacnej pamięci. Pozostałe dzieci.

Sport Polski 1906 nr 39

Wystawa i sprzedaż koni w Kaliszu do kawalerji odbyły się na placu jarmarcznym przy ulicy Nowej w dniach 24. i 25. września r. b . W tym celu zjechali do Kalisza: komisja remontowa i delegat Główn. Zarz. Stad. Państw., p. Adam Michalski z Warszawy. Za najlepsze konie przeznaczono nagrody w medalach srebrnych i bronzowych, listach pochwalnych, oraz nagrody pieniężne za najlepsze konie włościańskie. W ciągu trzech dni, od poniedziałku do środy, na placu jarmarcznym odbył się zakup koni do kawalerji i artylerji rosyjskiej. Projektowano kupno 116 koni, zakupiono jednakże tylko 80, pomimo że dowóz stosunkowo był znaczny, gdyż dostarczono na plac 295 sztuk, w tej liczbie 47 koni z księztwa Poznańskiego. Z tych jednakże zakupiono z 22 hr. Mielżyńskiego 10 sztuk, z 20 koni p. Brodowskiego z Psar ani jednego, z 5 koni hr. Czapskiego 4 sztuki i z 10 koni p. Żychlińskiego 5 sztuk, czyli razem 19. Z gubernji Kaliskiej komisja remontowa nabyła: od p. Mikorskiego ze Stobna z 4 sztuk 2, od p. Teodora Doruchowskiego z Mycielina z 4—3, od p. Wejla ze Skęczniewa z 4—2, od p. Wyganowskiego z Pietrzykowa z 8—4, od p. Karczewskiego z Cienina wszystkie 3 konie dostarczone, od p. Bogdańskiego ze Szczytnik z 8—1, od p. Kisielnickiego z Radliczyc z 2—1, od p. Romockiego z Kamienia z 4—1, od p. Sulimierskiego z Zernik z 4—1, od p. Zaborowskiego z Chocimia z 12—2, od p. Urbanowskiego z Kuszyna z 3—1, od p. Karśnickiego z Majkowa z 2—1, od p. Siemiątkowskiego z Męckiej Woli i p. Radońskiego z Kobierzycka wszystkie przyprowadzone konie (6 sztuk), od p. Nelkena z Łaszkowa z 2—1, od p. Repphana z Dębego z 8—5, od p. Walewskiego z Rzegocina z3—1, od p.Łubieńskiego ze Starzenic z 6—1, od p. Ciesielskiego z Dąbroszyna z 2—1, od p. Przedpełskiego z Jankowa 1 konia, od p. Schlössera z Opatówka z 3—2, od p. Repphana ze Zbierska z 12—3, od p. Kurnatowskiego z Brudzewa z 6 — 2, od p. Bronikowskiego ze Szczypiorny wszystkie 5 koni, od p. Fiszera z Suliszewic z 5—1, od p. Murzynowskiego z Kalinowy z 5—2, od p. Weigta z Noskowa z 2—1, od p. d'Andrégo z Kalisza 1, od p. Grodzickiego z Równy z 2—1, od p. Dzierzbickiego z Biernacic z 4—2 i od p. Mikorskiego z Rudnik z 4—2. Ogółem sprzedano 80 koni za sumę rbl. 23,525. Gdy weźmiemy pod uwagę, że 15 koni sprzedano we Włocławku, ogólna liczba wyniesie 95. Guberuja Kaliska pod względem dostarczonych koni zajmuje drugie miejsce w Królestwie, najwięcej bowiem sprzedano do remontu w Lublinie. Najwyższą przeciętną cenę (rbl. 375) otrzymał p. Ksawery Mikorski ze Stobna.


Gazeta Kaliska 1906 nr 232

Kradzież W nocy z niedzieli na poniedziałek dokonano śmiałej kradzieży w majątku Suliszewice u p. Fiszera. O godz. 2 z rana dano znać do dworu, że zginęła para młodych koni szpakowatych wraz z wozem i uprzężą. Natychmiast p. Fiszer kazał zaprządz inne konie i udał się w pościg za śladem, który go doprowadził do Warty. W mieście tem niedaleko domu czyściciela ślad zaginął. To dodać winniśmy, że stajnia w Suliszewicach była zamknięta. W dniu kradzieży pracowało w niej 7 fornali i znajdowały się 4 taksy. Konie przedstawiały wartość 800 rb.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 12

List gończy.
K.-P. sąd pokoju w Bukowcu, powiatu Sieradzkiego, stosownie do art. 846 i 847 ust. post. karn., poszukuje Józefa Pietrasa, lat 20, zamieszkałego do ostatniego czasu we wsi Suliszewice, gminy Star, powiatu Kaliskiego, oskarżonego podług § 581 kod. karn.
Rysopis niewiadomy.
Każdy, komu jest wiadome miejsce obecnego pobytu Pietrasa, winien jest wskazać najbliższej władzy.
Bukowiec, dn. 6 II. 1918 r.
Sędzia pokoju:
K. Domański.
Sekretarz sądu
W. Tęsiorowski.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 18


Obwieszczenie.
Rejent przy sądzie okręgowym w Kaliszu Jan Wyganowski ogłasza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte postępowania
spadkowe:
4) Franciszka Marczykowskiego, współwłaściciela połowy działki zawierającej przestrzeni 2 morgi, zapisanej w II dziale wykazu dobr Suliszewice pow. Kaliskiego, pod N° 7;
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 4 grudnia 1918 r. i w dniu tym osoby, w spadku interesowane, winny stawić się do tegoż rejenta w Kaliszu, pod skutkami prekluzji.
Rejent:
J. Wyganowski.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 33

Obwieszczenie.
Notarjusz przy K. P. sądzie okręgowym w Kaliszu Stanisław Bzowski obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
4) Emilji Żywanowskiej, wierzycielki sum: 15.000 rb. z % i kaucją na hipotece nieruchomości Nr 514 lit. O w Kaliszu i 1.000 rb. z % i kaucją na hipotece osady Nr VI w dobrach Szuliszewice, pow. Kaliskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 15 marca 1919 r., o godz. 10 rano, w kancelarji notarjusza przy K. P. sądzie okręgowym w Kaliszu Stanisława Bzowskiego, gdzie w oznaczonym terminie osoby, w spadku interesowane, stawić się powinny pod skutkami, przez prawo przewidzianemu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 47

Notarjusz przy wydziale hipot. sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
15) Paulinie Hinc, współwłaścicielce: osady młynar. Kołdów oraz osady Kołdów Nr 2, — pow. Kaliskiego; współwierzycielce sumy 10.000 mk., zabezpieczonej: pod Nr 41 w dz. IV dóbr Suliszewice i pod Nr 18 w dz. IV osady Nr VI maj. Suliszewice,—pow. Kaliskiego; (...) — oraz wierzycielce sumy 10.000 mk., zabezpieczonej pod Nr 17 w dz. IV, osady Nr 6 w maj. Kołdów, pow. Kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 grudnia 1920 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu, dokąd osoby interesowane winny się stawić z dowodami, usprawiedliwiającemi ich prawa do spadków, pod skutkami prekluzji.  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 21

WYKAZ
unieważnionych w l kwartale 1926 r. w Starostwie Kaliskiem, z powodu zagubienia lub zniszczenia kart ewidencyjnych na zwierzęta pociągowe i wydanych odpisów kart tych w myśl § 35 Rozporządzenia Wykonawczego Min. Spraw Wojskowych, z dnia 11 maja 1922 r. (Dz. Ust. Nr. 36, poz. 310).
4) Karta ewidencyjna za Nr. 57713/VII, wyd. mieszkańcowi wsi Suliszewice, gm. Staw, Jaszczyńskiemu Michałowi, na konia niezdatnego: ogra, lat 6, wzrostu 156 cm., maści gniadej. — Odpis wydano przez Kom. Uzupełnień Koni w Kaliszu 23. 3. 1926 za Nr. 65075/VII.
— Odpis wydano przez Urząd gm. Staw, dn. 29 stycznia 1926 r.
Kalisz, dnia 23 kwietnia 1926 r.
Starosta: (—) Tułecki.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 51

P. o. komornika przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Andrzej Kuliń­ski, zam. w Kaliszu, przy ul. Grodzkiej 11, na zasadzie art. 1143, 1146, i 1149 U. P. C., obwieszcza, że na zaspokojenie przysądzonych od Stanisła­wa Kucharskiego, na rzecz Zygmunta Wągrowskiego, sumy 560 zł. z pro­fitami i kosztami, w d. 9 października 1926 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, wyznaczona sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomości osady hipotecznej Nr. XIV, wydzielonej z majątku ziemskiego Suliszewice, położonej w kolonji Suliszewice, gm. Staw, pow. kaliskiego, należącej do Stanisława i Józefy małż. Kucharskich w jednej połowie i do sukcesorów Balcera Łuczaka w drugiej połowie, która to osa­da zawiera w sobie 7 mórg 150 pr., na której znajdują się zabudowania i przynależytości: dom mieszkalny z drzewa pod słomą z szopą, obora le­piona z gliny, pod słomą i stodoła z bali z szopą, pod słomą, studnia, 34 sztuki drzew owocowych, a także zasiewy zimowe i letnie, podług opisu, dokonanego w d. 20 kwietnia 1926 r., przez p. o. komornika Tęsierowskiego.
Wymieniona osada posiada księgę hipoteczną, przechowującą się w wydziale hipotecznym, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, w zastawie i dzierżawie nie znajduje się, obciążona w dziale IV wyk. hip. długami na połowie Stanisława i Józefy małż. Kucharskich, w sumie 2.010 zł. z pro­centami i kosztami, a także alimentami na rzecz Antoniny Kamarczykowej, a także spłatą Marjannie i Annie Łuczakównom, po 40.000 mk., na mocy aktu notarjalnego. z d. 17 sierpnia 1921 r., za Nr. 428 i wymieniona wyżej osada podlega sprzedaży w całości, na mocy art. 47 Ust. Hip.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 3.000 zł., przystępu­jący do licytacji obowiązany złożyć vadium 10 %, które nieutrzymującemu się przy przetargu będzie zwrócone.
Akta, tyczące się sprzedaży mogą być przejrzane w kancelarji wy­działu cywilnego, sądu okręgowego w Kaliszu, a w dniu licytacji u ko­mornika prowadzącego sprzedaż.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 22

Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Kaliszu obwieszcza, że na dzień 19 czerwca 1928 r. wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
2) osady włościańskiej, położonej w kolonji Suliszewice, gminy Staw, zawierającej przestrzeni 10 morg. 225 pr., stanowiącej połowę większej osady, zapisanej w tab. likw. pod Nr. 4 i należącej do Stani­sława Furmaniaka.
W terminie powyższym osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 95a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
Dnia 29 września 1928 roku.
9534. „Walenty Nowicki", sprzedaż artykułów spożywczo-kolonjalnych oraz wyrobów tytoniowych we wsi Suliszewice, gminy Staw, po­wiatu kaliskiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Walenty Nowicki, zam. w Suliszewicach.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 24

Aleksander Rudzki, notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Rozalji Krymarysowej, współwłaścicielce osady Rzymskie Nr. 13 w majątku Suliszewice, powiatu kaliskiego;

Termin do zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 30 czerwca 1931 roku w kancelarji notarjusza Rudzkie­go w Kaliszu, dokąd w tymże dniu osoby zainteresowane winny stawić się z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.  

Echo Sieradzkie 1931 maj

Drewniak Józef, zam. we wsi Suliszewice, gm. Staw, jadąc wozem z Błaszek, wskutek spłoszenia koni, spadł na ziemię, ulegając złamaniu lewego przedramienia oraz ogólnemu potłuczeniu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
17. Suliszewice, obejmującą: wieś Suliszewice B., kol. Suliszewice A., kol. Suliszewice Nowe, kol. Suliszewice Niwę, kol. Mikołajewszczyznę.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Dn. 29. IV. 33 r. o godz. 7 w kol. Suliszewice, gm. Staw, w zagrodzie Gaczyńskiego Andrzeja, z nieustalonych przyczyn, wybuchł pożar, który strawił stodołę wraz z narzędziami rolniczemi. Straty poszkodowany oblicza na sumę 3000 zł. Wypadku z ludźmi nie było.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Na ławie oskarżonych zasiadł Jakob Druciarz, który do roku 1931 pełnił funkcję sołtysa we wsi Suliszewice, gm. Staw, pow. kaliskiego. Druciarz, w czasie pełnienia funkcji urzędowych, zainkasował od gospodarza Zawiasy za podatki 5 zł, które następnie sobie przywłaszczył. W międzyczasie kary i odsetki od niewpłaconej sumy 5 zł. urosły do 13 zł., które to urząd skarbowy począł egzekwować od Zawiasy i w rezultacie gospodarz należność zapłacił. Sąd skazał J. Druciarza na 2 miesiące aresztu z zawieszeniem na 2 lata, pod warunkiem, że zwróci Zawiasie 13 zł. w określonym terminie.

Echo Kaliskie Ilustrowane  1935 r.

Drugi pożar wybuchł we wsi Suliszewice, gm. Staw, w zagrodzie Andrzeja Drewniaka. Spłonął dom mieszkalny i obora. Straty wynoszą 1500 zł. Przyczyna tego pożaru również nieznana.

Echo Kaliskie Ilustrowane  1935 r.

Otwarte okno skusiło do kradzieży. Skazanie zuchwałych złodziei. Nocą, w pobliżu zagrody gospodarza Stanisława Harendarza w Suliszewicach, przechodziło kilku osobników. Spostrzegłszy, że okno w mieszkaniu jest otwarte, osobnicy weszli, kradnąc pościel i garderobę, wartości 1050 zł. Złoczyńcy wraz ze swym łupem zbiegli, skrywając się w ciemnościach nocy. Zawiadomiona o kradzieży policja, wszczęła energiczne śledztwo, które doprowadziło do ujęcia złodziei, jak i paserów. Złodziejami okazali się, karani już kilkakrotnie: Stanisław Adamczewski, zam. we wsi Maciszewice, gm. Błaszki, Stanisław Szymkiewicz, zam. w Koźminku i Władysław Smólczyński, zam. w Suliszewicach. Szereg rzeczy pochodzących z kradzieży znaleziono u Wincentego Lisiaka, zam. we wsi Adamki, gm. Błaszki, Gertrudy Szymańskiej i Jana Garbarczyka, zam. w Suliszewicach. Onegdaj cała ta dobrana paczka stanęła przed sądem okręgowym, przyczem trzej złodzieje przyznali się do winy, mówiąc, że mieli zamiar iść kraść kartofle, lecz zobaczywszy otwarte okno, skradli... garderobę. Sąd skazał S. Adamczewskiego, S. Szymkiewicza po 2 lata więzienia każdego i W. Smólczyńskiego na 3 lata więzienia. W. Lisiak, J. Garbarczyk i G. Szymańska skazani zostali po 6 miesięcy więzienia z zaw. na 2 lata i po 200 zł. grzywny z zamianą na 20 dni aresztu.

Echo Kaliskie Ilustrowane  1935 r.

Jak zwykle bójka na majówce. Podczas odbywającej się majówki we wsi Suliszewice, gm. Staw, dobrana trójka "zawalidrogów": Stanisław Łatkowski, Edmund Wstępniak i Stanisław Kaźmierczak na tle nieporozumień osobistych "patyczkami" pobili do utraty przytomności Jana Owczarka, pozostawiając mu kilka dziur w głowie. Sąd okręgowy zaaplikował całej "trójce" po 6 mieś. więzienia i z miejsca zostali odstawieni do więzienia.

Echo Kaliskie Ilustrowane  1935 r.

W kolonji Suliszewice, gm, Staw, wybuchł pożar w zagrodzie Antoniego Dębickiego. Pastwą płomieni padła stodoła i szopa. Straty wynoszą 1600zł.

Echo Kaliskie Ilustrowane  1935 r.

Pożar. We wsi Suliszewice, gm. Staw, wybuchł pożar w zagrodzie Stanisława Gąsiorowskiego. Pastwą płomieni padł dom mieszkalny, stodoła ze zbożem i paszą oraz narzędzia rolnicze.

 Orędownik 1935 nr. 138 bis

W zagrodzie Andrzeja Drewniaka we wsi Suliszewice, gm. Staw, spaliły się dom mieszkalny i obora, wartości 1500 zł.

Echo Kaliskie Ilustrowane  1936 r.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości. Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu. rewiru I-go, Stanisław Wieczorek, mający kancelarję w Kaliszu, przy ul. 6-go Sierpnia Nr. 19, na podstawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 29 kwietnia 1936 r. o godz. 12-ej w Sądzie Grodzkim w Kaliszu, odbędzie się sprzedaż w drodze publicznego przetargu, należącej do dłużnika Stanisława Furmaniaka nieruchomości, tj. osady gospodarczej we wsi Suliszewice, gminy Staw przestrzeni pow. 7 mórg 225 prętów, w tem 1/2 morgi łąki, 3/4 morgi pastwisk oraz znajdują się budynki: 1) dom mieszkalny z bali, 2) obora z bali, 3) 3 szopy z desek, 4) stodoła z desek, 5) studnia z dren, 6) płot częściowo z desek i sztachet. Inwentarz żywy i martwy. Rośnie 37 drzew owocowych. Nieruchomość ma zaprowadzoną księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie Grodzkim w Kaliszu. Nieruchomość oszacowana została na sumę zł. 7.100, cena zaś wywołania wynosi zł. 5.250. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 700. Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albo w takich papierach wartościowych bądź książeczkach wkładowych instytucji, w których wolno umieszczać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe przyjęte będą w wartości trzech czwartych części ceny giełdowej. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, o ile dodatkowem publicznem obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przesądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej części od egzekucji, że uzyskały postanowienie właściwego sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sądzie grodzkim w Kaliszu, ul. Mostowa Nr. 2, sala Wydziału Cywilnego. Kalisz, dnia 17 marca 1936 r. Komornik: St. Wieczorek.


Echo Kaliskie Ilustrowane  1936 r.

Czerwony kur. We wsi Suliszewice, gm. Staw, w zagrodzie Stanisława Cieślaka wybuchł pożar, wskutek czego spalił się dom mieszkalny, pobudowany z bloków cementowych i drzewa, kryty słomą. Według obliczeń poszkodowanego, straty wynoszą 843 zł. Dochodzenie policyjne ustaliło, iż pożar powstał wskutek wadliwej budowy komina.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza