-->

czwartek, 2 maja 2013

Stypuły

Taryfa Podymnego 1775 r.
Strypały, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 3 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Stypuły, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Potocki, podczaszy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Stypuły, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 37, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Stypuły, fol., pow. łaski, gm. Pruszków, par. Marzenin, odl. 10 w. od Łasku, ma 2 dm., 21 mk., 108 mr. (89 mr. roli). W 1827 r. 4 dm., 37 mk. Na początku XVI w. S. miały tylko samych zagrodników, którzy dawali dziesięcinę i kolędę pleb. w Marzeninie (Łaski, L. B., I, 483). Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z 1552 r., płacił tu Pluta od 1 łanu, Duszek z ? łanu, Brodzki z 1 łanu. (Pawiński, Wielkp., II, 248). Br. Ch.

Spis 1925:
Stypuły, kol., pow. łaski, gm. Pruszków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 37. Mężczyzn 16, kobiet 21. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 37. Podało narodowość: polską 37.

Stypuły, obecnie część wsi Wrzesiny w gminie Sędziejowice.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 289

(Ν. D. 5107) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
2. Po Jakóbie Hilerze Warszawskim co do summ: a) złp. 12,000 na dobrach Stypuły w dziale IV. pod Nr. 2;(...)z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 2 (14) Kwietnia 1848 r. godzinę 10 z rana tu w Kaliszu w méj Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 12 (24) Września 1847 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 145

(N. D. 2821) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1, Felixa Bardzkiego wierzyciela summy rs. 1110 w dziale IV. wykazu dóbr Stypuły z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 3;
 (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczają się termina prekluzyjne, co do 1, 2 i 3 spadku na dzień 8 (30), a co do następnych, na dzień 19 (31) Grudnia 1851 r. przedemną Pisarzem odbyć się mające.  
w Kaliszu dnia 3 (15) Czerwca 1851 roku. 
Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 127

(N. D. 2518) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych następujących:
1. Po Józefie Katarzynie z Malewskich Oszkowskiej, Wiktoryi z Oszkowskich Karśnickiej i Honoracie Oszkowskiej jako współwiérzycielkach summy rs. 2130 z procentem na dobrach Wola Czarniska z Ogu Szadkowskiego zahypotekowanej, i współwłaścicielkach dóbr Wrzesiny i Stypuły z przyległościami z tegoż Ogu niemniej po tych samych Wiktoryi z Oszkowskich Karsnickiej i Honoracie Oszkowskiej jako współwierzycielkach summy rs. 1375 k. 69 1/2 z procentem na dobrach Jastrzębice z Ogu Sieradzkiego ubezpieczonej.  
2. Po Jadwidze z Dłużewskich 1 ślubu Karsnickiej, 2 Maciejewskiej jako współwłaścicielce dóbr Wrzesiny i Stypuły z przyległościami w Ogu Szadkowskim położonych,  
(...) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na d. 1 (13) Grudnia r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej wyznacza się.  
Kalisz d. 21 Maja (2 Czerwca) 1852 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 136

(N. D. 2848) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Εdwarda Kiedrzyńskiego przy siostrze swej właścicielce wsi Stypuł w Ogu Szadkowskim a następnie w Warszawie mieszkającego, ażeby się dla posłuchania wyroku Sądu Appellacyjnego Król. Pol. w przeciągu miesiąca jednego licząc od daty niniejszego ogłoszenia stawił, inaczej bowiem skuteczniejszemi środkami do tego znaglonym będzie.
Piotrków d. 21 Maja (2 Czer.) 1854 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu,
Bóbr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 282

(N. D. 6803) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:.
4. Jankla vel Jakóba Warszawskiego wierzyciela summy złp. 2000 czyli rs. 300 w Dziale IV. pod Nr. 2 wykazu dobr Stypuły z Okręgu Szadkowskiego zabezpieczonej.
Otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 11 (23) Czerwca 1856 roku w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 25 List. (7 Grud.) 1855 r.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 253

(N. D. 5617) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Barbary Bronisławy Bardzkiej współwierzycielki kapitału rs. 1050 pod N. 3 działu IV. na dobrach Stypuły w Ogu Szadkowskim ubezpieczonego; otworzył się spadek, do regulacyi kórego wyznaczam termin ostateczny pod prekluzyą na dz. 25 Maja (6 Czerwca) 1861 r. w tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej.
Kalisz d. 3 (15) Listopada 1860 r.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.
Gazeta Świąteczna 1913 nr 1714

Zaginął przed miesiącem brat mój Jan Bednarkiewicz, chory na umyśle. Jest rosły, lat ma 24, włosy czarne, wielki palec u prawej ręki gruby. Gdyby kto z czytelników o nim wiedział, proszę, niech mię zawiadomi. Ignacy Bednarkiewicz we wsi Stypułach, gmina Pruszków, poczta Łask. w guberńji piotrkowskiej.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 13

OGŁOSZENIE.
Starostwo Łaskie ogłasza, że w dniu 25 czerwca 1927 r. na zasadzie art. 222 Ust. Wodnej z dnia 19. IX. 1922 r. zatwierdzony został statut Spółki Wodnej we wsi Marzenin i kol. Stypuły, pow. Łaskiego.
Spółka nosi nazwę: ,,Spółka Drenarska Marzenin".
Celem Spółki jest osuszenie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu.
Statut Spółki uchwalony jednogłośnie przez członków spółki na zebraniu w dniu 22 czerwca 27 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20 lipca 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Starosta:
Starosta: w z. (—) Łazarski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Pruszków dzieli się na gromady:
11. Kolonja Wrzesiny, obejmującą: kolonję Stypuły, wieś Wrzesiny, kolonję Wrzesiny, kolonję Marzenin I, kolonję Marzenin II.


§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza