-->

czwartek, 2 maja 2013

Rososza

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Rossosza, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 21, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Rossosza, w XVI w. Rossoscha, wś i folw. nad rz. Grabią, pow. łaski, gm. Pruszków, par. Marzenin, odl. 6 w. od Łasku, ma 11 dm., 70 mk. W 1827 r. było 8 dm., 21 mk. Folw. R. al. Wólka Marzeńska, z nomenkl. Morzanna, rozl. mr. 517: gr. or. i ogr. mr. 262, łąk mr. 94, past. mr. 21, lasu mr. 94, w odpadkach mr. 4, nieuż. mr. 42; bud. mur. 9, z drzewa 13, młyn amerykański, las nieurządzony. Wieś R. os. 17, z gr. mr. 75; wś Wola Marzeńska os. 10, z gr. mr. 32. W XVI w, wś daje dziesięcinę kapitule gnieźnieńskiej a plebanowi w Marzeninie tylko kolędę (Łaski, L. B., I, 483). W 1552 r. miała 5 osad i 3 łany wspólnie z Wolą Dziekczową (Pawiński, Wielkp., II, 242). Br. Ch.

Spis 1925:
Rossosza, wś, pow. łaski, gm. Pruszków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 24. Ludność ogółem: 150. Mężczyzn 67, kobiet 83. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 150. Podało narodowość: polską 150.

Wikipedia:
Rososza-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1802 nr 2

Wsie Wola Marzyńska, Marzynin, Rossosza, Wiktorem , w Dystrykcie Szadkowskim, a Woiewodztwie Sieradzkim leżące w Departamencie Kaliskim , nad Rzeką Grabią , w pięknym położeniu, rowninach, w pastwiskach, łąkach wielkich z lasami do Budowli zdatnemi, z młynami, Kościołem Parafialnym, w gruntach dobrych na trakcie Wrocławskim z Wielkopolski idącym leżące, w śrzodku między kilku miastami położone w zabudowaniu bardzo pięknym, iako to Dworem pięknie wymeblowanym, Szpichrzem Owczarnią, Stodołami, Stayniami, Wozowniami i Oborami, wszystkie massyf murowanemi, ze wszystkiemi meblami inwentarzem całkiem , iako to: Owcami, Krowami, Fornalami , Garcami, z dwoma wielkiemi statkami, tudzież Browarnemi kotłami, zgoła z całym Gospodarstwem domowym są do sprzedania za 330,000, ktoby sobie życzył nabyć tych dobr ma się udać do JP. Criminal Ratha Mądn w Kaliszu, a tam o produkcie będzie miał informacyą.

 Gazeta Południowo-Pruska, 1802

Do sprzedania. Wsie Wola Marzyńska, Marzynin, Rososza, Wiktorow, w woiewodztwie Sieradzkim w dystrykcie Szadkowskim a w departamencie Kaliskim leżące, nad rzeką Grabio w pięknym położeniu, rowninach, w pastwiskach, łąkach wielkich, z lasami do budowli zdanemi, z młynem na rzece, stawami, kościołem parafialnym, w gruntach dobrych, na trakcie Wrocławskim z wielko - polski, idącym leżące, między kilku miastami położone, z zabudowaniem bardzo pięknym, iako to: dworem murowanym pięknie umeblowanym, spichrzem, owczarnią, stayniami, wozowniami, stodołami, oborami masyf murowanemi, z wszystkiemi meblami, inwentarzami, garcami, kotłami, statkami gorzalnemi i browarnemi, zgoła całkiem domowym gospodarstwem są do sprzedania, a to za summę trzykroć trzydzieści tysięcy. W tych dobrach dwa folwarki i cegielnia: ktoby sobie życzył nabydź tych dobr ma się udać do Pana kryminalrata Mądro w Kaliszu a tam produkt mieć będzie.

Gazeta Warszawska 1827 nr 104

Komornik Sądowy Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadomia Szan: Publiczność, że dnia 20 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana w Mieście Powiatowem Szadku w Biórze W. Wincentego Kobyłeckiego Rejenta Kancellaryi Powiatu Szadkowskiego odbędzie się publiczna licytacyia na wydzierżawienie Sądowe przez podpisanego zaiętych Dóbr Rossosza i Wola Dziechciowa czyli Marzyńska w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych; wydzierżawienie to nastąpi na lat 3 poczynaiąc od dnia 24 Czerwca 1827 r. — Te Dobra czyniły dotąd roczney dzierżawy zł: Pol: 2400. — Warunki do teyże licytacyi w Biórze tegoż Rejenta w Mieście Szadku każdego czasu widziane bydź mogą; — chęć przeto dzierżawienia maiących na wyżey oznaczony termin zaprasza się.
W Szadku dnia 11 Kwietnia 1827 r.
Ignacy Tchorzewski Komornik.

Dziennik Powszechny 1835 nr 234

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po nastąpionej śmierci: 1. Honoraty z Cieleckich Tarnowskiej, współwłaścicielki kapitałów 2,412, 40,000 i 60,000 złp. na dobrach Rososzy i Marzeninie, w Powiecie Szadkowskim położonych, lokowanych, przywiązanego do nich, a mianowicie do kapitału 60,000 złp., prawa zastawu dóbr Marzenina.  
(...) ogłasza się wiadomość otwarcia postępowań spadkowych z wyznaczeniem terminów do regulacyi tych spadków w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego: ad 1mum na dzień 14/26 Lutego 1836 r. Kalisz dnia 4/13 Sierpnia 1835 r. w Zastępstwie Pisarza Damazego Dzierożyńskiego, Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 160

(Ν. D. 3367.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:
2. Stanisława Szeliskiego właściciela kapitałów 59,796 zł i 60,000 zł. tego ostatniego z prawem zastawu dóbr Мarzenina tudzież współwłaściciela summ 2,412 i 40,000 zł. na tychże dobrach Marzeninie Powiatu Szadkowskiego w dziale IV pod Nr 1 i 2 a. b. с. hypotekowanych bezpieczeństwa na dobrach Rososzy i Woli Dziechciowej tegoż Powiatu rozciągających oraz współwłaściciela summ 2,665 i 2,125 zł na pomienionych dobrach Rososzy i Woli Dziechciowej w dziale IV pod Nr 2 i 4 zamieszczonych (…) ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowych spadków na dzień 12 (24) Stycznia 1810 r. i z wezwaniem na tenże termin interessentów pod prekluzyą.
Kalisz dnia 30 Czerwca (12 Lipca) 1839 r.
Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 126

(Ν. D. 2730) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiéj.
Do regulacyi spadków po:
2. Filipiny Szeliskiej współwłaścicielki dóbr Marzenina i Rossoszy w Okręgu Szadkowskim. (…) wyznacza się termin na dzień 1 (13) Grudnia 1844 r. przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiéj i z wezwaniem na tenże termin interessentów pod prekluzyą.
Kalisz d. 20 Maja (1 Czerwca) 1844 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 53

(N. D. 1021) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1, Hieronima Tarnowskiego właściciela dóbr ziemskich Kliczków Wielki Gęsina i Rososza w Okręgu Sieradzkim: (…) otworzyły spadki, do uregulowania których wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 1(13) Września r. b.w Kancellaryi Ziemiańskiej Kaliszu, przedemną Pisarzem odbyć się mający.
w Kaliszu dnia 15 (27) Lutego 1850 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 265

(N. D. 5195) Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Adama Sulimierskiego właściciela dóbr Paprotnia i Marzynek oraz dóbr Swiędzieniejewice część lit. A. B. obojga z Ogu Szadkowskiego, tudzież wierzyciela różnych kapitałów i praw na dobrach Ziemskich z Ogu Szadkowskiego zahypotekowanych, jako to: e) na dobrach Marzenin w dz. IV pod Nr. 9 i ad 6 et 7, a na dobrach Rososza w tymże dziale pod Nr.11 i ad Nr. 8 et 9, złp. 15000 czyli rs. 2250 oraz na dobrach Marzenin w dz. IV pod Nr. 10 i ad Nr. 6 et 7, złp. 6000 albo rs. 900, jak niemniej wierzyciela summ i praw na dobrach ziemskich z Ogu Sieradzkiego zabezpieczonych to jest: (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których oznaczony został termin na d. 28 Maja (9 Czerwca) 1854 r. w kancellaryi hypotecznej w Kalisza przed podpisanym Rejentem.  
Kalisz d. 3 (15) Listopada 1853 r.
Miklaszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 150

(N. D. 1788) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Antoniny Kobierzyckiej wierzycielki summ a. rs. 15,000 z procentem na dobrach Kalinowa pod N. 25, b rs. 6,000 z procentem na dobrach Ligota pod N. 12 i c. rs. 5,400 na tychże dobrach pod N. 14 w dziale 4, obudwóch tych dóbr z Okręgu Szadkowskiego, umieszczonych, oraz co do współwłasności summ i praw zahypotekowanych na dobrach ziemskich z tegoż samego Okręgu jako to: d. na dobrach Ptaszkowice w dziale 4 pod N. 13 rs. 6,000 z przywiązanem do nich prawem zastawu, w dziale 3 pod N. 9 zapisanem, i również w dziale 4 pod N. 15 rsr. 3,600 z procentem, e. na dobrach Młodawin dolny, w dziale 4 pod N. 9 rs. 1,500 do których przywiązane jest prawo zastawu w dziale 3 pod N. 4 stojące, jak nie mniej w tymże dziale 4 pod N. 11 rs. 1,200 i rs. 750, f. na dobrach Marzenin w dziale IV. pod N. 9 i pod N. 6 et 7 oraz na dobrach Rososza w dziale 4 pod N. 11 i ad. 8 et 9 rs. 2250 tudzież na samych dobrach Marzenin w dziale 4 pod N. 10, i ad 6 et 7 i rsr. 900, otworzyły się spadki do uregulowaniu których termin na dzień 8 (20) Października 1860 r. przed podpisanym Rejentem w kancellaryi ziemiańskiej w Kaliszu wyznaczony został.
Kalisz dnia 22 Marca (3 Kwietnia) 1860 r.
Józef Białobrzeski.

Zorza 1909 nr 23

— Wyniki konkursu włościańskiego. Redakcja „Przewodnika Kółek i Spółek rolniczych”, wydawanego przez wydział centralny Kółek rolniczych, ogłosiła w roku zeszłym konkurs na napisanie przez drobnych rolników trzech artykułów na zadane tematy. Obecnie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.
Na temat I: „Jakie są najpilniejsze potrzeby wsi polskiej”, nadesłano 24 artykuły. Sąd konkursowy nie przyznał nikomu pierwszej nagrody, natomiast przyznano trzy drugie nagrody, które otrzymali gospodarze: Władysław Spychalski, b. pszczeliniak, z Rososzy, w pow. łaskim; Stanisław Wierzchoń, przewodniczący Kółka rolniczego w Ciotczy, w pow. lubartowskim, i Jakób Grabowski z kolonji Sielc, w gub. łomżyńskiej; trzecią nagrodę otrzymał Jan Walisiak z Dominikowic, w pow. tureckim.
Na temat II: „O obchodzeniu się z obornikiem” nadesłano 22 artykuły. Nagrody pierwszą otrzymał J. Banaszkiewicz, członek Kółka w Goleszynie (pow. sierpski); drugiej nagrody nie przyznano nikomu; nagrodę trzecią otrzymali: Szczepan Wróbel z gub. lubelskiej, Jan Wierzchoń z Ciotczy (pow. lubartowski) i „Stasiek z Matczyna” (pow. lubartowski). Nadto wyróżniono pracę Franciszka Fraszki, b. pszczeliniaka.
Na temat III: „Jak wychować cielę na mleczną krowę?” nadesłano odpowiedzi 22. Nagrodę pierwszą otrzymał Stan. Popiołek z Babina (pow. lub.); drugą Jan Walisiak z Dominikowic (pow. turecki); trzecią nagrodę — praca, oznaczona literą W., nadesłana przez lubelski wydział Kółek.
Tak więc drobni gospodarze nadesłali razem 68 artykułów, — co jeszcze raz dowodzi, że wśród ludu naszego zawsze znaleźć można dobrych i umiejętnych pisarzy. Niech oni tylko w takiej pracy twórczej, prawdziwie pożytecznej, wykazują swoje zdolności; niech pozostawią różnym ujadaczom szkodliwe kłótnie, niech nie idą pod komendę łapichłopów — a wtedy cześć im będzie prawdziwa.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 50

Wezwania publiczne.
Sąd pokoju w Łasku, z. Piotrkowskiej, na zasadzie art. 581 i 3091 U. P. C., wzywa niewiadomego z miejsca pobytu Jana Saletę, ażeby w terminie 4-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego wezwania, stawił się w tymże sądzie, jako sukcesor, w sprawie (Nr. C. 428/22) z powództwa Franciszka Salety, o podział majątku po zmarłym Wojciechu Saleta, położonego we wsi Rososza, gm. Pruszków.
W razie niestawienia się wezwanego Jana Salety w powyższym terminie, sprawa będzie rozpoznana w jego nieobecności.

 Ziemia Sieradzka 1926 czerwiec

Dn. 11/V w nocy we wsi Rososza na szkodę Nowickiej Marjanny za pomocą wyjęcia szyby w oknie przez nieznanych sprawców dokonano kradzieży garderoby na sumę 250 zł.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Pruszków dzieli się na gromady:
8. Rososza, obejmującą: wieś Nicenia, kolonję Nicenia, wieś Rososza, wieś Wola-Marzeńska, folwark Wola-Marzeńska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.
Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 8

OGŁOSZENIE
STAROSTWA POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 27 marca 1939 roku Nr. RR. I-1/48-55
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Rososza i Wola Marzeńska.
Na podstawie art. 18. ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzplitej z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 27 października 1933 roku (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 grudnia 1938 roku uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Łaskiego z dnia 17 listopada 1938 roku, dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Rososza i Wola Marzeńska.
Za Starostę:
(—) L. Rozengart
Komisarz Ziemski.

Dziennik Łódzki 1953 nr 100

W gminie Pruszków młodzież i starsi żyją przygotowaniami do wielkiego święta
W całej gm. Pruszków, czy to w spółdzielniach produkcyjnych Okup Wielki, Okup Mały i Zielencice, czy w każdej z 12 gromad wiele mówi się o przygotowaniach do należytego uczczenia 1 Maja.
I nie tylko mówi się, lecz przyśpiesza wykonanie podjętych zobowiązań.
Niezależnie od normalnych prac w polu chłopi z Sycanowa naprawiają nawierzchnię drogi przez wieś, oczyszczają rowy, przeprowadzają walkę z chwastami i ze szkodnikami roślin.
Wrzesiniacy również żwirują drogę gromadzką i wysadzają po obydwu jej stronach smukłe drzewka. Ci, którzy posiadają poletka rzepaku, ramami chwytnymi wyławiają żarłoczne żuczki słodyszka. Poza tym wszyscy bez wyjątku przyśpieszają sadzenie ziemniaków.
— Bo jakeśmy się zobowiązali, że na 1 Maja ma być koniec z sadzeniem, to musi być koniec!
W Rossoszy 83 obecnych na zebraniu gospodarzy i gospodyń podjęło współzawodnictwo z sąsiadami z gr. Wrzesiny.
— Drogę wyreperujemy jeszcze lepiej niż oni, a w sadzeniu ziemniaków też się nie da my wrzesiniakom.
— A ja proponuję jeszcze jedno zobowiązanie — rzekł prezes gromadzkiego koła ZSCh. — Niech każdy z nas o miesiąc skróci termin obowiązkowej odstawy tuczników — zgoda?
I wszyscy bez wyjątku podnieśli ręce.
Mieszkańcy Sięganowa przebudowują mostek na drodze i porządkują drogę. Poza tym zobowiązali się zakończyć sianokosy o tydzień wcześniej niż w roku ub. oraz po żniwach wykonać wszystkie podorywki ściernisk i siew poplonów do 15 sierpnia.
W Marzeninie realizację zobowiązań 1-majowych widać na każdym kroku. Młodzież zbiera złom i makulaturę. Mężczyźni i kobiety pracują przy uporządkowaniu drogi przez wieś, na skwerkach pojawiają się kwiaty.
Również dla uczczenia Święta Pracy gromada podjęła cenne zobowiązania długookresowe, a więc: do 15 maja ukończyć sadzenie ziemniaków, założyć pólka chwytne do walki ze stonką, jak najczęściej przeglądać uprawy ziemniaczane, sianokosy ukończyć przed okwitnięciem traw, zaraz po żniwach rozpocząć omłoty i natychmiast wykonać obowiązkową odstawę zboża, jak najrychlej wykonać podorywki i zasiać poplony, w terminie rozpocząć jesienną akcję siewną, używając tylko ziarna kwalifikowanego, wykopki ziemniaków zakończyć do 28 października, a po ukończeniu wszystkich prac polnych przeprowadzić konserwację wszystkich maszyn i narzędzi rolniczych.
W dniu 1 Maja, poza manifestacją w Łasku, w kilku punktach gminy Pruszków odbędą się akademie oraz zabawy ludowe.

C. M.

Dziennik Łódzki 1966 nr 131

We wsi Rososza, pow. Łask poniósł śmierć, uderzając motocyklem w drzewo Eugeniusz Wołoszyn, zam. Dobra, pow. Łask. Wołoszyn będący pod wpływem alkoholu, nie mając uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych zabrał cudzy motocykl.

Dziennik Łódzki 1971 nr 122

W Rososzy, pow. Łask spalił się budynek mieszkalny z oborą pod jednym dachem, straty oblicza się na 10 tys. zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza