-->

czwartek, 9 maja 2013

Stanisławów

Słownik Geograficzny:  
Stanisławów,  folw., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Wola Wiązowa, odl. 35 w. od Łasku, ma 2 dm., 47 mk. Folw. ten, oddzielony od dóbr Wola Wiązowa, rozl. mr. 441: gr. or. i ogr. mr. 337, łąk mr. 60, pastw. mr. 35, nieuż. mr. 9; bud. mur. 1, z drzewa 5.

Spis 1925:
Stanisławów, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 67. Mężczyzn 32, kobiet 35. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 67. Podało narodowość: polską 67.

Stanisławów, obecnie część wsi Nowa Wola w gminie Rusiec.

Stanisławów 1932 r.


1965 r.


Tydzień Piotrkowski 1890 nr. 14

Sprzedaże przymusowe. Na odbytej w dniu 1 kwietnia r. b. licytacyi w sądzie okręgowym sprzedano następujące majątki:
6) Dobra Wola-Więzowa w powiecie łaskim, składające się z 6-iu oddzielnych folwarków, jako to: Wola-Więzowa, Janów, Annolesie, Dęby, Wincentów i Stanisławów, ogólnej przestrzeni mórg 2812 i 184 pręty—nabył Wincenty Maleszewski za rs. 58,260


Zorza 1892 nr 34

Parcelują się obecnie w powiecie łódzkim majątki: Szydłów, w gminie Puczniew, własność p. Anny Szajbler; Jagodnica Złotna, w gminie Rąbień, własność byłego rejenta Danielewicza; Jermonice, w gminie Puczniew, własność p. Jana Wężyka; Piaskowice, w gminie Paćmierz, własność p. Dzierżanowskiego; Kontrowers, w gminie Nakielnica, własność p. Bretsznajdra; Kruszew, w gminie Żeromin, własność p. Gorczyńskiego. W powiecie łaskim parcelują się: folwark Łopatki, w gminie Łask, własność p. Pruskiego, oraz Wola Wiązowa, własność p. Prądzyńskiego; z tej ostatniej rozparcelowano już folwarki Wincentów i Bolesławów, a obecnie parceluje się Stanisławów.

Tydzień Piotrkowski 1893 nr. 2

Przy udziale Banku Włościańskiego sprzedano przed notaryjuszem Filipskim w Piotrkowie:
2) Za aktem z d. 21 lipca (2 sierpnia) 189. r. folwark Stanisławów z p-tu łaskiego, Wincentego Maleszewskiego, obejmujący przestrzeni 443 m. 225 pr. za rs. 32,600. Bank włościański udzielił włościanom pożyczki rs. 23,110 resztę dopłacili włościanie.—Za aktem kwitu z d. 28 listopada (10 grudnia) 1892 r. wypłacono Tow. Kred. Ziemskiemu rs. 9,994 k. 41, zaś resztę wierzycielom i właścicielowi Maleszewskiemu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
12. Kolonja Nowa-Wola, obejmującą: kolonję Nowa Wola, kolonję Porąbki, kolonję Nosidła, kolonję Stanisławów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza