-->

czwartek, 9 maja 2013

Widogoszcz

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wigdosz, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Wola Więzowa, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 36, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Widogoszcz,  os. młyn., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Rusiec, 1 dm., 10 mk., 30 morg.

Spis 1925:
Widogoszcz, os. młyń., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 6. Mężczyzn 4, kobiet 2. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 6. Podało narodowość: polską 6.

Widogoszcz, część wsi Antonina w gminie Rusiec.

Widogoszcz 1932 r.

1934 r.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1864 nr 228

(N. D. 4951) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 Kodeksu Postępowania Sądowego, wiadomo czyni, iż na żądanie Krossy z Pregerów Dreher, po Gerszonie Drecher pozostałej wdowy, z własnych funduszów utrzymującej się, w mieście powiatowem Kaliszu zamieszkałej, zamieszkanie prawne do tego interesu u Józefa Brudzyńskiego Patrona Trybunała Cywilnego w Kaliszu, w temże mieście w Kaliszu zamieszkałego, dla siebie obrane mającej, od której tenże Patron Trybunału Józef Brudzyński staje się i subhastacją dóbr ziemskich Antoniny z przyległościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim leżących, popiera w poszukiwaniu sum a) rs. 900, b) rs. 1750, c)rs. 1750; czyli ogólnej sumy rs. 4100; z procentem 5% od dnia 12 (24) Czerwca 1861 r. należnym, od Franciszka Mechlińskiego i Piotra Pawła dwóch imion Nawrockiego z mocy kontraktu kupna i sprzedaży tychże dóbr Antoniny pomiędzy Stanisławem Chełmskim a Franciszkiem Mechlińskim, przed Rejentem Edwardem Milewskim w Kaliszu w dniu 26 Czerwca (8 Lipca) 1861 r. oraz cesji przed Rejentem Janem Niwińskim w Kaliszu w dniu 28 Czerwca (10 Lipca) 1861 r. przez Eleonorę z Rubachów Janowską, na rzecz Krossy Dreher na sumę rs. 1750 zeznanych, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Kaliszu Franciszka Roweckiego w dniu 27 Marca (8 Kwietnia) 1864 r. rozpoczętym, a w dniu 31 Marca (12 Kwietnia) t. r. ukończonym i sporządzonym, zajęte zostały na przymusowe w drodze Sądowej wywłaszczenie, Franciszka Mechlińskiego i Piotra Pawła dwóch imion Nawrockiego własna dobra ziemskie.
ANTONINA z przyległościami.
składające się z folwarku i wsi zarobnej Antonina folwarku Zalasy dolne i górne, folwarku Dęby, wsi Zalasy, kolonji Kodroń, boru Wołowice zwanego, z wszelkiemi zabudowaniami, rolami obsiewami, łąkami pastwiskami, borami, z wszelkiemi dochodami z inwentarzem żywym i martwym gruntowym, z propinacją, rybołówstwem zgoła z tem wszystkiem co całość dóbr tych stanowi, bez najmniejszego wyłączenia, położone w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej, składające jedną gminę pod nazwiskiem gmina Antonina, łącznie z gminą Dąbrowy Rusieckie, należące do parafii Rusiec, graniczące na wschód słońca z dobrami Jastrzębice, Broszęcinem i Rusiem, na południe z dobrami Majoratem Kiełczygłowem, na zachód z dobrami Wolą Więzową; na północ z Dąbrowami, odlegle od miast najbliższych to jest od miasta Powiatowego Sieradza mil 5, od miasta Widawy mil 2, od miasta Szczercowa mila jedna, od miasta Wielunia mil trzy, pozostające w posiadaniu naturalnem główne dobra Antonina Franciszka Mechlińskiego właściciela w wsi Antoninie Okręgu Sieradzkim mieszkającego, a folwark Zalasy, do tychże dóbr należący, jest w posiadaniu Piotra Pawła dwóch imion Nawrockiego właściciela tegoż folwarku, w mieście powiatowem Koninie mieszkającego, tamże zamieszkanie prawne obrane mającego.
W dobrach zajętych, mianowicie w wsi Antoninie, znajdują się zabudowania dworskie:
Dwór murowany z cegły palonej, o pięciu pokojach, oficyna, gorzelnia z cylindrem do wyrobu okowity bez innych aparatów, obory, stodoły o trzech klepiskach, stajnie i wozownie pod jednym dachem, wszystkie z cegły palonej gontami kryte, spichrz, w którym jest sieczkarnia gontami kryty, chlewy z drzewa słomą kryte, lamus z cegły palonej gontami kryty, na skład okowity z stancją mieszkalna, dwie studnie, a przy gorzelni jest studnia, przy dworze ogród warzywny i owocowy, za ogrodem mały stawek nie zarybiony.
Zabudowania dworskie w folwarku Dęby:
Dom dworski, owczarnia, stodoła o jednem klepisku, z drzewa gontami kryte, stodoła i obora pod jednym dachem z drzewa słomą kryta; studnia balami cembrowana, mały stawek w części zarybiony, bróg na czterech słupach z drzewa słomą kryty.
Znajdują się także budynki wiejskie we wsi Antoninie, jako to:
Kuźnia z cegły palonej gontami kryta, w której porządki są własnością kowala, oraz cztery chałupy z drzewa słomą kryte, w których mieszkają ludzie dworscy, a w ostatniej jeden z nich szynkuje trunki dworskie, za wynagrodzeniem zrzynki 21-ej, przy każdej chałupie są chlewiki z drzewa słomą kryte i studnia balami cembrowana.
Wysiew zboża na folwarku Antonina, jest następujący:
Pszenicy korcy 25, żyta korcy 100, jęczmienia korcy 30, grochu korcy 20, owsa korcy 120, tatarki korcy 10, rzepaku korzec jeden, prosa korzec jeden, wyki i mieszaniny korcy 30, kartofli korcy 150, siana sprząta się wozów fornalskich 130.
Wysiew na folwarku Dęby jest:
Pszenicy korcy 25, żyta korcy 50, jęczmienia korcy 20, grochu korcy 10, owsa korcy 75, tatarki korcy 5, wyki i mieszaniny korcy 10, kartofli korcy 50, siana sprząta się wozów fornalskich 20.
W wsi Zalasy są zabudowania jako to: 8 chałup, a przy tych obórki i chlewiki, oraz 6 stodół wszystkie z drzewa słomą kryte, w tych mieszkają gospodarze dawniej odrabjający po cztery dni tygodniowo do dworu ręcznej robocizny, która następnie zamienioną została na pieniądze po kop. 10 i pół za każdy dzień, a następnie w skutek Ukazu najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. usamowolnieni zostali i teraz nic nieopłacją, jeden z nich wszelako szynkuje dworskie trunki, za wynagrodzeniem 21-ej zrzynki ci zaś są następujący:
1. Wojciech Drzazga, 2. Antoni Szataniak, 3. Franciszek Zaleski, 4. Józef Zając i Marcin Trojak w jednym gospodarstwie, 5. Józef Moszyński, 6. Franciszek Moszyński i Józef Bartosik dwóch w jednym gospodarstwie, 7. Franciszek Pluta i Jan Troczyński dwóch w jednym gospodarstwie, 8. Andrzej Kamiński.
W miejscu zwanym Wydogoszcz, do wsi Antonin należącym, stoi jedna chałupa z drzewa gontami kryta, w tej mieszka Wawrzyniec Kazibłocki młynarz okupnik, posiada gruntu jedną włókę miary nowopolskiej i płaci do, dworu rocznie czynszu po rs. 5 i wiatrak o jednym ganku z drzewa gontami kryty z rekwizytami.
W folwarku dolne i górne Zalasy, własnością, Piotra-Pawła Nawrockiego będące, są zabudowania jako to: dwór o trzech stancjach i dwóch alkierzach z drzewa gontami kryty, obory, stodoły i stajnie pod jednym dachem, bróg czyli szopa, wszystko z drzewa słomą kryte, ogród owocowy i warzywny, studnia cembrowana balami i inwentarz odpowiedni do gruntu przywiązany.
Co do inwentarzy żywych i martwych w wsi Antoninie, objaśnia się, że Balbina z Wierzbowskich Mechlińska żona Franciszka Mechlińskiego, przy zajmowaniu dóbr Antoniny na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia żądała ich wyłączenia z pod zajęcia, utrzymując, że są jej własne, na co złożyła Komornikowi zajmującemu akt urzędowy przed Rejentem Jażdżewskim w mieście Pyzdrach w dniu 6 (18) Marca 1864 r. zdziałany. Pozostawia się zatem nowonabywcy dóbr tych na licytacji, lub wierzycielom rozprawienie się z nią co do ważności nabycia tych inwentarzy.
Ksiądz Proboszcz parafij Rusiec za dziesięcinę posiada dwie włóki gruntu.
Kolonja Kodroń zwana obejmująca włok 7 miary nowopolskiej, nie posiada żadnych kolonistów, od kolonji tej Ksawery Turski nabył prawem wieczystej dzierżawy 45 mórg łąk za opłatą czynszu rocznie po rs.: 36, na tem terytorjum wybudowany jest dom z drzewa gontami i słomą kryty, resztujące łąki włók 5 mórg 15 należą do dóbr Antoniny.
Rozległość całych dóbr Antoniny uważając na miarę nowopolską wynosi włók 59 mórg 22 przybliżonym sposobem, w tej boru do folwarku Antoniny włók 11 mórg 10, a do folwarku Zalasy Wołowcem zwany włók 6 mórg 10, czyli dziesiatyn 920. Grunta należą do klasy II, III i IV-ej. Granice są jawne niesporne, w narożnikach oznaczone kopcami.
Wysiew zboża na folwarku Zalasy dolne i górne jest następujący:
Pszenicy korcy 10, żyta korcy 10, jęczmienia korcy 12, grochu korcy 6, tatarki korcy 5, owsa korcy 40, wyki i mieszaniny korcy 3, kartofli korcy 20, siana sprząta się wozów parokonnych 30.
Podatki rządowe jakie się z dóbr Antoniny do kasy powiatu Sieradzkiego opłacają wynoszą rocznie ogółem rs. 398 kop, 91.
Szczegółowy opis dóbr zajętych Antoniny pod względem klasyfikacji gruntów i zabudowań dworskich i włościańskich oraz innych szczegółów znajduje się w protokule zajęcia u Józefa Вrudzińskiego Patrona Trybunału sprzedaż popierającego, i w biurze Pisarza Trybunału u których także zbiór objaśnień i warunki przejrzane być mogą.
Protokół zajęcia dóbr Antoniny doręczony jest w kopjach:.
1. Burmistrzowi miasta Konina Ludwikowi Morawskiemu.
2. Piotrowi Pawłowi dwóch imion Nawrockiemu w mieście Koninie zamieszkałym w d. 3 (15) Czerwca 1864 r.
3. Franciszkowi Mechlińskiemu właścicielowi dóbr Antoniny pod niebytność jego do rąk żony jego Balbiny Mechlińskiej w Antoninie zamieszkałemu.
4. Mikołajowi Plucie Wójtowi gminy Antonina, w wsi Dąbrowach Rosieckich zamieszkałemu, w d. 4 (16) Czerwca 1864 r wreszcie:
5 Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego Janowi Mizger, w mieście Sieradzu zamieszkałemu w dniu 6 (18) Czerwca 1864 r.
Protokół zajęcia wniesionym i zarejestrowanym został do księgi wieczystej zajętych dóbr Antoniny w dniu 18 (30) Czerwca 1864 r. a do księgi zarejestrowań Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kalisza na ten cel utrzymywanej, w dniu 2 (14) Lipca 1864 r.
Pierwsze ogłoszenie warunków sprzedaży na audiencji Trybunału Cywilnego I-ej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym odbywanych, gdzie i sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie w dniu 21 Sierpnia (2 Września 1864 r. o godzinie 10.ej z rana nastąpiło.
Po odbyciu dwóch następnych publikacij warunków w dniach 4 (16) i 18 (30) Września 1864 r. termin do temczasowego czyli przygotowawczego przysądzenia dóbr Antoniny na Audyencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu odbyć się mianego, na dzień 23 Października (4 Listopada) 1864 r. na godzinę 10 tą z rana oznaczony został. Extrachentka Krossa z Pregerów Drecher za dobra te Antoniny rubli srebrem 24000 podaje.
Kalisz d. 19 Wrześ. (1 Paździer.) 1864 r.
Asesor Kolegjalny, Józef Migórski (N. 365.)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.


IX. Obszar gminy wiejskiej Kiełczygłów dzieli się na gromady:
8. Kiełczygłówek, obejmującą: wieś Kiełczygłówek, wieś Widogoszcz.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
2. Kolonja Antonina, obejmującą: kolonję Antonina, kolonję Borek, osadę Widogoszcz, wieś Zalasy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza