-->

czwartek, 2 maja 2013

Sówki

Spis 1925:
Sówki, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 66. Mężczyzn 36, kobiet 30. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 66. Podało narodowość: polską 66.

Sówki, obecnie przysiółek w gminie Rusiec.

1992 r.


Dziennik Łódzki 1891 nr. 131

We wsi Sówki tejże gminy (Dąbrowa Rusiecka), w dniu 15 z. m. spalił się dom drewniany Ksawerego Rogaczewskiego, ubezpieczony na rs. 250.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
10. Kuźnica, obejmującą: wieś Kuźnica, folwark Kontrewers, kolonję Sówki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1935 nr 14

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 2 lipca 1935 r. L. SA. II. 15/2/35
o zmianie granic gromad Jastrzębica i Kuźnica, gminy Dąbrowa Rusiecka, powiatu
łaskiego.
Zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 26 czerwca 1935 r. na zasadzie art. 16 p. 1 ustawy z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) na wniosek Wydziału Powiatowego Łaskiego i po wysłuchaniu opinji organów uchwalających interesowanych gromad i rady gminnej postanawiam, co następuje:
§ 1.
Z obszaru gromady Kuźnica wyłącza się kolonję Sówki i włącza się ją do obszaru gromady Jastrzębice, gminy Dąbrowa Rusiecka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza