-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Sobiepany

Zajączkowski:
Sobiepany-pow. łaski 950-1300 o. a., Kam. 125.
1) 1386 T. Sir. I f. 3, 8: Sobepani - Jacobus de S., Potrek de 5. 2) 1390 T. Sir. I f. 14: Sobepani - Johannes de S. astitit termino adversus Derslaum et Potrconem et Jacussium heredes de ibidem pro spolio et capite; Jacus de S., Johannes ibidem, Thomco ibidem. 3) 1393 notatka XIX w. TP 3304 f. 7: (Sobepany) - „45 Sobepany Dersl. 1386 7. 9.". 4) 1394 T. Sir. I f. 59: Sobepani - Jacus de S., Gregorius de S.
5) XVI w. Ł. I, 468-469: Sobyepany - villa, par. Grabno, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 6) 1511-1518 P. 193: Sobiepani - desertum, par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 248: Szobiepany - wł szl., jw. 7) XIX w. SG X, 945: Sobiepany - wś i folw. nad Grabią, par. jw., gm. Wola Wężykowa, pow. łaski. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sobiepany, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 13 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Sobiepany, parafia grabno, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 7 części, pierwsza i druga Kraykowski, trzecia Otwinowski, czwarta Jankowscy, piąta Rayski, szósta Magnuski, siódma koscioł grabinski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Sobiepary, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Grabno, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 57, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Sobiepany, w XVI w. Sobyepany, wś i fol. nad rz. Grabią, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Grabno, odl. 11 w. od Łasku, ma 13 dm., 75 mk. W 1827 r. było 10 dm. 57 mk. W 1887 r. fol. S. rozl. mr. 399: gr. or. i ogr. mr. 174, łąk mr. 4, past. mr. 5, lasu mr. 194, w odpadkach mr. 3, nieuż. mr. 19; bud. mur. 1, z drzewa 2. Wś S. os. 14, mr. 131. Na początku XVI w. dziesięcinę z łanów km. i fol. tudzież kolędę pobiera pleban w Grabnie (Łaski, L.B., I, 469). Br. Ch. 

Spis 1925:
Sobiepany, wś i kol., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 24, kol. 11. Ludność ogółem: wś 162, kol. 74. Mężczyzn wś 80, kol. 42, kobiet wś 82, kol. 32. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 162, kol. 74. Podało narodowość: polską wś 162, kol. 74.

Wikipedia:
Sobiepany-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

OSP


Gazeta Warszawska 1820 nr 80

Doniesienia. Niżey podpisany maiąc Hypotekę wsi Sobiepany w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim leżącey, w ręku rodzonego Brata ś. p. Marcina Jankowskiego, tamże mieszkaiącego, gdy po śmierci iego i iego małżonki Józefy ze Skąmpskich Jankowskiey, świeżo w tym roku w Kwietniu zgasłey z tego świata, pomiędzy papierami pozostałemi znaleść iey nie można było, i aktualnie nie znayduie się. — Taż Hypoteka na ś. p. Brata mego i mnie wydaną była w extrakcie pierwszym, a teraz do uformowania nowey Hypoteki w Woiewództwie Kaliskiem, tak mnie iako i pozostałemu z Brata Sukcessorowi do tey wioski nieodzownie iest potrzebną. Przeto przez publikacyią w Dziennikach i Gazetach mieć sobie życzę, kto takową Hypotekę przy śmierci lub przed śmiercią tychże iakimsiś sposobem sobie dostał lub przywłaszczył, aby w przeciągu niedziel 4ch od daty dzisieyszey mnie podpisanemu w Czerniakowie mieszkanie maiącemu zwrócił, lub się z nią popisywał, iakim ią sposobem posiada; w przeciwnym razie gdy się z nią nie zgłosi, za nic znaczącą w iego ręku mieć ią chcę, i całą Publiczność ninieyszem ostrzegam. — Dan w Czerniakowie d. 7 Lipca 1820 r. X. Jan Urban Jankowski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 299

Po śmierci niegdy Józefa Kobierzyckiego, zaszłey w dniu 6 Stycznia 1832 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient, zawiadamia wszystkich których to interessować może, że do przepisania w właściwych księgach wieczystych na imie sukcessorów iego:  
8. Prawa zaięcia na wywłaszczenie tychże dóbr w dziale III pod Nr. 2 zapisanego. 9. 24,000 złp. w dziale IV ad 1, i 10. 31,635 złp. w tymże dziale ad 2 wykazu hypotecznego dóbr Sobiepany z przyległościami w Powiecie Szadkowskim leżących intabulowanych.  
(...)  termin sześciomiesięczny, a wszczególe na d. 22 Kwietnia 1833 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem iest wyznaczony. Kalisz dnia 22 Października 1832 r. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 144

(N. D. 1512.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku: 1. po Ewie z Jaraczewskich Noskowskiej co do summy 6,000 złp. w dziale IV pod Nr. 2 na dobrach Rojków w powiecie Szadkowskim, i co do summy złp. 20,000 w dziale IV pod Nr. 7 na dobrach Galewice lit B. w powiecie Ostrzeszowskim wpisanych: 2. po Wincentym Jankowskim co do tytułu współwłasności dóbr Sobiepany literę C. w powiecie Szadkowskim położonych, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 7(19) października 1839 r. godzinę 9 z rana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta.
w Kaliszu dnia 11 (23) Marca 1839 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 180

(N. D. 3872.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku:
2. po Janie Jankowskim co do przepisania tytułu współwłasności dóbr Sobiepany litera C. w Powiecie Szadkowskim położonych z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 1 (13) Marca 1841 r. na godzinę 9tą z rana lub do Kancellaryi podpisanego Rejenta; celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą.
Kalisz dnia 31 Lipca (12 Sierpnia) 1840 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 276

(N. D. 6196) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiéj. Gdy toczą się postępowania spadkowe po osobach następujących:
1. Po Józefie Kobierzyckim jako współwłaścicielu dóbr Sobiepany częś i lit. Α. В w Okręgu Szadkowskim położonych.  
(...) Do ukończenia postępowań spadkowych po tychże osobach termin pod skutkami prekluzyi na dzień 2 (14) Czerwca 1845 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej wyznacza.  
Kalisz dnia 17 (29) Listopada 1844 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 121

(N. D. 2371) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Aleksandra Jabłońskiego wierzyciela summy zł. 3000 albo rs. 450 w dziale IV pod N. 9 wykazu dóbr Sobiepany lit. С. z Okręgu Szadkowskiego zabezpieczonej; otworzyły się spadki, do regulacyi których oznaczony został termin na d. 2 (14) Września 1853 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 13 (25) Lutego 1853 r.
Niwiński.
Dziennik Powszechny 1862 nr 220

(N. D. 4325) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Kaliskiego. Wzywa wszelkie Władze tak wojskowe jako i Cywilne nad bezpieczeństwem w Kraju czuwające aby na Narcyza Łączkowskiego o wydanie fałszywej legitymacji obwinionego, obecnie z pobytu niewiadomego i przed wymiarem kary ukrywającego, baczne oko zwracały, a wrazie ujęcia go Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu pod strażą dostawiły. Rysopis jego jest następujący: ma lat 61 wzrostu dobrego, twarzy ściągłej, nosa i ust miernych, włosów blond, oczu niebieskich, znaków szczególnych żadnych, urodzony we wsi Sobiepany, wdowiec, ma dzieci dwoje stanu szlacheckiego, ostatecznie w roku zeszłym do końca miesiąca Czerwca był zastępcą Wójta b. gminy Kostrzewice w powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej. Tyniec pod Kaliszem d. 28 Lipca (9 Sierpnia) 1862 r. Sędzia Prezydujący, Ruprecht

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 8 (20) Lutego 1865 r,  
19. Sobiepany, część lit. A. i B. z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 134 kop. 23, vadium do licytacji rs. 645, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3032, przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Niwińskim.
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 20

(N. D. 317). Pisarz Trybunału Cywilnego I-ej Instancji Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Wiadomi czyni, iż na żądanie Antoniny Majkowskiej wdowy właścicielki nieruchomości w Sieradzu zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu dla siebie obrane mającej, od której tenże Patron za Obrońcę jest ustanowiony i subhastacją dóbr ziemskich Sobiepany A, B, C, z przyległościami, w poszukiwaniu sumy rs. 2.000 z procentem od Jarosława Kobierzyckiego należnej, pobiera, protokułem Komornika Trybunału Franciszka Roweckiego na gruncie dóbr w dniu 5(17) Października 1866 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia:
Dobra Ziemskie Sobiepany A, B, C,
składające się z folwarku i wsi Sobiepany A, B, C, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, łąkami, zaroślami i pastwiskami, z tem wszystkiem co całość dóbr stanowi, bez żadnego wyłączenia; tak jak one właściciel posiada i w ograniczeniu jak się znajdują.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Brody i Kozubami, na południe z dobrami Podole, na zachód z Branicą, a na północ z Brzeskami, odległe od miasta Szadku wiorst 18, Sieradza 17, Zduńskiej Woli 9, Widawy 11, Burzenina 8, należą do parafji Grabno gminy Wola Wężykowa, położone w Powiecie Sieradzkim, Okręgu Szadkowskim, Gubernji Warszawskiej, których właścicielem jest Jarosław Kobierzycki w wsi Podolach zamieszkały.
Granice są jawne niesporne a całe dobra mają przybliżonym sposobem rozległości około włók 17 mórg 27 prętów 200, czyli dziesiatyn 270 na miarę ruską. Grunta należą do klasy II. III. IV. i V. Znadują się zabudowania: dworek, owczarnia i stodoła, karczmy ani szynku nie masz jak równie i inwentarza.
Podatki dworskie do Kasy Powiatu Sieradzkiego opłacać się winne wynoszą rubli srebrem 72 kop. 90 1/2. Szczegółowy opis dóbr zajętych Sobiepany A, B, C, pod względem klasyfikacji gruntów, stanu zabudowań i innych szczegółów, znajduje się w protokule zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Franciszka Modrzejewskiego i w biurze Pisarza Trybunału gdzie równie zbiór objaśnień i warunków każdego czasu przejrzany być może.
Protokół zajęcia doręczny jest w kopjach: Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego Juljanowi Otockiemu i Wójtowi gminy Wola Wężykowa, do której Sobiepany A, B, C, należą Benedyktowi Kurasiewiczowi do rąk własnych w d. 10 (22) Listopada 1866 r., następnie do ksiąg wieczystych dóbr ziemskieh Sobiepany w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu d. 21 Listopada (3 Grudnia) tegoż roku wniesiony i wpisany, a do księgi zaaresztowań na ten cel w biurze Pisarza Trybunału utrzymywanej w d. 5 (17) Grudnia tegoż roku zarejestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny stojącym. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji wspomnionego Trybunału w d. 27 Stycznia (2 Lutego) 1867 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 7 (19) Grudnia 1866 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 37

N. D. 1084 Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Aleksego Rozdrażewskiego, właściciela dóbr Poradzewa, dawniej w mieście Kaliszu, a obecnie we wsi Poradzewie Okręgu Wartskim Gubernji Kaliskiej zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do całego postępowania subhastacyjnego dóbr Sobiepany lit. А, В, C, u Hipolita Grodzieckiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w temże mieście Kaliszu zamieszkałego, obrane mającego, od którego tenże Patron za Obrońcę jest ustanowiony, i sprzedaż dóbr ziemskich Sobiepany lit. A, В, С, z przyległościami, w drodze przymusowego wywłaszczenia w poszukiwaniu sumy rsr. 3,000 z procentem, od Jarosława Kobierzyckiego, właściciela rzeczonych dóbr, Aleksemu Rozdrażewskiemu należnych popiera, protokułem Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Franciszka Roweckiego, na gruncie dóbr dnia 1 (13) Września 1866 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymusowego wywłaszczenia, dobra ziemskie
SOBIEPANY lit. А, В. C,
składające się z folwarku i wsi Sobiepany lit. А, В, C. z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, bez inwentarza żywego i martwego, którego w dobrach tych niemasz, bo dobra te należą z przyległemi dobrami Podole Górne i Dolne, do jednego właściciela Jarosława Kobierzyckiego i inwentarzem w tych ostatnich znajdującym się są obrabiane, jednakże zajęte zostały z gruntami obsianemi i obsiać mającemi, łąkami, pastwiskami, zaroślami, zagajnikami po wyciętym boru, propinacją, rybołóstwem, polowaniem, zgoła z tem wszystkiem co całość tych dóbr stanowi, bez żadnego wyłączenia i w tem ograniczeniu jak się znajdują, przy względzie na prawa włościanom Najwyższym Ukazem z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. nadane.
Dobra te położone są w gminie Woli Wężykowej, parafji Grabowo, Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernji dawniej Warszawskiej teraz Kaliskiej.
Graniczą na wschód słońca z dobrami Brody Kozuby, na południe z dobrami Podóle Górne i Dolne, na zachód z dobrami Branice, na północ z dobrami Brzeski.
Odległe od miast najbliższych: miasta okręgowego Szadku wiorst 18, miasta powiatowego Sieradza wiorst 17, miasta Zduńskiej Woli wiorst 9, miasta Widawy wiorst 11, od miasta Burzenina wiorst 8. Właścicielem hypotecznym tych dóbr jest Jarosław Kobierzycki i zostają one w jego posiadaniu, który mieszka w przyległych dobrach Podóle Górne i Dolne, Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernji Kaliskiej, i zamieszkanie prawne tam ma obrane.
Granice dóbr rzeczonych ze wszech stron sąsiednich są jawne, w których żaden kontrawers nie zachodzi, oznaczone kopcami, wygonami, drogami i strugą, którą woda płynie.
Grunta, z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. na własność włościan przeszłe, położone pomiędzy gruntami dworskiemi, są także oznaczone łącznie z łąkami miedzami. Dobra zajęte, mają przybliżenie ogólnej rozległości włók 17, mórg 27, pręt. 200 miary nowopolskiej, czyli na miarę ruską dzies. 270. Grunta są klasy II, III, IV i V.
W dobrach tych znajdują się zabudowania dworskie, a mianowicie: dworek, owczarnia, stodoła i chlewik przy dworku, oraz studnia i stawek zarybiony w polu. Karczmy ani i szynku niema.
Zboża wysiewa się razem korcy 164 garncy 20, wysadza kartofli korcy 50 i sprząta siana fornalskich wozów 20.
Podatki do kasy Powiatu Sieradzkiego opłacać się winne, wynoszą rocznie rsr. 72 kop. 90. Szczegółowy opis dóbr zajętych, pod względem klasyfikacji gruntów, stanu zabudowań, zasiewów i wszelkich innych szczegółów, znajduje się w protokule zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Grodzieckiego w Kaliszu pod Nr. 55 mieszkającego i w biurze Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu, gdzie jak i również zbiór objaśnień i warunków, każdego czasu przejrzany być może. Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach.
1. Jarosławowi Kobierzyckiemu, ustanowionemu dozorcy nad zajętemi dobrami i ich właścicielowi, i
2. Benedyktowi Karasiewiczowi, wójtowi gminy Wola Wężykowa, w wsi Siędziejewicach Okręgu Szadkowskim mieszkającemu i Kancelarję utrzymującemu, na ręce Mikołaja Twardowskiego, podwójta i sołtysa tej gminy dnia 1 (13) Grudnia 1866 r., oraz
3. Juljanowi Otockiemu, Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku dnia 2 (14) Grudnia t. r.
Następnie zajęcie to do księgi wieczystej dóbr Sobiepany lit. В, В, С. w dniu 26 Grudnia (7 Stycznia) 1867/8 r. wniesione, a w dniu 8 (20) Stycznia t. r. w księdze przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej zaregestrowane zostało.
Sprzedaż zajętych dóbr, odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu przy ulicy Józefina.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży, nastąpi na tejże audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 23 Lutego (6 Marca) 1868 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz dnia 9 (21) Stycznia 1868 roku.
Asesor Kolegjalny J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 172

N. D. 5122. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
6. Szymona Amowicza co do sum na rozmaitych dobrach w dziale IV, mianowicie: (...) i. Rsr. 2,280 kop. 10 na dobrach Podole Górne pod Nr. 55, rozciąganej swe bezpieczeństwo i na dobrach Dąbrowa Wielka, oraz Sobiepany А. В. С. pod Nr. 16, 35 i 15, wszystkich z Powiatu Sieradzkiego zahypotekowanych, otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 14 (26) Lutego 1869 r. w Kancelarji Hypotecznej.  
Kalisz d. 1 (13) Sierpnia 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 262

N. D. 7803. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
3. Szymona Amowicza co do sumy na dobrach Padok górne w dziale IV. pod Nr. 52 rs. 1,350, rosciągającej swe bezpieczeństwo i na dobrach Sobiepany A. B. w dziale IV. pod Nr. 34 i pod Nr. 53 rs. 1,101 z Powiatu Sieradzkiego.  
(…) otworzyły się spadki do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 27 Maja (8 Czerwca) 1869 r. w kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 12 (24) Listopada 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Kaliszanin 1871 nr 25

Są do wydzierżawienia lub sprzedaży dobra
Podole i Sobiepany,

w powiecie Łaskim gubernji Petrokowskiej, odlegle od miasta Zduńskiej-Woli wiorst 8, od miasta Sieradza wiorst 16, mające rozległości włók 40, z łąkami i dostatecznym pastwiskiem, grunta po większej części pszenne, oziminy wysiewa się do 200 korcy, z inwentarzem gruntowym lub bez. Bliższa wiadomość u Antoniego Nowierskiego Obrońcy w Sieradzu.

Dziennik Warszawski 1873 nr 66

N. L. 1904. Rejent Kancelarii Ziemiańskie j w Kaliszu.
Po śmierci:  
4° Aleksego Rozdrażewskiego właściciela dóbr Poradzewa z kręgu Wartskiego, oraz wierzyciela sum hypotecznie ubezpieczonych a mianowicie:
d) rs. 3000 na dobrach Sobiepany A. B. w Dziale IV pod Nr. 29 do której przywiązany warunek w Dziale III pod Nr. 5, a na dobrach Podole górne i dolne w Dziale IV pod Nr. 45 i w dziale III pod Nr. 9.
(…) otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam termin przed sobą w kancelarji mej w Kaliszu na dzień 22 Września (4 Października) 1873 r. godzinę 10 z rana pod prekluzją.  
Kalisz d. 14 (26) Marca 1873 r.
Józef Jezierski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 251

N. D. 7413. Rejent Kancelaryi Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
6. Bregidy Nawrockiej co do współwłasności sumy rs. 900 na dobrach Podole Górne w dziale IV Nr. 4 ubezpieczonej сiążącej i dobra Sobiepany А. В. С. w tymże dziale N. 4 zapisanych.
(…) otworzyły się spadki do regulacji których wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem na dzień 6 (18) Marca 1875 r.
Kalisz d. 14 (26) Sierpnia 1874 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 202

N. D. 6287. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Warunki sprzedaży w dniach 23 Lutego (6 Marca), 8 (20) Marca i 22 Marca (3 Kwietnia) 1868 roku na audjencji Trybunału ogłoszono. Termin do przygotowawczego przysądzenia na dzień 7 (19) Maja 1868 r. oznaczony spadł.
Wyrokiem Trybunału z dnia 14 (26) Marca 1868 roku do prowadzenia subhasty w miejsce Aleksego Rozdrażewskiego podstawiono Pelagję z Rzewuskich Miklaszewską wdowę, Pelagję z Miklaszewskich Krajewską, Franciszka Krajewskiego żonę i Józefa Miklaszewskiego przez Patrona Wojciechowskiego działających, a wyrokiem z dnia 13 (25) Kwietnia 1871 roku w miejsce ich podstawiono napowrót do dalszego prowadzenia tej subhasty ekstrahenta Aleksego Rozdrażewskiego właściciela dóbr Poradzewa, w mieście gubernialnem Kaliszu zamieszkałego i w temże mieście u Hipolita Grodzieckiego Patrona przy Trybunale zamieszkanie prawne obrane mającego, od którego tenże Patron stawa.
W dniu 26 Maja (7 Czerwca) 1871 roku Trybunał dobra* powyższe przygotowawczo przysądził Hipolitowi Grodzieckiemu Patronowi za sumę rs. 6000.
Po oddaleniu wyrokami Trybunału z dnia 12 (24) Marca 1868 i 26 Maja (7 Czerwca) 1871, Sądu Apelacyjnego z dnia 2 (14) Września 1871, oraz Rządzącego Senatu z dnia 3 (15) Listopada 1872 roku sporów o nieważność subhasty przez wywłaszczonego Jarosława Kobierzyckiego wyniesionych, Trybunał wyrokiem z dnia 2 (14) Stycznia 1873, termin do odbycia stanowczego przysądzenia powyższych dóbr oznaczył na dzień 15 (27) Lutego 1873 roku, godzinę 10 z rana, w którym licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6000.
Kalisz dnia 3 (15) Stycznia 1873 r.
Asesor Kolegjalny
J. Migórski.
Po przejściu wszelkich sporów jak powyższy dopisek dowodzi, termin do stanowczego przysądzenia wyznaczony został na dzień 15 (27) Lutego 1873 roku, lecz termin ten z powodu zaszłej zgody spadł, dla tego wyrokiem Trybunału Kaliskiego w dniu 4 (16) Września 1874 r. zapadłym do dalszego popierania subhasty podstawionym został Aleksy Rozdrażewski, gdyż ten prowadzenia subhasty zaniechał, więc wyrokiem Trybunału Kaliskiego w dniu l (13) Lipca 1875 r. zapadłym i prawnie doręczonym w miejsce również niechcących prowadzenia sprzedaży Sachsa i Amowiczowej podstawionym został Leon Walewski wierzyciel dóbr tych, a zarazem obywatel w mieście powiatowem Sieradzu zamieszkały, a zamieszkanie prawne u Wincentego Jaruzelskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu zamieszkałego sobie obierający, od którego tenże Patron z mocy aktu urzędowego z dnia 17 (29) Czerwca 1865 roku w poszukiwaniu sumy rs. 3000 z procentami i kosztami stawa i sprzedaż tę obecnie popiera.
W skutek tego wyrokiem Trybunału miejscowego w dniu 12 (24) Sierpnia 1875 roku zapadłym, termin do stanowczej sprzedaży wyznaczony został na dzień 23 Września (5 Października) 1875 roku godzinę 10 z rana, w którym to terminie licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6000.
Kalisz dnia 12 (24) Sierpnia 1875 r.
Filipski, Podpisarz.

*Sobiepany lit. A. B. C.

Gazeta Świąteczna 1917 nr 1893

Skradziono nocą na 30 maja 1916 r. krowę maści czarnej z łysem na łbie, mającą nogi poślednie do pęcin białe. Za odnalezienie dam nagrodę. Jan Krata we wsi Sobiepanach, gmina Wola-Wężykowa, poczta Zduńska-Wola, w guberńji kaliskiej.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 47


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Macieju Stolarczyku, synu Wawrzyńca, właśc. dwóch działek gruntu Nr. Nr. 5 i 6, przestrzeni: Nr. 5 — 3 dzies. 2256 sążni kw., Nr. 6 —3 dzies. 2261 sążni kw. z dóbr Sobiepany A. B. C. pow. Łaskiego,
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych, wyznaczony został na d. 21 grudnia 1921 r. co do punktów: Nr. Nr. 1. 2. 5, 6. 7. 9 i 10 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktów Nr. Nr. 3 i 8 w kancelarji Seweryna Żarskiego, zaś co do punktu Nr. 4 — w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, notarjuszy przy tymże wydziale.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 86

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Marcinie Kopa, synu Pawła, właśc. działki gruntu Nr 20, o przestrzeni 3 dzies. 1983 sąż. kw. w dobrach Sobiepany lit. A. B. C., pow. Łaskiego.


Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 4 maja 1924 r. co do punktu 1 i 2 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu 3 w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, notarjusza przy sądzie okręgowym w Piotrkowie, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić pod skutkami prekluzji.

Ziemia Sieradzka 1926 lipiec

23/6 26 r. Ignacy Szymanik, lat 37, ze wsi Sobiepany, gm. Wola-Wężykowa, wskutek nieostrożnej jazdy przejechał śmiertelnie, we wsi Sięganów, gm. Pruszków, Czesława Oleszczaka, lat 1 1/2. Szymonika pociągnięto do odpowiedzialności Sądowej.


 Ziemia Sieradzka 1927 luty


gm. Wola Wężykowa.
W dniu 24 listopada 1926 r. i 21 stycznia 1927 roku odbyły się posiedzenia Rady Gminnej gm. Wola Wężykowa, na których postanowiono:
1) Uchwalić budżet na czas od 1-I do 31 -III 1927 r. w dochodach i wydatkach nie przekraczających 1/4 sumy budżetowej za rok 1926.
2) Uchwalić budżet na czas od 1 kwietnia 1927 do 31-go marca 1928 r. w dochodach i wydatkach wynoszący 23.285 zł. Na wyróżnienie zasługują następujące pozycje budżetu:
Jedno stypendjum dla ucznia szkoły rol. w Sędziejewicach w wysokości 330 zł.
Zapomoga dla straży pożarnej 200 zł.
Ofiara na Ligę Obrony Powietrznej Państwa 200 zł.
3) Podwody do wyjazdów za ściąganiem zaległych podatków, grzywien z orzeczeń administracyjnych i wyroków sądowych uchwalono żądać od zalegających płatników.
4) By umożliwić intensywniejszą pracę komisji sanitarnej składającej się obecnie z 3-ch osób. Rada Gminna postanowiła powiększyć liczbę członków tej komisji, wybierając do niej dalszych 9 mieszkańców gminy.
5) Ustalono grunta w poszczególnych wsiach gminy, wymagające zalesienia.
6) Rada gminna wypowiedziała się jednogłośnie za przyłączeniem wsi Grabno i folw. Grabno do sołectwa wsi Zamość.
7) Rada gminna stwierdziła, że Radny gminy Stanisław Kiejnich wyprowadził się z gminy, wobec czego postanowiła powołać na członka Rady Gminnej ostatniego zastępcę Andrzeja Walczaka, mieszkańca wsi Sobiepany
8) Rada Gminna postanowiła zwrócić się z prośbą do Wydziału Powiatowego o zaprojektowanie budowy drogi bitej Sędziejewice-Grabia-Ptaszkowice, i wstawienia do budżetu powiatowego kredytu na budowę tej drogi. Gmina ze swej strony zobowiązuje się dostarczyć wymaganą ilość kamienia, żwiru, i piasku oraz środków przewozowych.
9) Uchwalono nazwę gminy Wola-Wężykowa ze względu na to, że siedziba gminy znajduje się od kilkunastu lat w Sędziejewicach zmienić na Sędziejewice.
10) Rada Gm. stwierdzając zły stan drogi idącej od Korczysk do Siedlec postanowiła wezwać Komisję Drogową do zajęcia się naprawą tej drogi.

Rozwój 1929 nr 284

Napad rabunkowy.
W dniu wczorajszym pod Łodzią dokonano śmiałego napadu rabunkowego na sołtysa wsi Sobie Pan J. Miksa.
Około godziny 1 w południe Miksa udał się do gminy Wola Wężykowa celem uiszczenia podatku zebranego wśród mieszkańców wsi Sobie Pan.
Po zapłaceniu podatku w sumie 1500 złotych sołtys wolnym krokiem wracał do domu.
Kiedy znajdował się koło folwarku Podule z za płota wyskoczyło dwuch osobników z kijami w rękach.
Osobnicy ci zagrozili śmiercią sołtysowi w razie oporu i zrabowali mu kwity na wpłacony podatek oraz 50 zł. własnej gotówki, przyczem zbiegli.
O napadzie zawiadomiono natychmiast posterunek policji we wsi Wężykowa Wola. Policja wszczęła energiczne dochodzenie uwieńczone wynikiem, gdyż obuch napastników aresztowano.
Ze względu na dobro toczącego się śledztwa nazwiska ich trzymane są w tajemnicy.

Echo Łódzkie 1929 październik

Łódź, 13 października, — Wczoraj rano sołtys wsi Sobiepany, gminy Wola - Wężykowa w powiecie łaskim, Stanisław Mikszta, udał się do urzędu gminnego celem wpłacenia 1500 złotych z tytułu należnego gminie podatku.
Około godziny 1 w południe gdy będący w powrotnej drodze sołtys znalazł się w lesie, należącym do majątku Padule zastąpiło mu drogę dwóch zamaskowanych i uzbrojonych w rewolwery bandytów.
Ręce do góry! — krzyknął jeden z napastników i przystawił przerażonemu wieśniakowi rewolwer do skroni.
Bandyci, snać powiadomieni o tem, że sołtys miał wpłacić należność podatkową, wszczęli poszukiwania owych 1500 złotych.
Gdzie są pieniądze? — padło drugie pytanie.
Mikszta zbielałemi ze strachu ustami wyszeptał, że pieniądze
wpłacił już gminie.
Rozgniewani tem bandyci, zrabowali sołtysowi 50 złotych oraz portfel, zawierający kwit z wpłaconych 1500 złotych. Pobiwszy następnie sołtysa rękojeściami rewolwerów, skryli się w gęstwinie leśnej.
Pokrwawiony sołtys wrócił pędem do Woli Wężykowej i zaalarmował policję. Wszczęty natychmiast pościg, przyczynił się do aresztowania jednego ze sprawców napadu. Ujętego opryszka przewieziono do więzienia w Łodzi.
Za drugim bandytą poszukiwania trwają w dalszym ciągu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 5

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW,
które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2236 T-wo Ochotn. Straży Pożarnej w Sobiepanach, pow. Łask z dn. 18. 11. 29. L. n. Zw. 8794.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 14

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 12 grudnia 1929 roku
postanowił:
1) Wniosek mieszkańców wsi Sobiepany, gminy Wola Wężykowa, powiatu łaskiego, zgłoszony do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku w dniu 21 września 1929 roku, w sprawie scalenia ich gruntów — zatwierdzić.
2) Ustalić obszar scalenia wsi Sobiepany w składzie:
a) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Sobiepany, o obszarze około 125 ha;
b) gruntów objętych księgą hipoteczną dóbr ziemskich Sobiepany lit. A. B. C., a należących do mieszkańców wsi Sobiepany oraz Michała Porady ze wsi Brzeski, o obszarze około 162 ha;
c) gruntów, objętych księgą hipoteczną maj. Kozuby Stare, a należących do mieszkańców wsi Sobiepany, o obszarze około 12 ha, oraz
d) gruntów hipotecznych kolonji Kozuby Stare, należących do Wawrzyńca Porady, o obszarze około 7 ha.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 22 maja 1930 roku.
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Z Otchłani Wieków 1931 nr 1

Przegląd ostatnich odkryć i wykopalisk, dokonanych z ramienia Państw. Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
(...) W ubiegłym sezonie wykopaliskowym wespół z Dr. Jakimowiczem odkryliśmy cment. gr. skrzynkowych na gruncie wsi Sobiepany, nieopodal cment. Podule 2. oraz na lewym brzegu Grabi osadę wczesnohistoryczną w Brzeskach i wreszcie w Kozubach Starych cmentarzysko "łużyckie" podobne do Podul 1 i 3. (...)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
15. Sobiepany, obejmującą: wieś Sobiepany, kolonję Sobiepany.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 23

Z życia Związku Młodzieży Ludowej pow. łaskiego.
Nad Związkiem Młodzieży Ludowej pow. łaskiego zaczęły ostatniemi czasy zbierać się chmury tak że zdawałoby się, że praca na tym terenie osłabła. Chcąc przekonać się, czy te krążące pogłoski odpowiadają prawdzie, postanowił Wojewódzki Zarząd zwołać trzy Konferencje rejonowe prezydjów Kol. w poszczególnych Kołach.
Na tak zwołaną konferencję w Kwiatkowicach w dniu 17 maja zjechały się Koła: z Krzatowa, Mostek, Piorunowa, Magnusów Przyrownicy, Wrzący, Florentynowa, Józe­fowa i Wodzierad. Pod przewodnictwem członka Powiatowego Zarządu Z.M.L. kol. Bliźniewskiego omawiano sprawy organiza­cyjne, zastanawiano się nad programem prac w Kołach oraz omawiano bolączki wsi. Po wspólnym posiłku, przygotowanym przez kol. Kłysa, rozjechali się wszyscy, unosząc do swoich Kół energję i zapał do dalszej pracy nad podniesieniem kultury i dobro­bytu wsi polskiej.
Konferencja w Mogilnie, odbyta w dniu 18 maja przy obecności Kół z Gorczyna, Ślądkowic, Rokitnicy, Marzenina, Dąbro­wy, Gucina, Jesionny, Sięganowa, wywarła na wszystkich b. miłe wrażenie, pozostawiając w sercach uczestników na długi czas wspomnienia spędzonych pożytecznie wspól­nych chwil. Zebraniu temu przewodniczył v-prezes Pow. Zarządu kol. Zygmunt Wajs, który omówił sprawy organizacyjne; referat o celach i zadaniach Koła Młodzieży Ludowej wygłosił kol. Kania z Mogilna, a o wy­chowaniu obywatelskiem kol. Gaweł z Jesionny. Konferencję tę zaszczycił swoją obecnością ks. kanonik Brejtenwald Wacław z Dobronia oraz sekretarz gminy Dobroń p. Boniński. Po obradach zasiedli wszyscy do posiłku przygotowanego przez miejscowe Koło pod kierunkiem państwa Staniaków; w czasie posiłku w bardzo serdecznych sło­wach przemówił do młodzieży ks. kanonik Brejtenwald podkreślając doniosłą rolę, ja­ką odgrywają Koła Młodzieży Ludowej w wychowaniu pełnowartościowego obywatela —Polaka i dobrego katolika. Po wysłucha­niu śpiewów i inscenizacyj przygotowanych przez członków Koła w Mogilnie, udali się wszyscy na wieś oglądać prace wykonane wspólnym wysiłkiem przez miejscowe Ko­ło Z.M.L. na terenie wsi Mogilna, a mianowicie: wyrównaną wzdłuż całej wsi dro­gę okopaną rowami, przeprowadzony wzdłuż drogi chodnik, wyrównane płoty, zmeljorowaną łąkę, nadzwyczajną czystość w domu i całym obejściu gospodarskiem, robótki ko­biece i t.d.
Uczestnicy tej konferencji podziwiali te wyczyny młodzieży postanawiając sobie pójść śladem swoich kolegów z Mogilna i przystąpić do tej ciężkiej ale jakże przy­jemnej i owocnej pracy nad sobą samym i nad wsią swoją.
W dniu 19 maja odbyła się taka sama konferencja w Wygiełzowie przy udziale Kół z Korczysk, Rudziska, Dąbrowy Rusiec­kiej, Górek Grabińskich, Brzesk, Sobiepan, Kamostku, Pruszkowa, Dębów-Wolskich, Zelowa, Bujn Księżych, Buczku, Polowej, Chrząstawy i Rudy, której przewodniczył kol. Kazimierz Uniejewski, prezes Pow Zarządu Z.M.L.
Na konferencję tę przybył ks. proboszcz z Wygiełzowa i p. Bolesław Sawicki, właś­ciciel maj. Wygiełzów. Referaty wygłosili kol. Uniejewski o sprawach organizacyjnych, kol. Piotrowski o wychowaniu obywatelskiem i kol. z Koła Młodzieży w Wygiełzo­wie o pracach młodzieży Z.M.L. Zebranie to zakończono posiłkiem wspólnym, przygotowanym przez państwo Uzdrowskich, po którym urządzono wspólną zabawę. Na za­kończenie przybył z Zarządu Woj. kol. Mikołaj Borysławski i udekorował uczestników odznaką związkową, wskazując w krótkiem przemówieniu na rolę młodzieży i Związku w kulturalnym rozwoju wsi pols­kiej.
Na wszystkich tych odprawach był obec­ny z ramienia Zarządu Wojew. kol. inż. Tadeusz Kawczak, który w referacie swoim w mocnych słowach omówił rozwój organizacyj młodzieżowych na terenie wsi, ide­ologię Z.M.L. oraz sprawy przysposobienia rolniczego, gospodarstwa rolnego i gospo­darstwa kobiecego.

Wszystkim tym ze starszego społeczeńs­twa, którzy poparli inicjatywę urządzenia tych konferencyj przyczynili się do ich zor­ganizowania i zaszczycili je swą obecnoś­cią, Zarząd Woj. Z.M. L. składa serdeczne Bóg zapłać.

 Orędownik 1935 nr. 163

Bójka na weselu. W dniu 14. b. m. we wsi Sobiepany, gm. Sędziejewice, w czasie bójki wynikłej na weselu został ciężko pobity Krata Stefan, którego umieszczono w szpitalu powiatowym w Łasku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 7

Dział nieurzędowy.
OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że na żądanie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego wywołuje się do pierwiastkowej regulacji hipotecznej niżej wyszczególnione grunty ukazowe scalonych wsi, w terminach następujących:
na dzień 20 lipca 1939 roku:
15) grunty ukazowe scalonej wsi Sobiepany, gminy Sędziejowice o obszarze 134 ha 3913 metrów kw., podzielone na 19 gospodarstw rolnych oraz na działkę ziemi szkolnej i na plac Straży Pożarnej,
Osoby interesowane winny zgłosić się w terminach powyższych do kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji.
Łask, dnia 4 kwietnia 1939 r.
Pisarz Hipoteczny:
(—) Jan Niewiadomski.

Dziennik Łódzki 1959 nr 238


Wczoraj we wsi Sobiepany pow. łask wybuchł groźny pożar, który gasiło 7 oddziałów straży pożarnej. Spalił się: 2 budynki mieszkalne, 2 stodoły ze zbożem, 2 obory i 2 sterty. (s)

Dziennik Łódzki 1972 nr 110

W woj. łódzkim zanotowano wczoraj 9 pożarów. M. in. w Sobiepanach. pow. Łask spłonęła stodoła i częściowo budynek mieszkalny. Przyczynę pożaru ustali komisja. Straty są znaczne, a właścicielka budynków Stanisława K. doznała poparzeń.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza